Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 33 (4/2012) | październik – listopad – grudzień

 

 

Przedmowa/Foreword

(ks. Roman B. Sieroń)

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

Edmund Juśko

 

Idee wychowawcze w polskiej szkole w latach 1918-1939 (tekst w języku angielskim)

Education Ideas in Polish Schools in the Years 1918-1939

 

Therefore, in conclusion it should be stated that the ideas of national as well as state education are characteristic achievement of Polish pedagogical thought from the period of the Second Polish Republic. During the Second Polish Republic, in all schools, the idea of this education was implemented. Actions that were undertaken, taught children and young people about self-management, respect for the achieve­ments of Polish culture, respect for their country and the Polish state and what is important, they shaped attitudes of patriotism. It was also crucial that during this process, teachers gave personal examples to students on how to behave and they presented standards and values compliant with the ideas of national and state edu­cation. Strict examination on that education was taken later on by those young peo­ple as well as teachers during the tragic period of German and Russian occupation.

 

Idee wychowania zarówno narodowego jak i państwowego są charakterystycznym dorobkiem polskiej myśli pedagogicznej okresu II Rzeczypospolitej. W II Rzeczypo­spolitej we wszystkich typach szkół realizowana była idea tego wychowania. Podej­mowane w jego trakcie działania uczyły dzieci i młodzież samorządności, szacunku dla dorobku polskiej kultury, poszanowania własnego kraju i polskiej państwowości, a co ważne kształtowały postawy patriotyzmu. Istotne również było i to, że w trak­cie tego procesu nauczyciele dawali uczniom osobisty przykład postępowania oraz prezentowali wzorce oraz wartości zgodne ideałami wychowania narodowego i pań­stwowego. Surowy egzamin z tego wychowania młodzież, a także nauczyciele zda­wali później w tragicznym okresie niemieckiej i sowieckiej okupacji.

 

 

Stephen Ntim

 

Przypadkowa atrybucja destrukcyjnego zachowania wśród uczniów i jego następstwa dla osiągnięć szkolnych: studium wybranej szkoły średniej w Ghanie (tekst w języku angielskim)

 Casual Attribution to Students’ Disruptive Behaviors and Its Effects on Academic Achievement: A Study of One Senior High School in Ghana

 

This research examines the opinions of a selected population of in Ghanaian students, teachers and parents on the predictive factors on student disruptive behaviors which are grouped as school climate, individual traits, and sociogenic factors. The thesis of this study is that student misconduct is the result of inter­action among these three variables: school climate that is heavily restricted, with less clearly defined rules; unchecked individual traits from poor parenting carried over into the school; inability of a social community to realize common goals di­minishing its capacity to control anomalous behaviors. When these are unchecked, in childhood, it spills over to students’ behaviors in school. This disrupts normal school work. This hypothesis was tested in one Senior High School in Ghana. Find­ings from this study indicate that there is more than one causal attribution to students’ disruptive behaviors. Ninety-eight percent of respondents in this study agreed that there is a correlation between students’ disruptive behavior and their academic achievement.

 

Celem badań było prześledzenie opinii wybranej populacji ghańskich uczniów, nauczycieli i rodziców na temat czynników mogących mieć wpływ na destruktywne zachowania wśród uczniów, tj. klimatu szkoły, właściwości indywidualnych, jak też czynników socjogenicznych. Teza tego studium jest taka, że złe zachowanie ucznia jest skutkiem interakcji zachodzących między tymi trzema zmiennymi: klimatem szkoły, który jest znacznie ograniczony mniej czytelnie zdefiniowanymi zasadami; niemożliwymi do kontrolowania cechami osobowymi wywodzącymi się ze słabego rodzicielstwa rzutującego następnie na to, co się dzieje w szkole; wreszcie niemoż­nością społeczności do realizowania wspólnych celów, zmniejszającą jej zdolność do eliminowania nieprawidłowych zachowań. Gdy te zachowania są w dzieciństwie niekontrolowane, znajdują wówczas ujście w określonych zachowaniach uczniów na terenie szkoły, a to z kolei zakłóca normalne funkcjonowanie placówki szkolnej. Hipotezę tę zweryfikowano w jednej ze szkół średnich w Ghanie. Uzyskane wyniki wskazują, że występuje niejedna przypadkowa atrybucja destruktywnych zacho­wań uczniów. 98 procent respondentów biorących udział w tym badaniu zgodziło się co do istnienia korelacji między destruktywnym zachowaniem uczniów a ich osiągnięciami szkolnymi.

