Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 28 (3/2011) | lipiec – sierpień – wrzesień

 

 

Przedmowa/Foreword

(ks. Roman B. Sieroń)

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

Teresa Sołtysiak

 

Urodziłam dziecko „za kratami” i co dalej?

I Gave Birth to a Child behind Bars and What Afterwards?

 

W opracowaniu starano się ukazać narodziny dzieci w zakładach karnych i ich przyszłość w percepcji badanych osadzonych matek. Zebrany materiał empiryczny przedstawiony został od 21 osadzonych kobiet. Podane cechy społeczno-demograficzne i biograficzne wskazują, że badane poza zachowaniami przestępczymi były uwikłane w inne zachowania patologiczne. Wiele (10 kobiet) posiadało przed aresztowaniem i ich osadzeniem dzieci. Tylko trzy sprawowały nad nimi opiekę do czasu aresztowania. Wiele kobiet (12 osób) gdy popełniły czyny przestępcze, za które zostały osadzone, wiedziały o swoim brzemiennym stanie. Inne dowiedziały się o tych faktach po aresztowaniu. Wszystkie urodziły dzieci w zakładzie i uzyskały zgody na sprawowanie nad nimi opieki. Badane niechętnie oceniały siebie jako matki, które urodziły potomstwo w warunkach więziennych i starały się usprawiedliwiać. Tylko u nielicznych (5 kobiet) wystąpiło poczucie winy. Wiele kobiet deklarowało, że po wyjściu z zakładów będą wychowywały urodzone w tym miejscu dzieci. Nie potrafiły podać jak potoczą się losy ich dzieci, pragnęły jednak, aby wyrosły na porządnych ludzi i nie były przestępcami.

 

The paper aims at presenting the subject of childbirth in prisons and future of children born behind bars from the perspective of their incarcerated mothers. The empirical material presented herein was collected from 21 imprisoned women. The presented socio-demographic and biographic features prove that women subject to the research, apart from criminal actions, were involved in other pathological behavior. Many of them (10) had had children before they were arrested and imprisoned, but only three of them had looked after the children until the arrest. Many women (12) were aware of their pregnancy at the moment of committing the criminal act they were imprisoned for. Others learned about their pregnancy after they were arrested. All women gave birth to their children in prison and obtained permission to care for them. The women under research were reluctant to assess themselves as mothers who delivered babies in prison and tried to justify themselves. Only few of them (5) were tormented with guilt. Many women declared that after being released from prisons they would bring up the children born there. They were not able to predict what the fate of children would be like, but they desired that their children would be respectable people and not criminals.

 

 

Anthonia N. Maduekwe

 

Zastosowanie nowatorskiego CD-ROM-u w wersji dźwiękowej oraz podręcznika wymowy języka angielskiego w celu podniesienia motywacji nauczycieli stażystów do nauki oraz usprawnienia treningu komunikacji (tekst w języku angielskim)

Using Innovative Audio CD-ROM Plus English Pronunciation Textbook to Improve Pre-service Teachers’ Academic Motivation and Communicative Practice

 

To communicate effectively, language learners need to become proficient in using the semantic, syntactic, lexical, morphological and phonological elements of the language being learnt. Words stressed incorrectly or with inappropriate pitch or intonation will impede getting the intended message across to the learners. This study therefore aims at discerning whether a project using the new English Electronic Pronunciation textbook plus an audio CD-ROM could improve pre-service teachers’ academic motivation, collaboration and communicative practice in a Nigerian University. Additionally, the study identified the strengths and limitations associated with the integration of these course package. Utilizing an intact class of 20 trainees, made up of four groups, each group was exposed to the dual package twice a week for 12 weeks. A questionnaire and an interview schedule were developed and administered on the trainees to reflect their attitudes and impressions towards the tasks. The paper covered descriptive analysis of data using graphs and bar charts as well as personal reflections of the instructor and the trainees. By the end of the project, there was a significant improvement in the achievement level of pre-service teachers’ pronunciation, a good working knowledge of syllable stressed patterns, sentence stress, linking functions of rise and fall intonation patterns and how these patterns combine in utterances and writing. Recommendations covered the provision of more opportunities for purposeful development of communicative practice.

