Społeczeństwo i Rodzina

 

 

Nr 53 (4/2017) | październik – grudzień

 


Przedmowa/Foreword

(ks. Roman B. Sieroń)

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

David P. Harris

 

Czy bogactwo narodów zapewnia godność pracy? Analiza podejścia św. Jana Pawła II i Adama Smitha do następstw technologii oraz idei pracy [EN]

Does the wealth of nations uphold the dignity of work? An analysis of Saint John Paul II and Adam Smith regarding the consequences of technology and idea of work

 

Abstrakt

Wymaga wyjaśnienia, czy technologia stanowi włącznie narzędzie produkcji, czy też jest bardziej całościowym czynnikiem zmiany dotykającym miejsce pracy i społeczeństwo. W niniejszym artykule rozważono technologię i pracę z perspektywy św. Jana Pawła II i Adama Smitha. Smith znany jest ze swego opisu wewnętrznych mechanizmów podziału pracy i korzyści stąd wynikających, jednak wyraził on również obawę o indywidualne i społeczne konsekwencje tej wzmożonej mechanizacji. Podobnie św. Jan Paweł II wskazywał na coś więcej aniżeli tylko implikacje dla produkcji wynikające z przeobrażeń technologicznych; technologia zmusza jednostkę do rewidowania ról pełnionych przez nią w miejscu pracy i do zmagania się z myślą, że nakazuje się jej coś wykraczającego poza produkcję dóbr i świadczenie usług. Włączając do rozważań wybrane dzieła św. Jana Pawła II i Adama Smitha, w niniejszym artykule postarano się zbadać rolę technologii i utowarowienia pracy, jak też wynikające stąd następstwa dla jednostki i społeczeństwa.

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, historia myśli ekonomicznej, technologia, praca, Adam Smith, Jan Paweł II

 

Summary

Whether technology is viewed solely as a productive tool or a more comprehensive agent of change in the workplace and society, it demands to be acknowledged. This paper considers technology and work from the perspectives of Saint John Paul II and Adam Smith. Smith is well-known for his delineation of the inner workings and benefits of the division of labor, but he also displayed concern for the corresponding personal and social ramifications of this increased mechanization. Likewise, Saint John Paul II recognized more than just the productive implications of technological change; technology forces individuals to reconsider their roles within the workplace and wrestle with the notion they are ordered to something beyond the production of goods and services. Incorporating specific writings of Saint John Paul II and Adam Smith, this paper aims to investigate the role of technology and commodification of labor, as well as the subsequent effects upon individuals and society.

Key words: social economics, history of economic thought, technology, work, Adam Smith, John Paul II

 

 

Paul Dudzinski

 

Zasada pomocniczości w katolickiej nauce społecznej [EN]

The principle of subsidiarity in Catholic social thought

 

Abstrakt

Zasada pomocniczości stanowi najzwyczajniejszą zasadę myśli katolickiej, wyrażoną po raz pierwszy przez papieża Leona XIII w encyklice Rerum novarum. Później zasada ta otrzymała honorowe miejsce w encyklice Piusa XI Quodragesimo anno i została wyartykułowana przez św. Jana Pawła II w Centesimus annus. Moim zamiarem jest umieszczenie nauczania zawartego w Rerum novarum w kontekście wydarzeń historycznych, które przyspieszyły powstanie encykliki. Czymś oczywistym stanie się zderzenie idei występujące pomiędzy klasycznym liberalizmem i tradycyjnym monarchizmem, które rozgrywało się w historycznym teatrze u schyłku XIX wieku. Owe zderzenie idei zogniskowało się ostatecznie na relacji pomiędzy pracą i kapitałem, pomiędzy właścicielem fabryki a pracownikami, na kwestii traktowania pracowników przez właściciela, jak też prawa do posiadania własności prywatnej. To były główne kwestie poruszone w encyklice przez papieża Leona, które zwykł podejmować również papież Pius XI. Nastąpił jednak postęp, jeśli chodzi o pojmowanie tej zasady w zakresie własności prywatnej, które ujawniło się w pojęciu „dystrybucjonizmu”, przyjętym jako przeciwieństwo kapitalizmu. Gdy przejdziemy do encykliki św. Jana Pawła II, przyjrzymy się między innymi jego krytyce kapitalizmu oraz dostrzeżonej przez niego potrzebie rozwijania kapitalizmu z ludzką twarzą. W końcowej części dyskusji dokonamy analizy, w jaki sposób omawiana zasada może być odniesiona do bieżących problemów społeczno-gospodarczych.

