Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 21 (4/2009) | październik – listopad grudzień

 

 

Przedmowa/Foreword

(ks. Roman B. Sieroń)

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

ks. Witold Jedynak

 

Więź religijna i moralna w nauczaniu Episkopatu Polski i jej znaczenie dla integracji społeczeństwa polskiego w okresie stalinowskiego terroru

 The Religious and Moral Bond in Teaching of the Polish Episcopate and Its Importance for the Integration of Polish Society during the Stalinist Terror

 

System totalitarny w Polsce, funkcjonujący według zasad ideologii marksistowskiej, zmierzał do zbudowania ateistycznego, socjalistycznego państwa w którym obywatele musieli pokazywać całkowite posłuszeństwo przed władzą. Próbując osiągnąć ten cel, komuniści uciekali się do wprowadzania strachu i skłócania Polaków oraz ujarzmienia Kościoła katolickiego, a nawet zniszczenia go. Jednakże spotkali się oni z silną opozycją ze strony katolickiego narodu. Władzy komunistycznej nigdy nie udało się pokonać przeszkody, którą była silna religijna i moralna więź łącząca katolicki laikat z duchowieństwem. Ta więź była pierwotnie zakorzeniona w wyznawanej wierze i chrześcijańskim systemie wartości obecnym na polskim terytorium przez prawie tysiąc lat.  Kościół zintegrował wiernych nie tylko w wymiarze religijnym ale też w płaszczyźnie pozareligijnej. Kościół był postrzegany jako kluczowa determinanta więzi społecznych. Znakomita większość obywateli, zjednoczonych w katolickim Kościele i z hierarchami tego Kościoła, oparła się komunistycznej indoktrynacji, ponieważ zachował on swoją własną tożsamość i sprzeciwiał się obcej ideologii. Istotną ważność dla wzmacniania więzi religijnego i moralnego kształcenia Polaków było oficjalne nauczanie polskiego Episkopatu, które odnosiło się do chrześcijańskich wartości, zjednoczonych katolików w ich rodzinach, narodzie i Kościele. Oficjalne nauczanie polskiego Episkopatu pomogło także oprzeć się totalitarnemu reżimowi i wprowadzonego przez niego ateizmowi. 

 

A totalitarian communist system in Poland, guided by the principles of Marxist ideology, intended to build an atheistic socialist state in which citizens had to show absolute obedience to the people's power. Trying to attain this objective, the Communists resorted to intimidate and disintegrate the Polish people and subjugate the Catholic Church or even to annihilate it. However, they met with strong opposition from the Catholic nation. The people’s power never managed to overcome an obstacle, which was a strong religious and moral bond, linking the Catholic laity and clergy. It was primarily rooted in the professed faith and the Christian system of values, present on Polish territory throughout nearly a thousand years. The Church integrated the believers not only in the religious dimension but also on non-religious ground. The Church was seen as a key determinant of social bonds. The vast majority of people united in the Catholic Church and with the Catholic Church, resisted communist indoctrination, because it retained its own identity and opposed a foreign ideology. Significant importance for strengthening the bonds of religious and moral education of Poles was an official teaching of the Polish Episcopate, which referred to the Christian values, consolidated Catholics in their families, nation and the Church. The official teaching of the Polish Episcopate also helped to resist a totalitarian regime and imposed by it atheism.

 

 

ks. Marian Wolicki

 

Powstanie, istota i znaczenie hagioterapii

Establishing, Essence and Sense of Hagiotherapy

 

Autor tego artykułu omawia nowy kierunek w psychoterapii zwany hagioterapią. Powstanie tego kierunku zawdzięczamy chorwackiemu naukowcowi, Tomislavovi Ivancicovi. Autor ukazuje drogę tego naukowca do stworzenia hagioterapii oraz inspiracje, z których czerpał. Następnie ukazana zostaje istota hagioterapii, jej stosunek do logoterapii, teologii, psychologii pastoralnej oraz medycyny, a szczególnie psychiatrii. Ukazane zostają także możliwości zastosowania hagioterapii oraz sposób kształcenia hagioterapeutów.

 

The author of this article discusses the new school of psychotherapy called hagiotherapy. The origin of this school we owe to the Croatian scholar, Tomislav Ivancic. The author shows the way of this scientist to the creation of hagiotherapy and inspiration which he obtained . Next is shown the essence of hagiotherapy, its relation to logotherapy, pastoral theology and psychology and also medicine, especially psychiatry. There are discussed also the possibilities of application of hagiotherapy and the way of education of hagiotherapists.

