W Instytucie Europeistyki prowadzone są szerokie badania dotyczące następujących dziedzin: 

 • img_4217_286Konstytucjonalizm wielopoziomowy
 • Konstytucyjna wartość prawa do pokoju
 • Kształtowanie się zasady odrzucenia wojny w prawie międzynarodowym
 • Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej
 • Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej
 • Prawo celne
 • System polityczny a wolność religijna
 • Prawo rodzinne w islamskim systemie politycznym
 • Kierunki rozwoju prawa kontraktów i prawnych sposobów zabezpieczeń wierzytelności
 • Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym
 • Kulturowe aspekty integracji europejskiej
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Języki urzędowe Unii Europejskiej i ich zastosowanie w prawie unijnym

Kadra naukowa

Kadra naukowa europeistyki to znakomici profesorowie, wykładający na polskich i zagranicznych uczelniach. Ich międzynarodowe doświadczenie gwarantuje dostęp do wiedzy na najwyższym światowym poziomie. W tym gronie znajdują się: wybitni praktycy i teoretycy prawa, politolodzy, ekonomiści, socjologowie, historycy i psychologowie. Dzięki współpracy kadry naukowej z różnymi instytucjami, studenci europeistyki mają możliwość odbywania różnego rodzaju praktyk oraz staży m. in. w Parlamencie Europejskim, na które zapraszają wykładający na europeistyce Posłowie do PE, w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej zarządzających funduszami unijnymi, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych.

Na Europeistyce prowadzą zajęcia m.in.:

 • O. Prof. dr hab. Wiesław Bar OFM Conv - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr nauk politycznych), Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (mgr teologii) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (mgr prawa kanonicznego), Kierownik Katedry Prawa Kanonizacyjnego KUL, były Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL oraz konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, prowadził wykłady na uniwersytetach w Hiszpanii, Litwie Czechach, Peru i Meksyku. 
 • Ks. Prof. dr hab. Włodzimierz Broński - teolog, Kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji, posiada certyfikat mediatora, odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Würzburgu.
 • Prof. dr hab. Paweł Kawalec - Kierownik Katedry Metodologii Filozofii KUL, Dyrektor Instytutu Filozofii Teoretycznej KUL, absolwent filozofii KUL, studiował również w IAP (Liechenstein) i SUNY Buffalo (USA), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Fellow of the Center for Philosophy of Science w Pittsburghu, odbył liczne staże naukowe na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, członek m.in. The British Society for the Philosophy of Science (UK), Gesellschaft fuer Analytische Philosophie (Niemcy) and Philosophy of Science Association (USA).  
 • Prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz - Kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej KUL, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, Visiting Professor na wielu uniwersytetach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. 
 • dr hab. Sławomir Łukasiewicz - historyk i politolog, Dyrektor Instytutu Europeistyki, Stypendysta m.in. Fundacji Kościuszkowskiej, Polonia Aid Foundation Trust, Europejskiego Laboratorium Badawczego przy Centrum Europejskim Natolin na badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji,  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Prof. dr hab. Krzysztof Motyka - socjolog, prawnik, Kierownik Katedry Socjologii Prawa i  Praw Człowieka KUL, stypendysta Fulbrighta, Członek European Commission against Racism and Intolerance - ECRI. 
 • Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego (Członek Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji ds. Rozwoju Regionalnego w PE), Kierownik Katedry Historii Najnowszej KUL, stypendysta Instytutu Herderera, Fundacji Konrada Adenauera, Konferencji Niemieckich Akademii Nauk, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Uniwersytetu w Leuven (Belgia).  
 • Prof. dr hab. Andrzej Podraza - Kierownik Katedry Politologii KUL, absolwent socjologii KUL, studiował stosunki międzynarodowe w St Anthony's College, Oxford University, prowadził badania naukowe i  wykłady poświecone integracji europejskiej na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych.
 • Prof. Luc Henri Reydams, JSD - Profesor University of Notre Dame (USA), absolwent KULeuven (prawo i politologia), oraz University of Notre Dame (LLM i JSD). Expert z zakresu praw człowieka i prawa międzynarodowego publicznego.
 • Dr Tomasz Sieniow, LL.M. - Adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL, absolwent Wydziału Prawa KUL oraz Chicago-Kent College of Law (Master of Laws in International and Comparative Law), studiował prawo europejskie na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), organizator Summer School of Human Rights and European Law, Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa.
 • Prof. Delaine Swenson J.D. - Dyrektor Center for Advancing Legal Skills, studiował na Witworth University i George Washington University w USA, adwokat amerykański, stypendysta Fulbrighta, wykładał na wielu uniwersytetach w Europie, Azji Środkowej, Chinach i Kambodży.
 • Prof. dr hab. Jacek Widło - Kierownik Katedry Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, specjalista zajmujący się szeroko pojętym prawem cywilnym.
 • Prof. dr hab. Zbigniew Zaleski - były poseł do Parlamentu Europejskiego (Członek Komisji Spraw Zagranicznych), profesor psychologii i były Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, Kierownik Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL, prowadzi wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w szkołach wyższych Europy i USA.

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2016, godz. 10:00 - Tomasz Sieniow