Społeczeństwo i Rodzina

Nr 17 (4/2008) | październik listopad grudzień

 

 

Przedmowa/Foreword

(ks. Roman B. Sieroń)

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

Aleksander Woronow


Historia badania i rozwoju paradygmatu eksperymentalnego Mechanizmy psychologiczne destrukcyjnego posłuszeństwa wobec prawowitej władzy Stanleya Milgrama w Związku Ra-dzieckim i w Rosji: zarys problemu
The History of Research and Development of the Stanley Milgram's Experimental Paradigm "Psychological Mechanisms of Destructive Obedience to Authority" in the Soviet Union and Russia: An Outline of the Problem

 

The author gives a brief account of the history of study and development of Stanley Milgram's experimental paradigm of the ‘Psychological Mechanisms of Destructive Obedience to Legitimate Authorities' in the USSR and Russia, from 1990 till 2007.

 


Ks. Kazimierz Bełch


Ekologia ludzka w świetle nauki społecznej Kościoła
Human Ecology in the Light of the Social Teaching of the Church


In human, especially in the inter-human relations, both the reasons for the threat of the intactness of the Ecosphere and the key of their control are rooted. Therefore the Church teaches - there are eco-logical environmental problems by no means to solve without simultaneous consideration of the wel-fare service for human ecology. It is expressed mainly in the attention for the human person and in the correct socio-economic relations. On the beginning the paper represents the characteristic of the hu-man ecology and refers to the conditions of its correct development. Later - the entwinements of the environmental ecology with the human ecology are analyzed around. Finally the ways of the renewal of the human ecology are showed.

 

 

R. Ayo Alani, Olanitemi Busari


Accreditation of Academic Programmes by Professional Bodies: Policy and Practice in Nige-rian Universities (tekst w języku angielskim)
Akredytacja programów oświatowych przez organy zawodowe: panujące w tym względzie zasady oraz praktyka w uczelniach nigeryjskich


Akredytacja stanowi popularny zewnętrzny mechanizm służący podwyższaniu jakości edukacji na poziomie wyższym. W Nigerii działania akredytacyjne realizuje Państwowa Komisja Uniwersytecka, koncentrująca swą uwagę na utrzymywaniu standardów akademickich, oraz organy zawodowe, które sprawują pieczę nad właściwą realizacją norm zawodowych. Do przeprowadzenia niniejszych badań skłonił autorów zwłaszcza brak informacji dotyczących zaangażowania organów zawodowych w akredytację programów akademickich w uczelniach nigeryjskich. W badaniach została wykorzystana technika wywiadu, a uczestniczyli w nich członkowie trzech organów zawodowych, a także sześcioro profesorów Uniwersytetu w Lagos, którzy byli zaangażowani w realizację działań akredytacyjnych. Kluczowa funkcja akredytacji wiąże się z określeniem adekwatności bądź nieadekwatności progra-mów akademickich do istniejących standardów. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że zarówno uczel-nie, jaki organy zawodowe czerpią dużo ważnych doświadczeń z procesu akredytacji, choć zdarza się również, że napotykają one pewne przeszkody i wyzwania. Zasugerowano, że Państwowa Komisja Uniwersytecka wraz z organami zawodowymi winny zharmonizować swe wysiłki, a w komisjach akredytacyjnych winni zasiadać ludzie prawi; również dobrze jest zaangażować w ten proces praco-dawców, którzy w przyszłości będą zatrudniać absolwentów nigeryjskich uczelni, a ośrodki akade-mickie w tym zakresie winny wykazywać większą wrażliwość.

 

 

Mopelola Omoegun, Adesoji A. Oni


Effect of Family Values on the Perception and Social Adjustment of the African Child: A Case Study of Selected Nigerian Children in Lagos State Schools (tekst w języku angielskim)
Wpływ wartości rodzinnych na percepcję i przystosowanie społeczne dziecka afrykańskiego: studium przypadków wybranych dzieci nigeryjskich w państwowych szkołach w Lagos


Artykuł odnosi się do badań nad wpływem wartości rodzinnych na percepcję i społeczne przystosowanie dziecka afrykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem takich wartości, jak szacunek dla osób starszych, miłość, pokój, wspólnota, współpraca i pracowitość. Uzyskane w trakcie badań wyniki skłaniają autorów do wysunięcia określonych zaleceń w celu uspraw-nienia wzajemnych relacji między rodzicami i dziećmi we współczesnym systemie rodzinnym w Nigerii, jak i w całej Afryce.

