Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 7 (2/2006)  kwiecień – maj – czerwiec

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLE

 

 

Joanna Biernicka

 

Samoleczenie faktem społecznym

Alternative Medicine as a Social’s Fact

 

W artykule przedstawiono medycynę komplementarną i alternatywną jako fakt społeczny w polskim społeczeństwie. W socjologii nie ma zbyt wiele badań i wszystkie terminy pochodzą z antropologii. W medycynie są sceptycy tego zjawiska. Medycyna komplementarna stanowi charakterystyczną grupę różnorodnych systemów leczniczych i opieki zdrowotnej, praktyk i produktów, które nie są obecnie uważane za część medycyny konwencjonalnej. Dzięki badaniom naukowym, możemy zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób uczniowie są przy użyciu naturalnych praktyk, gdzie szukają pomocy, gdy są chorzy, jak podchodzą do leczenia. Młodzi ludzie tworzą swoistą "medyczną modę" i ważne jest, aby mieć wiedzę na temat ich wyborów. Wniosek jest taki, że ludzie wykorzystują własny system opieki i potrzebujemy profesjonalnych koordynacji badań w celu zwiększenia wiedzy o komplementarnych i alternatywnych produktach medycznych. W artykule jest przedstawione w jaki sposób amerykanie zaczynają dialog między podmiotami świadczącymi usługi medycyny alternatywnej i tradycyjnej, naukowcami  i opinią publiczną. Stworzyli oni bardzo ciekawy raport, który zawiera wskazówki dla integracji komplementarnej i alternatywnej terapii, które są bezpieczne i skuteczne w medycynie konwencjonalnej. Występuje tam szacunek dla współpracy między konwencjonalnymi pracownikami służby zdrowia i tymi, których działania są kształtowane przez inne tradycje  uzdrawiania. Chodzi o to, że w nowoczesnym społeczeństwie powinniśmy stworzyć podstawy dla bardziej kompleksowego systemu ochrony zdrowia, systemu reagującego na indywidualne potrzeby każdego człowieka.

 

This article presents Complementary and Alternative Medicine as a social fact in Polish society. In sociology there is not much research and all terms come from anthropology. In medicine there are skeptics of this phenomenon. Complementary medicine is   a characteristic group of diverse medical and health care systems, practices and products that are not presently considered to be a part of conventional medicine. Thanks to scientific researches we can see why and how students are using the natural practices; where they are looking for help when they are sick; how they undergo treatment. Young people are creating some „medical fashion” and it is important to have knowledge about their choices. The conclusion is that people use self care system and we need professional coordination of researches to increase knowledge about complementary and alternative medicine products. In the article is the presentation how American are starting the dialogue between alternative medicine and conventional providers, scientists and the public. They have created a very interesting report which offers guidance for the integration of complementary and alternative therapies that are safe  and effective into conventional medicine. There is respectful collaboration and cooperation between conventional health professionals and those whose practices are shaped by other healing traditions. The point is that in modern society we should create the foundation for a more comprehensive health  system, a system responsive to the unique needs of each person.

 

 

Witold Bochyński

 

Fundusze europejskie – przedakcesyjne i strukturalne – jako czynnik wsparcia

oraz optymalne źródło finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

European Funds Pre-accession and Structural - as a Factor of Support and the Optimum

Source of Funding for the Development of Small and Medium-sized Enterprises

 

Artykuł przedstawia przedakcesyjne i strukturalne fundusze jako czynnik wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Syntetyczny obraz funduszy przedstawia wprowadzenie do zagadnień połączone ze współfinansowaniem inwestycji przedsiębiorstw. Dotacje są optymalnym źródłem finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Te projekty, które mogą być przedmiotem dotacji muszą być, w zakresie treści - związanych kwestii, zgodne z celami i wytycznymi odpowiednich programów operacyjnych. Korzystanie z dotacji skutecznie wymaga dokładnego przygotowania dokumentów zgodnie z wysokimi wymogami formalnymi. Artykuł może być rodzajem wprowadzenia do kwestii optymalnego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa i jest dedykowany do pracowników naukowych, studentów i przedsiębiorców.

