Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 3 (2/2005) | kwiecień – maj czerwiec 

 

 

Ks. Krzysztof Bielawny

 

Sodalicja mariańska. Jej powstanie i rozwój w XVI wieku

Mariańska’s Sodalicja. Its Origin and Development in XVI Century

 

  Wiek XVI to czas wielkich wydarzeń w Kościele katolickim. Długa niewola awiniońska oraz reformacja w 1517 r. poderwały autorytet Stolicy Świętej. Mimo wielu zagrożeń rodziły się nowe inicjatywy w obrębie samego Kościoła katolickiego. Nową odnowę religijną niosło ze sobą Towarzystwo Jezusowe, założone przez Ignacego Loyolę w 1534 r. Nowe zgromadzenie stawiało sobie za cel m.in. pracę nad wychowaniem i pogłębieniem wiary chrześcijańskiej wśród wiernych, a szczególnie wśród młodzieży. Założenia wychowawcze młodzieży realizowali przede wszystkim przez solidacje mariańskie. Pierwsza Solidacja została założona przez Jana Leunisa w 1563 r. Przełomowym momentem w dziejach solidacji stało się wydanie bulli Omnipotentis Dei   5 grudnia 1584 r., w której Solidacja otrzymała kanoniczną erekcję Prima Primaria, czyniąc z niej macierzystą wszystkich już powstałych i mających powstać. Pierwsze reguły, które obowiązywały wszystkich sodalistów, ułożył generał zakonu o. Klaudiusz Akwawiwa,  opierając się na pierwszych regułach o. Leunisa. Zostały zatwierdzone 1 listopada 1587 r. i od tej pory obowiązywały wszystkich sodalistów.

 

 The 16th century it is a time of great events in catholic Church. Long-term Avignon’s captivity and the Reformation in 1517 undermined the authority of Vatican. Despite many dangers new initiatives had being aroused in the reach catholic Church itself. New religious revival brought involved Christ’s Society, founded by Ignacy Loyola  in 1534. New assembly put forward  as a purpose, e.g. a work on upbringing and broadening Christian belief among believers, especially among the youth. Upbringing foundations of the youth put into practise most of all through solidacje mariańskie. First such Solidacja was founded by Jan Leunis in 1563. The breakthrough moment in solidacja’s history  was the edition of bulla entitled Omnipotensis Dei 5th of December 1584 in which Solidacja received canonical erection Prima Primaria, making with this one maternal all already formed and having to form. First rules that were in force all solidalistów formulated general of order o. Klaudiusz Akwawiwa, basing on first rules o. Leunis. These ones were confirmed 1st of November 1587 and from this time were in force all solidalistów.      

 

 

WitoldBochyński, LiliannaMierzwińska

 

Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego. Analiza głównych problemów na przykładach studiów wykonalności do wybranych działań

Integrated Operational Program of Regional Development. An Analysis of Main Problems on the Examples of Feasibilities Studies for Selected Operations

 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest to fundusz strukturalny, który może być wykorzystywany między innymi przez samorządy, pozarządowe organizacje, kościoły, szkoły i towarzystwa. Subsydia z ZPORR są najbardziej opłacalnym źródłem finansowania głównych przedsięwzięć. Szczególnie ryzykowne, duże przedsięwzięcia powinny być  poprzedzone poprzez selekcję i analizę odpowiedniego działania ze względu  na odpowiedniość wytycznych i celu. Studium Wykonalności powinno obejmować wszystkie kwestie łączące się ze specyfiką  zasadniczego przedsięwzięcia. Artykuł ma na celu zaznajomienie z zagadnieniami dotyczącymi korzystania z funduszy strukturalnych.

 

Integrated Operational Program of Regional Development is a structural fund that can be used among other things by self-governments, non-government organizations, churches, schools, and companies. Subsidies from ZPORR are the most profitable source of financing capital undertakings. Particular capital ventures should be preceded by the selection and analysis of appropriate operation for the sake of conformity with guidelines and aim. Feasibility Study should touch on all the issues connected with specificity of the capital venture. The article is in order to acquaint with the issues concerning using the structural funds.

