Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 2 (1/2005) | styczeń – luty – marzec 

 

 

Maria Borowska

 

Prognozowanie na podstawie praw funkcjonowania systemu. Analiza działania systemu w przypadku zagregowanego wejścia.

Prognosticating on the Base of the Rights of System Functioning. Analysis of System Working in Case of AggregatedEntrance.

 

W artykule analizuje się system zarządzania zapasami w sytuacji gdzie pomieszczenie magazynowe  ma ograniczoną pojemność. Prawa działania systemu zostały uzyskane w dwu przypadkach – raz, gdy miejsce w magazynie jest częściowo wypełnione, drugi raz – gdy jest puste. Prawa te będą wykorzystane w następnym opracowaniu  by skonstruowaćproces dowodzenia który opisuje funkcjonowanie omawianego systemu.

 

In the paper analyses an inventory management system where the storage space-reservoir has a finite capacity. The laws of system operation were obtained in two cases – once the storage place is partly filled, then it is empty. These laws will be used in the next paper to construct process predicators which describe functioning of the system in question. 

 

 

Waldemar Butryn

 

Fundusze Venture Capital jako alternatywna forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

Venture Capital Funds – an AlternativeWay of Financing Small and Medium-Size Enterprises in Poland

 

Venture capital to fundusze zamknięte, których działalność polega na wnoszeniu kapitału własnego inwestorów zewnętrznych na ograniczony okres do małych i średnich przedsiębiorstw dysponujących innowacyjnym produktem, metodą produkcji bądź usługą, mających dobry zarząd  i mocne perspektywy dla dynamicznego wzrostu. Ten sposób uzyskiwania kapitału ma liczne przewagi nad innymi formami finansowania: wzrastający kredyt bankowy, emisja obligacji, zdobycie inwestorów handlowych, wejście przedsiębiorstwa na rynek. Inwestor venture capital staje się partnerem biorąc ryzyko inwestycji razem z udziałowcami. Jest bardziej elastyczny, cierpliwy i myślący perspektywicznie. Inwestorzy venture capital  oferują swoje doświadczenie i wiedzę, przynoszą wiarygodność spółce i podnoszą jej zdolność kredytową.  Jednakże proces przyciągania inwestorów nie może być szybki i prosty. Potencjał spółki, środowisko rynku i potrzeby inwestycyjne i warunki muszą być określone, liczne plany, projekty, modele biznesu muszą być przygotowane  zanim negocjacje zostaną pomyślnie zakończone. W Polsce od w fundusze capital venture zainwestowało około 600 przedsiębiorstw. Wiele z nich pomnożyło dzięki temu wsparciu swoją wartość.

 

Venture capital is long-term private capital investing through specialized closed funds in young companies, which offer good products/services, have good management and solid prospects for dynamic growth. This way of obtaining capital has numerous advantages over other forms of financing: raising bank credit, issuing bonds, acquiring trade investors or floating the company on the public market. The VC investor becomes a partner – taking on the risk of the investment together with shareholders, more flexible, patient and thinking long-term. Venture capital investors offer their experience and knowledge, bring credibility to the company and increase its credit rating. However a process of  attracting venture capital investors cannot be fast and simple. Company’s potential, market environment  and investment needs and conditions have to be defined, numerous plans, projections, business  models are to be prepared before the negotiations are successfully completed. In Poland venture capital funds have invested in ca. 600 enterprises since 1990. Many of them multiplied their value with the support of venture capital.

 

 

Agnieszka Jarzyńska

 

Rynek obligacji komunalnych w Polsce

The Market of Municipal Bonds in Poland

 

 Artykuł  charakteryzuje rynek obligacji komunalnych w Polsce. Wskazuje źródła kapitału osiągalne dla jednostek regionalnych (okręgowych) samorządu. Przedstawia też właściwości i rodzaje obligacji komunalnych. Artykuł opisuje dynamiczny wzrost rynku, wartość emisji obligacji i inne cechy rynku.

 

The article characterises the market of municipal bonds in Poland. It indicates the sources of capital attainable for units of regional self-government. It also points out characteristics and kinds of municipal bonds. The paper describes dynamic growth of the market, bonds’ issues value and another features of the market.