 

This article presents pre-accession and structural funds as a factor of support of the development of enterprises. Synthetic picture of funds presents the introduction to the issues connected with co-financing the investments of companies. Subsidies are optimal source of financing of the development of small and medium enterprises. These projects which might be objects of subsidy have to be, in the field of content – related issues, consistent with aims and guidelines of appropriate operational programs. Taking advantage of subsidy effectively needs some precise preparations of the documents according to the high formal requirements. The article may be a kind of introduction to the issues of optimal financing of enterprise development and is dedicated to the research workers, students and entrepreneurs.

 

 

Waldemar Butryn

 

Organizacja zespołów prowadzących działania innowacyjne w przedsiębiorstwach

Organization of Teams Conducted Innovation Activities in Enterprises

 

Obecnie innowacja jest często uznawana za klucz do sukcesu firmy. Organizacje, które chcą przetrwać i rozwijać się w burzliwym środowisku, muszą wprowadzić innowacje określane jako nowe koncepcje w wyniku ulepszeń technologii i nowych produktów lub istotnych modyfikacji produktów już produkowanych. Innowacyjność wysokiej intensywności i jakości nie występuje samorzutnie. Zasoby twórcze i wiedza pracowników, zdolności organizacyjne w trakcie wdrażania procesów innowacyjnych, jak również dobre stosunki między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem rynkowym są odpowiedzialne za innowacyjny potencjał spółki. Dlatego umiejętności zarządzania organizacji w zmiennym środowisku i tworzenia innowacyjnych strategii są coraz bardziej istotne. W artykule przedstawiono kluczowe organizacyjne opcje i koncepcje zarządzania procesem innowacji: strukturę organizacyjną firm innowacyjnych, cechy charakteryzujące zespoły innowacyjne o wysokiej wydajności, metody wyboru szefa zespołu i członków zespołu, zasady ciągłego zarządzania zespołu oraz plusy i minusy integracji zespołu innowacji i innych działań firmy.

 

Nowadays innovation is often acknowledged as a key to success of business firm. Organizations, which want to survive and develop in turbulent environment, have to introduce innovations defined as new concepts resulting in improvements of technology and new products or significant modifications of products already manufactured. Innovativeness of high intensity and quality does not occur spontaneously. Creative power and knowledge of the personnel, organizational capabilities during implementation of innovation processes as well as a good relationship between the enterprise and its market environment are responsible for the company’s innovation potential. That is why the skills of managing the organization in changeable environment and creating innovative strategies are  more and more important. The article presents key organizational options and concepts regarding management of innovation process: the organizational structure of innovative companies, the qualities characterizing high-performing innovation  teams, methods of selection of the team leader and team members, rules of ongoing management of the team and pros and cons of the integration between innovation team and other activities of the company.

 

 

Agnieszka Cop

 

Kształtowanie dobrych związków z klientami

Forming Good Relationships with Customers

 

 

W artykule podjęto próbę przedstawienia dobrych relacji między dostawcą a nabywcą. Istnieją relacje, które uwzględniają ich wspólne cele i przynoszą korzyści obu prezentowanym stronom. Poszczególne etapy budowania relacji z kluczowym klientem zostały następnie omówione. W końcowej części swego artykułu autor charakteryzuje strategie kreowania relacji z klientami, a następnie wyjaśnia w jaki sposób dobre relacje z klientami wpływają na skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku.

 

In the article an attempt is made to represent the good relations between the supplier and the purchaser. There are the relations that take into account their mutual goals and bring benefits both sides presented. The various stages of building relationships with key customer were then discussed. In the final part of his article the author describes strategies of  creating relationships with customers, and then he explains how a good relationship with customers affects on effective functioning of the enterprise.