 

 

Adrian J. Reimers

 

„Dusza” Ameryki: wolność, prawa i Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych (tekst w języku angielskim)

The ‘Soul’ of America: Freedom, Rights, and the Declaration of Independence

 

As a nation whose origins are not ancestral, the United States of America finds its ‘soul’ not in biological or dynastic heritage, but in its founding ideals of freedom under law and human rights expressed in American Declaration of Independence. The status of those ideals and the union resulting from them can be examined by investigating their underlying principles, in particular re­garding their resilience in times of economic and social difficulty. Whether this ‘soul’ has the resilience to maintain the social unity of the people depends on its spiritual, and not merely its material, character. Two models are proposed for interpreting the Declaration of Independence. The Enlightenment model, as expressed by John Locke (whose writings are clearly echoed in the Declara­tion), is ultimately founded on material and physical conditions, the protection of life and property rather than on some transcendent good. This is the model that governs contemporary interpretations of the Declaration. A second model is represented by the speeches of Abraham Lincoln, especially his Gettysburg Address and Second Inaugural Address, which find the basis of the Declara­tion’s ideals in biblical Protestantism. The issue of race – first by the institution of slavery and then in a century of overcoming discrimination against blacks – has challenged the nation to live up to its ideals; Lincoln spoke directly of his nation as standing under divine judgment in this respect. The biblical Pro-testant consensus that earlier formed America’s leadership and its ethos has collapsed, and the concerns of American leadership have become increasingly focused on the economy. The author then raises the serious question whether a nation whose foundations are materialist can survive if continued prosperity should become impossible.

 

Jako naród, którego pochodzenie nie ma charakteru dziedzicznego, Stany Zjednoczone Ameryki odnajdują swą „duszę” nie w ciągłości biologicznej bądź dynastycznej, lecz w założycielskich ideach wolności pozostających w zgodzie z obowiązującym prawem oraz prawami człowieka wyrażonymi w Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Status tychże idei oraz powstałą na ich bazie Unię można zbadać poprzez analizę zasad leżących u ich podstaw, uwzględniwszy zwłaszcza ich prężność w czasach trudności ekonomicznych i społecznych. To, czy owa „dusza” ma w sobie tyle prężności, by utrzymać jedność społeczną narodu, jest uzależnione od jej duchowego, a nie jedynie materialnego charakteru. Zaproponowano dwa modele interpretacji Deklara­cji niepodległości. Model oświeceniowy, wyrażony przez Johna Locke’a (jego twórczość znalazła wyraźny oddźwięk w deklaracji), który został zbudowany raczej na materialnych i fizycznych podstawach, ochronie życia i własności aniżeli na jakimś transcendentalnym dobru. Ten właśnie model dominuje we współczesnych interpretacjach deklaracji. Drugi model reprezentują wypo­wiedzi Abrahama Lincolna, zwłaszcza jego przemowa gettysburska i drugie przemówienie inauguracyjne, które to doszukują się źródeł ideałów deklara­cji w biblijnym protestantyzmie. Kwestia rasy – wpierw z powodu instytucji niewolnictwa, a następnie w stuleciu przełamywania dyskryminacji czarnoskó­rych – stanowiła dla narodu wyzwanie, by pozostać wiernym swym ideałom; Lincoln wypowiadał się bezpośrednio o osądzie Bożym czekającym jego naród w tym względzie. Biblijny protestancki konsensus, który wcześniej uformował amerykańskie przywództwo i jego etos załamał się, a troska tegoż przywódz­twa zaczęła się coraz bardziej koncentrować na ekonomii. Autor stawia więc poważne pytanie o to, czy naród, którego fundamenty są materialistyczne jest w stanie przetrwać w sytuacji, gdyby trwały dobrobyt okazał się nieosiągalny.

 

 

Anna Romanowska-Tołłoczko

 

Sposoby rozwiązywania konfliktów przez młodzież a wzorce wyniesione z rodziny

The Youth’s Conflict Solving Methods and Values Promoted in Their Families

 

The experience of family life shapes a young person’s system of values and be­haviors which are furthered transferred also to other social situations. In many cases the youth’s stance and attitudes to other people results from the relation­ships between members of their families.The aim of the research is to determine different behavioral patterns secondary school students apply in conflict situations and to analyze conflict solving methods used in students’ families. A survey was carried out amongst 218 high school students in Wroclaw. It can be stated that the most frequently applied conflict solving method was reaching an agreement. The willingness to reach a compromise was also the dominant method of solving conflicts with parents. Similar behaviors were applied when the youth attempted to deal with a conflicting situation with other people. The only exception was noted in their relations with siblings – the dominant conflict solving method was a fight.