 

 

Ks. Witold Jedynak

 

Troska Biskupa Ignacego Tokarczuka o kościoły i cerkwie unickie w Diecezji Przemyskiej

 Bishop Ignacy Tokarczuk’s Solicitude about Unite Churches and Unite Orthodox Churches in Przemyśl Diocese

 

 Jednym z głównych pastoralnych zadań biskupa Ignacego Tokarczuka było przybliżenie wiernych do Boga poprzez stworzenie odpowiednich warunków pozwalających im uczestniczyć w Liturgii Kościoła. Żeby spełnić to zamierzenie biskup podejmuje pewne kroki by zbudować sieć sanktuariów i instytucji religijnych na terenie diecezji przemyskiej. To przedsięwzięcie okazało się być niezwykle trudnym z powodu mocnych zastrzeżeń komunistycznych władz. Jednakże, pomimo represji i licznych problemów wspólne wysiłki duchowieństwa i księży okazały się być bardzo skuteczne, odkąd w latach 1966-1992 około 400 kościołów i prawie tyle samo domów katechetycznych i parafialnych  było wybudowanych w diecezji. Wiele zjednoczonych kościołów ortodoksyjnych, wcześniej przekształconych przez władze w różne magazyny, składy, zostało uratowanych przed zniszczeniem. Zostały one zaadaptowane dla celów religijnych przez wiernych i stały się miejscem modlitwy dla ludności katolickiej, szczególnie w regionie Bieszczad.

 

One of the main bishop Ignacy Tokarczuk’s pastoral tasks was to bring the congregation closer to God by creating suitable conditions allowing them to participate in the Liturgy of the Church. To realize this intention bishop undertake some steps to build up the network of sanctuaries and religious institutions in the area of Przemyśl Diocese. This undertaking proved to be the extremely difficult due to strong objections of the communist authorities. However, despite repression and numerous problems the common efforts of the clergy and priests turned out to be very effective, since in the years 1966-1992 approximately 400 churches and almost as many catechist houses and parsonages  were built in the diocese. Many Unite Orthodox churches, previously converted by the authorities into various warehouses, were adapted for religious purposes by the congregation, and became the place of prayer for the Catholic population, particularly in the Bieszczady region.

 

 

Barbara Kałdon

 

Program profilaktyczny wobec używania środków psychoaktywnych przez młodzież szkoły średniej

Preventive Programme in Case of Using Psychoactive Drugs by Secondary School Youths

 

Autorka prezentuje program profilaktyczny wobec uzależnień od środków psychoaktywnych zastosowany wśród uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Program ten zawiera pierwsząocenę i jest realizowany przez cały rok szkolny. Prewencyjne działania są zintegrowane z obowiązkowym programem nauczania. Zaprezentowany program łączy profilaktykę  pierwszego i drugiego stopnia. Realizacja programu jest pozytywnie oceniana przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

The author presents an addiction preventive program in secondary vocational school. The program includes the first grade and is realised throughout the whole school year. Preventive measures are integrated with the obligatory curriculum. The presented program unites primary and secondary prevention. The program realisation is positively evaluated by pupils, teachers and parents.

 

 

Ks. Jerzy Kułaczkowski

 

Rozumienie funkcji wychowawczej rodziny w wybranych dokumentach Kościoła XX wieku

 Comprehension of Educational Function of Family in Church Documents of XX  Century

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele na początku trzeciego millennium jest opublikowanie dokumentu zatytułowanego Ecclesia in Europa (Kościół w Europie). Został on napisany  przez Jana Pawła II. Dokument ten kładzie szczególną uwagę na panowanie (miejsce) Kościoła katolickiego w życiu współczesnej Europy. Sytuacja tego kontynentu jest bardzo złożona ponieważ wielu ludzi zagubiło się w swoim życiu. Przyczyną tego jest odrzucenie nauczania Kościoła, który uformował kształt Europy w ciągu minionych wieków. W rezultacie, ludzie stracili nadzieję na (lepszą) przyszłość. I to jest droga – powinny być podjęte właściwe kroki by odzyskać tą nadzieję. Jednym ze środków jest nowa ewangelizacja, szczególnie nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Jednym z najważniejszych problemów w tym obszarze jest pokazanie właściwego modelu nauczania tej wspólnoty. Problem edukacji w rodzinie zajmuje ważne miejsce w nauczaniu Kościoła. Jako że obecny wiek jest charakteryzowanyprzez pryzmat  badań naukowych odnośnie tego problemu, dlatego wydaje się ważne żeby przedstawić głos magisterium Kościoła dotyczący tego tematu. Jak pokazuje powyższa analiza dokumentów Kościoła rodzina była i wciąż jest uważana jako podstawowe środowisko wypełniania funkcji edukacyjnej i wychowawczej.Dlatego ma ona niekwestionowane prawo do wychowania swoich dzieci, które nie może być jej zabrane ani zastąpione przez jakąś społeczną instytucję. Ponadto dokumenty Kościoła pokazują niektóre aspekty  nauczania. Powinno się skłaniać rodziców do tego, żeby byli bardziej odpowiedzialni za swoje dzieci. To jest droga (sposób) by przywrócić porządek społeczny w obecnych czasach.

