ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

 

ks. prof. Andrzej KicińskiUrodził się w 1965 r. w Łukowie. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Stopień naukowy magistra teologii w 1992 r. w KUL na podstawie pracy: Problematyka ludzi młodych w nauczaniu Jana Pawła II wygłoszonym w czasie trzech pielgrzymek do Polski (1979-1983-1987). Promotor ks. prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ.

 

W latach 1992-1998 studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie: 1995 r. stopień naukowy licencjata teologii na podstawie rozprawy: Tra parrocchia e scuola, L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1961-1994; 8 październik 1998 r. stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki na podstawie rozprawy doktorskiej: Linguaggio ed esperienza nell’insegnamento della religione secondo Hubertus Halbfas. Promotor ks. prof. Ubaldo Gianetto SDB. W latach 1995-2000 pracownik Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1998-2001 praca naukowo-dydaktyczna w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Od 1998 r. praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Od 1999 r. praca naukowo-dydaktyczna w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. W latach 1999-2001 pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora nauczania religii. Od 2001 r. praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał 13 maja 2008 r. na Wydziale Teologii KUL na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej: Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II. Od 1 października 2008 kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej. W latach 2009-2012 r. kierownik specjalizacji Katechetyka KUL, następnie 2012-2016 dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki. 1 października 2010 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. Promotor 11 prac doktorskich, 109 prac magisterskich i recenzent 1 dorobku naukowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 9 dorobków na stopień doktora habilitowanego, 18 prac doktorskich i 90 prac magisterskich.

 

Od 2002 r. rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (obecnie IV kadencja) oraz przy tej samej komisji jest członkiem zespołu ds. nowelizacji Podstawy programowej katechezy oraz Programu nauczania religii. W latach 2012-2016 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Bierze czynny udział w pracach następujących organizacjach naukowych: Équipe Européenne de Catéchése; Associazione Scientifica per il Dialogo Interculturale ed Interreligioso, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Towarzystwo naukowe Franciszka Salezego. Powoływany jako ekspert do prac w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji i do Podkomisji ds. katechezy Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE).

 

W obrębie zainteresowań naukowych są: katechetyka, pedagogika chrześcijańska, pedagogika i katechetyka specjalna, edukacja medialna, nauczanie religii katolickiej w szkole, katecheza dorosłych, formacja katechetów, katechizmy katolickie, język katechetyczny, Światowe Dni Młodzieży.

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019, godz. 11:25 - Leszek Wojtowicz