 

Aby komunikować się skutecznie, osoby uczące się języka muszą nabrać biegłości w stosowaniu semantycznych, składniowych, leksykalnych, morfologicznych i fonologicznych składników przyswajanego języka. Słowa źle zaakcentowane lub wypowiedziane niepoprawną intonacją utrudnią przekazanie zamierzonego komunikatu osobom uczącym się. Celem niniejszych badań było zatem zorientowanie się, czy zastosowanie nowego elektronicznego podręcznika wymowy języka angielskiego oraz CD-ROM-u w wersji dźwiękowej mogłoby podnieść motywację nauczycieli stażystów do nauki oraz usprawnić współpracę i trening komunikacji na nigeryjskim uniwersytecie. Badania miały dodatkowo na celu określenie mocnych stron i ograniczeń związanych z integracją tego pakietu edukacyjnego. W całą procedurę zaangażowano klasę liczącą 20 stażystów, składającą się z czterech grup. Każdą grupę poddawano oddziaływaniu pakietu dwa razy w tygodniu przez okres 12 tygodni. Kwestionariusz i harmonogram wywiadu opracowano i użyto w stosunku do stażystów, aby odzwierciedlić ich postawy i wrażenia odnoszące się do wykonywanych zadań. Artykuł obejmuje opis jakościowy danych ujętych w wykresach, jak też zawiera osobiste refleksje nauczycieli i stażystów. Na samym końcu realizacji projektu zanotowano znaczącą poprawę, jeśli chodzi o osiągany przez stażystów poziom wymowy, posiadaną przez nich praktyczną znajomość modeli akcentowania sylab, akcentu zdaniowego, modeli intonacji wznoszącej i opadającej oraz tego, jak owe modele przenikają się w wypowiedziach słownych i w piśmie. Autorka rekomenduje, aby stworzyć większą ilość sposobności do celowego rozwoju treningu komunikacji.

 

 

Iniobong E. Nkang, Stella A. Usen

 

Inwestowanie w szkolnictwo wyższe a zrównoważony rozwój kraju (tekst w języku angielskim)

Investment in University Education and Sustainable National Development

 

The level of graduate unemployment and quality of graduates produced by Nigerian Universities have necessitated on examination into the adequacy of investment in University Education in Nigeria. The study revealed that the level of investment was very low at the University level in Nigeria. This does not occur well for sustainable national development. The Government, it was recommended, should increase funding of University Education in the Country, while encouraging Public Private Partnership in this direction through the creation of conducive investment environment at the higher education level.

 

Poziom bezrobocia absolwentów uczelni oraz jakość absolwentów kończących nigeryjskie uniwersytety wymusiły konieczność zbadania adekwatności inwestowania w szkolnictwo wyższe w Nigerii. Z przeprowadzonych badań wynika, że wielkość inwestycji na tym poziomie szkolnictwa była bardzo niska. To nie jest korzystne dla zrównoważonego rozwoju kraju. Jak rekomendują autorki artykułu, rząd powinien zwiększyć finansowanie szkolnictwa wyższego w Nigerii, zachęcając jednocześnie partnerstwo publiczne-prywatne do podążania w tym kierunku poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego inwestycjom na wyższym poziomie edukacji.

 

 

Irena Fiedorczuk

 

Pierwsze doświadczenia macierzyńskie związane z urodzeniem i wychowaniem dziecka

First-time Motherhood: Experiences Related to Giving Birth to and Upbringing of a Child

 