 

Rodzina dostarcza dziecku wielu wzorów zachowań. Przekazuje system wartości, wprowadza je w świat relacji, ucząc wzajemnej komunikacji, wyrażania emocji oraz rozwiązywania sporów. Uczestnicząc w życiu rodziny młody człowiek doświadcza różnych przeżyć, pod wpływem których kształtuje swoje zachowania, przenosząc je do innych kręgów i sytuacji społecznych. Jego postawy, stosunek do ludzi są niejednokrotnie powieleniem sposobu wzajemnego traktowania się członków rodziny. Celem podjętej pracy badawczej była próba określenia głównych tendencji zachowań w sytuacjach konfliktowych przejawianych przez młodzież licealną oraz analiza wzorów postępowania w konflikcie wyniesionych z domu rodzinnego. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 218 uczniów wrocławskich liceów. Stwierdzono, że najczęściej obserwowanym przez nich sposobem rozwiązywania konfliktów rodziców była ugoda. Dążenie do osiągnięcia kompromisu było też dominujące w sporach z rodzicami. Podobne tendencje zachowań w sytuacjach konfliktowych badana młodzież przejawia w traktowaniu innych osób. Jedynie w relacjach z rodzeństwem dominującą formą postępowania w konflikcie jest walka.

 

 

Beata Janeczko

 

Świat wartości osób bezrobotnych

The World of Values of the Unemployed

 

This article focuses on the issue of unemployment. The author seeks to answer the question: Is the lack of work leads to a reorganization of human values and work for the unemployed.

 

Niniejszy artykuł skupia się na kwestii bezrobocia. Autorka  poszukuje w nim odpowiedzi na pytanie: Czy brak pracy prowadzi do reorganizacji wartości i wartości ludzkiej pracy dla osób bezrobotnych.

 

 

Ewa Kowalska

 

O procesie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz relacjach między uczelnią wyższą a jej otoczeniem – słów kilka

A Few Words about the Process of Internationalization of Higher Education and Relations between the University and Its Surroundings

 

Artykuł jest opisem (w perspektywie społeczno-historycznej) procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz relacji – jakie zachodzą – między uczelnią wyższą a jej otoczeniem. Z jednej strony – proces internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego związany jest ściśle z zachodzącymi w naszym kraju przemianami, a jednym z efektów transformacji ustrojowej była redefinicja jego obecności na arenie międzynarodowej. Z drugie zaś, transformacja ustrojowa przyniosła szereg zmian w relacjach między szkołami wyższymi a ich otoczeniem. Objęły one wszystkie poziomy relacji: poczynając od najwyższego, określającego charakter stosunków między państwem a instytucjami szkolnictwa wyższego aż po najniższy poziom relacji między uczelniami a odbiorcami ich usług.

 

The article is a description (in the socio-historical prospective) of a process of internationalization of higher education and relationships – that take place – be­tween the educational institution and its environment. On the one hand, the pro­cess of internationalization of Polish higher education is closely associated with ongoing changes in our country, and one of the effects of the transition was the redefinition of its presence in the international arena. On the other hand, politi­cal transformation has brought a number of changes in the relationship between universities and their surroundings. They Include all levels of relationships: from the top, defining the nature of the relationship between the state and higher educa­tion institutions to the lowest level of the relationship between universities and the recipients of their services.

 

 

Olga Komorowska

 

Potrzeby gospodarstw domowych związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego

Household Needs Associated with Raising a Child with Disabilities

 

Gospodarstwo domowe jest podmiotem gospodarczym, w którym zaspokajane są zarówno potrzeby indywidualne, jak również potrzeby zbiorowe, czyli wspólne dla całego gospodarstwa. W gospodarstwach domowych wychowujących dziecko niepełnosprawne mogą pojawić się dodatkowe potrzeby, które dotyczą zarówno sfer finansowych, rzeczowych jak również emocjonalnych. Celem artykułu jest przedstawienie stopnia zaspokojenia wybranych potrzeb w gospodarstwach domowych wychowujących dziecko niepełnosprawne. Niski stopień zaspokojenia potrzeb wskaże obszary, które wymagają wsparcia ze strony państwa, samorządu lub instytucji społecznej. Do analizowanych potrzeb zaliczają się: uzyskanie pomocy finansowej, uzyskanie pomocy rzeczowej, dostępność do specjalistów, oferta zajęć integrujących dzieci z osobami sprawnymi, wiedza, dojazd na zajęcia (rehabilitację, spotkania, warsztaty), wsparcie dla rodziców/opiekunów np. pomoc psychologiczna, czas wolny dla siebie.