 

 

Monika Głuszkowska, ks. Andrzej Gretkowski

 

Każdy jest inny, czyli o roli rodziców i nauczycieli w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego

Everyone is Different, that is about the Role of Parents and Teachers in Upbringing a Disabled Child

 

Autorzy wskazują rodzinę i szkołę jako dwa najważniejsze środowiska wychowawcze kreujące rzeczywistość dziecka niepełnosprawnego. Dalej opisane są przejawy postaw negatywnych, których rodzice powinni unikać. Są to zaprzeczenie rzeczywistości, lęk, nadopiekuńczość i rezygnacja. Następnie omówiona jest szerzej warstwa emocjonalna i jej właściwości, odnosząca się do życia rodzinnego. Ostatnią część artykułu wypełnia prezentacja dwóch grup cech. Autorzy przedstawiają najpierw cechy dotyczące stosunku dziecka do siebie samego (samodzielność, odporność emocjonalna, optymizm, samoakceptacja), a następnie cechy składające się na stosunek dziecka do innych osób (komunikatywność, umiejętność współdziałania). Przedstawiając te cechy autorzy wskazują na ich istotę oraz sposoby ich kształtowania.

 

The authors indicate family and school as the two most important educational environments, which create the reality of a disabled child. Next are described symptoms of the negative attitudes that parents should avoid. These are the denial of reality, fear, overprotection, and resignation. Then it is discussed in more detailed way emotional sphere and its properties, referring itself to family life. The last part of the article fulfills the presentation of two groups of features. The authors present at first features of the child's relationship to itself (self-reliance, emotional resistance, optimism, self-acceptance), then the features that make up the child's relationship to others (communication skills, ability to co-operation). Presenting these features the authors indicate their essence and ways of shaping them.

 

 

Stanisław Janeczek

 

Od rozbudzonych nadziei po dewastację systemu oświaty

From Aroused Hopes till the Devastation of the Education System

 

Autor w swym artykule dokonuje przeglądu projektów i reform edukacyjnych we Francji w XVIII wieku.

 

The author in his article makes of review the projects and educational reforms in France in the eighteenth century.

 

 

Ks. Witold Jedynak

 

Udział Kościoła w życiu politycznym narodu według koncepcji Biskupa Przemyskiego Ignacego Tokarczuka (1965-1993)

Church Participation in the Political Life of the Nation according to the Concept of the Przemyśl Bishop Ignacy Tokarczuk (1965-1993)

 

Biskup Tokarczuk uważa, że chrześcijanie będący równocześnie obywatelami państwa  i członkami Kościoła, powinni podejmować starania zmierzające do zaradzenia najważniejszym problemom społecznym. Niewątpliwie taką możliwość daje im aktywny udział w życiu politycznym narodu, który ma decydujący wpływ na wiele dziedzin ludzkiej egzystencji. Głównym celem tej działalności staje się troska o to, aby w życiu publicznym było jak najwięcej prawdy, wolności, sprawiedliwości i szacunku dla każdego człowieka. Osoby sprawujące władzę muszą zawsze pamiętać, że ich najważniejszym obowiązkiem jest gorliwa służba społeczeństwu, troska o dobro wspólne oraz niesienie pomocy najbiedniejszym. Biskup zdecydowanie krytykuje, zarówno komunizm, jak i liberalizm moralny, ponieważ są to systemy zdecydowanie obce chrześcijańskim wartościom. Przyszłość narodu powinna być budowana na trwałych i niezmiennych zasadach Dekalogu. Dlatego polityki nie można zostawiać przypadkowym osobom, lecz mają się w nią angażować ludzie odpowiednio uformowani intelektualnie i duchowo.

 

Bishop Tokarczuk believes that Christians who are also citizens of the state and members of the Church, should undertake efforts aiming at solving the most important social problems. Undoubtedly such opportunity it gives them an active participation in the political life of the nation, which has a decisive influence on many areas of human existence. The main objective of this activity becomes a concern here is that in public life was more and  more truth, freedom, justice and respect for every human being. The authorities must always remember that their most important duty is fervent public service, concern for the common good and to help the poorest. Bishop criticizes both communism and moral liberalism, because these systems are definitely strange to Christian values. The future of the nation should be built on stable and unchanging principles of the Decalogue. Therefore, policies cannot be left with accidental people, but should be engaged  in it people who are properly formed -  intellectually and spiritually.

