Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 4 (3/2005) | lipiec – sierpień – wrzesień

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

ks. Krzysztof Bielawny

 

Kongregacja mariańska w XVII wieku

Mariana Congregation in XVII Century

 

Wiek XVI dla Kościoła katolickiego to czas wielkiej próby. Reformacja, a wcześniej niewola awiniońska osłabiły autorytet Stolicy Apostolskiej. Niebawem pojawiły się nowe inicjatywy w obrębie Kościoła katolickiego. Jedną z nich była solidacja mariańska, która powstała w 1563 r. W swych początkach skupiała w swych szeregach szkolną młodzież męską. XVII w. to okres rozwoju solidacji mariańskich – zarówno pod względem ilościowym jak i poszerzania  metod działalności apostolskiej. Trudno jest  podać dokładną liczbę kongregacji mariańskich. Ks. J. Rostworowski podaje, że było ich około trzy tysiące. W czasach poreformacyjnych głównym zadaniem solidacji było odnowienie życia religijnego w Kościele katolickim. Kongregacje kształtowały świętych kapłanów i świętych świeckich. Pasterz i owce odnalazły wspólną drogę do doskonałości chrześcijańskiej. Były one w żywym kontakcie z Kościołem poprzez przyjmowanie sakramentów św., codzienne słuchanie Mszy św. – a to przyczyniało się do ożywienia religijnego. W okresie tym spośród sodalistów rekrutowało się wielu księży, biskupów, kardynałów a nawet kilku papieży. Była to doskonała szkoła formacji duchowej i intelektualnej laikatu. Działalność solidacji w XVII stuleciu możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa obejmowała solidacje na obszarze krajów romańskich, gdzie kongregacje za główny cel stawiały pogłębianie życia religijnego. Druga grupa obejmowała kraje objęte przez reformację. Na tym obszarze kongregacje walczyły o zachowanie stanu posiadania przez Kościół katolicki a także o przywrócenie wyznania katolickiego. Trzecim obszarem oddziaływania kongregacji to kraje misyjne, gdzie solidaliści byli głosicielami Dobrej Nowiny i bardzo często katechetami.

 

XVI century for catholic Church it is the time of great test. The Reformation, and earlier Avignon’s slavery weakened authority of Apostles Capital. New initiatives, in the area catholic Church, have appeared very soon. One of them was Marian’s solidation, which was founded in 1563. In its beginnings it gathered male youth. XVII century was a period of development of Marian’s solidations – both in regard quantitative and broadening of methods of apostles activity. It is difficult to give accurate amount of Marian’s congregations. Rev. J. Rostworowski states that there was them about thousand. In post-reformation times main task of solidation was renewal of religious life in catholic Church. Congregations shaped holy priests and holy secular individuals. A shepherd and his sheep found common road to Christian excellence. They were in lively contact with Church thanks to taking  holy sacraments, daily listening a mass and this had been contributing to religious liveliness. In this period among sodalists recruited oneself many priests, bishops, cardinals and even a few popes. It was excellent school of spiritual and intellectual formation of laicism. Activity of solidation in XVII century we can divide into three groups. First one embraced solidations on the  area of Romance countries where solidations placed as a main aim deepening of religious life. Second one embraced countries occupied by the Reformation. On this area congregations had fought for maintaining of catholic Church’s status quo as far as for restoring catholic confession. The third area of activity of  this congregation  are missionary countries where solidationists were believers of New Testament and very often catechists.

 

 

 Leszek J. Buller

 

Rola społeczna jako kategoria teoretyczna

Social Role as a Theoretical Category

 

Autor artykułu przedstawia najpierw różne ujęcia roli społecznej w teoriach psychologii społecznej (pragmatyzm społeczny, szkoła chicagowska, psychologia tłumu) i teoriach socjologicznych (konflikt społeczny, socjologia humanistyczna). W dalszej części autor, dokonując charakterystyki roli społecznej i roli zawodowej, analizuje różnicę pomiędzy tymi kategoriami ról. W końcowej części swego artykułu autor opisuje wzajemne relacje między rolą zawodową a innymi rodzajami ról społecznych. Podkreśla nadrzędność roli zawodowej, oczywistość jej wpływania na inne role społeczne, powstawanie konfliktu ról, co nie przeszkadza tym drugim także oddziaływać na sposób wypełniania roli zawodowej.