Słowa kluczowe: pomocniczość, solidarność, własność prywatna, munus

 

Summary

The principle of subsidiarity is a profoundly simple principle of Catholic thought which was enunciated at first by Pope Leo XIII in his encyclical Rerum novarum. After this the principle was given pride of place by Pope Pius XI in his encyclical Quodragesimo anno, and was again articulated by St. John Paul II in Centesimus annus. What I plan to do is to situate the teaching in Rerum novarum within the context of the historical events which precipitated the encyclical. What will become evident is the clash of ideas between classical liberalism and traditional monarchism that was being played out in the historical theater in the late 19th century. The clash of ideas ultimately revolved around the relation between labor and capital, between factory owner and workers, the treatment of workers by ownership, and the right to have private property. These were the main issues addressed by Pope Leo in his encyclical which would also be addressed by Pope Pius XI. However, there was development in the understanding of this principle regarding private property that was made manifest in the term “distributism” which was posited as a contrast to capitalism. As we fast-forward to St. John Paul’s encyclical, we will consider among other things his critique of capitalism, and the need he sees to develop a capitalism with a human face. The final part of this discussion will examine how this principle can be applied to current socio-economic problems.

Key words: subsidiarity, solidarity, private property, munus

 

 

Michael Farrell

 

Ludobójcze kontinuum ideologicznie motywowanych i popieranych przez państwo masowych zabójstw [EN]

The genocide-democide continuum of ideological and state-sponsored mass killing

 

Abstrakt

Aborcja i eutanazja różnią się od nazistowskiego Holokaustu. W trakcie Holokaustu Żydzi stali się celem państwa nazistowskiego dla motywowanego ideologicznie masowego morderstwa. W społeczeństwach zachodnich przypadki aborcji i eutanazji są w większości democydem, tj. popieranymi przez państwo, motywowanymi ideologicznie masowymi zabójstwami, których ofiary nie są jawnym celem ze strony państwa. W przypadku genocydu grupy ofiar stanowią cel, ale nie zawsze są mordowane. Gdy mowa o democydzie, określone kategorie ofiar nie są celem, ale w zasadzie zawsze tracą życie. Podczas gdy niektóre ofiary nazistowskiego genocydu były w stanie uciec, niewiele „niechcianych dzieci” unika aborcji. Jeśli celem aborcji i/lub eutanazji jest wyeliminowanie możliwej do zidentyfikowania grupy rasowej, lub stoją za tym przyczyny finansowe wywołane budżetowymi ograniczeniami sektora publicznego, mówimy wtedy o genocydzie. Systemowe czynniki napędzające popierane przez państwo masowe morderstwa obejmują: (i) ideologię, która opiera się na dominującym w społeczeństwie światopoglądzie, oraz (ii) technikę, która określa zdolność państwa do użycia siły. Przed nastaniem XX wieku Niemcy stały się międzynarodową mekką dla nauki. Ewolucja, a zwłaszcza darwinizm miały ogromny wpływ na niemiecki światopogląd, bo rościły sobie prawo do udzielania naukowych wyjaśnień pochodzenia człowieka, jednak pozbawionych czynnika Boga, a opartych wyłącznie na rozumie. Nastąpił wewnątrzspołeczny rozdźwięk ideologiczny, który kwestionował człowieczeństwo Żydów. Gdy Hitler przejął władzę w 1933 roku, ideologiczna i fizyczna infrastruktura konieczna do realizacji masowych morderstw była już gotowa. Od końca drugiej wojny światowej łączne następstwa ideologicznych i technicznych przeobrażeń oraz uwiedzenie nauki przez polityków przekształciło hitlerowski koncept „życia niegodnego tego, by żyć” w bardziej ogólną, niezorientowaną na określony cel democydalną ideologię „życia obojętnego na życie”. Popierane przez państwo masowe zabójstwa – aborcja i eutanazja – są szeroko akceptowane jako proste, uniwersalne rozwiązanie trudnych problemów społecznych.