 

 

Marian Kozaczka

 

Zmiany społeczno-ekonomiczne w województwie tarnobrzeskim w latach 1975-1998

Socio-economic Changes in the Tarnobrzeg Province in the Years 1975-1998

 

Autor przedstawia genezę nowego podziału administracyjnego Polski, a następnie przyczyny lokalizacji siedziby województwa w Tarnobrzegu. W dalszej części określa strukturę gmin i miast nowego województwa a także lokalizację stolicy województwa. Celem artykułu było ukazanie zmian społeczno-ekonomicznych jakie zachodziły w województwie tarnobrzeskim w latach 1975-1998, tj. od chwili jego powstania do czasu wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju (01.01.1999). Analizie poddana została struktura ludności województwa, jego urbanizacja, zmiany w zatrudnieniu i strukturze własnościowej, rolnictwo, przemiany socjalne i oświatowe

 

The author presents the genesis of a new administrative division of Poland, and next - reasons of the location of the province in Tarnobrzeg. In further part he  determines the structure of the municipalities and cities of the new province and the location of the capital of the province. The aim of the article was to show the socio-economic changes taking place in the province Tarnobrzeg in the years 1975-1998 - from its inception until the introduction of new administrative division (01/01/1999). Analysis the province’s population structure was undertaken as well as its urbanization, changes in employment and ownership structure, agriculture, social and educational changes.

 

 

Dariusz Kuncewicz

 

Sekty – panorama definicji

Sects-panorama of Definitions

 

Celem opracowania było uregulowanie terminów i definicji odnoszących się do tzw. sekt. Przegląd definicji przeprowadzono na podstawie  nauki religii, teologii, socjologii, prawa i psychologii. Niektóre definicje były analizowane z punktu widzenia ich genezy i możliwych zastosowań. Autor wskazał na znaczenie odpowiedniego wyboru definicji i niedorzeczność tworzenia eklektycznej definicji sekty.

           

Regularization of terms and definitions referring to so called sects was the purpose of this elaboration. A review of definitions was carried out on ground of study of religions, theology, sociology, law and psychology. Some definitions were analyzed from the point of view of their genesis and possible applications. The author indicated the importance of adequate selection of definitions and baselessness of creation an eclectic definition of sect.

 

 

Katarzyna Miaskowska

 

Zasady prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych

The Rules of Conducting Clinical Investigations of Medicinal Products

 

Lekarstwa nie powinny być szkodliwe dla konsumentów. Dlatego są one tak bezpieczne, jak to tylko możliwe zanim trafią do obiegu. Lekarstwa mogą być wprowadzane na rynek dopiero  po uzyskaniu zatwierdzenia lub rejestracji. Warunkiem przyjęcia jest zwykle przeprowadzenie szeregu badań klinicznych na ludziach, czyli naukowe badania ludzkiej tolerancji i skuteczności nowego leku. Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich do stosowania wobec ludzi dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych testowanych leków. Ich głównym zadaniem jest ochrona uczestników badania klinicznego, zwłaszcza osób młodych.  Badanie kliniczne może zostać uruchomione tylko wtedy, gdy IRB  dojdzie do wniosku, że spodziewane korzyści terapeutyczne oraz korzyści dla zdrowia publicznego przeważają nad ryzykiem.

 

Medicines should not harm the consumer. Therefore, they are as safe as possible to bring in the traffic. Medicines should be permitted only after approval or registration placed on the market. Prerequisite for admission is usually the clinical trials in humans, that is the scientific study of human tolerance and efficacy of a new drug. Directive 2001/20/EC of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of Member States for human use over dumplings implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on the unified law of the clinical testing of drugs. Their main concern is the protection of clinical trial participants, especially young people. The clinical trial may only be started if the IRB comes to the conclusion that the expected therapeutic benefit and the benefit to public health outweigh the risks.

