Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 11 (2/2007)  kwiecień – maj czerwiec

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

Marek Piotr Borowski

 

Rodzina jako środowisko zagrożenia dziecka

The family as achild'senvironmenthazard

 

W artykule jest przedstawiona istota rodziny według różnych autorów. Następnie omówiono na czym polega proces wychowania w rodzinie. Dalej autor wymienia elementy działalności opiekuńczo-wychowawczej. Potem prezentuje socjokulturowe czynniki kształtujące zaburzenia przystosowania społecznego.

 

In the article is presented an essence of  family according to various authors. Then it was discussed what the process of upbringing in the family depends on. Next, the author enlists the elements of care and educational activities. Then he presents the socio-cultural factors shaping social adjustment problems.

 

 

Iwona Długoszewska

 

Dodatkowe zastrzeżenia umowne jako czynniki wyróżniające umowę agencyjną na tle innych umów gospodarczych

Additional contractual claims as factors distinguishing an agency in comparison to other economic agreements

 

Autorka w swoim artykule opisuje dodatkowe zastrzeżenia umowne w kontekście czynników wyróżniających umowę agencyjną na tle innych umów gospodarczych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono opisaniu tzw. zobowiązania  del credere. Popularność tej klauzuli związana jest z nowoczesnymi warunkami obrotu gospodarczego, w którym obrót bezgotówkowy i kredytowy odgrywa już pierwszoplanową rolę.

 

The author in his article describes an additional agreements limitations in the context of the factors distinguishing an agency agreement in comparison to other economic agreements. Especially a lot of space is devoted to describing the so-called commitment “del credere”. The popularity of this clause is related to the modern conditions of business transactions in which non-cash and credit trading already plays a leading role.

 

 

Danuta Grzesiak-Witek

 

Zaburzenia komunikacji słownej u osoby z chorobą Alzheimera

Verbal communication disorders in person with Alzheimer's disease

 

Autorka przedstawia istotę choroby Alzheimera, a następnie jej objawy. Dalej rozważa uwarunkowania rozwoju tej choroby i przyczyny. Dużo miejsca zajmuje opisanie sprawności komunikacyjnej osoby cierpiącej na tą chorobę. Autorka poddaje analizie materiał empiryczny zgromadzony podczas rozmów z trzema pacjentami. W konkluzji stwierdza, iż zebrany materiał dowodzi iż w chorobie Alzheimera występuje poważny problem z utrata wiedzy o sobie samym, o swojej przeszłości, przeżyciach i samoświadomości.

 

The author  represents the essence of Alzheimer's disease and its symptoms. Next she considers the conditions of development of this disease and the reasons of its existence. Much space is devoted to describe the communication skills a person suffering from the disease. The author examines the empirical evidence gathered during interviews with three patients. She concludes that the collected material proves that occurs in Alzheimer's disease a serious problem with loss of knowledge about himself, about his past experiences and self-awareness.

 

 

Barbara Małgorzata Kałdon

 

Charakterystyka świadka w postępowaniu karnym

Characteristics of a witness in criminal proceedings

 

W artykule omówiono najpierw pojęcie świadka w procesie karnym. Potem opisano historię dowodu z zeznań świadka. W dalszej części przedstawiono czynniki faktyczne wskazujące na konieczność prawnej ochrony świadków. Końcową część artykułu wypełnia osoba małoletniego rozumiana jako szczególna kategoria świadka.

 

Firstly, in the article was discussed the notion of a witness in a criminal trial. Then it was described the history of evidence from witness’s testimony. In further part were presented factors indicating the need for effective legal protection of witnesses. The final part of the article fulfills  the minor understood as a special category of witness.

 

 

Marian Kozaczka

 

Rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce w latach 1995-2005

Development of Special Economic Zones in Poland in 1995-2005

 

Autor definiuje czym są specjalne strefy ekonomiczne, jakie są ich cele. Zanalizowane zostały przyczyny ich tworzenia, zmiany terytorialne, zasady udzielania zezwoleń na działalność gospodarczą, zwolnienia podatkowe, główne inwestycje oraz instytucje zarządzające strefami i efekty ich działalności do końca 2005 roku.

 

The author defines what are the special economic zones, what are their goals. Analyzed were the reasons for their creation, territorial changes, license rules for economic activities, tax exemptions, the main investments and managing zones and effects of their activities to the end of 2005.

