Społeczeństwo i Rodzina

 

 

Nr 50 (1/2017) | styczeń – marzec

 


Przedmowa/Foreword

(ks. Roman B. Sieroń)

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

 Stephen B. Mutch

 

Raczej nieudany start aniżeli spokojny rejs: głośne procesy sądowe, sukcesy i zmartwienia Kościoła scjentologicznego w Australii [EN]

Failure to launch rather than clear sailing: the media-focused trials, triumphs, and tribulations of the Church of Scientology in Australia

 

Streszczenie

W artykule przeprowadzono analizę krótkiej historii Kościoła scjentologicznego w Australii i szeroko znanych wysiłków tegoż Kościoła w celu uzyskania prawnego uznania i akceptacji społecznej wbrew niemałemu sprzeciwowi. Mimo że organizacja odniosła sukces w uzyskaniu prawnego uznania przed sądami, notuje się regularne niepowodzenie w przekuwaniu tego uznania na wzrost liczby członków. Można dyskutować na ewentualnymi przyczynami tego niepowodzenia, wliczając w to początkowe ograniczenia ze strony rządu, domniemaną dyskryminację, opór społeczeństwa wobec nowej, przeszczepionej na jego grunt religii, jak też rzekomo niesprawiedliwe relacje ze strony mediów. Co więcej, w artykule podjęto analizę skarg na ustawicznie aspołeczne i szkodliwe zachowania wiążące się z działalnością tej organizacji oraz rozważono kwestię oporu wobec jej podstawowych wierzeń religijnych i kwestię reputacji jej założyciela. Zauważono również, że częściowo kwantytatywne oceny niesprawiedliwego lub nawet stronniczego traktowania ze strony mediów należy traktować z ostrożnością. Wyciągnięto wniosek, że prawdopodobnym powodem zainteresowania organizacją ze strony mediów są nieustanne skargi płynące od byłych członków oraz krytyków, jak też poszukiwanie rozgłosu przez sam Kościół.

 Słowa kluczowe: Kościół scjentologiczny, Australia, prawne uznanie, media

 

Summary

This paper examines the short history of the Church of Scientology in Australia and the high profile efforts of the Church to achieve legal recognition and social acceptance, against considerable resistance. While the organization succeeded in obtaining legal recognition before the courts, the persistent failure to translate this recognition into membership growth is noted. Possible reasons for this failure are canvassed, including initial governmental suppression, alleged discrimination, community resistance to a new, transplanted religion, and allegedly unfair media reporting. In addition, the paper examines complaints of persistent anti-social and harmful behaviour associated with the organization, and speculates on consumer resistance to the core spiritual beliefs and the reputation of the founder. It is noted that partially quantitative assessments of unfair or even biased media treatment should be treated with caution. It is concluded that probable cause for any media focus on the organization is due to the persistence of complaints from former members and critics, and the publicity seeking behaviour of the Church.

 Key words: Church of Scientology, Australia, legal recognition, the media

 

 

Mirosław Karpiuk

 

Pomoc społeczna jako instytucja umożliwiająca rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i jej miejsce w sferze bezpieczeństwa socjalnego

Social assistance as an institution allowing families to manage difficult life situations and its place in the field of social security

 

Streszczenie

Państwo i jego instytucje zostały powołane, aby zabezpieczać potrzeby społeczne, do których to potrzeb należy także bezpieczeństwo. Jednym z rodzajów bezpieczeństwa, którego zapewnienia może żądać społeczeństwo, w tym podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina, jest bezpieczeństwo socjalne. Gwarancje z tego zakresu związane są w znacznej mierze, choć nie tylko, ze statusem materialnym rodziny. Jeżeli na forum rodziny występuje deficyt ekonomiczny niepozwalający jej na realizację zadań podstawowych, egzystencjalnych, wówczas powinno być uruchomione wsparcie publiczne. Wsparcie to jest udzielane m.in. za pośrednictwem pomocy społecznej jako istotnego czynnika występującego w sferze bezpieczeństwa socjalnego. Ochrona wynikająca z bezpieczeństwa socjalnego, w tym z pomocy społecznej, ma charakter przejściowy i uzupełniający. Działania tego rodzaju nie mogą wyręczać rodziny w wykonywaniu jej obowiązków, gdyż mają jedynie ją wspomóc do momentu, gdy ta będzie mogła samodzielnie zaspokajać potrzeby swych członków.

