Obserwowany od początku lat 90. ubiegłego stulecia gwałtowny wzrost przestępczości w Polsce oraz nasilenie się różnych przejawów patologii społecznej, sprawił, iż zaczęto poszukiwać nie tylko nowych form i sposobów zwalczania tychże zjawisk, ale także podjęto działania mające na celu usprawnienie całego systemu przeciwdziałania i profilaktyki przestępczości. Ważną rolę w tym systemie odgrywają służby społeczne, w skład których wchodzą nie tylko organa wykrywania i ścigania (m.in. Policja) czy instytucje „zawodowo” związane z tym systemem (np. kuratorzy sądowi, służba więzienna), lecz także szereg instytucji społecznych funkcjonujących w obliczu narastania negatywnych zjawisk o podłożu kryminogennym. Przykładem mogą być instytucje pomocy społecznej, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, instytucje oświatowo-wychowawcze (szkoły), zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe komisje i organa ds. bezpieczeństwa publicznego  i wiele innych. Istnieje więc ogromne zapotrzebowanie na kształcenie specjalistów w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania najbardziej drażliwych problemów z zakresu szeroko rozumianej patologii społecznej.

      Celem studiów jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat przestępczości, jej form oraz uwarunkowań i czynników kryminogennych, jak również z powiązanie tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.

      Program nauczania uwzględnia moduły teoretyczne, takie jak m.in.:  Doktryny i teorie przestępczości, Determinanty przestępczości i środowiska kryminogenne, Patologie społeczne, Struktura i rodzaje przestępstw, Instytucje kontroli społecznej oraz ćwiczenia i konwersatoria w zakresie: Metod badań   i pomiaru przestępczości, Profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości, Przestępczości nieletnich, Suicydologii itp. 

      Absolwenci Socjologii o specjalizacja Kryminologia zdobędą, uporządkują  i rozszerzą wiedzę na temat zjawisk kryminogennych oraz z zakresu patologii społecznej. Zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy   z osobami i środowiskami przestępczymi. Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczom na rozpoznawanie i diagnozowanie tychże zjawisk oraz rozwiązywanie problemów szeroko rozumianej patologii społecznej w środowiskach lokalnych.

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2010, godz. 01:17 - Mirosław Rewera