Pierwsze doświadczenia macierzyńskie, związane z urodzeniem i wychowaniem dziecka mają decydujące znaczenie dla rozwoju zdrowej psychicznie i zrównoważonej emocjonalne osobowości dziecka. Badania, których celem było poznanie opinii i doświadczeń w opiece nad dzieckiem na wczesnym etapie macierzyństwa wśród matek aktywnych zawodowo, przeprowadzono w żłobkach miasta Białegostoku. Grupę badawcza stanowiły matki, kobiety aktywne zawodowo, których dziecko korzysta z opieki żłobka. Próba wyniosła 177 kobiet. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał metryczkę i pytania szczegółowe dotyczące pierwszych doświadczeń macierzyńskich. Wnioski: 1) Macierzyństwo wpisuje się w potrzeby kobiet aktywnych zawodowo – bardzo wysoko oceniają swoje poczucie satysfakcji z bycia matką przy średniej ocenie dojrzałości do macierzyństwa przed urodzeniem pierwszego dziecka; 2) Łączenie pracy zawodowej z macierzyństwem wpływa pozytywnie na nastawienie kobiety do opieki nad potomstwem.

 

Science gives more evidence that motherhood should be perceived  as a gift rather than an instinct. The research has been conducted in the nurseries located in Białystok. The examined group constituted mothers active professionally whose children are sent to the nurseries. Participation in the research was voluntary and anonymous, random sample amounted to 177 persons. The research tool was in the form of the authorized survey including personal data and detailed questions regarding issue of taking mother’s role and its’ influence on functioning of women. Conclusions: 1) Mother’s role is not taken by women naturally – there is clear diversity of women’s behaviour in this respect; 2) Motherhood is perceived as stereotype vision of woman’s place in the family and the society.

 

 

Rafał Czupryk

 

Źródła relacyjnej natury człowieka: rodzina, szkoła, naród

Sources of the Relational Nature of Man: Family, School, Nation

 

Jedną z pierwszych i podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba społecznej aktywności – konieczność wchodzenia w relacje z innymi. Relacyjność, która wpisana jest w bytową strukturę człowieka potwierdza, iż nie jest on zdeterminowaną monadą, ale podmiotem aktualizującym swe człowieczeństwo tylko w społeczności osób. Relacyjność człowieka otwiera go na dialog ze światem i z samym sobą. Komplementarność dialogujących stron odsłania się najpełniej w relacyjnej triadzie społecznych wspólnot. Pierwszym, najważniejszym i unikalnym środowiskiem kształtującym relacyjną naturę człowieka jest rodzina – naturalna wspólnota osób. Wspólnotą szerszą, wspólnotą dorosłych i młodzieży, nauczycieli i uczniów, jest szkoła – środowisko, w którym człowiek ugruntowuje swą dialogowość i uczestniczy w pełniejszej formacji osoby. Trzecią wspólnotą kształtującą relacyjną naturę człowieka jest naród – kulturowa społeczność osób, gdzie dobro wspólne tożsame jest z dobrem jednostki. Zgodna współpraca rodziny, szkoły i narodu, to szansa na jedność różnorodnych środowisk wychowawczych, których podmiotem jest człowiek-osoba, źródło wszelkich relacji i stały cel wszelkich dążeń.

 

One of the first and basic human needs is the need for social activity - the necessity to enter into relationships with others. Relation, which is inscribed in man's ontological structure confirms that he is not a determined monad, but a person who updates their humanity only when being with other people. The relational nature of a man opens him to dialogue with the world and with himself. The complementarity of sites having a dialogue is revealed most fully in the relational triad of social communities. The first, most important and unique environment shaping the relational nature of man is the family - a natural community of people. Wider community, a community of adults and young people, teachers and students is  school. It is an environment in which a man strengthens his dialogue abilities and participates in the formation of a more complete person. The third community shaping the relational nature of man is the nation - the cultural community of people where the common good is synonymous with the good of the individual. The concerted efforts of family, school and nation, increase a chance for the unity of diverse educational backgrounds, whose subject is a man-person, the source of all relationships and constant goal of all endeavors.