 

Household is an economic entity which met both the personal as well as col­lective needs, common to the whole household. In households raising a child with disabilities can appear needs involving with financial and emotional spheres. The article shows us the degree of satisfaction of needs in households raising children with disabilities. A low level of that marks out the areas which require support from the state, local government or social institutions. These areas are: financial and material assistance, access to specialists, integration of disabled children with non-disabled persons, knowledge, getting to activities (rehabilitation, meetings, workshops) and support for parents/carers such as psychological support, time free for everyone.

 

 

Mirosław Rewera, Marek Ziemba

 

Działania podejmowane przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w celu eliminowania barier architektonicznych w Stalowej Woli

Actions Taken by People with Physical Disabilities to Eliminate Architectural Barriers in Stalowa Wola

 

Podjęte przez autorów badania miały na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy osoby niepełnosprawne, napotykając bariery architektoniczne w Stalowej Woli, próbują zainteresować tą sprawą władze lokalne. Samorządy często mają niewłaściwe wyobrażenie o problemach osób niepełnosprawnych, dlatego ważne jest, aby wszystkie niedociągnięcia w sferze infrastruktury miejskiej były zgłaszane przez te osoby. W tych inicjatywach mogą wspomagać ich organizacje pozarządowe, których działa na terenie miasta kilkadziesiąt. W praktyce nie jest jednak tak optymistycznie, ponieważ organizacje te w niewielkim zakresie wspierają osoby z niepełnosprawnością w działaniach podejmowanych w celu eliminowania tych barier. Ten stan rzeczy potwierdziło badanie pilotażowe przeprowadzone w Stalowej Woli w 2011 roku. W świetle wyników wyłania się niewielka aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością, albowiem zdecydowana większość badanych (prawie dwie trzecie) nigdy nie interweniowała w sprawie napotkanych w Stalowej Woli utrudnień architektonicznych. Najczęściej wskazywaną przyczyną tej sytuacji był brak wiary, że można coś zdziałać w tej dziedzinie, jak również to, że interwencja była nieskuteczna (brak informacji zwrotnej z instytucji, w której zgłoszono dany problem albo tylko formalne odnotowanie zgłoszenia). Ponad połowa respondentów z niepełnosprawnością ruchową negatywnie oceniła udogodnienia komunikacyjne na terenie miasta, upatrując przyczyn tej sytuacji w nieskutecznej polityce władzy lokalnej. Prawie wszyscy respondenci oczekiwali od samorządu większego zaangażowania w kwestię usprawnienia przestrzeni miejskiej. Ponadto pozytywnie ustosunkowali się do pomysłu powołania specjalnej instytucji w mieście – pełnomocnika, który nadzorowałby eliminowanie barier architektonicznych. W artykule sformułowano wiele wniosków praktycznych, których realizacja – przy dobrym współdziałaniu: samorządu, organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych – mogłaby znacząco poprawić funkcjonowanie tych ostatnich w przestrzeni miasta.

 

The research carried out by the authors was aimed at answering the question of whether people with disabilities, when facing architectural barriers in Stalowa Wola, try to interest local authorities with such case. Local governments often have the wrong idea of problems of the disabled, for this reason it is important that all the shortcomings in the field of urban infrastructure were reported by those people. These initiatives can be supported by numerous non-governmental orga­nizations working in the city. In practice, however, it is not so optimistic, as these organizations offer limited support to people with disabilities in their activities aimed at elimination of such barriers. This state of affairs has been confirmed by a pilot research conducted in Stalowa Wola in 2011. In the light of the results there emerges low social activity the disabled, for the vast majority of respondents (al­most two thirds) never intervened with reference to the encountered architectural barriers in Stalowa Wola. Most frequently indicated reason for this situation was the lack of faith that they can do something in this field, as well as the fact that the intervention was ineffective (no feedback from the institution in which a problem was reported or just a formal record of the notification). More than half of the re­spondents with physical disabilities negatively assessed the transport facilities in the city, noticing the reasons for this ineffective policy in local government. Almost all of the respondents expected from the government a greater commitment in im­proving urban space. Moreover, they responded positively to the idea of setting up a special institution in the city – an agent to oversee the elimination of architectural barriers. The paper formulates many practical applications, the implementation of which – with good cooperation of: the local government, NGOs and people with dis­abilities – could significantly improve the performance of the latter in the city.