Słowa kluczowe: genocyd, democyd, popierane przez państwo masowe morderstwa, Kultura Życia, Kultura Śmierci, Holokaust, aborcja, eutanazja

 

Summary

Abortion and euthanasia are different from the Nazi Holocaust. The Holocaust was a genocide in which the Jews were targeted by the Nazi state for ideological mass murder. In Western societies most cases of abortion and euthanasia are democides, i.e. state-sponsored ideological mass murders in which the victims are not explicitly targeted by the state. In a genocide, victim groups are targeted but not always murdered. In a democide, victim groups are not targeted but are always killed. Some targeted victims of the Nazi genocide were able to escape. Few “unwanted babies” escape abortion. When abortion and/or euthanasia is targeted, in an attempt to eliminate an identifiable racial group, or for financial reasons due to public sector budgetary constraints, it is genocide. Systematic factors which drive state-sponsored mass murder include: (i) ideology which is based on the worldview of the society, and (ii) technology which determines the ability of the state to project power. By the beginning of the 20th century, Germany had become the international mecca of science. Evolution and Darwinism, in particular, had a tremendous effect on the German worldview because it claimed to provide a scientific explanation of the origin of man without God, based exclusively on reason. An intra-societal ideology gap developed which questioned the humanity of the Jews. When Hitler took power in 1933, the ideological and physical infrastructure necessary to commit mass murder was already in place. Since the end of the Second World War the combined effects of ideological and technological change and the seduction of science by politics has transformed the Hitlerian concept of “life unworthy of life” into a more general, non-targeted democidal ideology of “life indifferent to life”. State-sponsored mass murder – abortion and euthanasia – is widely accepted as a simple, all-purpose solution to difficult social problems.

Key words: genocide, democide, state-sponsored mass killing, Culture of Life, Culture of Death, Holocaust, abortion, euthanasia

 

 

Anh Thi Kim Tran

 

Czas wolny jako błogosławieństwo i zobowiązanie: istotna potrzeba w życiu wietnamskich kobiet [EN]

Leisure as blessing and obligation: a vital need in the lives of Vietnamese women

 

Abstrakt

Jak praca jest ludzkim obowiązkiem i prawem, tak wszystkie istoty ludzkie mają prawo do czasu wolnego. Nauczanie Kościoła katolickiego podnosi kwestię ludzkiej godności jako przynależnej każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim się jest i skąd się pochodzi. Celebrowanie czasu wolnego zostało wskazane w trzecim przykazaniu. Bóg ustanowił szabat, podczas którego ludzie mogą znaleźć odpoczynek od pracy, aby oddawać cześć Bogu, ale i spędzać miło czas. Czas wolny jest dla wszystkich ludzi zarówno błogosławieństwem, jak i obowiązkiem. W niniejszym artykule koncentruję się na czasie wolnym zakorzenionym w Biblii i uzasadniam, dlaczego stanowi on absolutną konieczność w życiu wietnamskich kobiet. Artykuł składa się z czterech części: 1) czas wolny w Biblii, 2) powołanie i dary kobiet, 3) analiza pracy kobiet w Wietnamie, wreszcie 4) zaplanowanie programu czasu wolnego dla wietnamskich kobiet, który zakłada proces wzrastania kobiet poprzez rekreację, wychowanie i duchowość, dzięki czemu mogą one stać się lepszymi córkami, siostrami, żonami i matkami.