 

 

Leszek Buller

 

Prospołeczna osobowość człowieka. Szanse i zagrożenia.

Pro-social Personality of Human Being. Chances and Threats

 

Gotowość jednostki do pomagania innym ludziom jest przedmiotem poważnej refleksji wśród różnych społeczeństw. Psychologowie przeprowadzają dużo badań by zbadać charakter prospołecznego zachowania pokazując osobowość prospołecznej osoby (nie egoistycznej i nie antyspołecznej). Chociaż w psychologii nie ma jednolitych poglądów na ludzką osobowość, wiele cząstkowych sformułowano. Aż do niedawna najbardziej znany i popularny był pogląd zaproponowany przez psychoanalityków.  Jednakżenajwiększąpopularnośćzdobyłatzw. TeoriaRegulacyjnaOsobowości. Zgodnie z tą teorią osobowość jest systemem w którym kontakt ze środowiskiem jest szczególną formą istnienia. Struktura osobowości jako centralny system integracji i regulacji zachowania ludzi przybiera swój kształt podczas całego życia (przede wszystkim jednak w dzieciństwie i wczesnej młodości) i determinuje relacje pomiędzy człowiekiem a światem. We wczesnych stadiach rozwoju jednostki relacje te są determinowane głównie przez środowisko, chociaż – jako że osobowość  jest formułowana charakterem tych relacji – coraz bardziej zależy od podmiotu. Człowiek staje się istotą  aktywnie regulującą relacje ze światem poprzez swoje działania (zachowanie). Człowiek jako osoba ludzka jest wyjątkową, niepowtarzalną, wszechstronnie zdolną do rozwoju istotą. Jest on twórczy, wolny w kształtowaniu swojego życia, docenia specyficzne cele i wartości. Taki człowiek ma rozwiniętą osobowość (godność osobową). Następna częścią artykułu jest skupiona wokół rodzaju skrajnej osobowości – makiawelistycznej. Jednakże  w codziennym życiu rzadko ona występuje w czystej postaci. Możemy rozróżnić trzy metody manipulacji ludźmi, które są trzema głównymi strategiami osiągania osobistych celów. Pierwszą jest makiawelizm - wykorzystywanie innych przez złe kierowanie nimi, łamanie obietnic, grożenie, itd. Druga metoda – ingracjacja, polega na składaniu komplementów i uzyskiwaniu akceptacji przez przekonywujące i subtelne pochlebstwa. Trzecia metoda – socjotechniczna, szczególna technika, w konsekwencji niezamierzone działanie, sprawca którego manipuluje grupą społeczną poprzez wpływanie na jego system społeczny (otoczenie) w celu osiągnięcia swojego zamierzonego celu.

 

Willingness of an individual to help other people is highly though of among various societies. Psychologists do much researches to study the character of the pro-social behaviour showing the personality of a pro-social person (not egoistic and not antisocial). Although in psychology there are no uniform views on human personality, many partial ones has been formulated. Until recently the best known and popular  was the one proposed by psychoanalysts. However, the greatest popularity was earned by the so called Regulation Personality Theory. According to this theory, personality is a system in which contact with environment is a special form of existence. The structure of personality as a central system of integration and regulation of men behaviour, assumes the system takes shape during the whole life (first of all in childhood and youth) and determines relations between human-being and world. In early stages of the development of an individual they are determined mainly by the environment, while as the personality is formulated the character of the relations depends more and more on the subject. Man becomes a creature actively regulating relations with the world by his actions (behaviour). As a person human-being is a unique, inimitable, versatile developable creature. He is creative, free to give shape to his own life, appreciates specific aims and values. Such a man has developed personality (personal dignity). The subsequent part of this paper is focused on a kind of an extreme personality: a Machiavellistic one. Nevertheless, in everyday life it rarely occurs in its pure form. We can distinguish three methods of manipulation of people, which are three main strategies to achieve personal goals. The first is Machiavellism – exploiting others by misleading them, breaking promises, threatening, etc. The second, integration, consists in paying compliments and gaining acceptance by persuasive and subtle blandishments. The third is sociotechnical, a peculiar technique, consequently an intentional act, the perpetrator of which manipulates a social group by influencing its social system in order to achieve his intended aim. 