 

 

Szymon Kuziora, Antoni Magdoń, Antoni Stasch

 

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa w e-bankingu. Część 2. Badania ankietowe

Management of Security Systems in e-Banking. Part 2.  Surveys

 

Artykuł stanowi drugą część analizy związanej z badaniami w zakresie zarządzania systemami bezpieczeństwa w e-bankingu i jest poświęcony prezentacji badań ankietowych. Badania przeprowadzone na grupie studentów pozwoliły wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. Zebrane dane przedstawiono w formie wykresów, dodatkowo uzupełniając o opisy i konkluzje.

 

The article is the second part of the analysis related to researches  in range of the management of security systems in e-banking, and is devoted to the presentation of the survey.  The researches conducted among of students allowed to draw very interesting conclusions. The collected data are presented in the form of graphs, also complementing the descriptions and conclusions.

 

 

Katarzyna Miaskowska

 

Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Branches and representative offices of foreign companies on Polish territory

 

Oddziały i przedstawicielstwa to dwie z istniejących w polskim systemie prawnym dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych. Autorka rozpoczyna analizę uregulowań prawnych oddziałów i przedstawicielstw od wskazania legalnej definicji przedsiębiorcy zagranicznego, oddziału i przedstawicielstwa. W całym artykule autorka porządkuje wiadomości na temat obu form prowadzenia przez przedsiębiorców zagranicznych działalności gospodarczej na terytorium RP  poprzez omawianie kolejnych zagadnień dotyczących oddziałów w aspekcie porównawczym do instytucji przedstawicielstwa.

 

Branches and agencies are  the two existing in the Polish legal system, the acceptable methods of doing business by foreign entrepreneurs. The author begins the analysis of the regulatory framework of branches and representative from indication of the legal definition of a foreign business, branch and representative offices. Throughout the article, the author organizes the news on both forms of running by foreign entrepreneurs  of the economic activity onto Polish territory by discussing the following issues in terms of comparative units to the institutions represented.

 

 

Ks. Stanisław Mycek

 

Katolicka “Droga Miłości” społecznych zasad działania i społecznych wartości w nauczaniu papieża Jana Pawła II oraz kompendium nauki społecznej Kościoła

Catholic "Way of Love" social’s  principles of action and social values in the teaching of Pope John Paul II and a compendium of Church social teaching

 

Artykuł ten określa zasady społeczne i podstawowe wartości życia wspólnego, w świetle myśli społecznej Jana Pawła II, zwłaszcza jego tryptyku społecznego, tj.: "Laborem exercens" (1981), „Sollicitudo rei socialis” (1987), „Centesimus annus” (1991), oraz "Kompendium nauki społecznej Kościoła” (wydanie włoskie 2004; polskie -2005). W artykule przedstawione jest ogólne spojrzenie na Tryptyk oraz Kompendium – najpierw zarys papieskiego tryptyku, potem zagadnienia Kompendium, wreszcie – konkretyzacja prymatu miłości. W tym ostatnim miłość została skonkretyzowana poprzez pryzmat dwóch płaszczyzn – miłości w społecznych zasadach działania i miłości w relacji do podstawowych wartości społecznych.  W pierwszej płaszczyźnie omówiono miłość w kontekście zasady personalizmu, zasady dobra wspólnego, zasady pomocniczości, zasady uczestnictwa. Drugą płaszczyznę zanalizowano według relacji (stosunku) miłości do prawdy, wolności, sprawiedliwości.

 

This article defines the principles of social and core values of common life, in the light of thought of John Paul II, especially its social triptych, i.e.: "Laborem Exercens" (1981), "Sollicitudo Rei Socialis" (1987), "Centesimus Annus" (1991), and the "Compendium of the Social Doctrine of the Church" (Italian edition in 2004, Polish - 2005). This article presents an overview of the Triptych and the Compendium – at first outline of the papal triptych, then issues the Compendium, and finally - the concretization of the primacy of love. In the latter love was concretized by the prism  of two fields - love in terms of social principles of activity and love in relation to the basic social values. In the first field, love was discusses in the context of the principle of personalism, the principle of the common good, the principle of subsidiarity and the principle of participation. Second field was analyzed according to the relationship (ratio) love towards truth, freedom and justice.