 

The author depicts at first different views on social role in the theories of social psychology (social pragmatism, Chicago school, mob psychology) and sociological theories (social conflict, humanistic sociology). In further part the author, accomplishing characteristics of social and professional role, analyses the difference between these categories of roles. In final part his article he describes mutual relations between professional role and other kinds of social roles. He accentuates priority of professional role, obviousness its influencing upon other social roles, forming conflict of roles. This reality doesn’t disturb to different roles to influence on way of fulfilling professional role.

 

 

Agnieszka Cop

 

Rola efektywnego zarządzania relacjami z klientem

Role of Effective Management of Relations with Client  

 

Faktem jest, że podstawową rolę w przedsiębiorstwie odgrywają jego klienci. Ich znaczenie urosło obecnie do rangi strategicznego. Badanie preferencji obecnych, jak i potencjalnych klientów aktywizuje proces dopasowywania oferty do wyodrębnionych w wyniku segmentacji grup klientów. Stąd wynika wniosek, że zdefiniowane potrzeby konsumentów stanowią jeden z głównych wyznaczników kierunków działania przedsiębiorstwa. Potrzeby bowiem wpływają na rozwój oferowanych produktów i usług , a coraz częściej na ich jakości i samego oferenta. Ponadto wyrażanie i zaspokajanie potrzeby bardzo często pozostaje w silnym związku z emocjami. Pojawia się tu kolejna konkluzja, że uczucia, odczucia stanowią fundament relacji nabywca – oferent. Faktem jest, że nie można ich wielkości, głębii opisać liczbami. Jednak przekładają się one na lojalność, a ta zaś już może zostać zmierzona chociażby częstotliwością kontaktów, zakupów u konkretnego sprzedawcy. Jednakże zdobyte zaufanie należy podtrzymywać. Jego „podkopywanie” może być przyczyną utraty, często właśnie tzw. kluczowego, klienta. Reasumując kwestie dotyczące roli Customer Relationship Management należy stwierdzić, że działanie według tej koncepcji , dodatkowo wspieranej odpowiednimi systemami informatycznymi, staje się obecnie wymogiem rynku. By okazać się konkurencyjnym, efektywnym należy dopasowywać się do bieżącej sytuacji oraz do gustów i upodobań klientów. W procesie tym dodatkowo należy wykazać się szybkością, sprawnością reagowania na wszelkie zmiany. Tym samym należy być zawsze „przed konkurencją, być pierwszym”. Idea CRM na dzień dzisiejszy w sposób całościowy umożliwia sprostanie tym wyzwaniom.

 

It is a fact that essential role in an enterprise played its clients. Their meaning nowadays increased to the rang of strategical. Research of preferences present and potential clients stimulate activity the process of fitting one’s offer to separated groups of clients. Hence result conclusion that defined needs of consumers institute one from main indicators of enterprise activity. Necessities impact on development offered products and services and more often on their quality. Moreover expressing and satisfying given need remains in strong connection with emotions. Another conclusion appears here – that feelings are the fundamental in relation purchaser – seller. The fact is that one cannot  describe their greatness, depth  with numbers. However they have much in common with loyality but this feature cannot be measured by frequency of contacts,  purchases at given seller. Nevertheless obtained confidence should be sustained. Its weakening can be the reason of the loss just so called key-client. Summarising the matters concerning the role of Customer Relationship Management one can state that activity -  according to this conception, additionally supported adequate informational systems - becomes itself nowadays a demand of market. To turn out competitive, efficient, one should adapt to current situations and to tastes and likings of clients. In this process one should turn out fast and efficient reaction on all changes. That is why one should to be always before competitors, to be first. Idea of CRM in present-day enables in whole way to face these challenges.

 

 

Marian Kozaczka

 

Majątek Chroberz w latach 1921-1939

Chroberz Property in Years 1921-1939

 

W latach 1921-1939 majątek gminy Chroberz był uważany za jeden z największych posiadłości ziemskich w województwie kieleckim. Był on własnością rodziny Wielopolskich od 1727 roku a jego wartość została oszacowana na około 37 milionów złotych. Właściciel majątku nie angażował się w politykę, jednakże wspierał społeczne i charytatywne przedsięwzięcia. Podczas II wojny światowej posiadłość została poważnie uszkodzona i rozparcelowana w roku 1945.

