Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 10 (1/2007)  styczeń – luty marzec

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

Edyta Batorska, Antoni Stasch

 

Internet a biznes elektroniczny

Internetandelectronic business

 

Artykuł stanowi część badawczą dotyczącą identyfikacji biznesu elektronicznego. Badania oparte na analizie ankietowej przeprowadzone zostały wśród  grupy 100 studentów. W ankiecie zebrano dane dotyczące dokonywania zakupów przez respondentów w Internecie. Autorzy przedstawiają wyniki  w zakresie: częstotliwości korzystania z Internetu, sposobu dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu, rodzaju nabywanych towarów, sposobu płatności, opinii na temat zalet dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci oraz bezpieczeństwa tego sposobu nabywania towarów.

 

The article is part of the research concerning the identification of electronic business. The research is based on an analysis of surveys were conducted among a group of 100 students. In the survey, you collected data on respondents' purchases on the Internet. The authors present the results in terms of: frequency of use of the Internet, how to make purchases via the Internet, the type of goods purchased, payment method, an opinion on the merits of making purchases over the network and the safety of this method of acquiring goods.

 

 

Andrzej Grzebieniak

 

Alianse ubezpieczeniowo-bankowe oraz inne możliwe strategie działania towarzystw ubezpieczeniowych

Insurance and banking alliances and other possible action strategies of insurance companies

 

W artykule przedstawiono analizę wybranych strategii firm ubezpieczeniowych, zwracając szczególną uwagę na sojusze, tj. strategiczne porozumienia dotyczące m.in. dystrybucji rzeczy wybranych produktów ubezpieczeniowych. Dzięki bancassurance, firmy ubezpieczeniowe w Polsce utrzymują wzrost dochodów ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, głównie ubezpieczenia na życie. Ten kanał dystrybucji podwoił dochody przez lata i  potwierdza tendencję zmian w kierunku struktury kanałów dystrybucji na rynkach zachodnich, gdzie bancassurance zapewni, 32% całkowitych składki ubezpieczeń na życie, a w niektórych krajach jest to nawet 60-70%. Innymi możliwymi strategiami firm ubezpieczeniowych są specjalizacje produktów i kanałów dystrybucji, silna marka i stały rozwój nowych linii produktów i usług dotychczas istniejącej działalności głównej, np. naprawy w domu, pomoc psychologiczna po wypadku, pomoc w rehabilitacji (dostarczanie transportu, niezbędne wyposażenie, itp.)

 

The article presents the analysis of selected strategies of insurance companies paying particular attention to alliances, i.e. strategic agreements concerning among other things distribution of selected insurance products. Thanks to bancassurance, insurance companies in Poland keep increasing income from selling insurance products, mainly life insurance. This channel of distribution has doubled income for years and confirms the tendency of changes towards the structure of distribution channels in west markets, where bancassurance assures 32 % of total life insurance premium, and in some countries it is even 60-70 %. Other possible strategies of insurance companies are specialization of products and channels of distribution, strong brand and permanent development of new lines of products and services of the so far existing main business, e.g. repairs at home, psychological aid after an accident, assistance during rehabilitation (supplying transport, necessary equipment, etc.)

  

 

Szymon Kuziora, Antoni Magdoń, Antoni Stasch

 

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa w e-bankingu. Szanse i zagrożenia e-bankingu.

Systems management security in e-banking. Opportunities and threats for e-banking.

 

W artykule przedstawiono istotne problemy funkcjonowania bankowości elektronicznej i mobilnej oraz obiektywną ocenę szans i zagrożeń jej rozwoju. Na początku autorzy prezentują genezę bankowości elektronicznej, jej rys historyczny, a także określają zakres i wielkość  tego rodzaju usług. W dalszej części artykułu zaprezentowano główne problemy oraz szanse rozwoju bankowości elektronicznej. Opisane także zostały kwestie bezpieczeństwa, metody ochrony danych w systemach bankowych oraz kontrola dostępu do owych informacji. W końcowej części zapoznano z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych przez autorów niniejszego artykułu. Autorzy przedstawiają też wnioski na podstawie tych badań.

 

The paper presents significant problems of functioning of mobile and electronic banking and objective assessment of the opportunities and risks for its development. In the beginning the authors present the genesis of electronic banking, its historical background, and also define the scope and magnitude of such services. In the further part of the article they present the main problems and opportunities for development of electronic banking. These have also been described security issues, methods of data protection in the banking systems, and control access to these information. In the final part readers were familiarized with the results of the survey researches conducted by the authors of this article. The authors present the conclusions on the base of these researches.