 

 

Piotr Tomasz Nowakowski

 

Działalność pedagogiczna pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych w ocenie studentów

Pedagogical activity of scientific-didactic staff  from universities  in the evaluation of students

 

Autor przedstawia zgodnie z typologią Janusza Homplewicza różne punkty widzenia działalności pedagogicznej na poziomie akademickim. Tak więc analizuje pracę pedagogiczną z punktu widzenia prawa, pedagogiki i etyki. W dalszej części artykułu autor opisuje aspekty niepożądane, zauważone przez studentów w ramach przeprowadzonych badań.  W perspektywie prawnej są to: łapówkarstwo, prowadzenie zajęć pod wpływem alkoholu, łamanie regulaminu uczelni. W ramach perspektywy pedagogicznej są to: brak przygotowania, nie trzymanie się tematu zajęć, nieobiektywizm, przyzwolenie na ściąganie, uleganie wpływowi studentów, niepunktualność. W zakresie perspektywy etycznej respondenci ujawniali: ignorowanie studentów, arogancja, poniżanie studentów, brak kultury, wykorzystywanie studentów. Analogicznie - według tych trzech perspektyw - rozpatrzono aspekty pożądane.

 

The author presents a typology - according to Janusz Homplewicz - different points of view of educational activities at the university level. Thus, he analyzes teaching career in law, education and ethics perspective. Later in this article the author describes the undesirable attitudes and activities of academic teachers,  observed by students in carried out researches. In legal perspective noticed behaviours are: bribery, conducting classes under the influence of alcohol, violation of school rules. In pedagogical perspective students distinguish: lack of preparation, do not stick to the subject of the activity lack of objectivism, permission to cribbing, succumbing to the influence of students, punctuality. In terms of an ethical perspective, respondents shall disclose: ignore students, arrogance, belittling students, lack of culture, the use of students. Similarly - according to these three perspectives - desirable aspects were considered.

 

 

Renata Maria Pal

 

Odwołanie w postępowaniu administracyjnym

The appealin administrative proceedings

 

W artykule znajdują się rozważania dotyczące istoty i charakteru prawnego odwołania. Autorka dochodzi do konkluzji  iż polski system środków weryfikacji aktów administracyjnych stanowi niewątpliwie ciekawy i praktycznie skuteczny sposób zabezpieczania praw pojedynczych obywateli. Czyniąc oczywiście zastrzeżenie, iż przepisy te są należycie przez organy administracji publicznej stosowane i przestrzegane. Według autorki prawdziwy problem stanowi nie teoretyczna konstrukcja zawarta w prawie pozytywnym, a stopień legalności, skuteczności i rzetelności pracy osób zatrudnionych w administracji, tak rządowej jak i samorządowej.

 

The article includes reflections on the nature and the legal nature of the appeal. The author comes to the conclusion that the Polish system of verification of administrative acts is certainly an interesting and practically effective way to secure the rights of individual citizens. Making, of course, a reservation, that these regulations are applied and respected by the public authorities. According to the author real problem is not included in the theoretical design of positive law, but the degree of legitimacy, effectiveness and reliability of work of persons employed in the administration, both central and local government.

 

 

Marta Stepnowska-Michaluk

 

“Rodzina w prawie”. Konferencja zorganizowana w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie  KUL w Stalowej Woli

"Family in law". The conference organized at the Institute of Law Faculty Off-Faculty of Social Sciences KUL in Stalowa Wola

 

 

Katarzyna Waszczuk

 

Wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej Szwecji

Internal Determinants ofSwedishforeign policy

 

Liczba i złożoność czynników zewnętrznych, od których zależy kształt polityki zagranicznej Szwecji sprawia, że jej analizowanie jest procesem trudnym i wieloaspektowym. Artykuł z konieczności uwzględnia tylko wybrane czynniki , które autorka uznała za najistotniejsze (położenie, wielkość, ludność, stopień uprzemysłowienia, zasoby naturalne, rys historyczny państwowości, ustrój i system społeczno-polityczny - konstytucja, Parlament, rola monarchy, rząd i administracja państwowa, partie polityczne, organizacje i związki zawodowe, funkcjonowanie mediów i dostęp do informacji publicznej, neutralność). Szczególnie ważnym wyznacznikiem polityki zagranicznej Szwecji od pierwszej połowy XIX wieku, aż do czasu przystąpienia do Unii Europejskiej, była neutralność. Wydaje się, że akcesja do UE w 1995 roku  ostatecznie położyła jej kres. Ważnym wyznacznikiem polityki zagranicznej Szwecji wydaje się również być dziedzictwo historyczne, a zwłaszcza jego elementy związane z porządkiem społecznym. Przykładowo, wyróżniający szwedzkie społeczeństwo egalitaryzm, jakże ważny w kontekście demokratycznego państwa obywatelskiego, stanowi pośrednio skutek m.in. braku doświadczeń związanych z feudalizmem. Kwestie związane z moralnością społeczną i etosem pracy - też nie bez wpływu na kształt prowadzonej polityki - mają natomiast niewątpliwy związek z dominującym w Szwecji od wieków luteranizmem. Ważną rolę odgrywają w tym kontekście także długie tradycje szwedzkiego parlamentaryzmu, który zaczął się kształtować już w XV wieku.

