Działalność naukowa Instytutu Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest różnorodna i opiera się m.in. na prowadzeniu zróżnicowanych tematycznie badań naukowych, organizacji konferencji i spotkań naukowych, a od niedawna także na współpracy naukowej w ramach sieci pn. „Polska sieć naukowa - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju”.

 

BADANIA NAUKOWE prowadzone w Instytucie Administracji dotyczą przede wszystkim różnorodnych dylematów nauki administracji. Szczególnej uwadze poddawane są zagadnienia odnoszące się do prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, podziału kompetencji w administracji publicznej oraz procesów ewolucji i reformowania administracji publicznej, które są związane z przeobrażeniami gospodarczymi, społecznymi i ustrojowymi państwa.


W Instytucie prowadzone są również badania związane z problematyką zakresu wolności gospodarczej i dozwolonych form jej ograniczania oraz wpływu państwa i globalizacji na procesy gospodarcze. W ramach prowadzonych badań stawia się również pytanie o korzyści, jakie płyną z akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Istotny nurt zainteresowań badawczych pracowników skupia się ponadto na ukazaniu ewolucji, którą przebyła administracja państwowa w Polsce i na świecie. Na tle historyczno-porównawczym przedstawione są aktualne rozwiązania przyjęte w administracji publicznej. Istotną rolę pełni również problematyka harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii Europejskiej, kwestia ewolucji instrumentów prawno-finansowych w ochronie środowiska, a także rozwoju koncepcji podatków ekologicznych.

 

Ponadto, 10 grudnia 2012 r. została podpisana umowa o współpracy w ramach sieci naukowej pn. „Polska sieć naukowa  - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju”, której członkami są Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet w Białymstoku. W ramach Sieci planowane są działania wspólne, obejmujące m.in. aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, prowadzenie wspólnych prac badawczych i rozwojowych oraz wymiana naukowa i osobowa, wspieranie transferu i komercjalizacji nowych technologii, a także organizowanie cyklicznych naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu objętego przedmiotem działania Sieci.

 

Aktywność naukowa pracowników Instytutu wyraża się także w licznych wyjazdach naukowych, udziale w konferencjach, zarówno krajowych jak i zagranicznych, wygłaszaniu referatów i zabieraniu głosu w dyskusjach. Szczegóły na temat tych form aktywności naukowej pracowników można znaleźć w DIARIUSZU.

 

Wyniki prowadzonych badań prezentowane są podczas konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez pracowników Instytutu Administracji. Ich wykaz można zobaczyć tutaj: KONFERENCJE NAUKOWE.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017, godz. 02:15 - Patryk Ochwat