Społeczeństwo i Rodzina

 

 

Nr 41 (4/2014) | październik – grudzień

 

 

Przedmowa/Foreword

(ks. Roman B. Sieroń)

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

Wadym Wasiutyński, Ludmyła Kałacznikowa

 

Rozwój postaw polityczno-ideologicznych obywateli Ukrainy na podstawie badań psychosemantycznych zrealizowanych w latach 1994–2014

Development of the Ukrainian citizens’ political and ideological attitudes according to the psycho-semantic research conducted in 1994–2014

 

Streszczenie

W wyniku psychosemantycznego monitoringu masowej świadomości politycznej obywateli Ukrainy w latach 1994–2014 utworzono model przestrzeni polityczno­-semantycznej współczesnego społeczeństwa ukraińskiego. Model ten odzwierciedla stan i kluczowe tendencje skomplikowanego i różnie ukierunkowanego rozwoju masowej świadomości politycznej, której treść najbardziej znacząco cechują dwa wektory. Proporcja postaw reformatorskich i antyreformatorskich pokazuje stop­niowe przejście społeczeństwa od wartości radziecko-socjalistycznych do ryn­kowo-demokratycznych. Porzucenie postaw prorosyjskich na rzecz antyrosyjskich świadczy o coraz wyraźniej ujawniającym się proeuropejskim wyborze cywilizacyj­nym. Największe różnice można zaobserwować między mieszkańcami wschodnich i zachodnich regionów kraju i między przedstawicielami różnych grup wiekowych. Przemieszczenie głównych sprzeczności polityczno-ideologicznych na południowy wschód Ukrainy spowodowało ostre konflikty społeczne w tych regionach.

Słowa kluczowe: model przestrzeni polityczno-semantycznej, postawy polityczno-ideologiczne, postawy reformatorskie i antyreformatorskie, postawy prorosyjskie i antyrosyjskie, wybór cywilizacyjny, spolaryzowanie polityczne

 

Summary

Psycho-semantic monitoring of the Ukrainian citizens’ mass political conscious­ness during 1994–2014 has resulted in the model of the modern Ukrainian society political-semantic space. The model reflects the state and the leading tendencies of complicated and variously purposeful development of the mass political con­sciousness. Its content is most significantly characterized by two vectors. A higher proportion of the reformative and anti-reformative attitudes shows the gradual transition of the society from the Soviet-socialistic values to the market-democratic ones. Change of pro-Russian and anti-Russian attitudes, for the benefit of the lat­ter, affirms the increasing pro-European civilization choice. The most differences are observed between the habitants of the Eastern and Western regions and also between the representatives of different age-dependent groups. Moving of the main political-ideological contradictions to the Southeast Ukraine entailed the sharp social conflicts in the regions.

Key words: model of the political semantic space, political and ideological attitudes, reformative and anti-reformative attitudes, pro-Russian and anti- Russian attitudes, civilization choice, political polarization.

 

 

Ewa Baruk-Dzięcioł

 

Rodzina i dom jako elementy obrazu świata dzieci z rodzin pełnych i niepełnych

Family and home as elements of the image of the world of children from complete and single-parent families

 

Streszczenie

Rodzina i dom rodzinny odgrywają niezwykle istotną rolę w życiu każdego dziecka. Są przestrzenią, w której najpełniej dokonuje się jego rozwój osobowy. Stąd poja­wia się pytanie, czy typ rodziny, z której dziecko pochodzi, może być czynnikiem warunkującym profil jego obrazu świata. Jakie są płaszczyzny i zakresy, na których ewentualna zależność mogłaby się zarysować? Odpowiedzi na to pytanie można szukać w oparciu o wyniki przeprowadzonego eksperymentu asocjacyjnego, który jest metodą umożliwiającą diagnozowanie – poprzez pryzmat języka – obrazu świata dziecka. Uzyskany tą drogą materiał badawczy pozwala dostrzec istotne różnice w obrazie Rodziny i Domu dzieci z rodzin pełnych i niepełnych, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym.