 Słowa kluczowe: rodzina, pomoc społeczna, bezpieczeństwo socjalne, polityka społeczna

 

Summary

The state and its institutions were established to protect the needs of the society, including the needs to feel safe. One of the types of security which may be required by the society, including the basic social unit which is the family, is social security. The guarantees in this field are largely though not exclusively related to the material status of the family. If a family unit suffers the economic deficit not allowing to pursue the basic existential tasks,  some public support should be initiated. This support is provided, among others, through social assistance, as an important factor in the field of social security. The protection resulting from social security, including social welfare, is temporary and complementary. Such actions cannot replace the family’s performance in carrying out its duties, since they only offer support until the family is able to independently meet the needs of its members.

 Keywords: family, social welfare, social security, social policy

 

 

Katarzyna Plutecka

 

Stres i radzenie sobie z nim przez rodziców dzieci niesłyszących

Stress and coping with it by parents of deaf children

 

Streszczenie

Autorka artykułu podejmuje problematykę stresu i radzenia sobie z nim przez rodziców dzieci niesłyszących. Głównym celem opracowania jest przedstawienie wpływu uszkodzenia słuchu u dziecka na funkcjonowanie emocjonalne rodziny. Opisując reakcje rodziców na diagnozę o braku słyszenia przez dziecko, autorka analizuje następujące okresy przeżyć emocjonalnych: okres niepewności i poszukiwania prawdy, szok, zaprzeczenie, żałobę, poczucie winy, złość, akceptację i adaptację. Należy zwrócić uwagę na fakt, że możliwości adaptacyjne każdej rodziny są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. W części końcowej artykułu autorka dokonując analizy radzenia sobie ze stresem, opiera się na modelu kognitywnym stresu i wyjaśnia, czym jest stres, analizuje zasoby rodziny, sposoby i style radzenia sobie ze stresem.

 Słowa kluczowe: dziecko niesłyszące, rodzina, stres, radzenie sobie ze stresem

 

Summary

The author of the paper takes up the problem of the stress and coping with it by parents of the deaf children. The main aim of this study is to show the impact of child’s hearing loss on emotional functioning of the family. The author describes parents’ reactions to the diagnosis of their child’s lack of hearing and analyses the following periods of emotional experience: the period of uncertainty and search for the truth, but also shock, denial, grief, feeling guilty, anger, acceptance and adaptation. It is worth noting that the adaptability of each family is different and depends on many factors. At the end of the article, the author analyzes coping with stress and bases on the cognitive model of stress, as well as explains what is stress, examines the resources of the family, ways and styles of coping with stress.

 Key words: deaf child, family, stress, coping with stress

 

 

Anna Dobrychłop, Beata Kubaczyk, Łukasz Budzyński

 

Trajektorie dojrzewania i rozwoju człowieka oraz społeczeństwa w teorii maturacjonizmu linearno-cyklicznego Pawła Prüfera

The trajectories of maturation and development of a person and society in the linear-cyclic maturation theory of Paweł Prüfer

 

Streszczenie

Rozwój człowieka jest związany z jego rzeczywistym dojrzewaniem, niezbędnym, by mógł osiągnąć poziom zgodny z własnymi oczekiwaniami oraz oczekiwaniami społeczeństwa. Nauki społeczne i humanistyczne podkreślają wymiar osobowościowy rozwoju. Nie przebiega on jednak według prostych reguł przechodzenia poszczególnych faz udoskonalenia. Przeobrażenia (metamorfozy) dokonują się zarówno kierunkowo (linearnie), jak i cyklicznie. Oba prawa mogą się na siebie nakładać, wzajemnie uzupełniać. Jest to niezbędne dla prawdziwego rozwoju. Logika ta jest także odzwierciedleniem przemian dokonujących się w społeczeństwie. Teoretyk socjologii, Paweł Prüfer, wypracował koncepcję, którą nazwał maturacjonizmem linearno-cyklicznym, która stanowi autorski pomysł dla diagnozowania, opisywania i wyjaśniania procesów rozwojowych jednostki i społeczeństwa. Niniejszy artykuł jest próbą krytycznej oceny tej teorii w interdyscyplinarnym ujęciu, gdzie perspektywa psychologiczna, pedagogiczna i socjologiczna stanowią pewną całość interpretacyjną.