 

From 1921 to 1939 Chroberz property was considered to be one of the largest land estates in Kielce Voivodeship. It had been in the hands of Wielopolski family since 1727 and its value was estimated at about 37 million zlotys. The land owner Alexander Erwin Wielopolski didn’t engage himself in politics.  However, he supported social and charity events. During the World War II the estate was badly damaged and parcelled out in 1945.

 

 

Roman Król

 

Perspektywa kształtowania przez nauczycieli powołania do małżeństwa wśród młodzieży

Prospect of Forming by Teachers a Vocation Towards Marriage Among the Youth

 

Treścią tego artykułu jest refleksja teoretyczna nauczyciela katolickiego w zakresie pokazania młodzieży motywów do formowania powołania do małżeństwa, w świetle którego początkowym i końcowym punktem kontemplacji rodziny katolickiej jest jej Boski ideał – Święta Rodzina z Nazaretu.  Autor podkreśla fakt, że duchowość małżeńska i rodzinna, która szuka inspiracji, która poszukuje inspiracji z dala od tego nieporównywalnego przykładu, pozbawia się podstawy i prawdziwie katolickiego oblicza. W świetle tak założonego sylogizmu  autor stawia pytanie: czy Jezus, Maria i Józef jest możliwy - jednakże w naszych czasach i życiu. Autor odpowiada na to pytanie opierając się na rozważaniach Ignacego Loyoli i tezie, według której, wzajemne relacje pomiędzy żoną a mężem mogą być kształtowane według przykładu Maryi i Jezusa, a także na stwierdzeniu, że zjednoczenie męża i żony jest przede wszystkim zjednoczeniem ich dusz i serc. Znaczącą wartością artykułu jest teza, według której zasada katolickiej rodziny jest oparta na wyobrażeniu jej jako najważniejszego i znakomitego środka do „osiągnięcia wiecznego końca” do którego człowiek jest stworzony. Rodzina jest kolebką nowych pokoleń nieśmiertelnych dusz, przeznaczonych do świętości, do wiecznie trwającej chwały – dlatego – jest to podstawowy drogowskaz, na podstawie którego dziecko orientuje całe swoje życie. Jednocześnie rodzina jest fundamentalną i pierwszą „Drogą” po której dziecko chodzi i tą „Drogą” musi być  Jezus Chrystus.

 

The content of this article is a theological reflection of a catholic teacher in the sphere of showing young people motives to form a vocation to marriage, in the light of which the starting and ending point of contemplations of a catholic family it its Divine ideal – the Holy Family of Nazareth. The author points out to the fact that the marital and family spirituality which seeks inspiration away from this unequalled example deprives itself of the foundation and a truly catholic face. In the light of such assumed syllogism, the author rises a question: Is following Jesus, Mary, and Joseph possible, though, in our days and lives. The author answers the question basing it on the thoughts by Ignace Loyola and the thesis, according to which, mutual relations between a wife and a husband can be shaped after the example of Mary and Jesus as well as on a statement that husband and wife unification is, first of all, the unification of their souls and hearts. The significant value of article is the thesis, according to which, the principle of a catholic family is based on conceiving it as the most important and distinguished means to “achieving an eternal end” to which man is created. A family is a cradle of new generations of immortal souls destined for holiness, for everlasting glory, therefore, it is a fundamental “sign-point”  on the basis of which a child orients all his/her life. At the same time a family is a fundamental and first “Road” on which a child walks and this “Road” must be Jesus Christ.

 

 

Ks. Jerzy Kułaczkowski

 

Mądrość jako naczelny cel wychowania człowieka - w ujęciu Księgi Przysłów

Wisdom as a Main Target of an Education According to Prov

 