Słowa kluczowe: rodzina, dziecko, obraz świata, eksperyment asocjacyjny

 

Summary

The family and the family home play an extremely important role in every child’s life. They are the space in which his or her personal development takes place most fully. Hence, the question emerges whether the type of family from which a child comes can be a factor conditioning the profile of his or her image of the world. What are the areas and scopes in which the possible relationship could show? The answer to this question can be sought based on the results of the conducted associative experiment, which is a method enabling the diagnosis – through the prism of language – of a child’s image of the world. The research material obtained in this way indicates significant differences in the image of the Family and Home of children from complete and single-parent families, in both the quantitative and qualitative aspects.

Key words: family, child, image of the world, associative experiment

 

 

Urszula Bąk

 

Świadomość historyczna młodzieży maturalnej Sandomierza

The historical awareness of secondary-school graduates in Sandomierz and early twentieth century

 

Streszczenie

Analiza materiału empirycznego uzyskanego w wyniku badań przeprowadzonych przez autorkę w Sandomierzu wykazała, że młodzież klas maturalnych charaktery­zuje się wysokim poziomem świadomości historycznej definiowanej poprzez takie elementy, jak: wiedza historyczna, stosunek do przeszłości, poczucie dumy narodo­wej oraz patriotyzm. Młodzież maturalna wykazała się średnim poziomem wiedzy z historii najnowszej Polski, przy czym licealiści wypadli pod tym względem lepiej niż uczniowie techników. Na poziom wiedzy badanych wpływ ma wykształcenie ich ojców, a nie matek. Maturzyści głównie szkole i mediom (telewizja, internet) zawdzięczają stan swej wiedzy na temat przeszłości. Przyznają, że czerpią także potoczną wiedzę historyczną z przekazów najbliższego środowiska społecznego. Po raz kolejny wskazują na znaczącą rolę szkoły, wyrażając opinię, że zadanie upo­wszechniania historii spoczywa głównie na nauczycielach i historykach, którzy nie spełniają ich oczekiwań pod względem atrakcyjności przekazu. Oczywistym zatem jest, że badani nie kwestionują potrzeby edukacji historycznej w szkole. Co trzeci respondent dostrzega deficyt uogólnionych działań w upowszechnianiu historii Polski. Zdecydowana większość wyraża dezaprobatę dla poczynań minister edukacji narodowej ograniczających liczbę lekcji historii.

Respondenci w zdecydowanej większości wyrażają przekonanie o celowości powstań narodowych, nawet jeśli nie przyniosły one sukcesów militarnych. W oce­nie ponad tysiącletniej historii Polski do pomyślnych okresów zaliczono średnio­wiecze i tzw. złoty wiek. Podkreślono też doniosłość wydarzeń zmierzających do obalenia komunizmu. W perspektywie historii najnowszej za największą tragedię narodową uznano wybuch drugiej wojny światowej, ludobójstwo polskich oficerów w Katyniu i tragedię smoleńską z 2010 roku. Młodzież nie kwestionuje znaczącej roli historii w strukturze kompetencji współczesnego człowieka. Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe między przeszłością i teraźniejszością. Maturzyści mają także świadomość roli historii w budowania więzi społecznych i, co za tym idzie, umacniania poczucia tożsamości z własnym narodem i krajem. Młodzież maturalna z jednej strony jest dumna z bycia Polakami i prezen­tuje postawę lojalności wobec własnej ojczyzny, a z drugiej przeżywa poczucie wstydu z powodu wydarzeń dziejących się współcześnie. Niewątpliwym czynnikiem „dumotwórczym” jest dla większości badanych historia własnego narodu nacecho­wana spektakularnymi militarnymi zwycięstwami. Podejście martyrologiczne do istoty historii Polski jest znacznie rzadziej prezentowane przez badanych niż podej­ście wiktoriańskie. Patriotyzm jest uznawany za cenną wartość przez zdecydowaną większość respondentów. Najczęściej jest kojarzony z gotowością oddania życia za ojczyznę. Rzadziej jako egzemplifikacja tej postawy wymieniana jest rzetelna praca i troska o znajomość własnej historii i kultury. Młodzież dostrzega sens w poświęce­niu się dla ojczyzny. Kobiety są o tym częściej przekonane niż mężczyźni. Na tle tej powszechnej afirmacji postaw patriotycznych nieco gorzej wypada charakterystyka autentycznie prezentowanych przejawów takich zachowań.