 

One of the most important event in the Church at the beginning of the third millennium is publishing the document which is titled Ecclesia in Europa. It was written by pope John Paul II. This document pays special attention on a rule of Catholic Church in life of present Europe. The situation of this continent is very sophisticated, because lots of people got lost in their lives. The reason of this is throwing away the teaching of the Church , which created the shape of Europe through of past ages. As a result  of this people lost hope for the future. And this is way it should be taken proper steps to recover this hope. One of means to that is a new evangelisation, especially teaching of the Church about marriage and family. One of the most important problem in it is to show a proper model of education of this commonwealth.  The problem of education in the family takes and important place in Church’s teaching. Since the present century is characterized by scientific research concerning this problem, therefore it seems important  to present the voice of Magisterium Ecclesiae regarding this subject. As the above analysis of Church documents shows , family has been and still is regarded as the basic environment of fulfilling educational functions, therefore it has an unquestioned right of upbringing of its children, which can neither be taken away from it nor substituted by any social institution. Moreover, the documents of the Church show some aspect of education. One should incline parents to be more responsible for their children. It is a way to bring back the social order at present times.

 

 

Stanisław Małek

 

Obraz siebie u bezrobotnych

The Picture of Oneself at Unemployed

 

Zachowanie  każdego człowieka zależy od tego jak  postrzega siebie. Proces budowania swojego własnego wizerunku trwa od urodzenia aż do śmierci i jest to możliwe dzięki faktowi, że mamy zdolność gromadzenia obserwacji dotyczących siebie i przechowywania tych obserwacji. Samoocena jest produktem pozytywnych i negatywnych cech osobowości i jest właśnie ogólną oceną czyichś cech fizycznych i czyichś możliwości. Wzrost świadomości i autorefleksji ułatwia tą samoocenę , która odzwierciedla  stosunek człowieka do siebie i swojego zachowania. Zaprezentowane wyniki badania pokazują że osoby bezrobotne, w porównaniu do osób mających stałe zatrudnienie, charakteryzują się  samoakceptacją i brakiem motywacji aby dokonać jakichkolwiek zmian w swoim życiu. Przeciwstawia się ich osobom mającym stałą pracę, które dostrzegają w sobie potrzebę dalszej pracy ku swojemu rozwojowi i doskonalenia osobowości. Niski poziom samooceny wśród bezrobotnych przyczynia się do spadku ich życiowych ambicji i preferencji w zakresie prac, które by im odpowiadały. Uzyskane wyniki dostarczają podstawy do przeprowadzenia zaplanowanych działań nad osobowością osób bezrobotnych w celu wytworzenia w nich takich cech osobowości, które ułatwią im znalezienie zatrudnienia i wzbudzą stałe nastawienie na rynek pracy.

 

Behaviour of every man depends on how he perceives himself. The process of building one’s own image lasts from the moment of birth until death and it is possible thanks to the fact that we have an ability to collect observations concerning ourselves and store these observations. Self-assessment is the product of positive and negative features of personality characteristics and it is just a general assessment of one’s physical features and one’s capabilities. Increase of awareness and auto reflection facilitate this self-assessment which reflects man’s attitude to himself and his behaviour. The presented results of research show that the  unemployed persons, as compared  to the ones having a permanent employment, are characterised by self-acceptance and lack of motivation to make any changes in their lives. They are opposed to the persons having a permanent job who see in themselves a need to work further on one’s development and improvement of one’s personality. Low level of self-assessment among the unemployed contributes  to decrease of their life ambitions and job preferences. The collected results provide ground to conduct planned work on personality of the unemployed in order to form in themselves such features of personality that will make easier for them to find employment and permanent sustenance on the job market. 

 

 

Jarosław Wenancjusz Przybytniowski,  Michał Adam Leśniewski

 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w dobie przemian gospodarczych

Restructuring of Enterprise in Day of Economic Transformations

 

Restrukturyzacja stanowi złożony proces dostosowania przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia. Polega ona na przekształceniach wewnątrz przedsiębiorstwa, które są zainspirowane zmianami zewnętrznymi. Jej nadrzędnym celem jest wdrożenie do przedsiębiorstwa nowej jakości warunkującej proces zmian oraz stworzenie elastycznej infrastruktury umożliwiającej szybkie reagowanie na potrzeby rynku. Jako proces dostosowania do zmian, oprócz wymiaru ekonomicznego, posiada także bardzo istotny aspekt socjologiczny, gdyż wnika w zjawiska towarzyszące funkcjonowaniu grup społecznych tworzonych przez pracowników danego przedsiębiorstwa, a nawet całego otoczenia. Restructuring presents process of fitting of enterprise for changeable conditions of enclosing compound. It relies on transformations inside of enterprise, which is inspired external changes. Accustoming is supervising purpose for enterprise of new quality stipulating process change and creation of elastic infrastructure on requirements of markets enabling fast reaction. As process of fitting for changes, important sociological aspect owns except economic dimension very  also, because it penetrate to concomitant phenomena by employee of give enterprise functioning of social group created, even whole enclosing.