 

 

Antoni Stasch, Krystyna Stasch, Jacek Mazur

 

Centralny Okręg Przemysłowy Polski (COP). Śląsk i Wielkopolska jako najlepsze regiony inwestycyjne w Europie Środkowej i Wschodniej.

Polish Central Industrial Region (COP). Silesia and Wielkopolska as the best investment regions in Central and Eastern Europe.

 

 

Antoni Stasch, Jacek Mazur

 

Problemy zarządzania projektami wysokich technologii w aspekcie ekologiczno-technologicznej restrukturyzacji regionów Centralnego Okręgu Przemysłowego, Śląska i Ukrainy

Problems of high-technology project management in terms of ecological and technological restructuring of the regions of the Central Industrial Region,  Silesia, and Ukraine

 

 

Katarzyna Mierzwa, Antoni Stasch

 

Telepraca – nowe szanse globalnego rynku pracy

Telework - new opportunities of the global labor market

 

Autorzy przedstawiają zagadnienia związane z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych – elektronicznych i mobilnych, we współczesnej gospodarce, a szczególnie na rynku pracy. We wstępie zaprezentowane są przyczyny powstania społeczeństwa informacyjnego oraz uwagi na temat wartości wiedzy i informacji we współczesnym świecie. Dalej omówiono wpływ rozwoju technologii informatycznych na współczesną gospodarkę, społeczeństwo  i jego zmieniające się potrzeby. Przedstawiono też podział gospodarki elektronicznej, nowe sposoby przekazu informacji – od poczty elektronicznej poprzez telefonię komórkową aż do wideokonferencji,  współczesne techniki edukacyjne, a także nową formę pracy – telepracę. Kolejna część artykułu została poświęcona rynkowi pracy w Polsce – od analizy przemian w tworzeniu miejsc pracy, strukturze zatrudnienia i bezrobociu pod koniec ubiegłego stulecia, poprzez aktualną sytuację rynku pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej, aż po perspektywy zmian na najbliższe lata. Autorzy wyrażają przekonanie (na podstawie przeprowadzonych badań i literatury przedmiotu) iż rynek pracy w Polsce będzie się zmieniał w najbliższych latach, zarówno w strukturze zatrudnienia jak i sposobie wykonywania pracy.

 

The authors present the issues related to using the latest informative technologies in - electronic and mobile, in the modern economy, especially in the labor market. In the introduction, are presented the reasons of uprising information society and remarks on the value of knowledge and information in the modern world. Further it was discussed the impact of information technologies on contemporary economy, society and its changing needs. It was also presented a division of electronic economy, new ways of communication - from e-mail through cellular telephone to video conferencing, modern educational technology, as well as a new form of working - teleworking. Another part of the article is devoted to the labor market in Poland – from analysis of changes in job creation, the structure of employment and unemployment at the end of the last century through the present situation on the labor market in Poland in the European Union, to the prospects for change in the coming years. The authors express their belief (based on the base carried out  researches and literature) that the Polish labor market will change in the coming years, both in the employment structure and method of work.

 

 

Katarzyna Mierzwa, Antoni Stasch

 

Nowe szanse e-economy

New opportunities fore-economy

 

Autorzy wskazują na konieczność dostosowania edukacji do wymogów społeczeństwa informacyjnego. Umiejętność twórczego posługiwania się nowymi technologiami jest tu sprawą kluczową. Wynika to z podstawy programowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, w których określono szczegółowo jakie umiejętności wynikające z posługiwania się komputerem, oprogramowaniem software i wykorzystaniem Internetu  powinny być  przez ucznia opanowane. W kolejnej części artykułu autorzy piszą o teleedukacji, a więc nauczaniu na odległość. Wskazują na korzyści tego sposobu nauczania. Następnie charakteryzują e-learning, czyli szkolenia z wykorzystaniem sieci komputerowej. Przedstawiają rodzaje zastosowań e-learningu. Dalszą część artykułu wypełniają informacje na temat ekonomii elektronicznej i mobilnej, bankowości elektronicznej i mobilnej, biznesu elektronicznego i mobilnego. Artykuł kończą uwagi dotyczące rozwoju handlu elektronicznego w Polsce.

