Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 27 (2/2011) | kwiecień maj czerwiec

 

 

Przedmowa/Foreword

(ks. Roman B. Sieroń)

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

ks. Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski

 

Interdyscyplinarny charakter katolickiej nauki społecznej w ujęciu Jana Pawła II (a jej edukacyjno-socjalizacyjny kontekst)

Interdisciplinary Nature of Catholic Social Teaching from the Perspective of John Paul II (and Its Educational and Socializing Context)

 

Katolicka nauka społeczne ma ważny wymiar interdyscyplinarny. Ma ona szczególne odniesienie do socjologii, włączając otwartość dla wymiaru pedagogicznego i wychowawczego. Skuteczność tej teoretycznej i praktycznej dyscypliny wiąże się z jej otwartością na inne nauki społeczne. Jan Paweł II w zakresie katolickiej doktryny społecznej odnosi się do dziedziny teologii moralnej, w ten sposób wskazując jej normatywny wymiar. Katolicka nauka społeczna uzyskuje wpływ na skuteczność procesu socjalizacji i edukacji jeśli jest związana z życiem wspólnot i jednostek żyjących w społeczeństwie. Zasługą Jana Pawła II w tym względzie jest zdolność łączenia razem potrzeb interdyscyplinarnej i autonomicznej katolickiej nauki społecznej a także akcentowanie jej personalistycznego charakteru.

 

Catholic social teaching has an important interdisciplinary dimension. This is particularly the references to sociology, including openness to pedagogical and educational dimension. The effectiveness of the theoretical and practical discipline involves dialogue and its openness to other social sciences. John Paul II within Catholic social doctrine refers to the field of moral theology, thus indicating its normative dimension. Catholic social teaching is gaining influence the effectiveness of the processes of socialization and education, if it is related to the life of communities and individuals living in society. The merit of John Paul II in this regard is the ability to link together the needs of interdisciplinarity and autonomy of Catholic social teaching, as well as accentuating its personalistic character.

 

 

ks. Kazimierz Bełch

 

Globalizacja ekonomii w nauczaniu Jana Pawła II

Globalization of Economy in Teaching of John Paul II

 

Jan Paweł II żywo interesował się globalizacją ekonomii. Dostrzegał jej pozytywne możliwości, ale jeszcze częściej piętnował negatywne skutki dotychczasowego, nieuporządkowanego jej rozwoju, powodującego nadmierne bogacenie się niektórych jednostek i grup, a zwiększanie się ubóstwa i marginalizację wielu ludów. Równocześnie wskazywał drogi takiego uregulowania procesu globalizacji ekonomii, aby stała się środowiskiem wzrostu bez marginalizacji: wzrostu dla wszystkich. W tym celu wśród licznych zaleceń szczególnie akcentował potrzebę podporządkowania globalizacji zasadom etycznym oraz rozwoju solidarności w skali globalnej.

 

John Paul II was vividly interested in globalization of economy. He has seen its positive possibilities, but more often he has branded the negative aspects of its actual unordered development causing that some people and groups become rich in an excessive way while at the same time increases poverty and marginalization of many nations. Therefore, he has presented the possibilities of economy globalization process in such a way that it might become a development basis without marginalization – so the development for all. Taking those factors into consideration, among other recommendations he especially stressed that globalization must be submitted to the ethic rules and to the global solidarity development.

 

 

Zbigniew Narecki

 

Urzeczywistnianie sakramentalnych wymiarów małżeństwa w świetle adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio

Realization of the Sacramental Dimensions of Marriage in the Light of John Paul II Exhortation Familiaris Consortio

 