 

 

Waldemar Butryn

 

Rola państwa we wspieraniu innowacyjności gospodarki

The Role of a State in Supporting Innovativeness of Economy

 

Przedmiotem tego artykułu są innowacje – nowe produkty i procesy wprowadzone do przedsiębiorstwa lub na rynek. Mogą one mieć materialny a także niematerialny charakter i są napędową siłą gospodarki. Innowacyjne produkty są często widziane jako klucz do sukcesu jakiejś organizacji i źródło korzyści dla kraju. Artykuł prezentuje słabe punkty systemu innowacji i polityki w Polsce. Z powodu tych słabości innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych spada. Polski rząd planuje wprowadzić znaczące zmiany do polityki innowacji państwa. Wdrożenie tych zmian może zwiększyć działalność innowacyjną polskich firm.

 

The subject of the article are innovations –new products and processes introduced in the enterprise or onto the market. They may have a material as well as non-material character and are the moving power of the economy. Product innovations are hailed as a key to a success of an organization and a source of benefits to a country. The article presents weak points of the innovation and policy in Poland. Due to these weaknesses the innovativeness of the industrial companies decreases. Polish government plans to introduce considerable changes to state innovation policy. Implementation of these changes may increase innovation activities of polish firms.

 

 

Ks. WitoldJedynak

 

Wpływ ideologii New Age na życie religijno-społeczne współczesnego człowieka

The Impact of Ideology of New Age on Religious-social Life of Contemporary Human-being

 

We wstępie swego artykułu autor opisuje cywilizacyjne przesłanki poszukiwania nowych religii. Następnie charakteryzuje ogólnie specyfikę ruchu New Age z zaakcentowaniem tego co jest w nim atrakcyjne. Jak pisze: „W rzeczywistości jego atrakcyjność polega na tym, że posiada zdolność zbierania elementów ze wszystkich religii i wieków, a następnie przekształcania ich w przesłanie o nowej sile i znaczeniu dla współczesnego człowieka”. W dalszej części przedstawia szczegółowo ideologię i zasady jakim muszą poddać się członkowie New Age. Autor przeprowadza krytykę elementarnego założenia New Age, że „wszystko jest jednością i wszystko jest Bogiem”, konfrontując go ze światopoglądem chrześcijańskim w tej kwestii. W podobny sposób – tym razem odwołując się do zapisów w Biblii - kwestionuje inne założenia ruchu New Age, np.  że człowiek jest bogiem, że drogą do boskości jest przeobrażona świadomość (dzięki poddawaniu się różnego rodzaju psychotechnikom- wizualizacji, afirmacji, medytacji, innym praktykom), doprowadzająca do przekonania, że boskość jest prawdziwą istotą człowieka. Analogicznie odnosi się autor do innego ważnego elementu New Age jakim jest wiara w reinkarnację – przedstawia jej założenia i stanowisko Kościoła oparte na Piśmie Świętym. W końcowej części artykułu autor podejmuje próbę oceny ludzi i metod New Age oraz zagrożeń wynikających z tego ruchu.

 

In introduction to his article the author describes civilizational premises of searching new religions. Next he characterizes, in general, specificity New Age movement with accentuating these things which are attractive in it. As he writes: “In fact, its attractiveness depends on this, that it possess the ability of gathering the elements from all religions and centuries and next conversioning them into appeal about a new power and meaning for contemporary human-being”. In further part he depicts in detailed way ideology and rules which must submit themselves New Age’s members. The author carries out the criticism elementary assumption New Age, that: everything is the unity and everything is  the God, confronting  it with Christian outlook on life in this issue. In similar way – this time appealing to notations in the Holy Book – he contests another assumptions of New Age movement, e.g. that a human-being is a God, that the road towards divinity is transformed consciousness (thanks to submitting oneself to different kind of techniques – to visualisation, to confirmation, to meditation, to another practices), leading to the conviction, that the divinity is real the essence of a man. Analogously refers the author to another important element of New Age what is belief in reincarnation – he introduces its assumptions and the attitude  of catholic Church based on Holy Book. In the final part of article the author undertakes an effort of assessment the people (members) and the methods used by new Age and menaces resulted from this movement.