 

The authors point at the necessity of adaptation of education to the requirements of information society. Creative use of new technologies is crucial here. This is due to the curriculum for primary and secondary schools, which set out the detail of skills resulting from the use of computers, software and Internet should be mastered by the student. In the next part of the article the authors write about tele-education, telling in another way - distance teaching. They point at the benefits of this way of learning. Then e-learning is characterized, which is based on training network. They represent different types of e-learning. Another part of the article complete information about the economics of electronic and mobile banking and mobile e-business and mobile. The article ends with comments on the development of electronic commerce in Poland.

 

 

Jan Biedroń

 

Uwarunkowania komunii osób w małżeństwie

Conditions ofthe communion of personsin marriage

 

Łaska odkupieńcza Chrystusa ma zasadniczy wpływ na kształtowanie wspólnoty małżeńskiej, lecz bazuje ona na jej naturalnych wartościach. Stąd ujęcie małżeństwa jako wspólnoty naturalnej związane jest z rozumieniem natury i osoby ludzkiej. Prawda o człowieku stoi u podstaw wszystkich zasad ludzkiej moralności. Prawo Boże moralne w całej swej treści odnosi się do człowieka. Jemu zostaje zadane, ale też jemu służy. Uwarunkowaniami komunii osób w małżeństwie są: prawo naturalne a wolność osoby, afirmacja osoby, obdarowanie, otwarcie na rodzicielstwo. Problem prawa naturalnego wypływa stąd, że człowiek jako istota rozumna i wolna podejmuje decyzje i wybory. Człowiek przeżywa wewnętrzną niezależność od przedmiotów, ponieważ dla jego struktury podstawowe znaczenie ma samo posiadanie i samo panowanie. Mówiąc o osobie należy wprowadzić jasne odróżnienie wartości samej osoby od wartości, które tkwią w osobie. Pojęcie osoby jest kluczem do zrozumienia małżeństwa. Na zasadzie bezinteresownego daru człowiek okazuje się bytem komunijnym, uzdolnionym do wejścia w komunię z inną osobą. Małżeństwo to związek dwu osób: mężczyzny i kobiety. Ten związek jest zatem wspólnotą w której mężczyzna i kobieta nawzajem się sobie oddają i przyjmują. Oddanie siebie jako forma miłości kształtuje się we wnętrzu osoby na podstawie dojrzałego widzenia wartości oraz gotowości woli zdolnej do zaangażowania się w taki właśnie sposób. Płciowość i rodzicielstwo nie są tylko zjawiskami biologicznymi, ale sięgają istoty osoby, stąd też należą do integralnej części miłości małżeńskiej. Akt małżeński posiada dwa wymiary: wzajemną miłość i nowe życie. Bóg powołuje małżonków do uczestnictwa w przekazywaniu nowego życia, powołuje ich do szczególnego uczestnictwa w swej miłości, a zarazem mocy Stwórczej. Nowe życie jest zatem dziełem Boga i kochających się małżonków.

 

Redeeming grace of Christ has a significant impact on the marriage, but it is based on its natural values. Thus, recognition of marriage as a natural-structural community is related to the understanding of nature and the human person. The truth about man is at the sub-pond all the principles of human morality. God's moral law in all its content relates to the man. He is asked, but he serves. Determinants of the communion of persons in a marriage are the natural law and freedom of the individual, affirming the person the gift, open to procreation. The problem of natural law stems from the fact that man as a rational and free decisions and choices. Man survives internal independence of objects, because its structure is essential to the mere possession and self-control. Speaking of the person must make a clear distinction between the same person from the values that lie in the person. The concept of person is the key to understanding marriage. By way of free gift a man turns out to being the Communion, gifted to enter into communion with another person. Marriage is a union of two people: a man and a woman. This relationship is therefore a community in which a man and woman mutually give and take. Casting himself as a form of love is as the heart of the person on the basis of a mature view of values and a readiness of will is able to engage in such a way to sleep right path. Sexuality and parenthood are not just biological phenomena, but the essence of the person back, and therefore are an integral part of conjugal love. Conjugal act has two dimensions: mutual love and new life. God calls married couples to participate in the transmission of new life, calls them to a special sharing in His love, and yet creative power. New life is therefore the work of God and loving spouse.