 

 

Anna Gołębiowska

 

Refleksje na kanwie przemówień Jana Pawła II na temat traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej

Reflections Based on the Addresses of John Paul II on the Constitutional Treaty of the European Union

 

Zainteresowanie problematyką integracji europejskiej wynikało z tego, iż obywatele państw, które tworzą Unię Europejską są członkami Kościoła katolickiego. Z uwagi na to Kościół nie mógł pozostać obojętny wobec procesów integracyjnych, a szczególnie wobec tworzenia nowej ustawy zasadniczej Unii Europejskiej. Dlatego też zagadnienie miejsca i misji Kościoła katolickiego we współczesnej Europie zostało podjęte przez papieża  Jana Pawła II, zwłaszcza w Adhortacji apostolskiej Ecclesia  in Europa z dnia 28 czerwca 2003 r. Rozważania na temat stanowiska Kościoła katolickiego wobec Konstytucji Unii Europejskiej rozpoczęto od zagadnienia Invocatio Dei. Ponadto istotną kwestią jest odwołanie się w preambule Konstytucji do chrześcijańskich wartości tworzących Europę. Z uwagi na to należy zauważyć, że preambuła odgrywa istotną rolę w określaniu tożsamości narodowej, kulturalnej i aksjologicznej narodu, który ją tworzy i przyjmuje. W związku z tym kluczową sprawą  zarówno dla Kościoła katolickiego, jak i dla Europy jest zagadnienie preambuły i treści, które zostały zapisane w Traktacie ustanawiającym Konstytucję. Umieszczenie w preambule Traktatu Konstytucyjnego odniesienia do Boga, a więc Invocatio Dei  nie było tylko postulatem papieża Jana Pawła II, lecz także działających przy Unii Europejskiej instytucji kościelnych i episkopatów krajowych. Wynika z tego, że problematyka odwołania się do Boga i chrześcijaństwa w Konstytucji Unii Europejskiej oznacza uznanie rzeczywistości historyczno-kulturowej, która stanowi źródło tożsamości kontynentu. Jan Paweł II wypowiadając się na temat integracji europejskiej wskazał również na wartości dotyczące współpracy na rzecz wspólnego dobra, pracę podejmowaną, jako dobro osobiste i społeczne, jak również na władzę polityczną pojmowaną, jako służbę podporządkowania prawu i rozumowi. Jednocześnie papież podkreślił, iż w  realizacji tak trudnego zadania, jakim jest integracja europejska należy pamiętać o przyjęciu  zasady pomocniczości zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak i wertykalnym, a także należy zwrócić uwagę na stosunki społeczne i wspólnotowe, oparte na „autentycznej kulturze i etyce solidarności”. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i niektórych autorów prowadzi do niezwykle istotnego zagadnienia, jakim jest „idea jednej Europy”. Biorąc to pod uwagę dochodzi się do wniosku, iż powinna ona znaleźć potwierdzenie w Konstytucji Unii Europejskiej, gdzie podstawową rolę powinny odgrywać wartości chrześcijańskie traktowane łącznie z problematyką rozumienia człowieka i jego miejsca w świecie.

 

The interest in the problems of European integration stemmed from the fact that citizens of countries that make up the European Union are members of the Catholic Church. Consequently, the Church could not remain indifferent towards the integration process, and particularly to the creation of the Basic Law of the European Union. Therefore, the question of the place and mission of the Catholic Church in modern Europe was taken by Pope John Paul II, especially in the Apostolic Exhortation Ecclesia in Europe  of 28 June 2003. Reflections on the Catholic Church’s position towards the European Union Constitution should begin with the issues included in Invocation Dei. Furthermore, an important issue is that we can find references to the Christian values making up Europe in the preamble of the Constitution. For this reason, it should be noted that the preamble plays, an important role in defining national, cultural and axiological identity of a nation which creates and approves it. Therefore, the contents of the preamble and the Treaty establishing a Constitution are crucial for both  the Catholic Church and for Europe. Putting in the preamble of the Constitutional Treaty the references to God, thus Invocation Dei, was not only demanded by Pope John Paul II, but also by other church institutions operating within the European Union and the national episcopate. Therefore, the references to God and Christianity in European Union Constitution mean recognition of the historical – cultural reality, which is the source of the identity of the continent. John Paul II, commenting on the European integration, has also mentioned the value of the cooperation of all for the common good, the work undertaken, as a personal and social good, as well as political power understood as a subordinate to law and reason. At  the same time, the pope stressed that while implementing such a difficult task as European integration, the adoption of the subsidiary principle should be kept in mind, both in the horizontal and vertical aspect, and social and community relations should not be neglected, as they are based on “authentic culture and ethics of solidarity”. An analysis of the statement of John Paul II and some other authors leads to an extremely important issue, which is “the idea of one Europe”. Taking this into account , it is concluded that it should be confirmed in the Constitution of the European Union, where the Christian values should take the primary role treated along with the problems of understanding the man and his place in the world.

