NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KS. PROF. DRA HAB. MIROSŁAWA SITARZA

 

 • Nagroda Rektora KUL za rozprawę: Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim (1998)
 • Medal MATER VERBI Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (2003, 2009, 2013)
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za szczególną działalność naukową i organizacyjną (2005)
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za szczególne osiągnięcia organizacyjne (2006)
 • Nagroda III stopnia Rektora KUL za uzyskanie najwyższej spośród pracowników WPPKiA ilości punktów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (2007)
 • Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (2009)
 • Nagroda z okazji 25-lecia reaktywacji Gminy Tereszpol za aktywną postawę, twórczą i bezinteresowną pracę w rozwiązywaniu problemów lokalnych (2009) 
 • Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia (2011)
 • Medal Brązowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę, nr 273-2012-223 (2012)
 • Ocena wyróżniająca w okresowej ocenie nauczycieli akademickich za lata 2013-2014 (2015)
 • Nagroda IV stopnia Rektora KUL za kształcenie kadr naukowych, pełnienie funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych (2016)
 • Ocena wyróżniająca w okresowej ocenie nauczycieli akademickich za lata 2015-2016 (2017)
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych (2018)
 • Nagroda za promocję Gminy Józefów (2018)
 • Ocena wyróżniająca w okresowej ocenie nauczycieli akademickich za lata 2017-2018 (2019)
 • Medal pamiątkowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie „Pacta sunt servanda” za współpracę między Wydziałem Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie a Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz pracę na rzecz rozwoju Wydziału (2019)
 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe (2019)
 • Brązowy Krzyż Zasługi: postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń (Rej. 258/2020) za zasługi na rzecz rozwoju nauki (2020)
 • Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2020 (kategoria: nauki kościelne) za publikację: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0; ISBN 978-83-8101-301-7, ss. 1692 (2020)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (Ministerstwo Edukacji i Nauki) za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2021)
Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021, godz. 13:30 - Agnieszka Romanko