Słowa kluczowe: wiedza historyczna, duma narodowa, postawy patriotyczne, stosunek do przeszłości

 

Summary

The research conducted in Sandomierz has proved that the youth in the final grade of secondary school (sixth formers) are characterized by a high level of histori­cal awareness defined by such elements as: knowledge of history, attitude to the past, sense of national pride, and patriotism. The youth in the secondary school graduation class showed an average level of knowledge of the most recent history of Poland. The main sources of knowledge of the past are as follows: the Internet, television, and school. The research subjects admit that they also acquire the com­mon knowledge of history from messages found in the closest social environment. They express the opinion that the task of spreading the knowledge of history belongs to teachers and historians who, however, do not stand up to their expectations as far the attractiveness of the message is concerned. One in three of the respondents perceives the deficit of the generalized actions aiming at spreading the knowledge of Polish history. The vast majority express disapproval for the actions of the Minister of National Education limiting the number of hours of history in schools.

While researching the attitude to the past, it turned out that the vast majority of the respondents express a conviction that the national uprising were purpose­ful, even if they were not successful in military terms. The assessment of over one thousand years of history of Poland indicated that the successful periods were the Middle Ages and the so-called “Golden Age.” The respondents emphasized the importance of the events leading to the abolition of communism. As far as the recent history is concerned the respondents admitted that the biggest national tragedy was the out-break of World War II, the mass-murder of Polish army officers in Katyń, and the plane crash in Smoleńsk in 2010. The youth do not question the significant role of history in the structure of competence of contemporary man. They perceive

the cause and effect connections between the past and present. The sixth formers also possess the awareness of the role of history in the construction of social bonds and, what follows, in strengthening the sense of unity with their own nation and country. The vast majority of the respondents claim that the Polish people should not be ashamed of their history.

The sixth formers on one hand are proud to be Polish and show the loyal attitude towards their fatherland, and on the other hand they feel ashamed of the events taking place recently. The (parts) of history of their own nation characterized by spectacular military victories are undoubtedly the “pride-creating” factors for the majority of the researched people. The attitude glorifying the martyrdom in the history of Poland is significantly less expressed by the researched people than the Victorian attitude.

Key words: historical knowledge, national pride, patriotic attitudes, attitude to the past

 

 

Weronika Juroszek

 

Rola rodziców w wyborze współmałżonka

The role of parents in the choice of spouse

 

 

Streszczenie

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano rolę rodziców w wyborze współmałżonka. Podkreślono, że w poprzednich epokach historycznych ostateczna decyzja o wyborze partnera musiała zostać zaakceptowana przez rodziców. W obec­nych, ponowoczesnych czasach wzorem dla młodych ludzi jest miłość romantyczna, oparta głównie na uczuciach (które z definicji są przemijające). W miłości tej zgoda rodziców jest całkowicie pomijana. Poddano analizie czynniki przyczyniające się do tego, że wybór współmałżonka jest przez rodziców niesłusznie utrudniany, a także zasygnalizowano wyzwania stojące przed młodymi dorosłymi i ich rodzi­cami z punktu widzenia teorii Erika Eriksona. Wybór współmałżonka ma większe szanse na pomyślną realizację, gdy zarówno rodzice, jak i dzieci w pomyślny sposób rozwiążą konflikt specyficzny dla swego okresu rozwojowego. Podkreślono, że rodzice winni akceptować rosnącą niezależność potomstwa, pomagać mu w stawa­niu się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi ludźmi, akceptować dążenie dziecka do nawiązania relacji romantycznej, wspierać dzieci debiutujące w nowych, dorosłych rolach. Opisano też zadania rodziców na etapie dalszego, bliższego i bezpośredniego przygotowania do małżeństwa.

Słowa klucze: wybór współmałżonka, małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo

 

Summary

In this paper, the author analyses the role of parents in the spouse choice. In the past, the final decision with regard to marital choice used to be accepted by par­ents. Today the ideal of young generation is the romantic love and the acceptance of parents does not matter. Author also studies challenges lying before young adults and their parents (in the light of Erik Erikson’s theory). Factors generating parents’ resistance with regard to marriage have also been analyzed. The choice of spouse is better when both parents and children solve well the conflict related to their developmental period. It is also emphasized that parents should: accept the growing independence of children, help them to become responsible and happy people, accept when their children pursue romantic relation, support children in their new roles. The role of parents at the stage of preparing to marriage is also touched in the article.