 

 

Marek Król, Anna Romanowska-Tołłoczko

 

Uwarunkowania rodzinne młodzieży trafiającej do zakładów poprawczych a powrotność do przestępstwa

The Impact of Family Factors of Juveniles Held in Youth Detention Centres on Their Tendency to Return to Criminal Activities

 

Analiza powrotności do przestępstwa byłych wychowanków zakładów poprawczych uwzględnia szereg różnego rodzaju czynników, mogących mieć wpływ na ich późniejszą recydywę, a mianowicie: uwarunkowania rodzinne, typ zakładu poprawczego, poziom wykształcenia uzyskanego w zakładzie, stopień rozwoju umysłowego badanych, okres pobytu w zakładzie poprawczym i innych placówkach. Niniejsze opracowanie obejmuje problematykę uwarunkowań rodzinnych nieletnich trafiających do zakładów poprawczych – status socjoekonomiczny rodziny, jej strukturę, posiadane przez rodziców wykształcenie, karalność poszczególnych członków rodziny i miejsce zamieszkania oraz wpływ tych uwarunkowań na ich powrotność do przestępstwa.

 

The analysis of a return to criminal activity of former juvenile delinquents held in detention centres takes into consideration various factors that might have influenced their subsequent reoffending: family factors, type of the youth detention centre, education obtained in the youth detention centre, juveniles’ level of intellectual development, duration of stay in the youth detention centre and other institutions. This article aims to discuss family factors - such as family structure, its socioeconomic status, the place of residence, parents’ education and involvement in criminal activity of juveniles held in youth detention centres and the impact of these conditions on the youth’s tendency to return to committing crimes.

 

 

Sylwia Kita, Dorota Białek

 

Wielodzietność: współpraca czy rywalizacja? Analiza zjawiska na przykładzie dzieci z rodzin wielodzietnych

Large Family: Cooperation or Rivalry? Analysis of the Phenomenon on the Example of Children from Large Families

 

Relacje w rodzeństwie oscylują między radością i cierpieniem, miłością i nienawiścią, współpracą i rywalizacją. Zarówno uczucia pozytywne, jak i negatywne są nieodzowne w kształtowaniu osobowości i postaw człowieka. Dziecko, które doświadcza od rodzeństwa miłości, solidarności, zaufania rozwija własną indywidualność oraz samodzielność. Z kolei poprzez przeżywanie smutku, żalu, nienawiści i rywalizacji kształtuje swoją tożsamość.

Celem niniejszego artykułu było poznanie przewagi rodzaju związków pomiędzy dziećmi rodzin wielodzietnych, a mówiąc dokładniej – próba odpowiedzi na pytanie, czy w relacjach między rodzeństwem z rodzin wielodzietnych dominuje współpraca czy rywalizacja. Okazało się, że relacje między rodzeństwem z rodzin wielodzietnych są od siebie współzależne i warunkują się wzajemnie. Ponadto badania wykazały, iż bardzo dużą rolę w kształtowaniu się relacji między rodzeństwem odgrywają rodzice, którzy są dla respondentów podstawowym źródłem miłości oraz rywalizacji.

 

Relations in siblings are oscillating between joy, suffering, love and hate, the cooperation and rivalry. Both positive, as well as negative emotions are essential in the forming of the personality. The child which receives from siblings love, solidarity, confidence is developing the own individual and the self-reliance. On the other hand, thanks to feeling sadness, sorrow, hate and rivalry he or she can form himself or herself. Getting to know the dominating type of the interpersonal relationship – the cooperation or rivalry among siblings was a main purpose of the article.  Relations between siblings from large families are interdependent and mutually conditioning. Moreover, findings showed that parents are the source of not only love but also rivalry. In the process they are playing the greater role in the forming of the relation between siblings.