 

 

Marek Piotr Borowski

 

Współczesne problemy w resocjalizacji młodzieży

Contemporary problems in resocialization of youth

 

Autor charakteryzuje czynniki socjokulturowe, biospołeczne i psychospołeczne, które determinują zachowania młodzieży. Według autora głównym podłożem różnorodności procesu socjalizacji jest płaszczyzna styczności młodzieży z wartościami kultury, prezentowanymi przez określone środowiska społeczne w których ona przebywa. Autor przedstawia następnie sytuację dziecka w rodzinach dobrze funkcjonujących i patologicznych.

 

The author characterizes socio-cultural psycho-social and bio-social factors that determine behaviors of adolescents. According to the author main ground of diversity of the socialization process is the plane of contact of youth with the values of culture, presented by the specific social environments in which it resides. Then the author presents the situation of children in families well-functioning and pathological ones. 

 

 

Ks. Andrzej Gretkowski

 

Obraz kobiety –matki w świadomości dziecka

Picture of a woman - a motherinawareness of a child

 

Autor przedstawia rolę kobiety – matki w dziejach historii, w tym również Biblii. Podaje też współczesne opinie dzieci o swoich matkach.

 

The author outlines the role of a woman – a mother throughout history, including the Bible. He also provides present-day children's opinions about their mothers.

 

 

Ks. Stanisław Janeczek

 

Między pietyzmem a filantropizmem. Niemieckie postulaty pedagogiczne doby oświecenia

Between reverence and filantropizm. The German Enlightenment pedagogical demands

 

Autor omawiając niemieckie postulaty pedagogiczne doby Oświecenia odwołuje się najpierw do postulatów dydaktycznych Wolfganga Ratichiusa i Jana Amosa Komeńskiego, mieszczących się w nurcie szkoły protestanckiej. Następnie przedstawia ideały i postulaty kształcenia dworskiego, popularne za sprawą wpływu kultury francuskiej, głoszone przez Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Nowy program edukacji, urzeczywistniany w elitarnych szkołach rycerskich, skupiający się głównie na kształceniu umiejętności niezbędnych w życiu dworskim i służbie wojskowej, nie zaniedbywał wszakże kultury językowej, nauk humanistycznych czy przyrodniczych, chociaż przedmioty z tych ostatnich  nauk traktowano jako zajęcia fakultatywne. Obowiązkowe kształcenie w zakresie nauk realnych dotyczyło natomiast historii, etyki, polityki i prawa  a także niezbędnego elementu wychowania jakimi były „fundamenta pietatis” i historia Kościoła. Na niemieckie uczelnie ten model kształcenia zaczął przenikać m.in. za sprawą Christiana Thomasiuka, działającego w Lipsku a następnie w Halle. Na uniwersytecie w Halle ujawnił się nie tylko oświeceniowy racjonalizm, ale też indywidualizm, który był charakterystyczny dla pietyzmu. Pietyzm z kolei był opozycyjny wobec racjonalizmu. Stanowi on (pietyzm) wyzwanie dla tradycyjnej religijności, podtrzymywanej przez instytucje wyznaniowe i podkreślające rolę „uczonej” ortodoksji religijnej. W to miejsce pietyzm akcentował wagę osobistej pobożności, przeżyć religijnych, a więc emocjonalnego wymiaru religii. Francuscy kalwiniści szerząc ten ruch (żywą religijność) po osiedleniu się w Niemczech przyczynili się do powstania szeregu inicjatyw pedagogicznych na wszystkich szczeblach nauczania, zwłaszcza na terenie Prus. Fundamentalne znaczenie dla ideałów szkolnictwa pietystycznego miała działalność Augusta H. Franckego, twórcy całego systemu szkól dostosowanego do możliwości i potrzeb różnych kręgów młodzieży. Autor artykułu szerzej opisuje zakres zasług tej osoby, a następnie omawia porządek nauczania opracowany przez H. Freyera, system szkolny powołany przez Juliusza Heckera, wreszcie – bogatą twórczość Ch. Wolffa, mającą wpływ na upowszechnienie się kształcenia realistycznego w szkolnictwie.