W świetle analizowanej Adhortacji – dokumentu, który bodajże najbardziej  odzwierciedla wizję poglądów Papieża-Polaka na temat chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny – wyłania się kapitalny, bowiem całościowy i klarowny obraz istoty i „zawartości”, jaki dotyczy tej sakramentalnej, bosko-ludzkiej struktury. Urzeczywistnianie jej winno dokonywać się w pięciu zaprezentowanych wymiarach: miłości, służby życiu, więzi społecznych, eklezjoli, apostolskości. Poza tym, zwracają uwagę mało znane, ale jakże wymowne wątki Adhortacji na inne tematy sakramentalności małżeństwa. Dotyczą one chrześcijańskiego proprium, tj. właściwej przestrzeni, która istnieje pomiędzy rodziną, parafią a wspólnotą lokalną; to dzięki niej „wkracza” rodzina w szersze kręgi społeczeństwa. Perspektywa o wzajemnych relacjach i zależnościach tychże wspólnot jeszcze bardziej uwydatnia zarówno: sakramentalną naturę małżeństwa i rodziny oraz partnerstwo i rodzicielstwo, jako naturalne „wyposażenie” ich wspólnoty.

 

In the analyzed Exhortation, a document which probably best reflects the vision of the Polish Pope on Christian marriage and family, we can find a comprehensive and clear picture of the family's essence and "content". Its realization should be achieved in accordance with the following five dimensions: love, serving life, social relationships, ecclesiology, and apostolicity. The presented reconstruction of the sacramental, marital and familial "contents" should not raise particular difficulties or astonishment. Over the years He taught us about the family: starting from His episcopal service in Cracow, then through active participation in the work of Vaticanum II /see KDK/, during the formation of the Pope Paul VI encyclical Humanae vitae, and later, when he announced the papal documents devoted to family, procreation, the defense of human life, beautiful love, and purity. This unique proponent of Christian family many times and in different ways showed the beauty of this sacramental union of a man and a woman. In the face of epochal "storms and anxieties", associated with multiple and often hostile to Christianity visions and practices, He warned that there is no other way of regeneration of the modern world and man than the one that goes through "faithful to God and man" fulfillment of the sacrament. The importance of the Christian view on marriage and family, which is found in his Exhortation, is proven by the following: on the one hand, the scale of threats that occur in the life of modern man and his community because of  the deep crisis within the community (as an institution), and on the other hand, a unique position and the related concern which Pope attributes to marriage and family. This special care should be expressed in programmed and comprehensive endeavors of the state, various secular communities, and the parallel, permanent, and constantly organized apostolic action of the Church. Chiefly, this aid should be aimed at the implementation of the sacramental subjectivity of a family, as a sign and pledge to the rampant spiritual and social deprivation, which stems mainly from the source of the crisis /see FC pt III-IV/. Apart from that, there are little known but very significant Exhortation threads on other aspects of sacramental marriage. These relate to the Christian 'proprium', i.e. the right space that exists between family, parish and local community, thanks to which the family "enters" the general public. Reciprocal relationships and dependencies within these communities highlight the following even more: the sacramental nature of marriage and family as well as partnership and parenthood as a natural "features" of their community. It is only in relation to the sacramental covenant with Christ that partnership, realized locally in the parish, becomes able to achieve its goals within the family. It is also capable of performing extra tasks. Previous debate on the sacramental "contents" of marriage assumes the need to resolve the consequent sub-problems. Undoubtedly, they will help to extend the reflection on Exhortation on topics like: multi-dimensional partnerships in marriage, not-yet-discovered but still possible talents enabled by the Sacrament, growth of ties and interdependencies that arise between the spouses, families and the wider community, not-yet-fully-discovered tasks, which may appear locally in various humanistic and evangelistic services of the present-day Church. However, the above observations require a separate chapter in order to consider the Message that can be found in the famous Exhortation!

 

 

ks. Marian Wolicki

 

Uwarunkowania wolności człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

The Determinants of Human Freedom in John Paul II’s Teaching

 

W artykule tym autor ukazuje uwarunkowania ludzkiej wolności, ukazane w nauczaniu Jana Pawła II. Wolność ludzka może być ujmowana błędnie lub prawidłowo. Prawidłowa koncepcja wolności to wolność ograniczona, uwarunkowana różnymi czynnikami. Przede wszystkim wolność ta jest ograniczona prawdą, następnie prawem Bożym, dobrem i miłością. Znajomość tych uwarunkowań pozwoli w sposób właściwy pracować nad budowaniem wolności w sobie.