 

 

ks. Andrzej Gretkowski, ks. Zbigniew Olkowski

 

Jan Paweł II na nowo odkrywany: praca i bezrobocie

John Paul II Discovered Anew: Work and Unemployment

 

Papieże i Kościół wiele razy mówili o pracy i bezrobociu. W nauczaniu Jana Pawła II możemy także znaleźć szczególne zainteresowanie tymi ważnymi sprawami. Dzięki jego przemówieniom i społecznym encyklikom – definicja pracy w rozumieniu społecznego nauczania Kościoła stała się bardziej czytelna dla wiernych. Papież podkreślił dwojaki charakter pracy: celowy i bezcelowy. Podmiotowy charakter będzie zawsze powiązany z ludzką godnością i jej duchowym wezwaniem. Praca nie jest tylko przywilejem ale tez obowiązkiem dla każdego człowieka, bez względu na to gdzie i kiedy on żyje i jaka jest jego rola w społeczeństwie. W nauczaniu Jana Pawła II możemy znaleźć zagrożenia związane z pracą, które mają duży wpływ na formowanie i wzrost bezrobocia, które doprowadzają do negatywnych skutków w zakresie funkcjonowania państwa i rodziny. Możemy w tym artykule znaleźć zasadnicze myśli papieża związane z tymi dwoma zagadnieniami – pracą i bezrobociem.

 

Popes and Church have spoken about work and unemployment many times. We can find special interest of those particular and important for people matters in Jan Paweł II teaching. Thanks to his speeches and social encyclicals, the definition of work in understanding of Church’s social teaching has become more intelligible to the faithful. He has emphasized twofold character of work: objective and purposeless. Subjective character will be always interconnected with human’s dignity and his spiritual calling. Work is not only a privilege but also a duty for every human, no matter where and when he lives and what is his role in society. In Jan Paweł II’s teaching we can easily find threats connected with work which have great influence on formation and growth of unemployment, which leads to have a negative effect on functioning of state and family. We can find principal ideas connected with those two issues (work and unemployment) in this article.

 

 

ks. Tomasz J. Moskal

 

Praca oświatowa w parafii Racławice na przełomie XIX i XX wieku

Educational Work in the Parish of Racławice at the Turn of the 19th and 20th Centuries

 

Racławice to parafia sięgająca korzeniami XIII w. W źródłach archiwalnych znajdujemy informacje o funkcjonowaniu tam szkoły parafialnej od początku XVI do końca XVIII wieku. W drugiej następnego stulecia można zaobserwować rozwój zorganizowanego szkolnictwa realizowanego przez świeckich, często jednak w powiązaniu z parafią. Temu celowi służyły placówki oświatowe wybudowane w sześciu wioskach. W rozwijaniu pracy oświatowej niepoślednią rolę odgrywały również koła i stowarzyszenia świeckie działające na terenie parafii. Przed wybuchem I wojny światowej funkcjonowało w Racławicach pięć Kółek Rolniczych, cztery Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej, cztery czytelnie, Drużyna Bartoszowa i Kasa Raiffeisena, Związek Katolicko-Społeczny. Przygotowywane przez ich członków uroczystości przyczyniały się wydatnie do rozwoju oświaty, podniesienia poziomu uświadomienia religijnego i obywatelskiego mieszkańców parafii racławickiej.

 

Parish of Racławice has its roots in XIII century. In the archive sources we can find information about parish schools functioning there from the beginning of XVI to the end of XVIII century. In the second half of the next century we can observe development of the organized educational system which was carried out by the laity, however often in connection with the parish. For this aim served educational institutions built in six villages. In developing educational work considerable role was also played by the lay associations and organizations active on the parish area. Before the 1st World War outbreak in Racławice there were functioning five Agricultural Organizations, four Voluntary Fire Brigades Societies, four reading rooms, Bartosz Team and Raiffeisen Cash Point, Social-Catholic Union. Celebrations prepared by their members contributed significantly to developing the education, improving the level of religious and civic awareness of the Racławice parish residents.