 

 

Jan T. Mróz

 

Materialny i świadomościowy wymiar modernizacji gospodarstw chłopskich na wsi międzywojennej i powojennej. Resume analizy dokonanej w oparciu o pamiętniki „Młodego pokolenia chłopów” i „Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej”

Material and Consciousness Dimension of Modernization of Peasant Farms in the Inter-war and Post-war Countryside. Resume of Analysis Made on the Ground of the Memoirs of the "Young Generations of Peasants," and "Young Generation of Country Folk of the Communist Republic of Poland”

 

Artykuł ten przedstawia podstawowe wnioski zawarte w zakończeniu mojej pracy doktorskiej. Przedmiotem tej dysertacji jest problem modernizacji polskiej wsi w świadomości młodzieży wiejskiej z okresu międzywojennego i powojennego. Jest to porównawcze studium socjologiczno-historyczne. Jest ono oparte na istniejących źródłach – pamiętnikach chłopów, zawartych w dużych zbiorach "Młodego pokolenia chłopów" i "Młodego wsi Polski Ludowej".

We wprowadzeniu do podstawowych problemów analizy zostały wskazane specyfika i fenomen metody biograficznej jako źródła wiedzy socjologicznej; poddana została przeglądowi literatura przedmiotu badań; struktura tych dwóch kolekcji została także scharakteryzowana w dwu aspektach - z punktu widzenia opracowań autorskich, umieszczonych w kolekcjach pamiętników, jak również w kontekście podobieństw i różnic pokazanych w stylu i strukturze zawartości pamiętników, a także cech społeczno-demograficznych ich autorów.

Problem modernizacji wsi został porównawczo zbadany w trzech kluczowych obszarach. Przede wszystkim według czynników modernizacji polskiej wsi i rolnictwa, a następnie przez wskazanie różnic w podstawowych obszarach wiejskiego stylu życia, i wreszcie, według barier istniejących w kulturowym i społecznym systemie wiejskim. Obszary te wyznaczają również granice kolejnych rozdziałach, w których modernizacja wsi była pokazywana w wielu aspektach.

Drugi rozdział ukazuje czynniki modernizacji polskiej wsi i rolnictwa. W analizie porównawczej odniesiono się do powszechności istnienia danego czynnika, stopnia wpływu na modernizację, metody oddziaływania, bezpośrednich lub pośrednich implikacji w określonych obszarach wiejskiej rzeczywistości (w tym stan świadomości podmiotu poddawanego tym czynnikom). Industrializacja, urbanizacja, aktywność państwa, szkoła i inne wiejskie instytucje, organizacje młodzieżowe, innowatorzy, czytelnictwo - są to czynniki, które z jednej strony umożliwiały i przyśpieszały w różnym stopniu tempo wprowadzania innowacji i modernizacji polskiej wsi, wpływając na kształt i charakter tej modernizacji, ale z drugiej strony działały w kierunku osłabienia niekorzystnego wpływu licznych barier istniejących w dość skostniałym  społecznym i kulturowym systemie wiejskim.

Trzeci rozdział zajmuje centralne miejsce w strukturalnych zawartości tej dysertacji. Zostały tu pokazane przeobrażenia w najważniejszych obszarach rzeczywistości wiejskiej: w zawodzie rolnika, gospodarstwach chłopskich, infrastruktury wsi, rodzinie chłopskiej, edukacji, organizacjach młodzieżowych oraz stylu życia, odnosząc zmiany postrzegane przez pamiętnikarzy do obu analizowanych okresach. W każdym wymienionym obszarze zmian, ich charakter i zasięg oddziaływania zostały przedstawione. Analizy rozdziału, choć skoncentrowane głównie na prezentacji określonego status quo i uwydatnieniu, zostały poszerzone o uwagi dotyczące przyczyn tego (danego) stanu rzeczy.

W ostatnim rozdziale mojej pracy omówiłem czynniki generujące postawy zachowawcze lub sytuację, która spowodowała ograniczenia perspektyw wprowadzenia innowacji, umownie zwanych barier modernizacji. Były to: tradycyjna kultura wsi, opinia wiejska, rodzina patriarchalna i jej wartości, działalność parafii, infrastrukturalny i kulturalny obskurantyzm wsi, ubóstwo rodzin chłopskich i błędy w zachowaniu chłopów, wsi, instytucji i państwa. Celem analizy jest pokazanie bezpośrednich i pośrednich zależności pomiędzy określoną rzeczywistością i odczuwaniem jej przez pamiętnikarzy lub - w przypadkach oczywistych przez autora dysertacji - jako ograniczenia, przeszkody w modernizacji wsi, gospodarstwa, zmianie stylu życia, możliwościach własnego rozwoju i awansu społecznego.