Słowa kluczowe: czas wolny, błogosławieństwo, zobowiązanie, społeczeństwo wietnamskie, kobiety w Wietnamie

 

Summary

Just as labor is a human obligation and right, so, too, all human beings have the right to leisure time. The teaching of the Catholic Church addresses human dignity as a inherent to all, no matter who they are or where they come from. Leisure comes from the Third Commandment. God created the Sabbath so that human beings may find rest from labor to worship God but also to recreate. Leisure is both a blessing and obligation for all human beings. In this paper, I focus on leisure rooted in the Bible and argue why leisure is vital need in the lives of women in Vietnam. The work consists of four sections: 1) leisure in the Bible, 2) vocations and gifts of women, 3) analysis of women’s labor in Vietnam, and 4) planning a leisure program for women in Vietnam, which is a process of growing through recreation, education, and spirituality for women so that they may become better daughters, sisters, wives, and mothers.

Key words: leisure, blessing, obligation, Vietnamese society, women in Vietnam

 

 

 

Ayotunde Adebayo, Alex Friday Obaje

 

Korupcja w Nigerii: zmora dla skutecznej realizacji celów kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie na podstawowym poziomie edukacji [EN]

Corruption in Nigeria: bane to an effective realization of social studies educational objectives at the basic level of education

 

Abstrakt

Korupcja w nigeryjskich instytucjach jest niczym gąsienica, która wgryzła się głęboko w tkankę tak środowiska nauczycieli, jak i uczniów na podstawowym poziomie edukacji. Kształcenie w zakresie wiedzy o społeczeństwie stanowi sposób, dzięki któremu pożądana kultura, wartości i normy społeczne wpajane są młodzieży. Kształcenie w zakresie wiedzy o społeczeństwie jest też wyrazem uznania dla dziedzictwa kulturowego. W niniejszym artykule podjęto kwestię korupcji w Nigerii będącą zmorą dla skutecznej realizacji celów kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie na podstawowym poziomie edukacji. Docelowa grupa obejmowała wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne w obszarze samorządowym miasta Ikeja, będącym stolicą stanu Lagos, a próbę badawczą stanowiło 120 nauczycieli. Dobór próby był celowy. Uzyskane wyniki pokazują, że korupcja w Nigerii stanowi problem dla realizacji wspomnianych celów kształcenia, gdyż zniszczyła wartości i normy społeczne. Badanie ujawniło, że społeczeństwo nigeryjskie zachęca do praktyk korupcyjnych, które są powszechne na podstawowym poziomie edukacji. Wśród czynników wpływających na korupcję należy uznać zachłanność, marny system nagród, niewłaściwe wychowanie wyniesione z domu, wpływ rówieśników i słabą jakość usług. Nauczyciele sprzyjają korupcji poprzez wyłudzenia, przyjmowanie podarunków, przekupstwo i kumoterstwo. Rząd nigeryjski powinien zintensyfikować wysiłki w celu rozwiązania problemu korupcji, która rozpowszechniła się w instytucjach oświatowych, zwłaszcza na podstawowym poziomie edukacji.

Słowa kluczowe: korupcja w Nigerii, wiedza o społeczeństwie, cele kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie, podstawowy poziom edukacji

 

Summary

Corruption in Nigerian institutions is a cankerworm which has eaten deep into the fabric of both the environment of teachers and the pupils at the basic educational level. Social studies education is the vehicle through which the desired culture, values and norms of the society are inculcated to the youth. Social studies education is also an appreciation of cultural heritage. The paper examines corruption in Nigeria as bane to an effective realization of social studies educational objectives at the basic level of education. The target population comprised all the basic schools in Ikeja Local Government Area, Lagos State, and the sample comprised 120 primary and junior secondary school teachers. These teachers were selected using purposive sampling technique. The findings showed that corruption in Nigeria is a problem to the realization of these objectives because it destroyed the values and norms of the society. The research revealed that Nigerian society encourages corrupt practices and this is high at the basic educational level. Greediness, poor reward system, wrong home training, peer influence and poor condition of service tend to cause corruption. Teachers encourage corruption through extortion, acceptance of gift items, bribery, and favoritism. Nigerian government should intensify effort to address the issue of corruption which has become endemic in the institutions of learning, especially at the basic educational level.