 

 

Mirosław Rewera

 

 Świadomość aksjologiczna młodzieży: system wartości a autorytety

Youth’s Axiological Consciousness: System of Values and Authorities

 

Głównym celem tego artykułu było rozpoznanie systemu wartości młodzieży oraz uznawanych autorytetów. Autor zbadał również korelację pomiędzy cenionymi (szanowanymi) przez młodzież wartościami i autorytetami. Badania wykazały, że szacunek wobec wartości afiliacyjnych był skorelowany (korelował) z szacunkiem wobec autorytetów osobowych, zwłaszcza rodziców. Korelacja pomiędzy aprobatą (uznaniem) wartości afiliacyjnych i autorytetami osobowymi była większa w wiejskiej szkole średniej aniżeli w miejskiej.

 

The main aim of this article was to identify the youth’s system of values and acknowledged authorities. Also, the author analyzed the co-relation between authorities and values appreciated by the youth. The research shows that youth’s respect for affiliation values correlated with respect for personal authorities, especially parents. The correlation between approval of affiliation values and personal authorities was higher in the rural secondary school than in the urban one.

 

 

Jan T. Mróz

 

Radio Maryja jako medium katechezy, modlitwy i wsparcia

Radio Maryja as a Medium of Catechesis, Prayer and Support

 

W artykule omówiono najpierw ogólne czynniki stanowiące o tym, że Radio Maryja jest słuchane przez dużą część Polaków w kraju i zagranicą. Funkcjonowanie tego radia zanalizowano przez pryzmat dawania katechezy, modlitwy i wsparcia – elementów najistotniejszych dla słuchaczy. Rozpatrując katechezę przedstawiono jej istotę, podkreślono jej obecność i ważność dla dojrzewania i pogłębiania wiary, kształtowania stosunku wobec siebie i bliźnich, a także postawy obywatelskiej i patriotycznej. Rozpatrując modlitwę – za Janem Pawłem II – wskazano na rolę modlitwy w życiu człowieka oraz potwierdzono jej obecność w różnorodnych formach w Radiu Maryja. Rozpatrując wsparcie – uczyniono to poprzez prezentację listów słuchaczy Radia Maryja, którzy wyrażają czym dla nich było i jest to katolickie radio, jak wpłynęło na ich dalsze życie, w jaki sposób pomogło przezwyciężać życiowe problemy. W przedstawionych fragmentach listów, ale i w całym artykule uwydatnia się wyraźnie jak wielkim kapitałem wsparcia jest dla słuchaczy modlitwa i katecheza, a także możliwości bezpośredniego uczestnictwa w audycjach i inicjatywach Radia Maryja.

 

In this article firstly general factors establishing that Radio Maryja is listened by large part of Poles in the country and abroad were firstly discussed. Functioning of this radio was analyzed by the prism of giving catechesis, prayer and support – elements the most essential for listeners. Taking a catechesis into consideration – its essence was discussed, it was emphasized its presence and importance for maturing and deepening one’s belief, forming relationship towards oneself and others, as well as citizen and patriotic attitude. Taking a prayer into consideration – following John Paul the 2nd – the role of prayer in human being life was pointed out  as well as its existence in different forms in Radio Maryja was confirmed. Taking a support into consideration – it was made by presentation Radio Maryja listeners’  letters, who express what for them was and is this catholic radio, how influenced on their further life, in what way helped overcome living problems. In presented excerpts of letters, but also in whole article emphasizes oneself very clearly how great capital of support for listeners is prayer and catechesis as well as possibilities direct participation in broadcasts and initiatives of Radio Maryja.

 

 

Justyna Truskolaska

 

Sytuacja społeczno-demograficzna i ekonomiczna współczesnej rodziny polskiej

The Social-demographic and Economical Situation of Contemporary Polish Family

 

Artykuł odnosi się do problematyki społecznej, demograficznej i ekonomicznej sytuacji rodzin polskich na początku XX wieku. W sześciu paragrafach prezentujemy następujące problemy: modele rodziny polskiej i europejskiej, społeczną rangę nadawaną rodzinie w Polsce, wzory struktury demograficznej rodziny polskiej (dzietność oraz stosunek do poczętego życia), pozycję kobiet polskich w rodzinie i pracy, pozycję dziecka w rodzinie oraz sytuację materialna i mieszkaniową polskich rodzin.