 Słowa klucze: rozwój, dojrzewanie, przemiana, jednostka, społeczeństwo

 

Summary

The human development is related to their actual maturation; it is necessary for achieving the level consistent with their own expectations and the expectations of society. Social sciences and humanities emphasize the personal dimension of development. However, it does not proceed according to simple rules of undergoing particular phases of improvement. Transformations (metamorphoses) are performed both directionally (linearly) and cyclically. Those both rights may overlap and complement each other. This is necessary for a real development. This kind of logic is also the reflection of changes in society. The theorist of sociology, Paweł Prüfer, developed the concept which he called the linear-cyclical maturation and which constitutes the original idea for the diagnosis, description and explanation of the development processes of an individual and society. This article is an attempt to critically evaluate this theory in the interdisciplinary approach, where the psychological, pedagogical and sociological prospects constitute an integral whole of interpretation.

 Key words: development, maturation, transformation, individual, society

 

 

Marcin Borys

 

Dziecko w polonijnych społecznościach parafialnych XIX-wiecznego Chicago

Child in Polish congregation communities of the 19th-century Chicago

 

Streszczenie

Artykuł ukazuje kwestie związane z pozycją i funkcjonowaniem dzieci w realiach polskich parafii etnicznych działających w największym XIX-wiecznym skupisku Polaków w Stanach Zjednoczonych – Chicago. Poruszone zostały w nim zagadnienia dotyczące życia religijnego najmłodszych, ich edukacji oraz możliwości aktywnego udziału w różnego rodzaju organizacjach parafialnych. Osobne miejsce poświęcono działalności wspólnot religijnych w zakresie opieki nad dzieckiem, a także ich roli w kształtowaniu i podtrzymaniu świadomości przynależności młodych pokoleń imigrantów do polskiej grupy.

 Słowa kluczowe: dzieci, Chicago, polscy imigranci, parafie etniczne, XIX wiek

 

Summary

The article explores issues associated with the role and position of children living in Polish ethnic congregations in Chicago; the city was the largest operating cluster of Polish people in the 19th century United States. The questions in the article concern religious life of the youngest, their opportunities in education and their active participation in various parish organizations. The activities of religious communities were discussed separately in the article, however, it was primarily focused on children and their protection. It was crucial to educate them and perpetuate awareness and their sense of belonging to the already existing generations of Polish immigrants.

 Key words: children, Chicago, Polish immigrants, ethnic parishes, 19th century

 

 

Ryszard Necel

 

Instytucje pomocy społecznej wobec kryzysu ról rodzinnych: niespełnione obietnice systemu

Social support agencies and the crisis of family roles: unfulfilled promises of the system

 

Streszczenie

Artykuł stawia sobie za cel przedstawienie wybranych instytucjonalnych form wsparcia dla rodzin doświadczających kryzysów ról opiekuńczych i wychowawczych. Punktem wyjścia było przedstawienie skali problemu, który lokuje się wśród pięciu najczęstszych przyczyn przyznania wsparcia z systemu pomocy społecznej. Następnie opisane zostały działania pomocowe realizowane bezpośrednio w środowisku rodzinnym, polegające na profilaktyce oraz asystenturze rodzinnej. Podstawą empirycznych analiz były aktualne statystyki publiczne z obszaru oceny zasobów pomocy społecznej. Odwołanie się do tych danych pozwoliło wskazać braki kadrowe i instytucjonalne w zakresie kompleksowego wsparcia rodzin w sytuacji kryzysów socjalnych. Niespełniona obietnica systemu pomocy społecznej w istocie odnosi się do deficytów usług z zakresu asystentury rodziny, niewielkiej liczby placówek wsparcia dziennego w systemie pomocy dziecku czy faktycznego braku instytucji rodzin wspierających.

 Słowa kluczowe: instytucje pomocy społecznej, profilaktyka społeczna, asystentura rodzinna, rodzina przeżywająca kryzys

 

Summary

The main task of this study is to present selected institutional forms of support for families from vulnerable social groups who had problem with caring for and upbringing children. First, the author presents the intensity of the problem which is among the five most common causes of assistance from the social welfare system. The next aim is to describe social services for families, which consist of prevention and family assistantship. The basis of empirical analysis are current statistics from the public assessment of the resources provided by social assistance institutions. Official statistics show deficiency of helping professionals and there is a lack of institutions for families representing vulnerable social groups. As a matter of fact, the unfulfilled promise of the social assistance system refers to insufficient number of family assistants, small number of daily support facilities as a part of child support system and actual lack of institution known as assistive families.