Key words: spouse choice, marriage, family, parenthood

 

 

ks. Jerzy Dąbek

 

Kierunki współczesnej formacji dzieci i młodzieży

Directions of contemporary formation of children and youth

 

Streszczenie

Artykuł podejmuje problem skuteczności pracy wychowawczej w sferze formacji religijnej dzieci i młodzieży. Zmieniające się realia wychowywania, spowodowane tempem przekształceń kulturowych i gospodarczych, wymagają od współczesnych pedagogów i katechetów ciągłego poszukiwania nowych i skutecznych form aktyw­ności pedagogicznej. Zagadnienie to zostało opisane poprzez analizę oddziaływania podmiotów wychowania, czyli rodziny, szkoły i Kościoła. Następnie przybliżono znaczenie treści religijnych przekazywanych podczas katechezy. Trzecia część arty­kułu odnosi się do propozycji form i metod działań formacyjnych kierowanych do młodego pokolenia.

Słowa kluczowe: wychowanie, formacja, dzieci, młodzież, rodzina, szkoła, Kościół

 

Summary

The article deals with the problem of effective educational activities in terms of religious formation of children and the youth. Changing educational realities, caused by a pace of cultural and economic changes, require from teachers and religion instructions a continuous searching for new and effective ways and forms of peda­gogical work. This issue has been described through an analysis of affecting the objects of education, which are the church, family and school; then the meaning of religious content has been made closer and more familiar while giving religious instruction. The third part of the article refers to suggestions of formation forms and methods directed toward the young generation.

Key words: education, formation, children, youth, family, school, Church

 

 

Olga Urban

 

Rodzina jako przedmiot analizy kulturoznawczej

Family as an object of cultural studies analysis

 

Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę rodziny w ramach tzw. perspektywy kulturoznaw­czej. Kulturoznawczy punkt widzenia wyraża się w uznawaniu przejawów badanej rzeczywistości za pochodne kultury. Istotą refleksji kulturoznawczej jest próba uchwycenia przedmiotu badań przez pryzmat różnorodnych dziedzin i instytucji kultury. W tym artykule ramy perspektywy kulturoznawczej wyznacza społeczno­-regulacyjna koncepcja kultury Jerzego Kmity. Analizy przeprowadzane w artykule mają charakter teoretyczny. Ich przedmiotem są wybrane koncepcje uwzględniające problematykę rodziny z zakresu psychologii, socjologii i antropologii kulturowej.

Słowa kluczowe: rodzina, perspektywa kulturoznawcza, społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, funkcjonalizm.

 

Summary

The article addresses the issue of family viewed through the so called cultural stu-dies perspective. The cultural studies point of view is expressed by regarding the representations of the examined reality as the reflection of culture. An attempt to grasp the object of the study from the angle of various disciplines and institutions of culture is the essential part of the cultural studies reflection. The scope of cul­tural perspective is determined in this article by the social-regulational concept of culture advanced by Jerzy Kmita. The analyses performed in the article are of purely theoretical nature. They deal with the selected concepts which take into account psychological, sociological and cultural anthropology issues related to family.

Key words: family, perspective of cultural studies, social-regulational concept of culture, functionalism

 

 

Filip Ciepły

 

Przejawy ekskluzji prawnej nienarodzonych

Manifestations of legal exclusion of unborn children

 

Streszczenie

Autor przedstawia istniejące w polskim systemie prawnym zagrożenia dyskry­minacyjne wobec ludzi nienarodzonych, koncentrując się w szczególności na niebezpieczeństwie wykluczenia prawnego. Zagrożenie wykluczeniem sytuuje się przede wszystkim w prawniczym, społecznym i politycznym sporze o status prawny człowieka nienarodzonego i rodzaj prawnej ochrony jego życia, rozumianej albo podmiotowo, albo przedmiotowo. Ponadto trwa debata, czy człowieka przed urodzeniem można zaliczyć do zakresu podmiotowego zasady ochrony godności człowieka i zasady równości w prawie. Autor dokonuje analizy problemu na gruncie przepisów prawa polskiego, na płaszczyznach: konstytucyjnej, wiążących Polskę umów międzynarodowych i ustawodawstwa zwykłego.