 

In this article the author presents the conditions of human freedom as showed by the teaching of pope John Paul II. The human freedom can be conceived wrongly or properly. The proper conception of human freedom sees it as limited by different factors. At first it is limited by the truth, next by the law of God, then by the good and love. The knowledge of these conditions allows properly work on the building of human liberty.

 

 

Adrian J. Reimers

 

Jan Paweł II: Norma personalistyczna i dobro wspólne (tekst w języku angielskim)

John Paul II: Personalistic Norm and the Common Good

 

Our analysis began with Karol Wojtyła’s personalistic norm, that a person cannot be an object for use, but rather that the only proper attitude toward him is love, where love is understood to be the mutual striving toward a common transcendent good. Our question has been whether such a norm can be applied to a large community, to an entire society or to a nation. The answer we have found in the Constitution Gaudium et Spes of the Second Vatican Council, as interpreted in the writings of Pope John Paul II is that such a norm can indeed be applied, if that common good is understood as the set of conditions required for human fulfillment, that is, in those material and especially cultural conditions which enable persons to realize themselves in self-gift for others.

 

W artykule podjęto kwestię nauczania Jana Pawła II na temat normy personalistycznej i dobra wspólnego. Swą analizę rozpoczyna autor od przywołania interpretacji Karola Wojtyły dotyczących normy personalistycznej, wedle której człowiek nie może być przedmiotem użycia, a jedyną właściwą postawą w stosunku do niego jest miłość rozumiana jako wzajemne dążenie do osiągnięcia najwyższego dobra wspólnego. Autor usiłuje też odpowiedzieć na pytanie, czy norma taka może być zastosowana do dużej wspólnoty, do całego społeczeństwa bądź narodu. Odpowiedź znalazł w soborowej konstytucji pastoralnej Gaudium et spes, a właściwie w jej interpretacji możliwej do wyczytania z pism Jana Pawła II. Mianowicie taka poszerzona interpretacja jest możliwa, o ile dobro wspólne jest rozumiane jako zbiór warunków, które są wymagane dla ludzkiego spełnienia – tzn. materialnych, a zwłaszcza kulturowych uwarunkowań umożliwiających ludziom realizację siebie poprzez pozostawanie darem dla innych.

 

 

Elżbieta Kornacka-Skwara

 

Psychologiczny obraz młodzieży w „Liście do młodych całego świata” Ojca Świętego Jana Pawła II

Psychological Description of the Youth in the “Letter to the Youth of the World by Pope John Paul II”

 

Artykuł jest próbą dokonania psychologicznego opisu obrazu młodego człowieka, przedstawionego w Liście Jana Pawła II do młodych. Autorka rozpoczyna analizę od spostrzeżenia na temat jakości języka (jego formy, jakości, stopnia trudności) wybranego do rozmowy z młodymi. Wybór ten związany jest z charakterystycznymi cechami okresu adolescencji i okresu wczesnej dorosłości. W analizie uwzględniono następujące sfery rozwoju psychicznego: rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny, rozwój osobowości i rozwój moralny. Sfera rozwoju poznawczego przeanalizowana została w perspektywie koncepcji Piageta; rozwój emocjonalny znalazł odniesienia do psychologii humanistycznej (Maslow, Rogers) oraz koncepcji logoteorii Frankla, jednocześnie w tej perspektywie analizowany był rozwój osobowości. Szczególną uwagę autorka poświęciła rozwojowi tożsamości, charakterystycznemu dla okresu dorastania. Tożsamość rozpatrywana była w świetle koncepcji Eriksona i Marcji, zaś analiza rozwoju moralnego oparta była na koncepcji Kohlberga.