 

The article refers to the social, demographic and economic situation of a contemporary Polish family at the beginning of the 20th century. In six paragraphs we present the following problems: the models of Polish and European families, the social value of the family in Poland, the patterns of demographic structure of a Polish family (the number of children in a family and the attitude to a child that has been conceived), the position of polish women at work and family, the new position of a child in a family and the material and housing situation of Polish families.

 

 

Beata Wołosiuk

 

Rodzina a wychowanie do wartości dzieci w młodszym wieku szkolnym

The Family and Child Upbringing with the Aim of Instilling Values in Young Learners

 

Głównym celem artykułu jest omówienie roli rodziny w procesie wychowania dziecka i wpajania wartości dzieciom. W zintegrowanym kształceniu problem nauczania wartości staje się częścią szerszego kontekstu – kontekst ten zachodzi się poza szkołą i jej środowiskiem  i obejmuje zarówno edukacyjne konteksty jak i konteksty aksjologiczne w pedagogice. Artykuł został podzielony na dwie sekcje w ramach których zagadnienie wartości jest podejmowane z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia. Część teoretyczna prezentuje przegląd literatury na ten temat i omawia wybrane problemy aksjologiczne. Badanie empiryczne przeprowadzone wśród 310 rodziców kieruje zagadnienia w odniesieniu do aktualnego postrzegania wartości przez młodych uczniów. Na podstawie opracowania naukowego z badań i jego wyników nakreśliłam następujące konkluzje: 1) rodzina stanowiła bardzo ważną wartość w życiu dzieci; 2) rodzice byli postrzegani przez dzieci jako ich autorytet; 3) wartościami preferowanymi przez rodziców były – rodzina, patriotyzm i Bóg.

 

The main aim of this article is to discuss the role of the family in the process of child upbringing and instilling values in children. In integrated education, the problem of teaching values becomes part of a wider context – one that goes beyond the school and its environment, and comprises educational contexts as well as axiological contexts in pedagogy. The article has been divided into two sections within which the issue of values is approached from theoretical and empirical standpoints. The theoretical part presents a review of the literature on the subject and discusses selected axiological problems. The empirical research, carried out among 310 parents, addresses the issues with reference to the actual perception of values by young learners. On the basis of the research study and its results, I have drawn the following conclusions: (1) the family constituted a very important value in the children's lives, (2) parents were perceived by the children as their authority, and (3) the values favoured by the parents who participated in the study were: the family, patriotism, and God.

 

 

Jadwiga Daszykowska

 

Przygotowanie animatorów czasu wolnego dzieci w młodszym wieku szkolnym

Training for Organizers of Early School-Age Children’s Leisure Time

 

W pierwszym etapie edukacji szkolnej dziecka rola nauczyciela-animatora czasu wolnego jest szczególnie cenna, bowiem może on skutecznie wychowywać do rekreacji i wychowywać ogólnie. Animacja wzmacnia realizację głównych założeń współczesnej szkoły, jednak do jej stosowania potrzeba profesjonalnie przygotowanej kadry nauczycielskiej.

 

In the first stage of child’s school education, the role of teacher – organizer of leisure time – is particularly valuable because, in this way, he/she more effectively educate in recreation and educate in general. Organizing of leisure time strengthens realization of the present-day school assumptions. However, a professionally prepared teaching staff is necessary to fulfill it.

 

 

Iwona Ortylewska

 

Wykonywanie pracy zarobkowej przez dzieci na gruncie przepisów polskiego kodeksu pracy

Children’s Gainful Employment under Polish Labour Law

 

Celem tego artykułu jest odpowiedzieć na pytanie jakie są warunki wykonywania pracy przez dzieci według uregulowań polskiego prawa pracy. Polskie prawo pracy mocno się zmieniło po przyłączeniu się Polski do Unii Europejskiej. Artykuł zawiera analizę polskich uregulowań które odnoszą się do pracy dzieci. Jest to także próba upewnienia się ponad wszelkie wątpliwości na jakiej podstawie może dziecko zostać pracownikiem. Autorka pokazuje jakie są główne wymagania które pracodawca powinien wypełnić zanim otrzyma pozwolenie by zatrudnić dziecko. Przedstawia też procedurę otrzymania takiego pozwolenia

 

The aim of this article is to answer to the question what are the conditions for performing work by children under Polish Labour Law regulations. Polish Labour Law was strongly influenced after joining European Union. The article contains analysis of Polish regulations which refer to child labour. This is also an attempt to ascertain beyond any doubt on what ground can child become an employee. Author shows what are the main requirements which employer should fulfill before receiving permission to hire a child. She also presents what is the procedure of getting the and retaking permit.