 

 

Barbara Kałdon

 

Teoretyczne założenia profilaktyki na terenie szkoły

Theoretical Assumptions of the Prophylaxis on the School Ground

 

Obecny artykuł prezentuje teoretyczne rozważania, które ułatwiają zrozumienie problemów profilaktyki uzależnień i możliwości ich stosowania na terenie szkoły. Programy autorki  dotyczące profilaktyki i odnowy młodzież powinna wziąć pod uwagę różne narzędzia spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, aktywność organizacji młodzieżowych i badawczo-edukacyjne warsztaty a przede wszystkim aktywność grup wsparcia. 

 

The present article represents theoretical considering, which make easy the understanding of the problems of prophylaxis of dependences and possibilities its using on school ground. Author’s programmes of the prophylaxis and the rehabilitation youth should take into consideration different implements of spending free time, the psychological-pedagogical guidance, the activity of youth organizations and inquiry-educational workshops, and first of all the activity of supporting groups.

 

 

Józef Kozysa

 

Ochrona środowiska w Unii Europejskiej

Environment Protection in European Union

 

Artykuł prezentuje niektóre najbardziej znaczące założenia, zadania i cele polityki ekologicznej w Unii Europejskiej. Autor artykułu opisuje także w zarysie zasady ochrony środowiska w Polsce, zawierając polską strategię w dopasowaniu jej do potrzeb Unii, a także przedstawia źródła finansowania projektów ekologicznych.

 

The article presents some most significant assumptions, tasks and aims of the ecological policy in European Union. The author of the article also describes in outline the rules of the environment protection in Poland , including a Polish strategy in adjusting it to the needs of Union as well as the sources of financing ecological projects.

 

 

Ks. Jerzy Kułaczkowski

 

Wybrane aspekty wartości dziecka w świetle Biblii

Chosen Aspects of a Value of the Child in the Light of the Bible

 

Problem edukacji, skonfrontowany ze zjawiskami patologii zachowań wśród dzieci, nieletnich i młodocianych, staje się obecnie kwestią, która wymaga głębszych analiz. Jednym z elementów procesu edukacyjnego jest konstrukcja wykształconego podmiotu ludzkiego: innymi słowy, z podstawami wykształcenia związana jest kwestia o istotę człowieka, a tym samym: jakim rodzajem istoty ludzkiej jest dziecko, jako że właśnie to w stosunku do dziecka, kierowane są głownie edukacyjne działania. Wśród wielu odpowiedzi na powyżej sformułowane pytanie, określająca próba wyobrażenia istoty dziecka jest pokazana w Biblii. Stary testament pokazuje szczególną rolę i wartość dziecka w rodzinie. Przede wszystkim było ono uważane jako dar Boży, który przedstawia Boga jako twórcę, z jednej strony i jako rodzaj nadanych błogosławieństw, z drugiej strony. Oprócz wartości dziecka, która wynika z przekonań religijnych, Stary Testament zauważa również wartość dziecka w sensie historycznym, narodowym i gospodarczym. Przede wszystkim, posiadanie dziecka było związane z podkreślaniem roli rodziców, ponieważ dzieci zapewniają poważanie i zaszczyt dla rodziców. Dzieci sprawiają, że inni ludzie szanują daną rodzinę. Dzieci są zaszczytem i dumą rodziców, rozkoszą ich oczu. Dla matki dzieci są wielkim szczęściem. Syn w Starym Testamencie jest szczególnym błogosławieństwem dla jego rodziców. Cieszy się on licznymi przywilejami. Dzieje się tak z wielu przyczyn. Syn, wzmacniał potęgę plemienia i zapewniał jego ogólny dobrobyt. Nie posiadanie syna było przyczyną wielkiego nieszczęścia i było uważane jako dowód niełaski a nawet kary Boskiej. Sytuacja córki w starotestamentowej rodzinie była zupełnie inna. Była ona uważana jako członek rodziny ojca. Córka była podporządkowana władzy rodziców lub tylko władzy ojca. Nie była witana w rodzinie tak szczęśliwie jak syn. Pomimo takiej wielkiej wartości dziecka w Starym Testamencie,  znajdują się niektóre sytuacje, które ilustrują negatywny stosunek wobec niego. Wzmianka w Księdze Kapłańskiej 27, 1-8 sugeruje wysoki wskaźnik umieralności wśród niemowląt. Co więcej, standard życia w społeczeństwie, który był zwykle raczej niski, niepomyślnie dotykał sytuacji dziecka. Bieda pogarszała się poprzez podatki. W przypadku niezdolności do płacenia ich izraelscy rodzice sprzedawali swoje dzieci do niewolnictwa lub pożyczali pieniądze i pozostawiali swoje dzieci jako zastaw.