Key words: corruption in Nigeria, social studies education, social studies educational objectives, basic level of education

 

 

 

Marek Kluz

 

Rola kary w procesie wychowania i duchowego rozwoju osobowości dziecka [EN]

The role of punishment in the process of education and the spiritual growth of the child's personality

 

Abstrakt

W niniejszej publikacji podjęto próbę ukazania znaczenia kary w życiu dziecka, a dokładniej w procesie wychowania i formowania się jego ludzkiej osobowości w rodzinie i w szkole. Kara stanowi ważny element wychowawczy, znacząco wpływa na kształtowanie się ludzkiej osobowości. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy są fundamentalnymi podmiotami oddziałującymi na kształtowanie się właściwych postaw moralnych dziecka. Ich szczególną troską i obowiązkiem jest takie przygotowanie młodych ludzi do życia, aby umieli sobie radzić w trudnych okolicznościach i zawsze postępować zgodnie z zasadami moralnymi.

Słowa kluczowe: kara, dziecko, rodzina, szkoła, nauczyciel, osobowość, wychowanie

 

Summary

In this publication an attempt to show the importance of punishment in the life of the child, more precisely in the process of upbringing and formation of his or her human personality in the family and in the school, was presented. The punishment constitutes an important pedagogical element, significantly influencing the development of human personality. Parents, teachers, educators are fundamental entities who have impact on shaping the moral attitudes of the child. Their particular concern and duty are to prepare young people for life so that they could cope in difficult circumstances and always follow moral principles.

Key words: punishment, child, family, school, teacher, personality, upbringing

 

 

Danuta Grzesiak-Witek

 

Język uwięziony w ciele: dlaczego Stephen Hawking nie mówi? Pomoc logopedyczna u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym [EN]

Language trapped in the body: why Stephen Hawking does not speak? Speech therapy for patients with ALS

 

Abstrakt

Artykuł prezentuje kierunki pomocy logopedycznej organizowanej w odniesieniu do osób cierpiących na SLA (stwardnienie zanikowe boczne). Jest to choroba nieuleczalna, która powoduje uzależnienie od osób trzecich. Postępując, zabiera możliwość samodzielnego poruszania się, spożywania posiłków. Powoduje niedowłady, zaburzenia połykania, trudności z oddychaniem. Na wycofanie się osoby chorej z życia mają wpływ także zaburzenia mowy w postaci dyzartrii (anartrii). Tekst pokazuje, w nawiązaniu do historii najsłynniejszego pacjenta cierpiącego na SLA – Stephena Hawkinga, w jaki sposób logopeda może pomóc chorym w utrzymaniu werbalnego porozumiewania się. Prezentuje zakres terapii logopedycznej wobec pacjentów z SLA, tj. ćwiczenia narządów mowy (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), fonacyjne, oddechowe, artykulacyjne, prozodyczne oraz inne – służące np. ograniczeniu nadmiernego ślinienia, zminimalizowaniu zaburzeń połykania, odkrztuszaniu wydzieliny z drzewa oskrzelowego.

Słowa kluczowe: stwardnienie zanikowe boczne, Stephen Hawking, pomoc logopedyczna, dyzartria

 

Summary

The paper presents the trends in speech therapy organized for people suffering from ALS (amyotrophic lateral sclerosis). It is an incurable disease which causes dependence on other people. While progressing, it eliminates the ability to move and eat meals. It causes pareses, swallowing disorders, breathing difficulty. People suffering from this disease withdraw from life also due to speech disorders such as dysarthria (anarthria). With reference to the story of the most famous ALS patient – Stephen Hawking, the paper shows how a speech therapist can help people with ALS to maintain verbal communication. It presents the scope of speech therapy for ALS patients, i.e. exercising speech organs (the tongue, lips, the soft palate, the mandible), doing breathing and vocal exercises, articulation and prosodic exercises, as well as others which serve to, e.g. minimize hypersalivation, swallowing disorders, and expectoration of secretions from the bronchi.

Key words: amyotrophic Lateran sclerosis, Stephen Hawking, speech therapy, dysarthria

 

 

Urszula Kempińska

 

Społeczno-kulturowe implikacje lektury powieści z serii „Pięćdziesiąt twarzy Greya” E.L. James [EN]

Socio-cultural implications of reading novels from the series “Fifty Shades of Grey” by E.L. James

 

Abstrakt

Książka 50 twarzy Greya autorstwa E.L. James wspięła się na szczyt list bestsellerów w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji czy Stanach Zjednoczonych, gdzie trafiła do słynnego zestawienia „New York Timesa”. To, że saga o Greyu stała się tak popularna, uświadamia nam, że w kulturze Zachodu zaszły głębokie przemiany wartości moralnych. Banalne słownictwo, masa powtórzeń, niepoprawne zredagowanie całego tekstu, a książka wciąż się sprzedaje. Amerykańscy badacze stwierdzili, że lektura tych książek sprzyja rozwijaniu się niepożądanych i destrukcyjnych zachowań, takich jak: nadmierne picie alkoholu, zaburzenia odżywiania, podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych i trwanie w toksycznym związku. Celem artykułu jest ukazanie implikacji, jakie wiążą się z czytaniem książek o zabarwieniu pornograficznym, w szczególności przez nastoletnie dziewczęta. Jest też próbą zwrócenia uwagi na konieczność zmian w polskiej edukacji seksualnej.

Słowa kluczowe: 50 twarzy Greya, bestseller, czytelnictwo, przemiany wartości moralnych, nastolatki

 

Summary

The book 50 shades of Grey by E.L. James got to the top of bestseller lists in many countries, including the United Kingdom, France or the USA, where it hit the famous “New York Times” list. The fact that the saga about Grey has become a bestseller makes us realize that Western cultures have profoundly transformed moral values. Banal vocabulary, lots of repetitions, wrong redaction of the whole text, and despite such faults the book still sells. American researchers have found that reading these books leads to the development of undesirable and destructive behaviors such as excessive drinking, eating disorders, risky sexual behavior and toxic relationships. The purpose of the article is to show the advantages and effects of reading pornographic books. This remark relates especially to teenage girls. It is also an attempt to draw attention to the necessity of some changes in Polish sexual education.

Key words: 50 shades of Grey, bestseller, reading, transformation of moral values, teenagers

 

 

 

Emilia Kramkowska

 

Przemoc wobec ludzi starych ciemną stroną funkcjonowania współczesnej rodziny [EN]

Violence against elderly people as a dark side of functioning of the modern family

 

Abstrakt

Wśród różnych problemów, które nękają współczesną rodzinę, pojawia się przemoc, czyli różne formy nadużyć praktykowane przez tych, których powinna łączyć szczególna i bliska więź. Powinna, ale niestety nie zawsze tak jest. Przemoc w rodzinie może występować w różnych konfiguracjach: między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem, między dziadkami a wnukami itd. Niezależnie od tego, z jaką relacją mamy do czynienia, przemoc doświadczana w rodzinie jest bolesnym przeżyciem. W artykule omówiono problem przemocy doznawanej przez rodziców w podeszłym wieku ze strony ich dorosłych dzieci. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z matkami doświadczającymi różnych form nadużyć ze strony synów i córek, wskazano na okoliczności zaistniałej sytuacji, przejawy agresywnych zachowań sprawcy, jak też opisano postawy matek wobec doznawanych krzywd. Celem artykułu jest ukazanie, iż przemoc, również wobec najstarszych, a nie tylko najmłodszych członków rodziny, może być jej ciemną stroną.

Słowa kluczowe: rodzina, starszy człowiek, przemoc w rodzinie, alkoholizm

 

Summary

Violence is one of various problems experienced by a contemporary family. Domestic violence means various forms of abuse practiced by those who should be bound by a very particular type of relation. It should be the case but unfortunately not always is. The violence configuration between family members may vary. It appears between spouses, a parent and a kid, a grandchild and grandparent, etc. Regardless of the relationship which we deal with, family violence is a painful experience. The problem of violence against elderly people inflicted by grown-up children is discussed in the article. Based on interviews with mothers experiencing various forms of abuse on the part of sons and daughters, the author indicates the circumstances of the situation, the types of aggressive behavior of the perpetrators, the victims’ reaction to the abuse and the forms of dealing with it. The aim of such content is to present that violence against the oldest, not only the youngest members of the family, may be its dark side.

Key words: family, elderly man, family violence, alcoholism

 

 

Anna Róg, Monika Wojtkowiak

 

Obraz matki w oczach wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego [EN]

Perception of a mother by young people from Youth Educational Centre in Kielce

 

Abstrakt

Niedostosowanie społeczne jest zjawiskiem o niejednolitej etiologii, w powstaniu którego ogromną rolę odgrywa na ogół środowisko rodzinne. Niestety, mimo przypisanych jej zadań, niejednokrotnie rodzina jest źródłem zaburzeń, a jej niewydolność odbija się w sposób szczególnie dotkliwy na funkcjonowaniu dzieci. Z uwagi na to, że szczególną rolę w rodzinie przypisuje się matce, artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak tę rolę postrzegają wychowankowie młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W trakcie badań respondenci stworzyli listę cech odpowiadających matce, a następnie grupowali je w dwóch wariantach „moja matka” i „matka idealna”. Otrzymane wyniki pozwoliły na stworzenie obrazu tego, jak postrzegają własne matki i jakie według nich przymioty powinny charakteryzować matkę idealną. Otwarte pozostaje pytanie, na ile owe cechy odzwierciedlają środowisko rodzinne wychowanków, a na ile są wynikiem odczuwania pewnych braków w tym zakresie.

Słowa kluczowe: matka, młodzież, niedostosowanie społeczne, młodzieżowy ośrodek wychowawczy

 

Summary

Social maladjustment is a phenomenon of non-uniform etiology, in case of which family environment plays a major role. In spite of responsibilities referred to a family, quite often it is the source of functional disorders and its inefficiency is reflected in children’s behavior. Due to the fact that mother plays a particular role in a family, this paper is an attempt to provide an answer to a question how this role is perceived by young people from the Youth Educational Center. In the course of the research, the respondents created the list of features of character which described a mother and then they divided them into two groups: “my mother” and “an ideal mother”. The obtained results allowed to create the picture, how they perceive their mothers and what character traits should characterize an ideal mother. Still, there is a question to what extent these features reflect the youth’s family environment and to what extent they result from the feeling of some deficiencies in this regard.

Key words: mother, adolescents, social maladjustment, Youth Educational Center

 

 

 

BIOGRAFIE/BIOGRAPHIES

 

 

Piotr T. Nowakowski

 

Rodem z Niska: sylwetka księdza profesora Mariana Wolickiego

Born in Nisko: the profile of the Reverend Professor Marian Wolicki

 

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

Bogdan Więckiewicz

 

O religijności Polaków w dobie sekularyzacji Europy (rec. Janusz Mariański, Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, stron: 513)

On the religiousness of Poles in the age of secularization of Europe (review of Janusz Mariański, Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, pages: 513)

 

 

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY/REPORTS AND ANNOUNCEMENTS

 

 

Małgorzata Przybysz-Zaremba

 

O autorytecie w wychowaniu

About authority in education

 

 

Planowane konferencje

Planned conferences

 

 

 

NOTY O AUTORACH/NOTES ABOUT THE AUTHORS

 

 

Contents

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2018, godz. 15:46 - Mirosław Rewera