 

 

Beata Szluz


Streetworking w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi
Streetworking in Social Work with the Homeless

 

Homelessness is one of the most difficult social issues for research and for solving. The above mentioned difficulty arises from the facts that said research is very costly, and a re-searcher may face dangerous situations. On the other hand the accumulation of various under-lying causes, and a complicated situation of a homeless person are the reasons why people in this condition do not always look for assistance from institutions. Generally, some of those people still stay away from the so called living quarters. Aid programmes aimed at those peo-ple require long term and multifaceted activities. In relation to people refusing to stay in an institution the situation is particularly complicated. It turns out that a very good solution for this difficulty can be found by means of the work method which is still not very common in Poland, namely that used by street workers (full time employees or volunteers). In connection with the above, the article is devoted to the issue of streetworking, which is used in social work with the homeless.

 


Jan T. Mróz


Radio Maryja: historia, zawartość programowa, recepcja
Radio Maryja: Its History, Programme Contents, Reception

 

The author in his paper depicts circumstances of forming Radio Maryja and progress this catholic medium. Later presents curriculum content of this radio. This, what has been dealing this catholic radio with, the author confronts with indications of Church and discussion in medias. Large part of article occupies presentation literature and press directly connected with functioning of Radio Maryja. In the last part of paper the author raises general conclusions. He claims, that Radio Maryja should be perceived for media and public opinion by the prism different contexts than mutual conflicts advocates and opponents this medium, divisions, activities going out beyond the frame given concession and authorization resulting from the mission. How maintains, information testified about good fulfilling catholic mission deliberately are not given. The author places four reasons because of which catholic radio should exist. The first one - enormous demand on such radio in so catholic state like Poland. The second one - there are such so-cial categories for whom this radio comes true tremendous therapeutic and spiritual role (but not only these ones, e.g. cultural, emotional, educational, too). The third one - commercial media don't show appropriate portion and level respected by recipients values. And the last one but not least, there are many proofs, testimonies of witnesses, according to them these ones achieved many profits, specific profits, listening this radio, praying through this radio, believing that their requests will be fulfilled.

 

 

Barbara Lubas


Analiza wskaźnikowa działalności operacyjnej hotelu w aspekcie socjologicznym
Index Analysis of Hotel's Operative Activity in Sociological Aspect

 

This paper examines the consciousness knowledge level of the hotel's visitors about index analysis of hotel's operative activity. The sociological aspect of this hard theme for ordinary people, who are not economy educated, is the attempt of estimating the engagement in can-vass the knowledge. People, nowadays, live in the world, where more and more information is needed to live and function safety, to perform good choice in making purchases. More fre-quently you can see the situation, where clients, on one's own, try to learn and deepen knowl-edge about products, services and activities of enterprises. The author of this paper decided to check the progress in learning the whole live and interesting in science in the ordinary, daily live.

 


Teresa Zbyrad


O potrzebie rozwoju dobroczynności
About the Necessity of Charity Development

 

Nowadays charity is hidden. It is combined more with the past than with the present. Now and again one can only hear about charitable actions on a large scale. The article pays atten-tion to the essence and significance of charity, refers to the tradition where charitable actions were not only everyday life but obligation of every Christian. The aim of the article is also to pay attention to the hardship and the necessity of help to poor people. The special part in charitable actions is played by the Catholic Church that not only instructs but also runs the practical work.

 


Bogdan Więckiewicz


Emigracja zarobkowa i jej konsekwencje w życiu rodzinnym

Earning Emigration and its Influence on the Family Life

 

The article describes the major issue of foreign trips of Polish people in order to find a job. In the first part of this work there is an emigration history and an origin on the strength of different social and political processes. In the next one there is an influence (both positive and negative) of foreign trips on the family life presented. Unfortunately foreign trips for job finding purposes can improve the family status but can also cause the collapse of the family or the dereliction in children upbringing.