 

The question of education, contrasted with increasing behavioural pathology phenomena among children, juveniles and adolescent ones – is now becoming a matter which requires deeper analyses. One of the educational process elements is a construction of the educated human subject: in other words, with the educational foundations connected is a question about the very essence of man, and at the same time: what kind of human being is the child – as it is the child that educational actions are mainly directed to. Among many answers to the afore  formulated question, a defining attempt to conceive the child’s essence as it is shown in the Bible. The Old Testament shows a special role and value of a child in the family. First of all, it was considered as God’s gift, which depicts God as the Creator, on the one hand, and as a kind Bestower of blessings on the other hand. Apart from the value of a child which stems from religious beliefs, the Old testament also notices the  child’s value in a historic, national or economic sense. First of all, having a child was connected with emphasizing the parents’ role, because children ensure reverence and honour for parents. Children made other people respect a given family. Children are parents’ honour and pride, their help, the delight of their eyes. For a mother children are great happiness. A son in the Old testament is a special blessing for his parents. He enjoys numerous privileges. This is for of many reasons. A son strengthened the power of the tribe and ensured its general prosperity. Not having a son was the cause of great unhappiness and was considered a disgrace, and even God’s punishment. The situation of a daughter in the Old testament family was quite different. She was regarded mainly as a member of her father’s family. A daughter was subordinate to her parents’ authority or to her father alone. She was not welcome in the family so happily as a son. Despite such great value of a child in the Old Testament there are some situations  which illustrate the negative attitude towards it. The mention in. Lev 27, 1-8 implies a high death rate among babies. Moreover , the standard of life in the society, which was usually rather low, adversely affected a child situation. The poverty was made worse by taxes. In case of inability to pay them, Israelite parents sold their children into slavery or borrowed money and left their children as a pledge. What was especially tragic for children was the they were given as burnt-offering to certain gods. As a recapitulation of the preceding contemplation of the child value in Gospels or in Jesus Christ’s instructional activity, it has to be stated that a proper birthplace of every human being is the nuptial union and house of its parents, and his own family household. From the very fact  that those consecutive life stages were accepted and experienced by the Son of God, from the fact of his conception and birth, a conclusion about the great dignity of the child can be drawn. This aspect of the truth ought to be reminded with special strength at present as it is nowadays we have such situation in which specific assassination attempts to those early stages of human life are promoted and materialized. Such presentation of the child as an attitudinal pattern of perception of the Kingdom of God , made by Jesus, emphasizes its value. The benefit with which Christ endows children afflicted with suffering, irrespective of its natural sex, makes it possible to draw a conclusion that the child fully participates in the fruit of Salvation. At the same time, Gospels show some defects of character which are related to childhood  - which however does not depreciate the dignity of child but all the more stresses the plenitude of the truth about the child.