 

This article aims to analyze, in psychological terms, the image of young people from the Pope's Letter to Youth. Author begins the analysis from the comments on the quality of the language (its form, quality, degree of difficulty), which has been chosen to talk to the young. This choice is related to the characteristic features of the period of adolescence and early adulthood period. There are several areas of psychological development, which are included in the analysis: cognitive development, emotional development, personality development and moral development. Cognitive development was analyzed in the perspective of Piaget's theory, emotional development was a reference to humanistic psychology (Maslow, Rogers), and simultaneously studied in this perspective was the development of personality.The author attributed importance to developing the identity, characteristic for the period of adolescence.The identity was discussed in the light of the concept of Erikson and Marcia, and the study of moral development was based on the concept of Kohlberg.

 

 

Małgorzata Marć, Monika Binkowska-Bury

 

Powołanie do służby człowiekowi choremu w nauczaniu Jana Pawła II

Vocation to Serve an Ill Person in John Paul II’s Teaching

 

Pontyfikat bł. Jana Pawła II był szczególnie związany z cierpieniem człowieka, zarówno w wymiarze fizycznym, jak też duchowym. Cierpienie człowieka jest źródłem mocy dla cierpiącego, ale i dla innych. Jest szczególnym rodzajem nieprzeniknionej tajemnicy, dlatego też trudnej do zrozumienia przez człowieka. W tej trudnej drodze dążenia do pełniejszej harmonii i zdrowej równowagi na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej człowieka chorego, Jan Paweł II zawsze widział pracowników służby zdrowia – lekarzy i pielęgniarki. Zawody te zawsze utożsamiał z powołaniem, misją, stawiając za wzór dobrego Samarytanina. Działania lekarzy, pielęgniarek i innych osób służących chorym i cierpiącym traktowane są nie tylko poprzez pryzmat wykonywanego zawodu, ale przede wszystkim jako umiejętności ofiarowania choremu pełnej miłości troskliwość.

 

Pontificate of Blessed Pope John Paul II was particularly related to human suffering, in both physical but also spiritual aspects. Human suffering is the source of power for the suffering person, but for others as well. It is exceptional kind of impenetrable mystery, that is why it is difficult to be understand. In a difficult way of desire for a full harmony and healthy balance on physical, psychical, spiritual and social basis, John Paul II had always seen health care workers- physicians and nurses. He always identified those occupations with vocation, a mission put a role model of the good Samaritan. Actions of physicians, nurses and other people serving ill and suffering people are treated not only in the aspect of preformed occupation, but also the abilities to offer an ill person a care full of love.

 

 

Beata Wołosiuk

 

Wpływ nauczania Jana Pawła II na życie studentów pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

The Influence of John Paul II’s Teaching on Lives of Pedagogy Students of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska

 

Celem artykułu jest przedstawienie roli Jana Pawła II w życiu studentów pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej Im. Papieża Jana Pawła II W Białej Podlaskiej. Artykuł składa się z dwóch części. W część teoretycznej wskazano, że nauczanie Jana Pawła II jest wciąż aktualne w naszym życiu. Badania przeprowadzone w 2011 roku zostały porównane z wynikami badań przeprowadzonych w 2005 roku. Na podstawie przeprowadzonych badań wśród 330 studentów pedagogiki stwierdziłam, że Jan Paweł II jest autorytetem dla 88% studentów. Badana młodzież jest przekonana, że Jan Paweł II przekazywał ludziom wartości uniwersalne.

 

The main aim of this article is to present the role of John Paul II in lives of pedagogy students of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. The article has been divided into two sections. The theoretical part shows that John Paul II’s education is still present in our lives. The empirical research, carried out in 2011, was compared with results of the empirical research carried out in 2005. On the basis of the research, carried out among 330 pedagogy students, I have drawn the conclusion that John Paul II is the authority for 88% of students. They are convinced that John Paul II was promoting universal values.