 

 

ks. Jacek Kucharski

 

Problematyka „człowieka ubogiego” w świetle źródeł biblijnych pedagogiki pastoralnej

The Issue of ‘Poor Man’ in the Context of Biblical Sources of Pastoral Pedagogy

 

Pedagogika pastoralna jest głęboko osadzona w pedagogice chrześcijańskiej. Wypływają z niej bowiem implikacje do prowadzonych badań nad działalnością wychowawczą Kościoła. Pedagogika chrześcijańska stanowi naukowy system wychowania oparty na podstawowych źródłach chrześcijaństwa, do których należy przede wszystkim Pismo święte. To ono pozwala odnaleźć odpowiedź na fundamentalne pytania dotyczące życia ludzkiego. To prawdziwa księga mądrości wychowawczej. Jednym z centralnych tematów teologii biblijnej, jak i teologii wychowania jest problematyka „człowieka ubogiego”. Artykuł podejmuje zagadnienie ubogich i ubóstwa w Biblii. Poznajemy w nim terminologię jaką autorzy Starego i Nowego Testamentu posługują się na określenie ubogich i ubóstwa. Naświetlona też zostaje sytuacja ubogich w prawodawstwie Starego Testamentu oraz głos, jaki w tej sprawie zabierają prorocy i mędrcy oraz psalmiści. Już w ST jak wynika tekstów ubóstwo nie wiąże się jedynie z wymiarem materialnej nędzy czy niedostatku. Chodzi również (księgi prorockie, mądrościowe, Psałterz) o postawę ducha i serca, której pełnię przynosi swoją osobą i orędziem Jezus Chrystus. Jego wzór naśladował również Kościół apostolski i Ten, który obecnie jest udziałem ludzi wiary.

 

Pastoral pedagogy is deeply rooted in Christian pedagogy. It is the source of im­plications of the research on educational activity of the Church. Christian pedagogy is a scientific system of education based on basic sources of Christianity, which is basically the Bible. The Bible allows us to find the answers to all fundamental questions about human life. It is a genuine book of educational wisdom. One of the main topics of both biblical and educational theology is the issue of ‘poor man’. The article tells us about the poor and poverty in the Bible. We get to know the termi­nology used in the Old and New Testament in the context of the poor and poverty. The situation of the poor in the Old Testament legislation is also exposed as well as the opinion of prophets, wise men and psalmists about this matter. According to the texts of the Old Testament the poverty is connected not only with material misery or lack of certain things. It is also connected with the attitude of soul and heart (the books of prophets, the books of wisdom, the Psalter), which is brought by Jesus Christ Himself within His message. The Apostolic Church also followed His example as well as the One in which people of faith are involved.

 

 

Katarzyna Król

 

Patriotyczna i wychowawcza rola pierwszych w historii Polski książek dla ludności wiejskiej autorstwa Izabeli Czartoryskiej

Patriotic and Educational Role of the First Books in the History of Poland for the Rural Population Written by Izabela Czartoryska

 

Izabela Czartoryska stworzyła w Puławach centrum życia kulturalnego, literackiego, wychowawczego, społecznego i patriotycznego. Jest autorką Pielgrzyma w Dobromilu oraz Książki do pacierzy dla dzieci wiejskich. Książki te były pierwszymi w historii skierowanymi do ludności wiejskiej, łączącymi środowisko wiejskie ze środowiskiem szlacheckim. Czartoryska w swoich dziełach przedstawiła program wychowawczy dla ludu, który obejmował naukę historii, religii, zasady moralne i gospodarskie. W szczególny sposób Czartoryska przedstawiła umiłowanie ojczyzny jako wartości nadrzędnej również dla chłopów. Księżna twierdziła, że możliwe są zmiany życia na wsi dzięki wychowaniu i kształceniu nowych pokoleń. Przez kilkadziesiąt następnych lat książki Czartoryskiej pełniły rolę wychowawczą i patriotyczną wśród ogromnej liczby Polaków pozostających pod wszystkimi trzeba zaborami.

 

Izabela Czartoryska created a cultural, literary, educational, social, and patri­otic center of life in Pulawy. She wrote Pilgrim in Dobromil and Book to prayers for country children. These books were the first in the history of the novel, directed to the rural population, to unite the rural and the noble environment. Czarto­ryska in her books presented the educational program for people, which included the study of history, religion, morals, and farms. In a special way Czartoryska presented novels of love for the homeland as well as the parent for the peasants. Duchess claimed that there may be changes in rural life through education and the education of new generations. For several subsequent years, Czartoryska’s books served as an educational and patriotic purpose among a large number of Poles who still remained under partitions.