 

 

Marcin Szewczak

 

Rozwój współczesnej administracji publicznej z wykorzystaniem funduszy unijnych na przykładzie administracji oświatowej

The Development of Modern Public Administration with the Use of Structural Funds on the Example of Educational Administration

 

Szeroki zakres działań administracji czasami doprowadza do konkluzji, że niemożliwe jest znalezienie końcowej i ostatecznej definicji administracji publicznej. Może być tylko ona opisywana i definiowana w specyficznych kontekstach. Występują także opinie, że administracja publiczna w swoim obecnych kształcie jest charakteryzowana  przez organizacyjny pluralizm i nie jest to jednorodna organizacja. Zadania administracji publicznej są wykonywane przez ciała, które realizują szczegółowe zadania im przypisywane, oraz przez inne podmioty, które wypełniają funkcje administracyjne. Zawierają one organy administracji publicznej (rozumiane jako organy administracji państwowej) i jednostki (podmioty), które wykonują funkcje przypisywane im dodatkowo, na zasadzie zadań zleconych, przez administrację publiczną. Te jednostki są określane jako jednostki administracyjne lub jednostki działalności administracyjnej. Przed przejściem do dalszej części konieczne jest określenie pojęcia „jednostka administracyjna”. Jednostka administracyjna powinna być scharakteryzowana przez dwie najważniejsze cechy: wykonywać zadania w zakresie ram szeroko rozumianej administracji publicznej i posiadać władze administracyjne określające zakres, w którym może działać, wyznaczony tej jednostce przez prawo szczegółowe. Przyszłościowa rola administracji publicznej jest bardzo trudna do określenia. To zależy od wielu czynników. Polska administracja, szczególnie w dziedzinie edukacji, funduszy strukturalnych, może zmienić się na lepsze.

 

A wide range of administration activities sometimes leads to a conclusion that it is impossible to find a finite and conclusive definition of public administration. It can only be described and defined in specific contexts. There are also opinions that public administration in its current shape is characterized by organizational pluralism and it is not a uniform organization. The tasks of public administration are performed through bodies that implement particular tasks ascribed to them and through other entities that fulfill administration functions. They include public administration organs (understood as organs of state administration) and entities that perform the functions assigned to them additionally by the public administration. These entities are defined as administering entities or entities of administrative activity. Before proceeding to the subsequent part it is necessary to define an administrative entity. An administrative entity should be characterized by two most important features: it should perform activities within the range of broadly understood public administration and it should have administrative authority determining the range within which it can operate, assigned to this entity by a specific law. The future role of the public administration is very difficult to precise. It depends from many factors. Specially in the field of education, structural funds can change the polish administration for better.

 

 

Małgorzata Kołecka

 

Współpraca Podkarpackiej Służby Więziennej z instytucją kuratora sądowego i ośrodkami pomocy społecznej w przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych

Cooperation between the Prison Guard in Podkarpacie and the Institution of Probation Officer and Social Welfare Centres in the Preparation for Social Readaptation of the Convicts

 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie form współpracy Podkarpackiej Służby Więziennej z instytucją kuratora sądowego i ośrodkami pomocy społecznej w readaptacji społecznej skazanych, zaś jego podstawą jest analiza dokumentów OISW w Rzeszowie i informacji zawartych w sprawozdaniach za rok 2008, które przekazane zostały Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej w Warszawie. Autorka podkreśla, że najważniejszymi podmiotami uprawnionymi do niesienia pomocy więźniom są: Służba Więzienna, pomoc społeczna i kuratorzy sądowi.

           

The purpose of this article is the presentation of the forms of cooperation between the Prison Guard in the Podkarpackie Region and the institution of the probation officer and social welfare centres in the social readaptation of the sentenced. It is based on the analysis of the OISW Rzeszów documents included in the reports for the year 2008 which were handed over to the Central Management of the Prison Guard in Warsaw. The author emphasizes the fact that the prison guards and the welfare and probation officers are the most important entities entitled to come to prisoners' aid.