 

 

Marek Klimek

 

Demokracja i jej zagrożenia w nauczaniu Jana Pawła II

Democracy and Its Dangers in John Paul II’s Teaching

 

Zagadnienie demokracji należało do bardzo często podejmowanych w nauczaniu społecznym Papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty był zwolennikiem demokracji w której obywatele mają realny wpływ na sprawy publiczne, przy czym nieodzownym jej warunkiem jest także jednoczesne poszanowaniem godności oraz praw każdego człowieka. Podkreślał konieczność oparcia demokracji na wartościach etycznych. Z drugiej strony papież dostrzegał zagrożenia związane z prymatem dominującej współcześnie wyraźnie w świecie Zachodu demokracji liberalnej. Jednocześnie Jan Paweł II krytykował zło wynikające z błędnego interpretowania demokracji, przestrzegał przed jej zagrożeniami, pułapkami, a także wypaczeniami. Demokracja pozbawiona wymiaru moralnego łatwo zamienić się może w system zniewolenia jednostki. W Encyklice Centesimus Annus Ojciec Święty ostrzega, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. 

 

The issue of democracy was very often taken in teaching social Pope John Paul II. The Holy Father was a supporter of democracy in which the citizens have a real influence on public affairs, but its necessary condition is a concomitant respect for the dignity and rights of every human being. He stressed the need to support democracy on the ethical values​​. On the other hand the pope saw the risks associated with the primacy of the dominant modern Western world clearly in a liberal democracy. At the same time, John Paul II has criticized the evils resulting from an erroneous interpretation of democracy as well as he warned against its dangers, traps, and distortions. Democracy without the moral dimension can be easily turned into a system of the enslavement of the individual. In his encyclical Centesimus Annus, the Holy Father warns that democracy without any values ​​easily turns into the open or thinly disguised totalitarianism.

 

 

Mirosław Rewera, Jadwiga Daszykowska

 

Autorytet Jana Pawła II w świadomości młodzieży polskiej

Authority of John Paul II in View of Polish Youth

 

Na podstawie wybranych materiałów empirycznych z ostatnich trzech dekad autorzy artykułu starali się odpowiedzieć na następujące pytania: jaki jest autorytet Jana Pawła II w świadomości młodzieży?; czy cechuje go pewna dynamika w okresie przed i po Jego śmierci?; oraz jakie są wyznaczniki tego autorytetu? Przedstawione wyniki badań pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że autorytet Jana Pawła II jest znaczący, nawet po Jego śmierci utrzymuje się on na wysokim poziomie nie tylko wśród młodzieży, ale we wszystkich kategoriach społeczno-demograficznych.  Swój autorytet Papież-Polak zawdzięcza głównie pełnemu zaangażowaniu w kwestie religijne i moralne. Powszechne jest też przekonanie w społeczeństwie polskim (szczególnie wśród średniego i starszego pokolenia), że Jan Paweł II swoją działalnością przyczynił się także do obalenia komunizmu i wyzwolenia Polski. Miał zatem istotny wpływ na wydarzenia w Polsce, ale także i na świecie w XX wieku – co stwierdziła zdecydowana większość respondentów. Wpływ ten został oceniony pozytywnie niemal przez wszystkich Polaków (96 proc.).

 

On the basis of selected empiric material from the last three decades, the authors of the paper herein have attempted at answering the following questions: What is the authority of John Paul II in the consciousness of young people?; Is it characterized by certain dynamics in the period before and after his death?; and what are determinants of his authority? Presented results of the study enable to explicitly confirm that the authority of John Paul II is remarkable, even after his death it remains on high level not only among young people but in any social and demographic categories. The Pope – Pole owes his authority mainly to his complete involvement into religious and moral issues. It is commonly believed that he contributed to the overthrow of communism and liberation of Poland. He had also a great impact on events in Poland as well as all over the world in the XX century – which is confirmed by the definite majority of respondents. This influence has been positively evaluated by almost all Polish people (96 per cent). 

