Wykładowcy KUL w radach naukowych parków narodowych

Minister środowiska Michał Woś powołał nową Radę Naukową Roztoczańskiego Parku Narodowego. W jej składzie znalazł się dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL  (Wydział Teologii), który został przewodniczącym Rady. Natomiast do Rady Poleskiego Parku Narodowego zostali powołani  pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych: prof. dr hab. Kajetan Perzanowski oraz dr Małgorzata Poniewozik.

 

Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym  dyrektora parku.  W jej skład wchodzą przedstawiciele nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Zadaniem rady jest m.in.:  ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, opiniowanie projektu  i  ocena realizacji planu ochrony i zadań ochronnych, opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania  parku narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!


Prof. Włodzimierz Osadczy odznaczony Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej

osadczy 25 września 2020 r. prof. Włodzimierz Osadczy z Katedry Historii Kościoła KUL został odznaczony  "Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej". Medal nadawany jest za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich II RP przed zbrojnymi  formacjami UON-UPA w latach 1939-1945 oraz popularyzowanie i utrwalanie  pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski  podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Medal nadaje Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów  Politycznych, Rada Krajowa Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP. Uroczystość uhonorowania miała miejsce podczas  konferencji naukowej „Kościół i Polacy na Wschodzie pod opieką św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego”, która odbyła się w KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dr Małgorzata Żurakowska laureatką Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalana 2020""

Dyr. Centrum Medialnego KUL Małgorzata ŻurakowskaDyrektor Centrum Medialnego KUL dr Małgorzata Żurakowska otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii słuchowisko na Jubileuszowym 35. Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „NIEPOKALANA 2020″ w Józefowie koło Otwocka. Wyróżnione zostało słuchowisko w jej reżyserii „Chodzi nam o rząd dusz…”, które powstało na  podstawie zapisu rozmów prowadzonych w latach 50. I 60. ubiegłego wieku przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Posłuchaj słuchowiska


„Łemkowie” dr Anny Wilk najlepszym historycznym debiutem naukowym

Łemkowie A. Wilk najlepszym debiutem histrorycznymKsiążka dr Anny Wilk "Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989", Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019 w piątek 11.09.2020 r. zwyciężyła w XII edycji konkursu o Nagrodę im. Tomasza Strzembosza za najlepszy debiut naukowy dotyczący historii najnowszej Polski. Publikacja stanowi pokłosie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Rafała Wnuka na seminarium z historii XX wieku. Książka uzyskała również w lutym br. nominację w VIII edycji konkursu literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii "Książka o Sądecczyźnie".

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 5 lat temu nagrodę tę uzyskała dr Ewa Rzeczkowska - obecnie adiunkt w Instytucie Historii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!


Praca dr. Seweryna Malawskiego najlepsza w konkursie NCK

Dr Seweryn Malawski otrzymał I nagrodę w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Praca „Polskie ogrody rezydencjonalne XVIII wieku w świetle materiałów źródłowych. Rośliny i kompozycje" została przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Ireny Rolskiej, prof. KUL z Instytutu Nauk o Sztuce KUL.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Prof. Andrzej Piotr Stefańczyk odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

stefanczyk_ 24 sierpnia 2020 r. odbyła się w Krakowie uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia przekazał dawnym działaczom opozycji prezes IPN dr Jarosław Szarek. Z radością przyjęliśmy wiadomość, że w gronie Laureatów tego zaszczytnego odznaczenia znalazł się prof. Andrzej Piotr Stefańczyk.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989. To zaszczytne odznaczenia przyznawane za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL.

 

Serdecznie gratulujemy!


Wyróznienia w Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Pani dr Maria Zuba-Ciszewska, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Bankowości, otrzymała wyróżnienie w organizowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Ponadto wyróżniono trzy prace licencjackie powstałe pod kierunkiem Pani Doktor - Wyróżnienie otrzymał Pan Bartłomiej Dymowski, a Dyplomy Uznania otrzymały Pani Ewa Mikulska oraz Pani Sylwia Stolarz.

 

Serdecznie gratulujemy!


Kolejny grant komercjalizacyjny na Wydziale Filozofii

Projekt Zwiększenie konkurencyjności spółki MakoLab S.A. dzięki zakupieniu badań naukowych prowadzących do powstania komponentu „smartcontract” opartego o metody logiki dla systemów Blockchain zakładający realizację całości badań na Wydziale Filozofii KUL przez zespół pracowników Katedry Podstaw Informatyki pod kierunkiem prof. Piotra Kulickiego został wybrany do finansowania w programie PARP Bony na innowacje dla MŚP.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 389 tys. zł, a kwota dofinansowania - ponad 269 tys. zł.

 

Serdecznie gratulujemy !


Michał Nowakowski nagrodzony Diamentowym grantem

Michał Nowakowski, student II stopnia filologii polskiej KUL, znalazł się w elitarnym gronie laureatów IX edycji konkursu o Diamentowy grant. Nagrodzony został jego projekt naukowy, przygotowany pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee kierującej Katedrą Literatury Staropolskiej KUL, zatytułowany „Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji”.

W konkursie Diamentowy grant o dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla swoich projektów naukowych mogą ubiegać się wybitnie uzdolnieni studenci, którzy prowadzą zaawansowane badania naukowe i mają już pewne wyniki w tym zakresie. Rangę tego osiągnięcia podnosi fakt, że jest to jeden z zaledwie sześciu nagrodzonych projektów z zakresu literaturoznawstwa, a zdecydowaną większość spośród 69 wyróżnionych w tym roku osób stanowią reprezentanci nauk przyrodniczych i technicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Prof. Sławomir Jacek Żurek w międzynarodowym konsorcjum badawczym

Belgijsko-izraelsko-polskie konsorcjum badawcze (Uniwersytet w Antwerpii, Bar Ilan University i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) uzyskało grant finansowany przez ROTHSCHILD FOUNDATION HANADIV EUROPE na realizację projektu komparatystycznego ‘21st-Century Literature and the Holocaust. A Comparative and Multilingual Perspective. Zespół badawczy składa się z trzynastu naukowców reprezentujących uniwersytety w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Belgii oraz Izraelu – badaczy literatury najnowszej w językach: polskim, hebrajskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i niderlandzkim. KUL reprezentuje prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek.

 

Serdecznie gratulujemy!