Zakończenie zawiera syntezę najważniejszych ustaleń dotyczących problemu modernizacji polskiej wsi. Kwintesencję tej syntezy można wykorzystać do przedstawienia ogólnych wniosków dotyczących przedmiotu badań.

Modernizacja polskiej wsi dokonująca się w okresie dwudziestolecia międzywojennego  i po II wojnie światowej - do roku 1961, są to procesy zachodzące w bardzo różnych warunkach politycznych i społeczno-ekonomicznych. Problem modernizacji wsi jest to problem wyników tych warunków, ale nie tylko. To jest też problem przeszłości, problem dziedzictwa kulturowego, historycznego dziedzictwa. Klasa chłopów od wieków stojąca najniżej w hierarchii społecznej, tradycyjnie niesprawiedliwie traktowana, nie brana pod uwagę, radząca sobie z przeciwnościami życia, w okresie dwudziestolecia międzywojennego zauważyła skalę swojej dyskryminacji. Pomimo ogromnego wyrażania aktywności w ruchu młodo-chłopskim, przeszłość tej klasy (niski prestiż i negatywne skojarzenia związane z tą klasą), a także teraźniejszość (ubóstwo, przeludnienie, system wartości i inne negatywne cechy społeczności wiejskiej) uczyniły proces modernizacji bardzo powolnym. Młodzież wiejska przyjęła strategię szeroko zakrojonych działań metodą małych kroków we wszystkich obszarach wiejskich rzeczywistość, pokazując niezwykłe dojrzałości społecznej, pomysłowości, konsekwencji i determinacji postępowania.

Konsekwencje przeszłości odegrały zasadniczą rolę po raz drugi po II wojnie światowej. Pomimo przeprowadzenia reformy rolnej i całkowitej redukcji bezrobocia w kraju (na-cjonalizacja przemysłu, praca w sektorze rolnym i usług, zasiedlanie na Ziemiach Odzyskanych i sprzyjające okoliczności do samodoskonalenia), to jednak wieś skorzystała stosunkowo najmniej w porównaniu z miastami i innymi środowiskami społecznymi i zawodowymi. Ludności miejska rozwijała się bardziej dynamicznie i tam znajdowało się centrum życia naukowego i kulturalnego, tam rozwój (awans) społeczny miały miejsce. Ludność wiejska tymczasem była ładnie schlebiana przez wiodących ideologów hasłami o jego znaczeniu dla państwa, w rzeczywistości była upośledzana przez rozbudowany system zobowiązań wobec państwa (podatki, obowiązkowe dostawy produktów, itp.). Dlatego w powojennej Polska możemy zaobserwować nadwyżkę, nadprodukcję tworzonych możliwości rozrywek kulturalnych: kina, teatry, pokazy sportowe itp. i edukacji na poziomie uniwersyteckim, w porównaniu z popytem (z możliwością ich zaspokojenia przez młodzież wiejską). Dostęp młodych ludzi do wartości kulturowych był ograniczany przez szereg przeszkód, wśród których skrajna biedy na wsi, a zwłaszcza u rodzin chłopskich, obskurantyzm kulturalny i edukacyjny oraz charakter patriarchalnej rodziny i wiejskiego systemu kulturowego - wydają się mieć największe znaczenie.
Najbardziej utalentowani młodzi ludzie woleli wyemigrować do miasteczek i dużych miast. Szkoda, że zabrakło jej przedwojennego etosu dla miejsca pochodzenia i zawodu rolnika, ponieważ w nowych warunkach było możliwe zdobyć dużo dla wsi.

Powyższe stwierdzenia to tylko niektóre elementy, które muszą być brane pod uwagę podczas badania problemu modernizacji polskiej wsi.

 

This paper depicts basic conclusions contained in the ending of my doctor’s thesis. The subject of that thesis is the problem of modernization of the Polish village in the consciousness of the country youth of inter- and post-war period. The paper is of a sociological and historical kind. It is based on existing sources – memories of peasants written in large collections of diaries of “Young generation of peasants” and “Young generation of country folk of the Communist Republic of Poland”.

In introduction to the fundamental problem of analysis the specificity and phenomenon of biographic method have been indicated as the sources of sociological knowledge; literature of the topic of research has been reviewed; the structure of these two collections has also been characterized in two aspects – from the point of view of authorial elaborations placed in collections of diaries as well as in the context of similarities and differences shown in the style and structure of memoirs’ contents, and also social and demographic features of their authors.

The problem of modernization of village has been comparatively investigated in three crucial areas. First of all according to the factors modernizing the Polish village and agriculture and then through indicating differences in basic areas of rural lifestyle and, at last, according to barriers existing in rural cultural and social system. The areas in question also indicated limits of consecutive chapters in which modernization of village was shown from many aspects.

The second chapter reveals factors modernizing the Polish village and agriculture. In comparative analysis there was a reference to the commonness of existing of  a particular factor, degree of influence on modernization, method of interaction, direct an indirect implications on specified fields of rural reality (including the state of awareness of subject liable to those factors). Industrialization, urbanization, activity of state, school and other rustic institutions, youth organizations, innovators, the reading – these are the factors which on one hand enabled and accelerated in various degree the rate of introduction of innovations and modernization of the Polish village, influencing on the shape and character of that modernization, but on the other hand they acted towards weakening of disadvantageous influence of numerous barriers existing in quite fossilized social and cultural rural system.

The third chapter takes the central place in structural content of this doctoral thesis. Transformations in the most important areas of rural reality have been shown: in farmer’s occupation, farms, infrastructure of the village, peasant family, education, youth organizations and lifestyle, referring changes perceived by diarists to two analyzed periods. In each mentioned area of changes, their character and range of influence have been presented. Analysis of the chapter, although concentrated mainly on presentation of a particular status quo and enhancing differences, have been extended by remarks concerning reasons of this (given) state of affair.

In the last chapter of my thesis I discussed the factors generating conservative attitudes or the situation which caused restrictions in prospects of introducing innovations, conventionally called modernization barriers. There were: traditional country culture, village opinion, patriarchal family and its values, parish activity, infra-structural and cultural obscurantism of the village, poverty of peasant families and mistakes in behavior of peasants, village, institutions and state. The purpose of analysis is showing direct and indirect dependencies between specified reality and feeling it by diarists or – in obvious cases by the author of the thesis – as restriction, obstacle, in modernization of the village, farm, change of lifestyle, possibilities of one’s development and social promotion.

The ending contains synthesis of the most important assignations concerning the problem of modernization of the polish village. Quintessence of this synthesis you can use for introducing general findings concerning the subject of research.

Modernization of the Polish village being executed in the period of twenty years between wars and after World War II – until the year of 1961, are the processes occurring in very different political and socio-economical conditions. Problem of modernization of village is the problem of results of these conditions but not only. This is also the problem of the past, the problem of cultural heritage, historical inheritance. The class of peasants for ages being the lowest rank in social hierarchy, traditionally unfairly treated, disregarded, coping with adversity of life, in period of twenty years between wars noticed the scale of its discrimination. Despite the great expressions of activity in young-peasant movement, the past of this class (low prestige and negative associations connected with this class) and also the present (poverty, overpopulation, system of values and other negative features of rural society) made the process of modernization very slow. The rural youth adopted a strategy of extensive actions by method of small steps in all areas of rural reality, showing extraordinary social maturity, inventiveness, consistency and determination of conduct.

Consequences of the past played a prominent role for the second time after World War II. Despite carrying out land reform and total reduction of unemployment in the country (nationalization of industry, work in agricultural sector and service, settlement the Regained Territories) and favorable circumstances for self-improvement, this is the village which benefited relatively the least in comparison with cities and other social and professional circles. Urban population developed more dynamically and there was the center of scientific and cultural life, there social rise took place. Country population for the time was being nicely flattered by leading ideologists with catchwords about its importance for the state, in effect it was impaired by extended system of obligations towards the state (taxes, compulsory supply of products, etc). Therefore in post-war Poland we can observe surplus, over-production of supply of created possibilities of cultural entertainment: cinemas, theatres, sport shows, etc. and education on university level in comparison with demand ( possibility of their gratification by country youth). Access of young people to the cultural values was limited by a number of obstacles among which utter poverty in the country and particular country families, cultural and educational obscurantism and character of patriarchal family and rural, cultural system – seem to be of greatest importance. The most talented young people preferred to emigrate to towns or big cities. It’s a pity that it lacked the pre-war ethos for the place of origin and farmer’s profession, because in new conditions was possible to win much more for the country.

The above statements are only some elements which must be taken into account while investigating the problem of modernization of the Polish village.

 

 

Ks. Jacek Uliasz

 

Teologiczno-antropologiczne spojrzenie na rejestrację wydarzeń liturgicznych

Theological and Anthropological Vew of the Recording of Liturgical Events

 

Rejestracja liturgicznych wydarzeń ma niewątpliwie swoje własne specyficzne cechy. Jej charakter jest określony przez samo wydarzenie, które jest rodzajem dialogu między Bogiem i człowiekiem. Istotą zachowania, co ma miejsce w relacji między Bogiem a osobą ludzką nie polega dokładnie na najbardziej wiernej możliwej rekonstrukcji zdarzenia, ale w taki sposób, aby pomóc ludzkiej pamięci odnowić świadomość trwałości spotkania człowieka z Bogiem. Dlatego zapis wydarzeń liturgicznych powinien mieć chrystocentryczny wymiar, musi być dyskretny i jako coś pomocniczego w kształtowaniu wiary. Operator kamery musi być świadomy, że tajemnica nie może być utrudniana i dlatego powinien on zachować skromny rolę przed Bogiem i ludźmi.

 

The recording of liturgical events has indisputably its own specific characteristics. Its character is determined by the event itself which is a kind of dialogue between God and man. The essence of preserving what takes place in the relation between God and the human person does not consist exactly in the most faithful possible reconstruction of the event, but in such    a way as to help the human memory to renew the consciousness of the permanence of an encounter of man with God. Therefore the recording of the liturgical events should have          a Christocentric dimension, it has to be discreet and as something ancillary in the formation   of the faith. The camera operator has to be conscious that the mystery is not to be impeded and therefore he should maintain a humble role before God and men.

 

 

Teresa Zbyrad

 

Jakość życia Polaków na tle krajów europejskich

The Quality of Life of the Poles on the Background of European Countries

 

Artykuł oparty jest na danych z badań przeprowadzonych w 2003 roku  w 15 krajach członków Unii Europejskiej i 13 krajach  kandydujących do struktur Unii Europejskiej. Organizatorem badania była Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Jakości Życia przy współpracy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN). Dane sondażowe  dostarczyły wielu informacji na temat jakości życia Polaków na tle innych krajów europejskich. W artykule zwrócono uwagę między innymi na: makro-społeczne współczynniki, jak np. posiadanie dzieci, samobójstwa i finansowe warunki życia - jak np. standard życia, posiadanie samochodu lub dochodów gospodarstw rolnych (z podziałem na płeć, miejsce zamieszkania, strukturę zawodową).

 

The article is based on data conducted in 2003 in countries of the former fifteen, accepted countries and countries that candidate to structures of the European Union. Together the research was conducted in 28 countries. An organizer of research was European Foundation on Improvement of Quality of Life at the cooperation of the Institute of the Philosophy and the Sociology of Polish Academy of Science (IPaS PAS). Survey data deliver many information about the quality of life of the Poles on the background of other European countries. In the article I point out among other things on: macro-social coefficients, as e.g. having children, suicides and financial-living conditions, as e.g. the standard of living, the possession of the car or the income of farms (with division on the sex, the place of residence, the professional structure).

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

Piotr Tomasz Nowakowski

 

Agnieszka Ewa Jarkowska, Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością

Agnieszka Ewa Jarkowska Music as an Element of Education in Personal Development of the Child with a Disability

 

 

Danuta Grzesiak-Witek

 

Krystyna Kamińska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym

Krystyna Kamińska, Learning of Reading in Preschoolchildren

 

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2013, godz. 21:52 - Mirosław Rewera