Słowa kluczowe: wykluczenie prawne, dziecko nienarodzone, ochrona życia, dyskryminacja

 

Summary

The author presents the risk of discrimination of unborn children in the Polish legal system, focusing on forms of legal exclusion. Threats of the discrimination are situated in legal, social and political dispute about the legal status of unborn human beings and, in particular, about the type of legal protection of their lives and also in debate whether unborn child can be treated as subject of the principle of equality and the principle of protection of human dignity. Analyzes are based on the Polish law within the areas of constitutional, international and statutory law.

Key words: legal exclusion, unborn child, protection of life, discrimination

 

 

Paweł Piotrowski

 

Wybrane aspekty bezpieczeństwa jednostki w ujęciu konstytucyjnym

Selected aspects of human safety from the constitutional perspective

 

Streszczenie

Sfera bezpieczeństwa człowieka należy do najważniejszych zagadnień współ­czesnego świata. Umiejscowienie tej potrzeby na trzech stałych fundamentach w postaci: praw, wolności i obowiązków ukazuje jej wagę i nadaje dodatkowej wartości. Niniejszy artykuł przedstawia rolę, jaką odgrywają akty prawne, zwłaszcza konstytucja, w kontekście tworzenia i przestrzegania praw i wolności jednostki, pomijając wszelkie aspekty militarne. Bez względu na pochodzenie, status społeczny i uwarunkowania geopolityczne, każdy człowiek ma pewność, iż w demokratycz­nym społeczeństwie przysługujące mu prawa zostaną nienaruszone. Źródłem tej pewności pozostaje ludzka godność. Jest ona trwała, nienaruszalna, niezaprzeczalna. To właśnie z niej wynika i na niej opiera się bezpieczeństwo każdego człowieka. Poszanowanie godności ludzkiej stanowi wielki egzamin dla społeczeństwa, insty­tucji państwowych czy wreszcie społeczności i organizacji międzynarodowych. Niniejszy artykuł jest jedynie wstępem do dyskusji o formach ochrony przysługu­jących jednostce ze strony państwa. Opisuje genezę ich powstania, nie zamykając jednocześnie katalogu rozwiązań. Warto przemyśleć, w jakim stopniu katalog ten kształtuje życie każdego z nas.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, człowiek, prawo, ochrona, konstytucja

 

Summary

The aim of the paper is to show the issue of an individual’s safety, excluding all the military and internal aspects and focusing mainly on the constitutional inclusion of human rights, freedoms and responsibilities. The safety area is unconditionally associated with harmonic interweaving of these three elements. What is more, contemporary democratic societies cannot imagine functioning without a suitable systematization of the law in particular main legal documents. The protection of an individual’s rights, being the basis of a contemporary individual safety, must have its counterpart in the statutory law. Thanks to this law, the individual legal human protection is a common and inviolable phenomenon regardless of side phenomena, such as the individual’s financial situation, social status or geopolitical conditions. Any human rights, freedoms and responsibilities have their roots in the basic notion, namely the notion of dignity. The above article is merely an introduction to a discussion on the forms of human protection by the national institutions. It points to their origins, without restricting the ways of development and changes.

Key words: safety, human, law, protection, constitution

 

 

Justyna Przybyło-Szlachta

 

Naród jako fenomen kultury: przegląd wybranych kulturowych koncep­cji narodu w polskiej literaturze przedmiotu

Nation as a cultural phenomenon: a review of selected cultural concep­tions of nation in Polish literature

 