 

 

Stanisław Małek

 

Obraz ojca u więźniów odbywających karę pozbawienia wolności

Father’s Picture among Prisoners Serving a Sentence of Freedom Deprivation

 

Wzajemne relacje pomiędzy rodzicami a dzieckiem wywierają wpływ na jego osobowość, jego stosunek do norm moralnych, innych ludzi i otaczającego świata. Poszukiwanie osobniczych i społecznych norm przez młodych ludzi może stać się skomplikowane jeśli postawa ojca w stosunku do swego syna jest naznaczona brakiem akceptacji, biernością wobec potrzeb syna, dystansem lub agresywnością. Powyższa sytuacja może doprowadzić młodą osobę do izolacji społecznej i emocjonalnej i może także spowodować braki jeśli chodzi o rozwój empatii, altruizm i pozytywne więzi emocjonalne. Tyranizujące i autokratyczne zachowanie ojca wobec swego dziecka może spowodować, że dziecko rozwinie despotyczne postawy w sobie. Negatywne wzory życia społecznego, będące wynikiem procesu uczenia się zwanego identyfikacją, prowadzą nie tylko do procesów niewłaściwego  przystosowania się, ale również przeciwnie oddziaływują one na stosunek dziecka do prospołecznych zachowań i prowokują naruszenie prawa. Publikowane wyniki badania wskazują, że więźniowie nie są wstanie dostrzec różnicy pomiędzy rzeczywistą a wyobrażoną percepcją ich ojców. Nie mogą oni być krytyczni w ocenianiu ojca i ostatecznie przypominają go (w swoim podejściu) stosunkiem do norm prawnych. Zebrane wyniki dostarczają podstawy do przeprowadzenia zaplanowanej psycho-korekcyjnej ukierunkowanej na zmianę postawy  więźniów wobec negatywnych indywidualnych wzorów, będących konsekwencją identyfikacji z ojcem. Taki rodzaj psycho-korekcji może przyczynić się do ich niekonfliktowego życia społecznego po ich możliwym powrocie do życia w społeczeństwie.

 

The mutual relations between parents and a child exert impact upon its personality, its attitude to moral norms, other people and the surrounding world. The search for individualistic and social norms by young people may become complicated if the father’s attitude towards his son is characterised by lack of acceptance, passivity to his son’s needs, distance or aggressiveness. The above situation may lead to social and emotional isolation  of a young person  and it may also cause a deficit in terms of development of empathy, altruism and positive emotional ties. A domineering and autocratic behaviour of the father towards his child may cause that the child will develop domineering attitudes in himself. Negative patterns of social living, being the result of learning process called identification, lead not only to wrong adjustment processes but they adversely affect the child’s attitude to pro-social behaviours and provoke violation of law. The published results of research indicate that prisoners are not able to see the difference between the real and ideal perception of their fathers. They cannot be critical in assessing the father and ultimately they resemble him in terms of attitude to legal norms. The collected results provide ground to conduct the planned psycho-corrective work aimed at changing the prisoners’ attitude towards negative individualistic patterns being the consequence of identification with a father. Such type of psycho-correction may contribute to their non-conflict social living after their possible return to life in a society.

 

 

Jan T. Mróz

 

Pamiętniki i młodzież wMłodym pokoleniu chłopówiMłodym pokoleniu wsi Polski Ludowej”. Podobieństwa i różnice.

The Memoirs and the Youth inYoung Generation of PeasantandYoung Generation of the Country of Communist Poland. Similarities and Differences

 

 