 

By discussing the pedagogical demands of the German Enlightenment the author refers first to the demands of teaching Ratichiusa Wolfgang and John Amos Comenius, being in the mainstream of the Protestant schools. He then presents the ideals and demands of education courtly, popular because of the impact of French culture, taught by Gottfried Wilhelm Leibniz. A new education program, carried out in a knight's elite schools, focusing primarily on acquiring skills for life and service of the military court, however, does not neglect the language of culture, humanities and nature sciences, though the subjects of the latter science was treated as facultative courses. Compulsory education in the sciences and the real concern of history, ethics, policy and law as well as an indispensable element of education which were "fundamentalist pietism" and the history of the Church. At German universities, the pattern began to move, among others thanks to Christian Thomasiuka, acting in Leipzig and Halle. At the University of Halle revealed not only the rationalism of the Enlightenment, but also the individualism that was characteristic of pietism. Pietism, in turn, was in opposition to rationalism. It is (pietism), a challenge to traditional religiousness, sustained by religious institutions  and highlight the role of "scientist" religious orthodoxy. In this place pietism accentuated  importance of personal pietism, religious experiences, and so the emotional dimension of religion. French Calvinist spreading this movement (religious living) after settling in Germany contributed to a number of educational initiatives at all levels of teaching, especially in Prussia. Fundamental to the ideals of pietism’s education was Augustus H. Franckego activity, the creator of the entire system of schools matched  to opportunities and needs of different circles of young people. The article broadly describes the scope of the merits of this person, and then discusses the order of teaching developed by H. Freyer, the school system established by Julius Hecker, at last - a rich work of Ch. Wolff, which affects to dissemination  of realistic teaching in education.

 

 

Agnieszka Jarzyńska

 

Kapitał własny i kapitał obcy jako źródło finansowania spółek akcyjnych – analiza porównawcza

Own capital and foreign capital as a source of funding for joint-stock companies - comparative analysis

 

Artykuł charakteryzuje źródła  kapitału osiąganego dla przedsiębiorstw, zwłaszcza kapitału własnego i kapitału obcego. Wskazuje na ich rodzaje, właściwości i wymienia różnice między nimi, które powinny być brane pod uwagę jako determinanty wyboru struktury kapitałowej.

 

Article has achieved a source of capital for businesses, particularly equity and borrowed capital. Indicates the types, properties, and lists the differences between them, which should be considered as the determinants of capital structure choice.

 

 

Ks. Jerzy Kułaczkowski

 

Rola społecznego nauczania Kościoła o małżeństwie w kształtowaniu prawidłowego oblicza duchowego Europy

A role of social teaching of the Church about marriage in a process of creating proper spiritual shape of Europe

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele na początku trzeciego tysiąclecia jest opublikowanie dokumentu, który nosi tytuł "Ecclesia in Europa". Został on napisany przez papieża Jana Pawła II. Dokument ten zwraca szczególną uwagę na rolę Kościoła katolickiego w życiu dzisiejszej Europy. Sytuacja tego kontynentu jest bardzo skomplikowana, ponieważ wiele osób zagubiło się w swoim życiu. Powodem tego jest odejście od nauczania Kościoła, który stworzył kształt Europy w okresie minionych wieków. W wyniku tego ludzie stracili nadzieję na przyszłość. I dlatego należy podjąć odpowiednie kroki w celu odzyskania tej nadziei. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest nowa ewangelizacja, zwłaszcza nauczanie Kościoła o małżeństwie, bo ta wspólnota jest podstawą społeczeństwa i wszystkich związków. Jest to bardzo bogate dziedzictwo dla współczesności, które nie powinno być lekceważone w tworzeniu właściwego kształtu Europy.

 

One of the most important event in the Church at the beginning of the third millennium is publishing the document which is titled “Ecclesia in Europa”. It was written by pope John Paul II. This document pays special attention on a role of Catholic Church in life of present Europe. The situation of this continent is very sophisticated, because lots of people got lost in their lives, The reason of this is throwing away the teaching of the Church, which created the shape of Europe through of past ages. As a result of this people lost hope for the future. And that is why it should be taken proper steps to recover this hope. One of means to achieve this goal is a new evangelisation, especially teaching of the Church about marriage, because this community is a base of society and all relationships. This is a very rich inheritance for present times that should not be neglected in creating of proper shape of Europe.