 

 

 Wiesława Sajdek

 

Co jest lepsze od demokracji

What is Better than Democracy

 

W powszechnej percepcji demokracja jest uważana jako najlepszy możliwy system polityczny. Jest zwykle pokazywana w taki sposób, bez głębszej refleksji na temat istoty tego systemu. Refleksja wydaje się być konieczna, nie tylko dla samej wiedzy teoretycznej ale także przez wzgląd na społeczną praktykę. Stąd celowe wydaje mi się wrócić do źródła naszej zachodniej myśli filozoficznej. W artykule zamierzam przedstawić poglądy Platona na demokrację włączając jego Politeję(szczególnie w 8 części dialogu) i niektóre idee Arystotelesa wyrażone w jego Polityce.

 

In commonperception democracy is considered as the best possible political system. It is usually shown in this way without any deeper reflection on it. The reflection seems to be necessary not only for theoretical knowledge, but also for the sake of social practice. For this purpose it seems to me useful to come back to the source of our western philosophical thinking. In this paper I intend to present Plato’s views on democracy concluding his Politeia (particularly the 8th part of the dialogue) and some of Aristotle’s ideas expressed in his Politika. 

 

 

Bogumił Szmulik

 

Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej w Polsce i w wybranych krajach Europy

Subjective Range of Constitutional Complaint in Poland and Selected Countries of Europe

 

Autor szczegółowej analizie poddaje zapis artykułu 79 polskiej Konstytucji określający podmiotowy zakres skargi konstytucyjnej. Powyższy artykuł posiada zasadnicze znaczenie w procesie identyfikacji podmiotu uprawnionego do złożenia skargi konstytucyjnej. Daje więc odpowiedź kto taką skargę skutecznie może złożyć. Autor przedstawia też warunki przedmiotowe jakie muszą być spełnione by została uruchomiona właściwa procedura. W dalszej części artykułu przedstawiono  zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej na przykładzie takich państw jak Niemcy, Austria, Hiszpania i Czechy.

 

The author detailed analysis submits notation of article nr 79 of Polish constitution defining subjective range of constitutional complaint. Above-mentioned  article has essential meaning it the process of identification the subject  authorized for  making constitutional complaint. So, it gives an answer who such complaint can make efficiently. The author also points out objective conditions which have to be fulfilled to launch proper procedure. In further part of the article subjective range of constitutional complaint – onthe grounds such countries like Germany, Austria, Spain and Czech Republic – waspresented.

 

 

Teresa Zbyrad

 

Od kultury do subkultury

From Culture to Subculture

 

Kultura tworzy podstawę każdego społeczeństwa. Jest tworzona  przez ludzi i dla ludzi. Jednakże wartości społeczne, zasady moralne nie zawsze są akceptowane prze niektórych członków danej społeczności. Żyjemy w świecie w którym występują zasady które ograniczają wolność pewnych czynności. Większość ludzi żyje w społeczeństwie  bez konfliktów. Przestrzegają oni  zasady współżycia społecznego ale niektórzy ludzie wycofują się z życia społecznego i formują własną wizję świata, ustanawiają swoje zasady i tradycje. Jak jest przyczyna takiej subkultury? Dlaczego ludzie rezygnują z ustalonych zasad, zwyczajów i norm zachowania dla danego okresu? Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na te pytania.

 

Culture forms the basis of each society. It is created by people and for people. However, social values, moral principles aren’t always accepted by some members of certain community. We live in the world where there are some principles which restrict liberty of certain activities. Most of people live in the society without conflicts. They observe social rules but some people withdraw from social life and they form own vision of the world. They establish their rules and traditions. What is the reason of this subculture? Why do people resign from established principles, rules and norm of behaviour in defined period? The purpose of this article is find some answers for these questions.

 

 

Anna Żelazowska

 

Strategie personalne i ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstw agrobiznesu województwa świętokrzyskiego

Personal Strategies and Evaluation of Insolvency Hazard of Agribusiness Enterprises Świętokrzyskie’s Voivodeship

 

Przedsiębiorstwa agrobiznesu w badaniu przyjmowały różne strategie. Osiągnęły one różne wyniki finansowe. Większość spółek musiało stanąć twarzą w twarz  z niebezpieczeństwem bankructwa.

 

The agribusiness  companies in research adopted different strategies. They achieved different financial results. The majority of the companies had to come face to face with the danger of bankruptcy.

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2013, godz. 00:18 - Mirosław Rewera