Pamiętniki młodych pamiętnikarzy wiejskich, dla autora niniejszego artykułu, stały się podstawą do przedstawienia, w dysertacji doktorskiej, całej złożoności dróg modernizacji gospodarstw chłopskich  w okresie dwudziestolecia międzywojennego  i powojennego XX wieku. Autor dzieli się w nim refleksją osobistą ze szczegółowej lektury opublikowanych tomów pamiętników (13) i – po przedstawieniu charakteru dwóch konkursów na pamiętniki oraz omówieniu tematyki opracowań autorskich każdego tomu – prezentuje młode pokolenia tamtych okresów, tak jak to widzi na podstawie stylu i treści ich pamiętników. Zaprezentowane poniżej podsumowujące dwa fragmenty stanowią tylko niewielką część, wziętą z refleksji autora na temat młodzieży i jej pamiętników. Styl pamiętników młodzieży piszącej w latach 60. ubiegłego wieku jest naturalną konsekwencją przeniesienia punktu ciężkości omawianych problemów – akcent przeniesiony jest tutaj na problem osoby ludzkiej, a nie społeczeństwa, na „ja” a nie „my”. Dlatego młodzież powojenna w swych pamiętnikach koncentruje się przede wszystkim na opisywaniu swojej młodości; przeżywaniu swoich uniesień i emocji związanych z dojrzewaniem i budzeniem się uczuć; przedstawianiu swojej kariery zawodowej i własnego uczestnictwa w życiu kulturalnym nie tylko najbliższego środowiska. Sprawy stanu wsi, jej instytucji, środowiska wiejskiego, rodziny wiejskiej i samego zawodu rolnika – również w aspekcie przyczyn takiego status quo i programu naprawy w tych obszarach – nie znalazły w ich biografiach należytego miejsca. W zdecydowanej większości potraktowano je marginalnie. Zupełnie odwrotnie  wyglądało to u pamiętnikarzy międzywojennych. Ogromny nacisk położony w pamiętnikach przedwojennych (1936) na przedstawienie programu i funkcjonowania kół młodzieżowych oraz rzetelne omówienie kwestii chłopskiej – w pamiętnikach powojennych (1961) nie znajduje odzwierciedlenia. Punkt ciężkości przeniesiony został na pokazanie osoby – pamiętnikarza, swojej drogi awansu, swoich nadziei i rozterek, związanych z wkraczaniem w dorosłe życie, z wyborem zawodu czy małżonka.

 

Memoirs of young country diarists, for the author of this article, were the base for presenting, in doctorate thesis, all complexity ways the modernization of peasants’ farmsteads in the period inter-war and post-war two decades of the 20th century. The author shares himself in it personal reflection from detailed reading published volumes of memoirs (13) and – after introducing of character of two competitions over memoirs and discussing list of topics authors’ elaborations of each volume – he presents young generations those periods, as he perceives it on the ground of style and content their memoirs. Presented below summarizing two fragments lay down only a small part, taken from author’s reflection on youth and their memoirs. Style of youth memoirs writing in the 60th last century is natural consequence of transfer a point of gravity discussed problems – the emphasis here is transferred onto problem of human being - not of society, onto “I” – not “we”. Therefore post-war youth in theirs memoirs  concentrates, above all, on describing theirs youthfulness; outliving theirs exultations and emotions connected with ripening and rousing feelings ; introducing ones professional carrier and own participation in cultural life not only the nearest surroundings. Matters of state village, its institutions, social environment, country (peasant) family and concerned the profession of farmer itself – also in aspect of reasons such status quo and a program of improvement in these spheres - haven’t found  in their memoirs of suitable room. In a very large majority they were treated marginally. Utterly inversely it looked at inter-war diarists. Enormous accent paid in under-war memoirs  (1936) onto introducing the program of functioning youth circles and reliable discussing peasant issue – in post-war memoirs (1961) doesn’t find a reflection. The point of gravity was transmitted onto showing a person – a diarist, his way of promotion, his hopes and fears, connected with entering in adult life, with choice a profession or a spouse.

 

 

Piotr T. Nowakowski

 

Promocja seksu w kolorowych pismach dla młodzieży jako problem pedagogiczny

Promotion of Sex in Colourful Magazines for the Youth as Pedagogical Problem

 

Przedmiotem artykułu jest promocja seksu w czasopismach młodzieżowych, uważana jako problem pedagogiczny. W dużej części tych czasopism sprawy seksu pokazuje się jakby były prawie centralnym punktem ludzkiego życia. Kolorowe artykuły prowokują nastolatków do przesadnego zainteresowania seksem i eksperymentami w tej sferze. Co więcej, niektóre czasopisma młodzieżowe próbują przekonywać czytelników, że stosunek seksualny jest możliwy bez odniesienia do kwestii zapładniania. Akt seksualny jest oddzielony  od prokreacji a życie seksualne jest uważane jako atrakcyjna forma rekreacji. Młodzi ludzie czytają o intymnych sprawach w wielu artykułach ale problem jest taki, że eksperci, udzielając porad w specjalnych kolumnach, bardziej przygotowują młodych czytelników jak unikać niepożądanych konsekwencji zaspokajania seksualnych podniet niż informują jak kontrolować swoje żądze. Zapłodnienie jest traktowane jako zagrożenie lub nawet katastrofa dla dwojga ludzi, dlatego proponowane są środki antykoncepcyjne. Poza tym kwestia czystości i wstrzemięźliwości jest bagatelizowana. W tej promocji seksu możemy znaleźć odzwierciedlenie rewolucji seksualnej, tak charakterystycznej dla XX wieku.   

