Nowy cykl konsultacji: Wiedza bez granic – godzina dla e-naukowca

Szanowni Państwo,

zapraszamy do skorzystania ze spotkań warsztatowo-konsultacyjnych Wiedza bez granic – godzina dla e-naukowca, których celem jest wsparcie Państwa w upowszechnianiu swojego dorobku naukowego z wykorzystaniem Internetu.

Oferujemy szeroką pomoc w zakresie deponowania publikacji w Repozytorium Instytucjonalnym KUL (samodzielnego i za pośrednictwem asystenta deponowania), elementów prawa autorskiego i licencji Creative Commons, przygotowania publikacji do upowszechniania za pośrednictwem Internetu (Academic SEO), planów zarządzania danymi badawczymi i otwartego dostępu.

W trakcie konsultacji można także uzyskać informacje na temat procedur usług tłumaczenia i wydawania monografii w wydawnictwach zewnętrznych koordynowanych przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw.

W każdy czwartek od godz. 12:00 do 13:00 pracownicy Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw pełnią dyżur on-line za pośrednictwem Microsoft Teams albo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie (81 454 53 36) w siedzibie Działu CP-21.

Najbliższe spotkanie czwartek 30 czerwca 2022 r.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af44ae39762c94478a534ec526775987b%40thread.tacv2/1646138820975?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%221da12ea2-2f87-4911-806d-5a0e8026c7a3%22%7d


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona