Społeczeństwo i Rodzina

 

 

Nr 55 (2/2018) | kwiecień – czerwiec

 


Przedmowa/Foreword

(ks. Roman B. Sieroń)

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

David P. Harris

 

Jan Paweł II i Thorstein Veblen: przekrój teoretyczny wymiarów pracy i instynktu dobrej roboty [EN]

Pope John Paul II and Thorstein Veblen: a theoretical intersection regarding the dimensions of work and the instinct of workmanship

 

 

Abstrakt

Na pierwszy rzut oka, praca wydaje się pojęciem stosunkowo prostym i jasnym. Ludzie spędzają sporą część dnia angażując się w działania mające przynosić im dochód. Zarazem praca zapewne jest, lub może być, czymś bardziej konkretnym. W niniejszym artykule przeanalizowano pojęcie pracy w świetle poglądów Jana Pawła II i Thorsteina Veblena. Warto zwrócić uwagę na Veblena ze względu na jego szkic uwzględniający instynkt dobrej roboty i stopnie rozdziału w miejscu pracy. Jego ujęcie pracy nie poddawało się tradycyjnym teoriom ekonomicznym. Lata później również Jan Paweł II prowadził badania nad pracą, rozwinąwszy jej obiektywne i subiektywne wymiary. Jego interpretacja także różniła się od konwencjonalnego spojrzenia ekonomicznego na pracę. Łącząc poszczególne dzieła Jana Pawła II i Thorsteina Veblena, zamierzeniem niniejszego artykułu była ocena znaczenia pracy i potencjalnych tego konsekwencji dla pracowników.

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, historia myśli ekonomicznej, praca, Thorstein Veblen, Jan Paweł II

 

Abstract

On the surface, the notion of work may appear to be a relatively simple and straightforward concept. We humans spend a fair amount of our waking hours engaged in some activity that yields an income. At the same time, perhaps work is, or can be, something more substantive. This paper examines the idea of work from the viewpoints of Pope John Paul II and Thorstein Veblen. Veblen is notable for his outline of work that considers an instinct of workmanship and degrees of separation within a workplace. He supposed an understanding of work that had not been captured by traditional economic theory. Years later, Pope John Paul II also investigated work and developed his objective and subjective dimensions of work. His interpretation also varied from conventional economic views of work. Integrating particular writings of Pope John Paul II and Thorstein Veblen, this paper intends to evaluate the implications of work, as well as the potential ramifications for workers.

Key words: social economics, history of economic thought, work, Thorstein Veblen, Pope John Paul II

 

 

Bernadeta Piszczygłowa, Paweł Prüfer

 

Wyzwania w zarządzaniu podmiotem leczniczym w kontekście deficytu kadr medycznych: uwarunkowania społeczne

Challenges in the management of the medical entity in the context of the shortage of medical staff: social conditions

 

Abstrakt

Celem artykułu jest próba diagnozy problemów, z jakimi borykają się zarządzający podmiotami leczniczymi (szpitalami) oraz kierujący pracą personelu zatrudnionego w oddziałach szpitalnych. Wyzwania i uwarunkowania dotyczą istniejących deficytów w zatrudnieniu kadr medycznych, głównie w grupach zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych. Problemy te wywierają bezpośredni wpływ na zawieranie kontraktów przez podmioty lecznicze z NFZ, a w konsekwencji na realizację tychże kontraktów w zakresie świadczenia usług zdrowotnych i medycznych. Opisywana i analizowana złożoność zjawiska uwypukla newralgiczną kwestię: optymalne zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów. Analiza została przeprowadzona w szerszym kontekście interpretacyjnym – w perspektywie mechanizmów społecznych, kulturowych i organizacyjnych współczesnej rzeczywistości społecznej.

Słowa kluczowe: podmiot leczniczy, zarządzanie podmiotem leczniczym, personel medyczny, deficyt kadr medycznych, społeczeństwo

 

Abstract

The aim of the article is an attempt to diagnose problems faced by managers of medical entities (hospitals) and managers of the work of staff employed in hospital wards. Challenges and conditions concern existing deficits in the employment of medical staff, mainly in the professional groups of doctors, nurses and midwives. These problems have a direct impact on contracting by health entities from the National Health Fund and, consequently, on the performance of those contracts in the scope of providing health and medical services. The described and analysed complexity of the phenomenon brings out a sensitive issue: optimal health and life protection of patients. The analysis was carried out in a broader context of interpretation – in the perspective of social, cultural and organisational mechanisms of contemporary social reality.

Key words: medical care organisation, medical entity management, medical staff, shortage of medical staff, society

 

 

Marek Kumór

 

Etyka małżeńska we współczesnym nauczaniu Kościoła w perspektywie encykliki Humanae vitae

Matrimonial ethics in the contemporary teaching of the Church in the perspective of the encyclical Humanae vitae

 

 

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem etyki małżeńskiej. Z jednej strony ukazuje znaki towarzyszące współczesnym małżonkom, w których kontestowana jest etyka małżeńska, a z drugiej – pragnie ukazać fundament miłości małżeńskiej. Rozdźwięk między miłością a prokreacją to wynik kontekstu społeczno-kulturowego, w którym dominuje wolność i przesadne dążenie do autonomii. Prokreacja jawi się w ramach tej tendencji jako ograniczenie wolności i miłości. Wyartykułowano szereg znaków czasu w podejściu do ludzkiej płciowości (zagubienie moralne, hedonizm, utylitaryzm, permisywizm moralny, relatywizm moralny, sytuacjonizm etyczny, współżycie seksualne przed ślubem, konkubinaty, antykoncepcja). Kwestionuje się samą podstawę małżeństwa i rodziny, zanika wrażliwość na Boga. Tym bardziej zasadne jest we współczesnym nauczaniu Kościoła ukazywanie fundamentu etyki małżeńskiej, który został przedstawiony przez papieża Pawła VI w Humanae vitae. Należy dołożyć wszelkich starań, aby usunąć rozdźwięk, jaki powstał między miłością a prokreacją.

Słowa kluczowe: etyka małżeńska, znaki czasu, miłość, prokreacja

 

Abstract

The paper concerns the problem of matrimonial ethics. On the one hand, it shows some symptoms of contestation of matrimonial ethics that married couples face these days, and on the other hand – the foundations of matrimonial love. A hiatus occurring between love and procreation is an effect of social and cultural factors where liberty and oversized looking for autonomy rules. In the frames of these tendencies, procreation seems to be a reduction of freedom and love. There have been described a number of “signs of time” concerning the human sexuality (moral lost, hedonism, utilitarianism, moral permissivism, moral relativism, situational ethics, sexual relationship before marriage, cohabitations, contraception). The foundation of love and family itself is quested and sensitivity to God vanishes. For those reasons, it is needed to show the basis of matrimonial ethics that was presented in Paul VI’s encyclical Humanae vitae. Every effort should be made to remove a dissonance that has occurred between love and procreation.

Key words: matrimonial ethics, signs of time, love, procreation

 

 

Małgorzata Gruchoła

 

Wearable technology wyznacznikiem transgresji czy regresu intelektualno-kulturowego? (na przykładzie transhumanizmu)

Is wearable technology a determinant of transgression or intellectual and cultural regression? (based on the example of transhumanism)

 

 

Abstrakt

Przedmiotem teoretycznych rozważań w niniejszym artykule jest zagadnienie, które można sprowadzić do pytania o konsekwencje zastosowania rozwiązań wearable technology w przekraczaniu ludzkich możliwości i ograniczeń. Przyjęto tezę, iż korzystanie z ubieranych technologii jest wyznacznikiem zarówno transgresji, jak i regresu intelektualno-kulturowego wynikającego z realizacji założeń transhumanizmu w społeczeństwie informacyjnym. Analiza literatury prowadzi do wniosku, iż dostępne na rynku elektronicznym rozwiązania wearable technology umożliwiają przekraczanie ludzkich ograniczeń i uwarunkowań, nie ingerując w naturę ludzką. Na obecnym etapie ich rozwoju są przejawem transgresji, natomiast w dalszej perspektywie czasowej – jak należy przypuszczać – będą wyznacznikiem regresu intelektualno-kulturowego. Artykuł ma charakter analityczno-opisowy.

Słowa kluczowe: przekraczanie, transgresja, transhumanizm, wearable technology

 

Abstract

The article considers the issue of how the use of wearable technology can help in overcoming boundaries of human capabilities and limitations, and what consequences it causes for humans. It has been assumed that the use of wearable technology is both a determinant of transgression, and a determinant of intellectual and cultural regression, resulting from the implementation of the objectives of transhumanism in the information society. The analysis of the literature leads to the conclusion that the wearable technology solutions, available in the electronic market, allow to surpass human capabilities and limitations, without interfering with human nature. At the present stage of their development, these solutions are a sign of transgression, but it should be expected that in the longer term they will determine an intellectual and cultural regression. This publication uses an analytical-descriptive method.

Key words: overcoming, transgression, transhumanism, wearable technology

 

 

Monika Parchomiuk, Ewa Stępień

 

Doświadczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną związane z teatroterapią

Experiences of people with intellectual disabilities associated with theatre therapy

 

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza doświadczeń osób z niepełnosprawnością intelektualną związanych z udziałem w warsztatach terapii zajęciowej realizujących teatroterapię. Materiał badawczy zebrano za pomocą wywiadów przeprowadzonych z udziałem dziewięciu kobiet i mężczyzn. Wymiar odczuć i znaczeń nadawanych uczestnictwu w warsztatach i spektaklach zawierał osobiste preferencje, trudności, emocje i uczucia, poczucie tożsamości, postrzegane korzyści dla własnego rozwoju i funkcjonowania, motywację oraz relacje społeczne ze współuczestnikami i publicznością. Wykazano, że aktywny i świadomy udział w działalności teatralnej wykracza poza tradycyjnie oczekiwane cele rehabilitacji społecznej i zawodowej. Znaczenie udziału w rolach niestandardowych, jakimi są role aktorskie, pozwala niepełnosprawnym intelektualnie osiągać korzyści w wymiarze indywidualnym i społecznym. W tym pierwszym – rozwijać kompetencje życiowe i zyskiwać autonomię, w tym drugim – wzmacniać ich tożsamość, ale jednocześnie zmieniać ich społeczny wizerunek jako człowieka zależnego i pozbawionego doświadczeń wewnętrznych.

Słowa kluczowe: warsztaty terapii zajęciowej, teatroterapia, teatr terapeutyczny, niepełnosprawność intelektualna, doświadczenia

 

Abstract

The article concerns the analysis of the experiences of people with intellectual disabilities related to their participation in drama therapy workshops. The research material was collected through interviews carried out with nine men and women. The dimension of feelings and meanings related to participating in workshops and spectacles included personal preferences, problems, emotions and feelings, a sense of identity, benefits for one’s own development and functioning, motivation and social relationships with the audience and participants. It has been shown that active and conscious participation in theater activities goes beyond the traditionally expected goals of social and occupational rehabilitation. The importance of non-standard roles, which are actors, allows the persons with intellectual disability to benefit individually and socially. In the individual dimension they develop life skills and gain autonomy. In the social dimension they strengthen their identity, and at the same time they change social image of depended person without inner experiences.

Key words: therapy workshops, theatre therapy, therapeutic theatre, intellectual disability, experiences

 

 

Łukasz Szwejka, Małgorzata Piasecka

 

Medialne kreowanie funkcji monitoringu wizyjnego

Functions of the closed circuit television created by the media

 

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie rezultatów analizy dotyczącej medialnego konstruowania funkcji monitoringu wizyjnego. Temat ten został podjęty w wyniku obserwacji współczesnych trendów w zakresie intensywnej rozbudowy monitoringu wizyjnego przy społecznej aprobacie tego rozwiązania. Warto podkreślić, że wyniki analiz empirycznych nie potwierdzają wpływu kamer na spadek przestępczości. W tekście zaprezentowano współczesne teorie, które pozwalają uchwycić oddziaływanie przekazów medialnych na obraz przestępczości. Teorie te stanowiły klucz do interpretacji uzyskanych wyników. Zwłaszcza zaproponowany przez Shana Nelsona-Rove układ określany jako „melodramatyczny ład moralny” dostarcza ciekawych wniosków na temat konstruktywistycznych procesów wokół rozbudowy systemów monitoringu wizyjnego.

Słowa kluczowe: monitoring wizyjny, przegląd systematyczny, teoria ugruntowana, konstruktywizm społeczny

 

Abstract

The main purpose of the paper is to present the empirical results on the closed circuit television (CCTV) phenomenon constructed by the media. This subject was taken as a result of modern trends observation in the scope of closed circuit television development as well as the social approval of this process. Moreover, it should be noted that the results of the empirical studies do not confirm the impact of CCTV on crime reduction. This paper presents contemporary theories that allow to capture the link between the media messages and social image of crime. These theories were the key to the interpretation of the results. In particular, the moral drama concept proposed by Shan Nelson-Rove provides interesting conclusions about the constructivist processes around the development of CCTV.

Key words: closed circuit television, systematic review, grounded theory, social constructionism

 

 

Sławomir Wilk

 

Rola rodziny w wychowaniu i kształtowaniu postaw wobec przeszłości

The role of the family in upbringing and shaping attitudes towards the past

 

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie roli rodziny w kształtowaniu postaw wobec przeszłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tekście zarysowano kontekst teoretyczny (zmodyfikowaną teorię Andrzeja Szpocińskiego) i metodologiczno-badawczy oraz przedstawiono analizy dotyczące sytuacji rodzinnych związanych z przeszłością. Wyodrębniono, za pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej, 6 typów postaw wobec przeszłości, a następnie sprawdzono zależności pomiędzy postawą rodzinno-monumentalną a zmiennymi dotyczącymi cech społeczno-demograficznych. Dokonane analizy wykazały, że uczniowie, których przodkowie uczestniczyli w wydarzeniach historycznych, częściej wykazują silną i bardzo silną postawę rodzinno-monumentalną niż uczniowie, którzy takich przodków nie posiadają. W zakończeniu tekstu zawarto postulaty wykorzystania rodzinnych historii jako elementu nauczania historii w szkole.

Słowa kluczowe: socjologia, rodzina, pamięć społeczna, postawa wobec przeszłości

 

Abstract

The aim of the article is to present the role of the family in shaping attitudes towards the past among high school students. The text outlines a theoretical framework (a modified theory of Andrzej Szpociński) as well as methodology and research overview and presents the analyzes of family situations related to the past. Six types of attitudes towards the past have been identified by means of exploratory factor analysis, and then the relationships between the family-monumental attitude and the variables concerning socio-demographic characteristics were checked. The analyzes showed that the students whose ancestors participated in historical events tend to show a strong and very strong family-monumental attitude more often than the students who do not have such ancestors. Ultimately, the postulates of using family histories as part of teaching history at school were included.

Key words: sociology, family, collective memory, attitude towards the past

 

 

Paulina Albińska, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół

 

Psychospołeczne problemy rodziców na wczesnych etapach diagnostyki i leczenia dzieci z wrodzoną łamliwością kości typu III

Psychosocial problems of parents in early steps of diagnosis and treatment of children with osteogenesis imperfecta type III

 

Abstrakt

Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta, OI) jest chorobą tkanki łącznej uwarunkowaną genetycznie. Etiopatogeneza tego schorzenia łączy się z występowaniem mutacji (głównie genów COL1A1 i COL1A2). Podstawowym objawem choroby są niewspółmierne do urazu nawracające złamania. Wśród wyodrębnionych typów OI najcięższym nieletalnym wariantem jest typ III, tzw. postępująco-deformujący. W dobie obecnego rozwoju wiedzy medycznej jego rozpoznanie możliwe jest już około 20 tygodnia ciąży. Z tego względu rodzice jeszcze przed narodzeniem dziecka stają wobec wielu psychospołecznych wyzwań. Niniejsze badanie jakościowe przeprowadzone w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miało na celu przybliżenie trudności, z którymi spotykają się rodzice dzieci z OI na najwcześniejszym etapie diagnostyki i leczenia.

Słowa kluczowe: wrodzona łamliwość kości, niepełnosprawność fizyczna, adaptacja do choroby, trudności rodziców, ciąża wysokiego ryzyka

 

Abstract

Osteogenesis imperfecta (OI) is a genetically determined connective tissue disease. Etiopathogenesis of OI is connected with the occurrence of mutations (mainly COL1A1 and COL1A2 genes). The main symptom of the disease are recurrent fractures, disproportionate to the injury. Among the types of OI the heaviest non-lethal variant OI is type III, called progressively-deforming. In the current medical knowledge the diagnosis is possible about week 20 of pregnancy. For this reason, the parents before the child is born are faced with many psychosocial challenges. The aim of this qualitative study, conducted in the Department of Pediatric Propedeutics and Bone Metabolic Diseases at the Medical University of Lodz, was to familiarize the difficulties faced by parents of children with OI at the earliest stage of diagnosis and treatment.

Key words: osteogenesis imperfecta, physical disability, adaptation to a disease, difficulties of parents, high-risk pregnancy

 

 

Zofia Frączek

 

Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny w percepcji nauczycieli i wychowawców

Educational functioning of modern family in perception of teachers and educators

 

Abstrakt

Mimo dynamicznie postępujących przemian społecznych, rodzina jest wciąż podstawowym i najsilniej oddziałującym środowiskiem wychowawczym, którego jakość funkcjonowania w znacznej mierze decyduje o rozwoju i przyszłości dziecka. Warto więc zabiegać o właściwą kondycję wychowawczą tego środowiska poprzez projektowanie programów służących rozwijaniu świadomości wychowawczej rodziców i doskonaleniu ich umiejętności wychowawczego oddziaływania na dzieci. Skuteczność każdego przedsięwzięcia wymaga najpierw przeprowadzenia rzetelnej diagnozy stanu początkowego, stąd też istotne jest wstępne rozpoznawanie wychowawczego funkcjonowania współczesnej rodziny i występujących w tym względzie potrzeb. Tekst ten stanowi prezentację wyników badań własnych, ukazujących wychowawcze funkcjonowania rodziny w percepcji nauczycieli i wychowawców. W podsumowaniu sformułowano wnioski stanowiące pewną propozycję dla projektowania działań praktycznych.

Słowa kluczowe: współczesna rodzina, wychowanie w rodzinie, środowisko wychowawcze, rozwój dziecka

 

Abstract

Despite dynamic social transformations, family remains a basic and the most influential educational environment. Its quality of functioning extensively determines child’s development and future. Subsequently, it is worth striving to achieve proper educational condition of this environment by preparing programs which develop educational awareness of parents and which improve their influence on children. Effectiveness of each endeavour needs previous diagnosis of primary condition and this is why the introductory description of educational functioning of family and its needs is significant. The paper contains presentation of author’s research results about educational functioning of family in perspective of teachers and educators. In summation, the author shows conclusions which are a suggestion for the future projects of practical activity.

Key words: modern family, education in family, educational environment, child’s development

 

Agnieszka A. Karłowicz

 

Noszenie w chuście jako odpowiedź na potrzeby dziecka [EN]

Babywearing in wraps as an answer for child’s needs

 

Abstrakt

Noszenie, które było naturalne w społeczeństwach pierwotnych, dzisiaj przez wielu jest postrzegane jako rozpieszczanie. Tymczasem dziecko jest ewolucyjnie przystosowane do noszenia, a bliska obecność rodzica ma korzystny wpływ na jego rozwój. Bardzo ważny dla dziecka jest opiekun, który rozpoznaje jego potrzeby i odpowiednio na nie reaguje. Do najważniejszych należą potrzeba bezpieczeństwa i bliskości z rodzicem. Można je zaspokoić poprzez noszenie w chuście, które imituje warunki życia płodowego. Chusta jest bezpieczną bazą dla dziecka, z której może bez przeszkód poznawać świat. Noszenie ma uzasadnione i naukowe podstawy, a osiągane korzyści są obserwowane w każdej sferze rozwoju. Zrozumienie, że nie jest to nowa moda, ale odpowiedź na rzeczywiste potrzeby dziecka, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia mu optymalnych warunków rozwoju.

Słowa kluczowe: więź, noszenie w chuście, noszeniak, potrzeby, chusty

 

Abstract

Carrying children, which was natural in primitive societies, today is perceived by many as spoiling the child. Meanwhile, the child is evolutionarily adapted to be carried, and the close presence of a parent has a beneficial effect for baby’s development. It is important for the child that the caregiver can recognize its needs and react appropriately. One of the most important are the needs for security and closeness with the parent. They can be met by carrying in wraps, which imitates conditions of fetal life. The wrap is a safe base for the child, from which it can learn the world around without apprehension. Carrying a child has its legitimate and scientific basis, and the achieved benefits can be observed in each sphere of development. Understanding that this is not a new fashion but the answer to the real needs of a child is crucial to provide him with optimal developmental conditions.

 

Key words: attachment, babywearing, clinging young, needs, wraps

 

 

BIOGRAFIE/BIOGRAPHIES

 

 

Mateusz Szast

 

Ludwik Krzywicki: etnograf i ekonomista

Ludwik Krzywicki: an ethnographer and economist

 

Abstrakt

Ludwik Krzywicki zajmował się socjologią, etnografią, ekonomią, statystyką, psychologią, kulturą oraz antropologią, a miał przecież wykształcenie matematyczne. Przede wszystkim był socjologiem, inne zaś dyscypliny były podporządkowane temu nadrzędnemu myśleniu socjologicznemu. Krzywicki wywarł ogromny wpływ na kształt humanistyki światowej, gdyż należąc do pierwszego pokolenia uczniów Karola Marksa, kierował się wytycznymi swego mistrza przez całe twórcze życie. Odegrał niekwestionowaną rolę w rozwoju socjologii polskiej za sprawą popularyzowania materializmu historycznego, nade wszystko starając się go wykorzystać w szczególnych studiach socjologicznych, ekonomicznych, demograficznych i antropologicznych. Do jego uczniów z okresu dwudziestolecia międzywojennego należy zaliczyć m.in. późniejszych profesorów: Żannę Kormanową z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Andrzeja Grodka ze Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.

Słowa kluczowe: Ludwik Krzywicki, polski socjolog, polski etnograf, Polski ekonomista

 

Abstract

Ludwik Krzywicki dealt with sociology, ethnography, economics, statistics, psychology, culture and anthropology, and all this was done by a man who had a mathematical education. He was above all a sociologist and all other disciplines were subordinated to his overriding sociological thinking. Ludwik Krzywicki exerted a huge influence on the shape of world humanities since he belonged to the first generation of Karl Marx’s students who followed his master’s guidelines throughout his creative life. Krzywicki played an undisputed role in the development of Polish sociology due to the popularization of historical materialism but above all he was a scholar trying to use it in specialized studies on sociology, economics, demographics and anthropology. His students from the inter-war period included, among others, later professors Żanna Kormanowa from the University of Warsaw and Andrzej Grodek from the School of Planning and Statistics.

Key words: Ludwik Krzywicki, Polish sociologist, Polish ethnographer, Polish economist

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

Małgorzata Przybysz-Zaremba

 

O aktywności dziecka pedagogicznie (rec. Lidia Kataryńczuk-Mania, Bogumiła Walak [red.], Wybrane obszary aktywności dziecka w badaniach i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2018, stron: 218)

About child’s activities pedagogically (review of Lidia Kataryńczuk-Mania, Bogumiła Walak [eds.], Wybrane obszary aktywności dziecka w badaniach i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2018, pages: 218)

 

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY/REPORTS AND ANNOUNCEMENTS

 

 

Roman B. Sieroń

 

O wolności człowieka i narodu w perspektywie Biblii

About the freedom of man and nation in the perspective of the Bible

 

 

 

Planowane konferencje

Planned conferences

 

 

 

NOTY O AUTORACH/NOTES ABOUT THE AUTHORS

 

 

Contents

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019, godz. 03:44 - Mirosław Rewera