 

The subject of the article is the promotion of sex in youth magazines considered as a pedagogical problem. In large part of magazines sex appears to be nearly a central point of human life. Colourful articles provoke teenagers to exaggerated interest in sex and experiments in this sphere. What is more, some youth magazines try to persuade the reading public that sexual intercourse is possible without referent to fertility. Sexual act is separated from procreation and sexual life is considered as an attractive form of recreation. Young people read about intimate matters in many articles but problem is that experts, giving advices in special columns, often prepare young readers to avoid undesirable consequences of satisfying sexual impulses rather than control their lust. Conception is treated as a threat or even a catastrophe for two people, therefore contraceptives are suggested. Besides the matter of chastity and restraint is disregarded. In this promotion of sex we can find a reflection of sexual revolution so characteristic for the twentieth century. Placing sexual life “beyond right and wrong” was the essence of it. From educational and ethical point of view this brazen promotion of sex can make us uneasy. But it is good that there is a good alternative for young people that lay stress on sensible approach to sexuality. In fact it is realized in catholic magazines.

 

 

Robert Paruzel

 

Integracja struktur bezpieczeństwa europejskiego

Integration of European Safety Structures

 

Autor w swym artykule prezentuje liczne działania, inicjatywy rządu USA , NATO, instytucji i organizacji państw Europy Zachodniej od czasu zakończenia II wojny światowej do roku 2003, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa w regionie europejskim.

 

The author in his paper presents numerous actions, initiatives of USA government, North Atlantic Treaty Organization, institutions and organizations of West Europe’s states from  ending  World War II until 2003, directed upon ensuring safety in European region.

 

 

Teresa Zbyrad

 

Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Wolio sobieio nas

Students of Lublin Catholic University in Stalowa Wolaabout Themselvesandabout Us

 

 

Artykuł został napisany na podstawie badania zrealizowanego wśród studentów katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli na przełomie listopada i grudnia 2004 roku. W badaniu uczestniczyło 436 studentów. Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii studentów o uczelni, która jest przedmiotem badania. Tak więc, następną część w artykule stanowi zagadnienie wyrażone frazą „studenci o sobie” – koncentruje się ono wokół wymiaru religijnego i przyczyn wyboru tej uczelni, a następnie zagadnienie wyrażone frazą „studenci o nas” – koncentruje się ono wokół opinii o personelu uczelni, wyposażenia materiałowo-technicznego ułatwiającego naukę i prowadzenie badań, bierze pod uwagę postulaty i oczekiwania    

 

The article was written on the ground of the research realized among students of Lublin Catholic University in Stalowa Wola on the turn of November and December 2004. 436 students participated in research. The aim of the article is presenting students’ opinions about the college, which is the object of research. Thus, in the article the next partition is “students about themselves” – it concentrates round the religious dimension and reasons of the choice of this college; and students “about us” – it concentrates round opinions about the staff, the material-technical appliances, making easy learning and conducting of researches, takes into consideration postulates and expectations.  

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

Piotr T. Nowakowski

 

Postulat powrotu do pedagogiki klasycznej(rec. Ewa Smołka, Filozofia kształtowania charakteru. Fryderyka Wilhelma Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego, Maternus Media, Tychy 2005, stron: 240)

Postulate of Return to Classical Pedagogy (review of Ewa Smołka, Filozofia kształtowania charakteru. Fryderyka Wilhelma Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego, Maternus Media, Tychy 2005, pages: 240)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU/FROM FACULTY LIFE

 

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2013, godz. 00:16 - Mirosław Rewera