 

The number and complexity of external factors, which determine the shape of Sweden's foreign policy makes her analysis as a difficult and multifaceted process. Article with the necessity take into account only selected factors, which the author considered the most important (location, size, population, degree of industrialization, natural resources, historical outline of statehood, organization and socio-political system - the Constitution, the Parliament, the role of the monarch, government and public administration, political parties political organizations and trade unions, the functioning of the media and access to public information, neutrality). Particularly important determinant of Swedish foreign policy since the first half of the nineteenth century, until the time of accession to the European Union, was neutrality. It seems that the accession to the EU in 1995 finally put a stop to it. An important determinant of foreign policy of Sweden also appears to be the historic heritage, and especially the elements relating to the social order. For example, the distinguished Swedish egalitarian society, so important in the context of a democratic state of society, including an indirect effect lack of experience of feudalism. Issues relating to public morality and work ethic - not without influence on the policy - they have a definite relationship with predominant in Sweden for centuries, Lutheran. An important role play in this context, a long tradition of Swedish parliamentary system, which began to take shape as early as the fifteenth century.

 

 

Paweł Witek

 

Niedostosowanie społeczne uczniów gimnazjum w wieku adolescencji

Social maladjustment school students aged adolescence

 

Autor na początku swojego artykułu zajmuje się kwestiami definicyjnymi pojęcia: niedostosowanie społeczne. Następnie przedstawia etapy rozwojowe uczniów w wieku adolescencji w sferze fizycznej, osobowościowej, intelektualnej i emocjonalnej. W dalszej kolejności omówione są czynniki wpływające na zjawisko niedostosowania społecznego u dzieci w wieku adolescencji. Na koniec przedstawiono istotę zjawiska negacji szkolnej jako rodzaju niedostosowania społecznego.

 

At the beginning of his article the author deals with the definitional issues of concept: social maladjustment. Then he presents the developmental stages of students in adolescence period in the physical, personal, intellectual and emotional sphere. Subsequently are discussed the factors affecting the phenomenon of social maladjustment in children aged adolescence. At the end is presented the essence of the phenomenon of denial of the school as a kind of social maladjustment.

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

Edward Balawajder

 

Ksiądz Stefan Wyszyński jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929 (rec. Piotr Nitecki, Ksiądz Stefan Wyszyński jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, stron: 93.

Priest Stefan Wyszyński as a student of Lublin Catholic University in years 1925-1929 (rev. Piotr Nitecki,  Ksiądz Stefan Wyszyński jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, pages: 93

 

 

Magdalena Pyter

 

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Źródła i materiały

(rec. Iwona Grabarczyk, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Źródła i materiały. Cz. 1, Olsztyn 2005, stron: 243.

Legal and organizational basis of education. Sources and materials

(rev. Iwona Grabarczyk, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Źródła i materiały. Cz. 1, Olsztyn 2005, pages: 243.

 

 

Teresa Zbyrad

 

Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia

(rec. Jeffrey Sachs,  Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, przeł. Zofia Wiankowska-Ładyka, Warszawa 2006, PWN, stron: 389.

End with poverty. Task for our generation

(rev. Jeffrey Sachs,  Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, trans. Zofia Wiankowska-Ładyka, Warsaw 2006, PWN, pages: 389.

 

 

Ks. Jan Zimny

 

Historia wychowania

(rec. Stefan Możdżeń, Historia wychowania, t. 1-3, Sandomierz 2006)

History of Upbringing

(rev. Stefan Możdżeń, Historia wychowania, t. 1-3, Sandomierz 2006)

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2013, godz. 01:21 - Mirosław Rewera