Jednym z zasadniczych zagadnień, który pociąga ludzką uwagę w obecnych czasach, jest problem właściwego wychowania dzieci w rodzinie. Refleksja na ten temat jest bardzo ważna, szczególnie przed złym zachowaniem wielu młodych ludzi. Dlatego powinno być ukazane właściwe źródło  odpowiednich kierunków wychowania dzieci. Jednym z nich jest Księga Przysłów, która jest częścią Starego Testamentu. To oznacza, że Księga Przysłów jako objawienie Boże, zawiera Jego Słowo, które jest prawdą. W tym kontekście ta Księga mogłaby być bardzo pomocna by pokazać część „Mądrości jako głównego celu procesu wychowania”. Bardzo dokładna analiza niektórych zdań zawarta w tym źródle pokazuje, że mądrość jest cenną wartością dla człowieka, ponieważ jest to początek jakiejkolwiek wiedzy. To jest bardziej cenne nawet niż srebro czy złoto. Inna prawda dotycząca mądrości jest taka, że jest to prezent Boga, który może dać go pobożnemu człowiekowi. Niestety, niektórzy ludzie nie przyjmują tej prawdy i dlatego nazwani są głupcami. Tak więc głupota jest przeszkodą która nie pozwala posiadać mądrości. W ten sposób prawdy pokazane w Księdze Przysłów,  dotyczące mądrości jako celu wychowania, wydają się pomocne także obecnie w tym procesie.

 

One of the basic subject, which draws a human’s attention at present times, is a problem of proper education of children in a family. The reflection about this is very important, especially in front of wrong behaviour many young people. This is why it should be showed the right source of proper directions about bringing up the children. One of them is the Book of Proverbs, which is a part of the Old Testament. This means that the Book of Proverbs as the God’s revelation contains His Word, which is the truth. In this context, this Book could be very helpful to show the part of “Wisdom as a main aim at the process of education”. A very accurate analysis of some sentences included at this source, show, that wisdom is a precious value for human being, because it is a beginning of any knowledge. It is more precious even than silver and gold. Another truth concerning to wisdom is that, it is a gift of God who can give it to a pious man. Unfortunately, some people do not accept this truth, and this is why they are called fools. Thus, stupidity is the obstacle that not allow to have a wisdom. Thus, the truths showed at the Book of Proverbs concerning the wisdom as a main aim of education, seemed to be helpful also nowadays at the process.

 

 

Wiesława Sajdek

 

Pojęcie postępu w oparciu o prolegomena do historiozofii Augusta Cieszkowskiego

The Concept of Progress on the Basis of Prolegomena to Historiosophy of August Cieszkowski

 

Zamiarem artykułu jest omówić pojęcie postępu, tak  jak to rozumiane przez Augusta Cieszkowskiego. Często jako nazwa słowo to jest używane obecnie w mediach i gdziekolwiek indziej, jego znaczenie prawie nigdy nie jest poddawane pod rozwagę, chociaż właściwe rozumienie tego słowa byłoby niezwykle ważne dla naszej kultury. August Cieszkowski w swoim „Wprowadzeniu do Historii Filozofii” koncentruje się  na pojęciu przyszłego i uprzednio zaplanowanego działania. W przeciwieństwie do Hegla, którego Cieszkowski uważał się być uczniem, jest on bardziej zainteresowany praktyką niż świadomością. Używając języka Hegla  i jego systemu pojęć, Cieszkowski oferuje zupełnie nową historiozofię, chociaż pozostającą w zależności od Hegla. Cieszkowski przedstawia swój system w trzech rozdziałach: 1. Organizm historii. 2. Kategorie historii. 3. Teleologia historii. Wszystkie trzy rozdziały są omawiane w tym artykule, ze szczególną uwagę położoną na pojęcie postępu.

 

The intention of this article is to discuss the concept of progress as it is understood by August Cieszkowski. Frequently as the term is used these days in media and elsewhere, its meaning is hardly ever given due consideration, though a proper understanding of it would be of great importance for our culture. August Cieszkowski in his Prolegomena to the Philosophy of History concentrates on the notion of a future and previously planned action. Unlike Hegel, whose disciple Cieszkowski considered himself to be, he is more interested in practise than in consciousness. Using Hegel’s language and system of ideas, he offers a quite new historiosophy, though remaining dependant on Hegel. He presents his system in three chapters: 1. The Organism of History; 2. Categories of History; 3. Teleology of History. All the three are discussed in this article, with special attention paid to the concept of progress.