 

 

Magdalena E. Ruszel

 

Wartości wychowawcze w wybranych orędziach Jana Pawła II do młodzieży

Educational Values in Selected John Paul II’s Addresses to the Youth

 

Artykuł ten podejmuje problem wartości wychowawczych w wybranych Orędziach Jana Pawła II do Młodzieży. Wartości wychowawcze nie były do tej pory szeroko opisywane i badane naukowo, choć samo ich określenie nie jest nowe. Pomimo tego, w literaturze naukowej nie spotyka się definicji wartości wychowawczych. Definicję ich podaną w pracy doktorskiej, przytaczam w niniejszym artykule, dzieląc je ponadto na dwie kategorie: wartości wychowawczych osobowościowych i wartości wychowawczych osobowych.

 

This article takes up the problem of upbringing values in some John Paul II Speeches to Youths. Upbringing values have not widely been described in scientific literature. For that reason, in this article I give my own definition these values. I also divide them into two categories. I analyse upbringing values in such John Paul II speeches as: First Speech to youths, Third, Fourth and Eleventh.

 

 

Bogdan Więckiewicz

 

Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski

Family in John Paul II’s Teaching during His Pilgrimages to Poland

 

Artykuł prezentuje nauczanie Jana Pawła II podczas swoich pielgrzymek do Polski. Papież zwracał szczególną uwagę na wartość małżeństwa, dziecka oraz całej rodzinny nie tylko dla pojedynczych osób, ale również dla szerszego społeczeństwa. Jan Paweł II mówił, że małżeństwo i rodzina powinny opierać się na miłości, wierności i trwałości. Dla rodziny, jak mówił papież szczególną wartość powinno mieć życie ludzkie, dlatego zaznaczał, że należy go chronić od poczęcia do naturalnej śmierci. Małżeństwo i rodzina to odpowiedzialność za drugiego człowieka oraz wzajemny szacunek tak małżonków względem siebie jak rodziców z dziećmi.

 

This article presents the teachings of John Paul II during his pilgrimage to the Poland. The Pope paid particular attention to the value of marriage, children and the whole family, not only for individuals but also for the wider society. John Paul II said, that marriage and family should be based on love, fidelity and durability. For the family, as said the pope should have a special value of human life, therefore, stressing that it should be protected from conception to natural death. Marriage and family are responsible for another human being and mutual respect to each other as spouses as parents with children.

 

 

Teresa Zbyrad

 

Bł. Jan Paweł II w obronie człowieka słabego, niepełnosprawnego i starego – jako głosiciel ewangelii życia

Blessed John Paul II in Defense of the Weak, the Handicapped and the Elderly – as a Preacher of the Gospel of Life

 

Artykuł zwraca uwagę na to co istotne w nauczaniu Jana Pawła II a mianowicie obronę życia człowieka. Nie ulega wątpliwości, że Jana Paweł II był orędownikiem życia, głosicielem Ewangelii życia. Życie człowieka ujmował w wartościach bezwzględnych. Szczególnie mocno podkreślał wartość życia słabego tj. chorego, niepełnosprawnego czy pozbawionego już sił u schyłku lat. Swoją rygorystyczną i konserwatywna postawą ucinał wszelkie dyskusje na temat aborcji czy eutanazji. Współczesny człowiek potrzebuje nadziei i wsparcia, zwłaszcza w sytuacjach, gdy cierpi z powodu braku zdrowia. Dlatego warto przypomnieć nauczanie Papieża Polaka, który zapisze się w historii dziejów ludzkości, jak piewca i obrońca życia.

 

It the article pays back the attention on this essential what in John Paul II and namely defence of the man's life. It does not undergo doubt, that he was John Paul II the champion of life, preacher of Gospel of life. He captured in ruthless values man's life. Ill's weak tj. underlined the value of life particularly strongly, handicapped, devoid already the strengths at decline of summers. One's rigorous and conservative he cut off with attitude every discussions on subject of abortion, euthanasia. Present man need hope and support, especially in situations, when it suffers with reason of lack of health. It therefore was it been proper was to remind Pope's teaching Pole, which will enroll in history of histories of mankind, as the eulogist and the defender of life.