 Key words: social assistance institutions, social prevention, family assistantship, family in crisis

 

Adam Grabowski

 

Wspomóc krewnego czy znajomego? Badanie wyznaczników gotowości wsparcia innych i wielkości oferowanej im pomocy

To support the relative or the acquaintance? Examining the determinants of the readiness to support others and the extent of support

 

Streszczenie

Artykuł przedstawia eksperyment weryfikujący wpływ stopnia pokrewieństwa i czynników kontekstualnych na decyzję, komu pomóc w sytuacji, gdy pomoc wymagałaby poświęcenia własnego czasu i wysiłku. Czynnikiem kontekstualnym był w tym wypadku sposób przedstawienia hipotetycznej sytuacji osobom badanym, który miał w ich umysłach aktywizować jako pierwsze treści związane albo z możliwością udzielenia pomocy krewnemu, albo znajomemu. Wyniki wskazujące na dominujący wpływ czynników kontekstualnych na podejmowaną przez respondentów decyzję i deklarowane przez nich działanie przedstawione są w odwołaniu do wcześniejszych badań na temat relacji międzygrupowych oraz założeń teorii dostosowania łącznego i teorii norm.

 Słowa kluczowe: krewny, znajomy, pomoc, pokrewieństwo, czynnik kontekstualny, teoria dostosowania łącznego, teoria norm

 

Summary

The paper presents an experiment verifying how the blood relation degree and contextual factors may affect the decision who should be supported when the help requires investing one’s own time and effort. The contextual factor was in this case the manner of presenting the hypothetical situation in which the respondents were to make the decision. The situation was then presented so that it could activate primarily either the possibility of helping the relation or the acquaintance. The results, demonstrating that the contextual factors affected the participants’ decisions, refer predominantly to the previous research on intergroup relations as well as to the inclusive fitness theory and the norm theory.

 Key words: relation, acquaintance, support, blood relation, contextual factor, inclusive fitness theory, norm theory

 

 

Sylwia Stecko

 

Polityka społeczna państwa względem rodziny

The state’s social policy towards family

 

Streszczenie

Niniejszy artykuł obejmuje rozważania dotyczące problematyki społecznej państwa względem rodziny. Jego celem jest przedstawienie procesu przekształcania podstaw prawnych w zakresie polityki społecznej i polityki rodzinnej państwa oraz ich wpływu na współczesne wyzwania wynikające z procesów przemian rodziny i uwarunkowań jej funkcjonowania. Na podstawie materiału zawartego w artykule można zasadnie przypuszczać, że podstawowy kształt polityki rodzinnej w naszym kraju wyznacza państwo poprzez kształtowanie prawa, zwłaszcza w obszarze zabezpieczenia społecznego. Zadania stojące przed państwem w zakresie realizacji celów polityki rodzinnej to przede wszystkim tworzenie warunków umożliwiających rozwój rodziny, jak też dążenie do zorganizowania bezpieczeństwa zarówno małżeństwu, jak i całej rodzinie.

 Słowa kluczowe: rodzina, polityka społeczna, pomoc społeczna, praca socjalna

 

Summary

The article deals with the considerations of the state’s social policy with respect to family. Its aim is to present the transformation of law in state’s social policy and family policy as well as their effect on contemporary challenges resulting from family transformation and other conditions affecting its functioning. On the basis of the material included in the paper, one can safely assume that the state basically shapes the family policy in Poland by means of law formation, particularly with regard to social security. The tasks that the state has to deal with in the area of family policy include, first of all, creating conditions for family development and providing security for married couples and families.

 Key words: family, social policy, social assistance, social work

 

 

BIOGRAFIE/BIOGRAPHIES

 

 

Piotr T. Nowakowski

 

François Rabelais jako twórca niejednoznaczny

François Rabelais as an ambiguous creative

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

Monika Wojtkowiak

 

O potrzebie prężności (rec. Krzysztof Gąsior [red.], Budowanie mechanizmów prężności u wychowawców i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO, Kielce 2016, stron: 146)

About the need of resiliency (review of Krzysztof Gąsior [ed.], Budowanie mechanizmów prężności u wychowawców i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO, Kielce 2016, pages: 146)

 

Artur Lis

 

O spuściźnie polskiego Papieża (rec. Lidia Fiejdasz-Buczek [red.], Dziedzictwo Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, stron: 164)

About the legacy of the Polish pope (review of Lidia Fiejdasz-Buczek [ed.], Dziedzictwo Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, pages: 164)

 

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY/REPORTS AND ANNOUNCEMENTS

 

 

Mirosław Rewera, Anna Witkowska-Paleń

 

Seminarium poświęcone Arystotelesowi

The seminar on Aristotle

 

 

Planowane konferencje

Planned conferences

 

 

NOTY O AUTORACH/NOTES ABOUT THE AUTHORS

 

 

Contents

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017, godz. 20:59 - Mirosław Rewera