dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL 

 

niewiadomska-tk-20160629-007_male profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa.

 

Pełnione funkcje: Prorektor ds. kształcenia (od 2016), Prodziekan ds. studenckich (od 2013); Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008-2012); Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie psychologii KUL (od 2008); pełnomocnik Rektora KUL ds. profilaktyki i spraw związanych z bezpieczeństwem (od 2004); Kierownik Podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w KUL (2006-2012); Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009).

 

Realizacja projektów badawczych: opracowanie diagnozy profilaktycznej dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (grant badawczy Komitetu Badań Naukowych w 2004r.); wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej – realizacja projektu badawczego, mającego na celu ewaluację oddziaływań terapeutycznych w 32 ośrodkach więziennej terapii uzależnień (lata: 2006-2009), funkcja koordynatora merytorycznego w projekcie badawczo-aplikacyjnym pt. „Więzi społeczne zamiast więzień” realizowanym w latach 2009-2011 w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

 

Realizacja projektów profilaktycznych: współautorstwo programu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w środowisku akademickim KUL (2004 r.), opracowanie i realizacja programu profilaktycznego w KUL – obejmującego m. in. przeprowadzenie ogólnouniwersyteckiej diagnozy profilaktycznej na grupie 4000 tys. studentów KUL, zainicjowanie działania Wolontariatu Studentów KUL, przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów lat w zakresie wspierania młodzieży akademickiej w sytuacjach trudnych (lata: 2004-2005), współautorstwo programu zintegrowanej profilaktyki uzależnień w środowiskach akademickich „Ogólnopolska Sieć Uczelni Wolnych od Uzależnień – OSUWU” (2004 r.), nadzór merytoryczny nad ogólnouniwersytecką diagnozą profilaktyczną na grupie 4000 tys. studentów KUL (lata akademickie: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), nadzór merytoryczny nad punktem konsultacyjnym na ternie KUL dla studentów doświadczających negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych (2007r.), uczestnictwo w realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (lata: 2007-2008).

 

Zainteresowania naukowe: poszukiwanie psychospołecznych czynników ryzyka patologii społecznych, psychoprofilaktyka patologii społecznych, kryminologia, wiktymologia, psychologia sądowa, prawo karne wykonawcze, psychologia penitencjarna, terapia uzależnień chemicznych i czynnościowych.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019, godz. 12:22 - Grzegorz Tutak