Streszczenie

W swym artykule podejmuję próbę przedstawienia istotnych kulturowych koncepcji narodu, jakie pojawiły się w polskiej socjologii, historii idei, filozofii czy teologii. Pomimo różnic, wszyscy wymienieni przeze mnie autorzy zwracają uwagę na fakt, że podstawą kształtowania narodu jest kultura. Uczestnictwo we wspólnocie naro­dowej wydaje się jednym z najważniejszych aspektów życia społecznego człowieka. Wspólnota narodowa – poprzez wspólny język, historię i obyczaje – przenika przez inne struktury, jest naszą codziennością od najmłodszych lat, a poczucie więzi z narodem i ojczyzną jest czymś naturalnym. Jednak należy pamiętać, że podejście kulturowe, kładące nacisk na fakt, iż naród jest fenomenem kultury, nie jest jedynym pojawiającym się w rozważaniach o narodzie. Równie istotne wydają się koncepcje, według których naród określa się poprzez historyczną charakterystykę nacjonalizmu, etniczności i etnocentryzmu oraz poprzez porównywanie narodu z państwem.

Słowa kluczowe: naród, kultura, tożsamość, państwo

 

Summary

In my article, I attempt to present a significant cultural conception of the nation, which occurred in Polish sociology, history of ideas, philosophy or theology. Despite the differences, all mentioned authors draw attention to the fact that culture is the root of the nation. Participation in a national community seems to be one of the most important aspects of human social life, in terms of shaping identity. Com­mon language, history and customs, have an impact on the other structures of our everyday life starting the early age, and sense of connectedness with the nation and the homeland is natural for every person. However, the cultural approach, empha­sizing the fact that the nation is a cultural phenomenon, is not the only one in the deliberations of the nation. Equally important seem to be concepts which define the nation by the historical characteristics of nationalism, ethnicity and ethnocentrism characteristics and also by comparison of the nation with the country.

Key words: nation, culture, identity, state

 

 

BIOGRAFIE/BIOGRAPHIES

 

 

Jadwiga Daszykowska

 

Sport i turystyka w życiu Karola Wojtyły (część 2)

Sport and tourism in the life of Karol Wojtyła (part 2)

 

Streszczenie

Turystyczne i sportowe zainteresowania Karola Wojtyły przez lata kształtowały jego osobowość, stały się charakterystycznym elementem jego życia. W drugiej części biografii Jana Pawła II autorka przedstawiła realizację działalności sportowej i turystycznej Papieża w okresie pontyfikatu.

Słowa kluczowe: Karol Wojtyła, sport, turystyka, czas wolny

 

Summary

Tourism and sports interest of Karol Wojtyla shaped his personality over the years, became a characteristic element of his life. In the second part of the biography of John Paul II, the author presented the implementation of sports and tourism activi­ties during the pontificate of the Pope.

Key words: Karol Wojtyła, sport, tourism, leisure time

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

 ks. Paweł Prüfer

 

Międzyreligijny dialog i edukacja: możliwości, trudności, sukcesy (rec. „Keryks. Forum pedagogicznoreligijne. Międzynarodowe – Międzykulturowe – Międzydyscyplinarne” 2012/2013, t. 11/12, stron: 433)

Interfaith dialogue and education: possibilities, difficulties, successes (review of „Keryks. Forum pedagogicznoreligijne. Międzynarodowe – Międzykulturowe – Międzydyscyplinarne” 2012/2013, vol. 11/12, pages: 433)

 

 

Bogdan Więckiewicz

 

Wiara i wierzenia Polaków w procesie przemian (rec. Janusz Mariański, Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, stron: 230)

Poles’ faith and beliefs in the process of transition (review of Janusz Mariański, Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, pages: 230)

 

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY/REPORTS AND ANNOUNCEMENTS

 

 

Dorota Grabowska

 

O wychowaniu w rodzinie w kontekście historycznym i współczesnym

About family upbringing in the historal and contemporary contexts

 

 

br. George Klawitter CSC

 

Wykorzystanie stylu seminaryjnego dla modelowania dyskusji w dużej grupie

(tekst w języku angielskim)

Using seminar style to model large group discussions

 

 

Planowane konferencje

Planned conferences

 

 

NOTY O AUTORACH/NOTES ABOUT THE AUTHORS

 

 

CONTENTS

 

 

Zestawienie recenzentów współpracujących z kwartalnikiem „Społe­czeństwo i Rodzina” w roku 2014

List of reviewers cooperating with the quarterly “Society & Family” in the year 2014

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2015, godz. 00:03 - Mirosław Rewera