 

 

Jan T. Mróz

 

Zasada pomocniczości i zasada sprawiedliwości społecznej w relacjach między przedsiębiorcą a pracownikiem i jego rodziną w świetle dokumentów nauki społecznej Kościoła

The principle of subsidiarity and the principle of social justice in the relations between an entrepreneur and an employee and his family in light of Catholic social teaching documents

 

W opracowaniu wskazano na potrzebę otrzymywania płacy rodzinnej, w przypadku gdy jeden rodzic zajmuje się wychowywaniem dzieci, umożliwiającej zaspokojenie potrzeb całej rodziny na godziwym poziomie. W pracy wykazano na jakich zasadach taka pomoc rodzinie powinna być udzielana, proponując kierowanie się zasadą pomocniczości i sprawiedliwości społecznej. Wyjaśniono na czym one polegają. W końcowej części opracowania rozpatrzono kryteria sprawiedliwej płacy w świetle katolickiej nauki społecznej. W artykule podkreślono ważność kategorii „rodzina”, dostrzegając w tej najbardziej naturalnej i pierwotnej instytucji socjalizacji jej niezastąpioną, służebną, wieloaspektową rolę w budowaniu społeczeństwa przyszłości.

 

In the elaboration the need of receiving the family payment was pointed out, in case when one parent occupies in bringing up the children, enabling the satisfaction on decent level the needs of whole family. In this paper was also showed on what principles such help towards family she should be given, proposing acting oneself the principle of subsidiarity and social justice. It was explained on what they depend. The criterions of fair payment on the base of Catholic social science were considered in the final part of study. In the article validity the category of "family" was underlined, perceiving in this the most natural and primary institution of socialization its irreplaceable, suitable, multispectral part in building the society of future.

 

 

Ks. Stanisław Mycek

 

“Zrelatywizowane chrześcijaństwo”. Kilka wprowadzających uwag na temat założeń teologii pluralizmu religijnego.

"Relativized Christianity." A few introductory remarks on the assumptions of the theology of religious pluralism.

 

Artykuł ten przedstawia teologiczne niepokoje, odkrywając i chroniąc chrześcijaństwo pokazywane przez tzw pluralistyczną teologię religii. Niektóre propozycje zawarte w europejskiej i amerykańskiej myśli - przez zmniejszenie znaczenia zbawczego dzieła Chrystusa i relatywizację objawienia Boga Ojca i Ducha Świętego – stanowią prawdziwą przeszkodę dla pokoju i dialogu między religiami świata. Wszystkie religie i wszystkie doświadczenia religijne są ważne. W praktyce, chrześcijański imperatyw do nawrócenia nie jest bardzo tolerancyjny i szkodliwy z punktu widzenia ekumenicznego i międzyreligijnego. Oficjalna odpowiedź do tej interpretacji jest podana przez Kongregację Nauki Wiary z Deklaracją Dominus Jezus.  Misja Jezusa Chrystusa, Duch Święty i Kościół stanowią wyjątkową historyczną i uniwersalną ekonomię gospodarka - dla zbawienia wszystkich ludzi. W drodze podsumowania, artykuł ten oferuje kilka praktycznych wniosków na przyszłość i na dziś, między innymi: katechezę na temat religii, przede wszystkim dorosłych i dla ponownego odkrywania duchowego w spowiedzi; tworzyć i pogłębiać wyraźnie chrześcijańską duchowość – duchowość świadka.

 

This article will address theological concerns that revealing and saving Christianity played by so-called pluralist theology of religions. Some proposals in the European and American thought by decreasing significance of Christ's saving work and relativizing the revealing of God the Father and the Holy Spirit as a real obstacle to peace and dialogue among world religions.In the proposal, all religions and all religious experiences are valid. In practice the Christian imperative to conversion is not very tolerant and harmful from the point of view, ecumenical and interfaith. The official response to this interpretation is given by the Congregation for the Doctrine of the Faith with the Declaration Dominus Jesus, that the mission of Jesus Christ, the Holy Spirit and the Church costituiscono the unique historical and universal economy - for the salvation of Trinitarian salvation of all men.By way of summary, this article offers some practical conclusions for the future and today among other things: a catechesis on religions, first of all adults and for the rediscovery of spiritual direction in the confession; to create and deepen a distinctively Christian spirituality - spirituality of a witness.

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

Edward Balawajder

 

Moralność jako przedmiot socjologii (rec. Ks. Janusz Mariański, Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, stron: 519.

 Moralityas a subjectof sociology (Review of rev. Janusz Mariański, Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, pages: 519.

 

 

Teresa Zbyrad

 

Jerzy Szmagalski, Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Wydawnictwo Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2004, stron: 172.

Jerzy Szmagalski, Stress andburnoutof social workers, Wydawnictwo Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2004, pages: 172.

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2013, godz. 11:01 - Mirosław Rewera