 

 

Katarzyna Słomiany

 

Osobowościowe uwarunkowania aspiracji edukacyjno-zawodowych

Personality Determinants of Educational and Professional Aspirations

 

W życiu każdego człowieka szczególne miejsce zajmują aspiracje edukacyjno-zawodowe. Wiążą się one bowiem z kształceniem oraz wyborem ścieżki zawodowej. Obecnie jeszcze bardziej wzrasta ich znaczenie, ponieważ zmieniająca się rzeczywistość oraz rozwój społeczno-gospodarczy, wymagają od człowieka niezwykłej elastyczności, a w konsekwencji ciągłego uczenia się i przystosowywania się do zmian, co jest szczególnie widoczne w sferze edukacji i pracy. Aspiracje edukacyjno-zawodowe warunkowane są przez szereg czynników osobowościowych, społecznych i pedagogicznych. Artykuł przybliża znaczenie uwarunkowań osobowościowych, takich jak: potrzeby, procesy motywacyjne, odnoszone sukcesy lub doznawane niepowodzenia oraz samoocena. Czynniki te mają ogromne znaczenie, gdyż same w sobie są jedynymi, które istnieją poza fizycznie, mianowicie w psychice człowieka. Są to uwarunkowania aspiracji, na które człowiek ma w gruncie rzeczy największy wpływ, ale jednocześnie najtrudniej sobie z nimi poradzić świadomie, ponieważ wiążą się z silnymi emocjami i uczuciami.

 

Educational and professional aspirations take a special place in life of each person. They are related to acquiring knowledge and choosing career path. Nowadays, with changing reality and social and economic development, their importance increases even more. Currently people are required to be flexible, able to learn and adapt to changing situations, especially in fields of education and work. Many different factors like personality, society influence educational and professional aspirations. Article shows significance of personal qualities such as needs, motivational processes, experienced successes and failures and self-esteem. These factors have tremendous importance, because they are the only once that are not physical – they exist in human psyche. In fact, the greatest impact on these factors has human being itself. Unfortunately they are also the  most difficult to deal with because of emotional burden they carry.

 

 

BIOGRAFIE/BIOGRAPHIES

 

 

Joanna Olko, Marta Szewczyk

 

Sługa boży ks. Franciszek Blachnicki: apostoł wewnętrznej przemiany człowieka

God’s Servant Rev. Franciszek Blachnicki: An Apostle of Inner Transformation of Man

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

ks. Roman B. Sieroń

 

Między interpretacją a manipulacją (rec. Wojciech M. Stabryła [red.], Manipulacja Biblią, Maternus Media, Tychy 2011, stron: 235)

Between Interpretation and Manipulation (review of Wojciech M. Stabryła [Ed.], Manipulacja Biblią, Maternus Media, Tychy 2011, pages: 235)

 

 

ks. Jacek Kucharski

 

Człowiek i jego godność według encyklik bł. Jana Pawła II (rec. ks. Witold Szmigielski, Antropologia biblijna w encyklikach Jana Pawła II, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2011, stron: 175)

Man and His Dignity in Encyclicals by Blessed John Paul II (review of Rev. Witold Szmigielski, Antropologia biblijna w encyklikach Jana Pawła II, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2011, pages: 175)

 

 

 SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY/REPORTS AND ANNOUNCEMENTS

 

 

ks. Roman B. Sieroń

 

Biblia odpowiedzią na kryzysy pedagogiczne ery ponowoczesnej

Bible as the Answer to Educational Crises of Postmodern Age

 

 

Planowane konferencje/Planned Conferences

 

 

NOTY O AUTORACH/NOTES ABOUT THE AUTHORS

 

 

CONTENTS

 

 

Deklaracja o wersji pierwotnej

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2015, godz. 15:28 - Mirosław Rewera