Wydawnictwa

LITERATURA GRECJI STAROŻYTNEJ, red. Henryk Podbielski, Lublin 2005.

lit_g2 t. I: Epika – liryka – dramat


lit_g1

 


t. II: Proza historyczna - krasomówstwo, filozofia i nauka - literatura chrześcijańska
 

Literatura Grecji starożytnej, zbiorowe dzieło polskich hellenistów, jest oryginalnie pomyślaną syntezą niezwykle ważnego i obfitego dorobku piśmienniczego Hellady, powstałego w ciągu kilkunastu stuleci (VIII w. przed Chr.-VI w. po Chr.). Szczegółowego opracowania projektu i kierowania jego realizacją podjął się prof. Henryk Podbielski, który odpowiedzialny jest również za redakcję naukową i wydawniczą powyższej publikacji. Do współpracy zaproszono grono uczonych z całej Polski, przykładając wielką wagę do tego, aby twórczość literacką poszczególnych autorów i poszczególne działy literatury greckiej opracowywali najlepsi specjaliści, którzy w tym zakresie prowadzili własne badania naukowe i doskonale znają literaturę przedmiotu. Książka, będąca owocem pracy dwudziestu siedmiu filologów, patrologów i historyków starożytnej filozofii, wprowadza w najbardziej istotną problematykę całego piśmiennictwa starożytnej Grecji, łącznie z jego bogatym nurtem literatury chrześcijańskiej. Dołączony do każdego rozdziału wykaz literatury przedmiotu, starannie wyselekcjonowany, pozwala zorientować się w aktualnym stanie badań na dany temat; jednocześnie stanowi cenny drogowskaz dla czytelnika zainteresowanego podjęciem dalszych studiów. Przyjęcie - obok zasady chronologicznej, porządkującej układ materiału - kryterium genologicznego wyznacza naturalny podział całości opracowania na część dotyczącą gatunków poetyckich (t. I) i część poświęconą różnym odmianom twórczości prozatorskiej (t. II), dając tym samym możliwość śledzenia historii każdego gatunku od momentu jego ukształtowania się aż do wygaśnięcia lub do końca starożytności. Zastosowany układ konstrukcyjny ułatwia też dostrzeżenie dynamiki procesów historycznoliterackich, a przede wszystkim śledzenie rozmaitych właściwości przebogatej literatury starożytnej Grecji, która legła u podstaw całej późniejszej literatury europejskiej i wytyczyła kierunki jej dalszego rozwoju.
filologiaklasyczna


Tadeusz Madała, Krzysztof Narecki,
Filologia klasyczna w KUL w latach 1918-2004,
Lublin 2006. 

 

 

 

sofokles_142Sofokles, Król Edyp, nowy przekład i opracowanie Robert Chodkowski, TN KUL 2007.

 

 

Niniejszy tomik zawiera najnowszy polski przekład i opracowanie Króla Edypa, dokonane przez Roberta R. Chodkowskiego, wybitnego znawcę teatru i tragedii greckiej. Tę sztukę Sofoklesa Arystoteles nazwał "najpiękniejszą tragedią", znalazł w niej bowiem pełne urzeczywistnienie postulatów swojej poetyki normatywnej. Mimo upływu niemal dwu i pół tysiąca lat dramat ateńskiego klasyka - zarówno ze względu na walory literackie, jak i uniwersalne przesłanie - nadal jest zaliczany do arcydzieł. Problemy wielkości i upadku człowieka, jego wolności i ograniczeń, podjęte w Królu Edypie, są wciąż aktualne. Wielu twórców w różnych sferach działalności artystycznej {teatrze, operze, tańcu, filmie i telewizji} ciągle sięga - wprost lub pośrednio - do dzieła Sofoklesa.


elektra_148Sofokles, Elektra, przekład i wstęp Robert R. Chodkowski, TN KUL 2008.

 

Niniejszy tomik zawiera najnowszy polski przekład i opracowanie Elektry Sofoklesa dokonane przez Roberta R. Chodkowskiego, badacza teatru i tragedii greckiej, profesora zwyczajnego KUL. Elektra Sofoklesa po Cheoforach Ajschylosa i Elektrze Eurypidesa jest trzecim dramatycznym opracowaniem problemu Orestesa matkobójcy. Do znanego tematu poeta podszedł w sposób nowatorski, wysuwając na plan pierwszy Elektrę oraz jej przeżycia i dzięki temu stworzył wielkie dzieło o oryginalnej kompozycji i nowym wyrazie ideologicznym. Stary mit stał się przez to podstawą jednej z najlepszych i najbardziej znanych tragedii antycznych, wciąż obecnej w kulturze europejskiej i światowej.


Gorąco polecamy!
Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2011, godz. 14:27 - Iwona Wieżel