 

 

Justyna Przybylo-Szlachta

 

Ojczyzna, naród i państwo w nauczaniu Jana Pawła II

Home Country, Nation and State in John Paul II’s Teaching

 

Artykuł jest próbą przedstawienia nauczania Jana Pawła II na temat ojczyzny, narodu i państwa. W swych rozważaniach Papież wychodzi od rodziny i narodu, jako wspólnot naturalnych, odgrywających niezwykle ważną rolę w kształtowaniu tożsamości i osobowości człowieka. Podkreśla też rolę kultury w kształtowaniu narodu. Ojczyzna jest pojęciem szerszym od narodu, Jan Paweł II zwraca uwagę na związek ojczyzny z ojcowizną, z tym, co dziedziczymy po rodzicach, zarówno w sferze duchowej (kultura), jak i materialnej (ziemia). Dla Papieża ojczyzna jest matką, i jako rodzicielce przysługuje jej miłość i szacunek. Obowiązek patriotyzmu wyprowadza Jan Paweł II właśnie z IV przykazania Dekalogu. Patriotyzm jednak łatwo może przerodzić się w nacjonalizm, który ma w pogardzie prawa innych narodów. Rolę państwa Jan Paweł II określa jako służebną względem narodu i jednostki. Głównymzadaniempaństwa jest dążenie do dobra wspólnego.

 

The article is the attempt to present John Paul II teaching of the motherland, nation and state. In his consideration family and nation are the basis of human identity and personality development. Pope emphasis culture as an important nation forming factor. Motherland is a wider expression then nation. John Paul II points out the link between motherland and our heritage spiritual (culture) and material (land). Pope treats mother country as his real mother , with love and respect. Patriotism duty JPII generates from The Forth of Commandment. But there is a danger that patriotism may easily became nationalism which disdain other nations rights. The state role Pope defines as servant for nation and single entities. The state main objective should be to strive to common interest.

 

 

BIOGRAFIE/BIOGRAPHIES

 

 

ks. Roman B. Sieroń

 

Karol Wojtyła: przyczynek do biografii czasów szkolnych i akademickich

Karol Wojtyła: A Monograph on the Biography Dating Back to the Period of School and University

 

 

WSPOMNIENIA/MEMORIES

 

 

Jan T. Mróz

 

Moje czerwcowe podróże za Janem Pawłem II

My June Journeys Following John Paul II’s Tracks

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

Piotr T. Nowakowski

 

Multidyscyplinarnie o przemocy (rec. Justyna Maciaszek [red.], Zjawisko przemocy we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL: Instytut Socjologii, Stalowa Wola 2010, stron: 132)

Multidisciplinary Perspectives on Violence(review of Justyna Maciaszek [Ed.], Zjawisko przemocy we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL: Instytut Socjologii, Stalowa Wola 2010, pages: 132)

 

 

Katarzyna Słomiany

 

Wieloaspektowo o nowych i tradycyjnych mediach (rec. Piotr Drzyzga [red.], Nowe media a tradycyjne środki przekazu, Maternus Media, Tychy 2007, stron: 80)

About New and Traditional Media from Many Points of View (review of Piotr Drzyzga [Ed.], Nowe media a tradycyjne środki przekazu, Maternus Media, Tychy 2007, pages: 80)

 

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY/REPORTS AND ANNOUNCEMENTS

 

 

Mirosław Rewera, Piotr T. Nowakowski

 

W stolicy Łotwy o autorytetach i wartościach młodzieży

In Capital of Latvia about Authorities and Values of the Youth

 

 

Anna Witkowska-Paleń

 

Konferencja z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011

Conference on the Occasion of the European Year of Volunteering 2011

 

 

Planowane konferencje/Planned Conferences

 

 

NOTY O AUTORACH/NOTES ABOUT THE AUTHORS

 

 

CONTENTS

 

 

Deklaracja o wersji pierwotnej

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2015, godz. 15:32 - Mirosław Rewera