 

 

Teresa Zbyrad

 

Deformacje instytucjonalnego systemu pomocy społecznej

Deformations of Institutional System of Social Help

 

Artykuł odnosi się do sytuacji pomocy społecznej w Polsce, szczególnie do dziedzin najbardziej krytykowanych i wymaganych reform. Obecnie system pomocy społecznej wydaje się być nie satysfakcjonujący zarówno dla korzystających z tej pomocy jak i dla pracowników społecznych. Wiele barier w pracy pracownika społecznego pozostało wciąż żywymi. Trudności mają wiele różnych przyczyn. Często pokazują się one jednocześnie, kiedy praca jest wymagająca, stresująca i prowadząca do ryzyka wypalenia zawodowego. Artykuł zwraca uwagę na zjawisko biurokratyzacji w systemie pomocy społecznej, które jest traktowane jako utrudnianie realizacji celów pomocy społecznej.

 

This article refers to welfare situation in Poland, especially to fields the most criticized and demanded reforms. Nowadays system of welfare seems to be dissatisfied both persons under charge and social workers. Many barriers in the social worker’s occupation remained still alive. The difficulties have got many different reasons. They often appear simultaneously, when occupation is demanding, stressful and leading to the risk of professional burning. The article pays attention on phenomenon of bureaucratization in welfare system which is treated as making difficult the realization of aims of welfare.

 

 

 Dariusz Hryciuk

 

Magiczna pedagogika w powieści i filmach o Harrym Potterze: polemika wokół twórczości Joanne K. Rowling

Magic Education in Novel and Films about Harry Potter: Polemics Concerning Joanne K. Rowling’s Literary Output

 

W artykule autor pisze o pedagogicznej wartości twórczej działalności Joanny K. Rowling. Trudno jest obiektywnie ocenić powieści o Harry Potterze ponieważ jest wiele pozytywnych i negatywnych aspektów. W artykule zanalizowano polemikę o Harrym Potterze, gdzie zostały zaprezentowane argumenty zwolenników i przeciwników twórczości Joanny K. Rowling. W końcowej części artykułu autor skonkludował, że książki i filmy o Harrym Potterze ukształtowały „magiczną umysłowość”, która może być niebezpieczna. Jest to ważne ponieważ odbiorcą powieści i filmów o Harrym Potterze są dzieci pomiędzy 7 a 16 rokiem życia. Takie dzieci wymagają szczególnej troski.

 

In the article the author writes about pedagogical value of the creative activity of Joanne K. Rowling. It is hard to assess objectively the novels about Harry Potter because there are many positive and negative elements.  In the article was analyzed the polemic about Harry Potter, where the arguments of followers and opponents creative activity of Joanne K. Rowling were presented. In the final part of the article author has stated that the books and films about Harry Potter shaped “magic mentality” which could be dangerous. It is important because the target audience of Harry Potter are kids between 7 and 16. These kids require special care.

 

 

BIOGRAFIE/BIOGRAPHIES

 

 

Jadwiga Daszykowska

 

"Scholiologia" Józefa Kuźmy szansą dla przyszłej szkoły

Józef Kuźma’s „Scholiology” as a Chance for Future School

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

ks. Roman B. Sieroń

 

 Lektura na Rok Kapłański (rec. Ignacy Tokarczuk, Kościół, władza, opór społeczny, Wydawnictwo Sztafeta, Rzeszów – Kijów – Stalowa Wola 2008, stron: 63)

A Reading for Pastoral Year (review of Ignacy Tokarczuk, Kościół, władza, opór społeczny, Wydawnictwo Sztafeta, Rzeszów – Kijów Stalowa Wola 2008, pages 63)

 

 

Krzysztof Czubocha

 

Nowoczesny podręcznik do socjologii (rec. Anthony Giddens, Sociology, Polity Press, Cambridge 2006, stron: XXV + 1094)

A Modern Sociology Textbook (review of Anthony Giddens, Sociology, Polity Press, Cambridge 2006, stron: XXV + 1094)

 

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY/REPORTS AND ANNOUNCEMENTS

 

 

Marek Klimek

 

Dokąd zmierza pomoc społeczna?

What Is the Welfare Driving at?

 

 

Marzena Domka

 

Tryptyk naukowy w Stalowej Woli

Academic Triptych in Stalowa Wola

 

 

NOTY O AUTORACH/NOTES ABOUT THE AUTHORS

 

 

CONTENTS

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 13:38 - Mirosław Rewera