 

 

Radosław E. Skakuj

 

Wartości w życiu współczesnego człowieka

Values in Contemporary Man’s Life

 

Artykuł ten, poświęcony został aktualnej z punktu widzenia współczesnych problemów społecznych tematyce, dotyczącej zjawiska wartości w życiu współczesnego człowieka. W poszczególnych częściach artykułu ukazano podstawowe pojęcia związane z problematyką wartości oraz najważniejsze tezy, związane z wpływem wartości na rozwój osobowości współczesnego człowieka. W publikacji przedstawione zostało również zjawisko intencjonalności, czyli zwrócenia się podmiotu wobec danej wartości, afirmacja jej jako, że wspomniany proces jest bardzo istotny biorąc pod uwagę przedmiot rozważań ukazany w tym artykule, udzielając istotnych odpowiedzi z punktu widzenia wpływu hierarchii wartości na poczucie sensu życia człowieka. Osoba jako podmiot, prezentuje określoną hierarchię wartości, co ma istotny wpływ na rozwój jej osobowości, całokształt działań i zakres samorealizacji. W dalszej części artykułu, autor skupia się na analizie potencjalnych przyczyn charakterystycznego dla współczesnego społeczeństwa, kryzysu wartości, jego negatywnego wpływu na młodego, dojrzewającego człowieka oraz sposobach jego rozwiązania. Poszukując rozwiązań sytuacji, opartej na wspomnianym kryzysie wartości, autor dostrzega ważną rolę postawy nauczyciela/wychowawcy, jego poziomu autorytetu wśród uczniów/wychowanków. Nauczyciel profesjonalista ma szansę zapobiegania negatywnym następstwom dla rozwoju młodzieży dojrzewającej, wynikającym z nihilizowania podstawowych norm i wartości przez współczesne społeczeństwo konsumpcyjne.

 

This article was devoted to the actual, from the point of view of contemporary social problems, subject-matter concerning the phenomenon of values in a con­temporary man’s life. In particular parts of the article, there were presented main notions connected with problem of values, and the most important theses con­nected with the influence of values on the development of a contemporary man’s personality. In this publication, there was also presented the phenomenon of in­tentionality, that is a subject’s turning to a particular value, affirmation of it, since the phenomenon mentioned above is very significant from the point of view of the subject of considerations presented in this article, giving essential answers from the point of view of the influence of the hierarchy of values on the sense of hu­man life. A person as a subject presents defined hierarchy of values, which has significant influence on the development of his/her personality, the whole of ac­tivities and the scope of self-fulfillment. In the next part of the article, the author concentrates on the analysis of potential reasons of the crisis of values charac­teristic for the contemporary society, its negative influence on a young maturing man and on ways of solving it. Searching for the solutions of a situation based on the crisis of values mentioned above, the author perceives the important role of a teacher’s/educator’s attitude, his/her level of authority among students/pupils. A professional teacher has a chance to prevent negative consequences for the ma­turing teenagers’ development resulting from the nihilisation of basic norms and values by the contemporary consumption-oriented society.

 

 

BIOGRAFIE/BIOGRAPHIES

 

 

Magdalena Łuka

 

Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej

Forerunners of Caring Pedagogy

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

ks. Andrzej Łuczyński

 

Wolontariat w służbie człowiekowi (rec. Katarzyna Braun, Wolontariat, młodzież, wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, stron: 267)

Volunteer Work at Man’s Service (review of Katarzyna Braun, Wolontariat, młodzież, wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, pages: 267)

 

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY/REPORTS AND ANNOUNCEMENTS

 

 

Mateusz Szast

 

Konferencja naukowa o czytelnictwie

The Academic Conference on Readership

 

 

Ewa Gładysz

 

Zaproszenie na konferencję naukową w Jaśle

Invitation to an Academic Conference in Jasło

 

 

NOTY O AUTORACH/NOTES ABOUT THE AUTHORS

 

 

CONTENTS

 

 

Zestawienie recenzentów współpracujących z kwartalnikiem „Społeczeństwo i Rodzina” w roku 2012

List of Reviewers Cooperating with the Quarterly “Society & Family” in the Year 2012

 

 

Deklaracja o wersji pierwotnej

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2013, godz. 23:16 - Mirosław Rewera