 

 

Magdalena Makowska


Małżeństwo jako wartość w planach życiowych studentów
Marriage as a Value in the University Students' Life Plans

 

The paper discusses transformations within such spheres of life as marriage and family including changing attitudes towards defining essential terms associated with that sphere. The author presents the classic definitions of marriage used in sociology and psychology contrasting them with contempo-rary definitions (structural, functional, inclusive and universal). The paper discusses the issue of the transformation of marriage as an institution and presents the results of empirical research conducted on a sample of 96 university students of the 5th (final) year of graduate studies in that context. The survey covered such issues as preferred lifestyle, attitudes towards the permanence of marriage and divorce, opinions concerning the benefits and the negative aspects of marriage and the reasons for the decision not to get married, as well as opinions on the relationship between spouses.

 

 

Wioletta Stypuła


Wychowanie do wartości jako główny wyznacznik i rezultat wychowania moralnego
Value-Based Education as the Main In
dicator and Result of Moral Education

 

Nowadays moral education is very important since childhood. Parents, teachers, should influence on behavior their children and pupils in accordance with norms defining humans obligations and moral values. In my article I introduced the outline of moral education. The main aim of this education is moral development of young person. The student has to be sen-sitive and well-educated if he wants to defend precious, valuable things. Every teacher knows that the education it is unusually complex process. If they create some good moral attitudes, they will receive deliberate changes in personality of foster child. This attitudes will be used to overcome secularization of moral values. In following article I encourage to improving values and restoring them good sides and sense. Everybody needs some instructions how to live. Moral values are good lodestar.

 

 

Adrian P. Lubowiecki-Vikuk


Fenomen turystyki w życiu osób samotnych a ich wartości religijne
The Phenomenon of Tourism in the Lives of Lonely People and Their Religious Values

 

The problem of tourism and recreation has gained in the modern society much significance, also for single people. Owing to tourism, a single person is able to spend his or her free time reasonably and practically. Tourism gives a single person a possibility to contemplate the nature, enables him or her to visit and admire new regions of great value. Single people engaged in tourism lessen cultural differences, that might even come to daylight from the state of being in informal relationships; in this way they teach the other people tolerance. At the same time, tourism plays important part in a life of single Christians. Tourist trips from religious reasons can evoke deep spiritual experience. The aim of the following article is to present the significance of tourism in a life of a single person, as well as its relation to their religious life.

 


RECENZJE/REVIEWS

 


Justyna Maciaszek


W służbie Bogu i ludziom (rec. Elżbieta Monika Albiniak, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w latach 1857-1905, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2004, stron: 354)
In the Service of God and People (review of Elżbieta Monika Albiniak, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w latach 1857-1905, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2004, pages: 354)

 


Ks. Andrzej Gretkowski


O kazaniach ks. Piotra Skargi (rec. Danuta Grzesiak-Witek, Strategie komunikacyjne w „Kazaniach na niedziele i święta całego roku" Piotra Skargi, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola 2008, stron: 398)
About the Rev. Piotr Skargas's Sermons (review of Danuta Grzesiak-Witek, Strategie komunikacyjne w „Kazaniach na niedziele i święta całego roku" Piotra Skargi, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola 2008, pages: 398)

 

 

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA/ANNOUNCEMENTS AND REPORTS

 


Mirosław Rewera


Korzystanie z Internetu przez stalowowolską młodzież
Using the Internet by the Youth from Stalowa Wola

 


Marek Klimek


Analiza poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kraśnickiego na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych

Analysis of the Kraśnik Province Citizens' Sense of Security on the Basis of Empirical Research

 

 

Piotr T. Nowakowski


Konferencja w mieście braterskiej miłości
Conference in the City of Brotherly Love

 

 

Planowane konferencje/Planned Conferences

 

 

NOTY O AUTORACH/NOTES ABOUT THE AUTHORS

 

 

CONTENTS

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2013, godz. 23:12 - Mirosław Rewera