 

 

Ks. Leon Siwecki

 

“Status Quo” laikatu w Kościele w świetle nauczania Jana Pawła II

„Status Quo” of Laici in the Church in the Light Jan Paweł II’s Teaching

 

Autor, za Janem Pawłem II, podkreśla, że fundament działalności apostolskiej świeckich opiera się na słowach wypowiedzianych przez Jezusa Chrystusa: „Idźcie na cały świat”. Chociaż Apostołowie  byli wówczas niedojrzali – zostali wzmocnieni i wzbogaceni mocą Ducha Świętego. Jezus powiedział jeszcze: „Idźcie, będziecie mi świadkami”. Piotr naszych czasów zwraca uwagę, że świecki żyjąc i wytwarzając różnego rodzaju dobra natury materialnej jak i duchowej winien czuć się wartościowym elementem wspólnoty, która korzysta z wytworów jego pracy. Do wypełnienia owych zadań powołuje go Chrystus, a Kościół ów wybór uznaje i szanuje. Świecki charakter misji laikatu uwypukla podstawowe zagadnienie ewangelizacji, czyli stosunek Kościoła do świata, jego opinię o nim oraz przesycone wiarą spojrzenie na zbawcze działanie

 

The author, following by Jan Paweł II accentuates that fundamental apostolic activity of secular persons  bases itself on words spoken by Jesus Chris: “Go all over the world”. Although Apostles in that time  weren’t mature – they were enhanced and enriched the power of the Holy Spirit. Jesus said too: “Go ahead, be my witnesses”. Peter of our times turns attention that secular person living and making different kind of goods both material and spiritual nature should feel himself/herself as a valuable element of community which uses from artefacts of his/her work. For fulfilling these tasks he/she is appointed by Christ, and Church such a choice acknowledges and respects. Secular character of laici mission emphasises an essential issue of evangelisation that is attitude of Church towards world , its opinion about it and saturated with faith  the look on salvational activity.

 

 

Ks. Jacek Uliasz

 

Głosimy Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego

We Declare Jesus Christ – Crucified

 

Ogłoszenie wiadomości Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego jest zasadniczą rzeczą w Chrześcijańskim Kerygmacie. Dlatego przedmiotem katechezy Kościoła jest nie tylko nauczanie o Chrystusie ale powinien to być proces budzenia i wzmacniania wiary w jego słowa i czyny. Ten kerygmat jest niezmienny ale formy jego ogłaszania mogą i powinny być zmieniane z powodu zmienności warunków ludzkiego życia. Dlatego aktualizacja form przekazu Chrystusa jest jednym z nieodzownych problemów chrześcijańskiej zapowiedzi. Mass media są bardzo użyteczne dla tego celu. Kościół zamierza dlatego „chrzcić” słowo, dźwięk i ekran. W ten sposób wspólnota wiernych chce być w stanie odpowiedzieć na pragnienia człowieka.

 

The proclamation of the message of the Crucified Jesus Christ is the principal thing in the transmission of the Christian Kerygma. Therefore the object of the preaching of the Church is not only the teaching about Christ, but it should be the process of awaking and strengthening the faith in his words and deeds. This Kerygma is unchangeable, but the forms of its announcing can and should be changed because of the changeability of the conditions of man’s life. Therefore the actualisation of the forms of Christ’s message is one of the indispensable problems of Christian announcement. The mass media are very useful for that purpose. The Church intends therefore to “baptize” the word, the sound, and the screen. In this way the community of faithful wants to be able to answer the man’s desires.

 

 

Teresa Zbyrad

 

Trudności praktyczne w realizacji celów pracy socjalnej

Practical Difficulties in Realization of Aims of Social Work

 

Termin “praca socjalna” został rozpowszechniony w Polsce po 1990 roku. Nowa legislacja przyczyniła się do budowania teoretycznych założeń pracy socjalnej, jej celów i funkcji a także do opracowania systemu kształcenia pracowników socjalnych i profesjonalizacji tej pracy. Jednakże wiele praktycznych trudności związanych z wypełnianiem celów pracy socjalnej, uwarunkowanych sztywnymi procedurami udzielanej pomocy i brak koordynacji działań wciąż ma tendencję wzrastającą. Celem tego artykułu jest przyciągnięcie uwagi na rozbieżności pomiędzy teoretycznymi założeniami a rzeczywistą możnością pracy socjalnej.

 

The term „social work” was widespread in Poland after 1990.  New legislation contributed to building theoretical foundations of social work, its aims and function as well as elaborating the system of educating social workers and professionalization of the job. Yet, many practical difficulties connected with fulfilling the aims of social work, conditioned by rigid procedures of rendered help and lack of coordination of activities are still in increase. The aim of the article is to draw attention to divergences between theoretical foundations and real powers of social work.

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2013, godz. 00:15 - Mirosław Rewera