Badania naukowe pracowników Wydziału prowadzone są w zakresie kilku dyscyplin i specjalności naukowych:

 

BIOLOGIA

  • Cytofizjologia, cytotoksykologia, cytobiochemia i cytomonitoring - badania nad morfologią, ultrastrukturą oraz układem antyoksydacyjnym komórek zwierzęcych w warunkach skażenia środowiska wybranymi pierwiastkami (Pracownia Stresu Oksydacyjnego ICBN).
  • Biologia molekularna - badania nad molekularnymi mechanizmami regulującymi proces syntezy białka w komórce - dotyczą kinazy białkowej CK2, enzymu uczestniczącego w regulacji ważnych procesów w komórce. Wiele z tych procesów, jak np. regulacja proliferacji komórek, regulacja cyklu komórkowego czy wpływ na apoptozę decyduje o życiu lub śmierci komórki. Pomimo trwających kilkadziesiąt lat badań tego enzymu, nie został poznany sposób regulacji jego aktywności. Dotychczasowe doświadczenia  pracowników Katedry Biologii Molekularnej wskazują, że regulacja enzymu polega nie tylko na oddziaływaniu regulacyjnym samych podjednostek katalitycznych i regulatorowych między sobą, ale także na dużym udziale w procesie regulacji innych białek, w tym białek substratowych. Poznanie tego problemu da odpowiedź na wiele pytań, także dotyczących przebiegu stanów patologicznych, takich jak choroby wirusowe, nowotworowe, choroba Alzheimera i inne (Katedra Biologii Molekularnej).
  • Immunotoksykologia porównawcza, immunomodulacja - w badaniach in vivo oraz in vitro prowadzonych na zwierzętach zmienno- i stałocieplnych określany jest wpływ związków pochodzenia naturalnego i syntetycznego obecnych w środowisku (pestycydów, antybiotyków, toksyn bakteryjnych) na mechanizmy odporności komórkowej i humoralnej. Wyniki badań pozwalają poznać wpływ ksenobiotyków na układ odpornościowy oraz opracować metody profilaktyki immunologicznej w warunkach skażenia środowiska (Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii).
  • Morfologia - badania nad mikro- i ultrastrukturą wybranych bezkręgowców oraz ssaków dostarczające zupełnie nowych danych na temat struktury nabłonka jelita oraz umożliwiają wyjaśnienie przebiegu zmian w jelicie w zależności od wieku, przyjmowanego pokarmu oraz stymulacji hormonalnej (Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej ICBN).
  • Nematologia - biologia i ekologia nicieni entomopatogenicznych z rodzaju Stainernema i Heterorhabditis (Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury).
  •  Oxygenologia i ochrona powietrza - badania koncentrujące się na istotnej roli tlenu w ekosystemach lądowych, wodnych oraz w funkcjonowaniu poszczególnych organizmów na różnych etapach ich rozwoju oraz na procesach zachodzących w środowisku glebowym. Badanie możliwości ograniczenia emisji gazów szklarniowych, powodujących zmiany klimatyczne, z ekosystemów lądowych i wodnych oraz badania nad zastosowaniem bakterii metamotroficznych do usuwania metanu z powietrza. (Katedra Biochemii i Chemii Środowiska).

 

 

 

CHEMIA

  • Chemia materiałów bionieorganicznych i polimerów naturalnych, rentgenowska optyka kapilarna, badania paleoklimatu, nauka o materiałach - badania dotyczące biomateriałów nieorganicznych i naturalnych struktur periodycznych przy użyciu technik mikrosondowych (mikrosonda elektronowa, synchrotronowa mikrosonda rentgenowska) oraz metod pomocniczych (badania dyfrakcyjne, badania mikroramanowskie, analizy ASA). Badania w zakresie rentgenowskiej optyki kapilarnej oraz konstrukcji kapilar metalicznych. Badania nad materiałami bionieorganicznymi, w tym nad zębami oraz nad biologicznymi pochodnymi chityny. Badania dotyczące możliwości oceny paleoklimatu na podstawie chemicznych badań stalagmitów oraz badania kompozytowej struktury skamieniałych drzew, które mają szerokie implikacje dla geochemii i konstrukcji nowych materiałów (Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych ICBN, Pracownia Optyki Rentgenowskiej ICBN).

 

Autor: Anita Marszelewska
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015, godz. 12:16 - Anita Marszelewska