Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 8 (3/2006)  lipiec – sierpień wrzesień

 

 

SEMINARIUM EDUKACJI MATEMATYCZNEJ/MATHEMATICAL EDUCATIONSEMINARY

 

 

 Maria Borowska

 

Informacja o Seminarium Edukacji Matematycznej

Information on Mathematical Education Seminary

 

 

Maria Borowska

 

Błędy mowy i błędy wnioskowania

Mistakes of Speech and Mistakes of Coming to the Conclusion

 

 

Andrzej Dąbrowski

 

Zagadnieniasprawiedliwegopodziału

Issues of Just Division

 

 

Katarzyna Jabłońska

 

Matematyka w prognozowaniu – funkcje matematyczne w wyznaczaniu prognoz

Mathematics in Prognosis – Mathematical Functions in Establishing of Prognosis

 

 

Kazimierz Maruszczyk

 

Gerbert z Aurillac – matematyk i papież

Gerbert from Aurillac – a Mathematician and a Pope

 

 

Rafał Olko, Mariusz Iskra

 

Wybrane zagadnienia matematyki stosowanej

Chosen Issues of Applied Mathematics

 

 

Zdzisław Pogoda

 

Wzór Eulera dla wielościanów

Eulera’sFormula for Polyhedrons

 

 

Jarosław Żak

 

Paradoksy matematyczne

Mathematical Paradoxes

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

Mieczysław Dudek

 

Związek agresywności z nadpobudliwością psychoruchową

Connection of Aggressiveness with Psycho-motive Over-ebullience

 

Autor tego artykułu chce się dowiedzieć czy i w jakim stopniu grupy o różnym poziomie Zespołu Nadpobudliwości Ruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD)  różnią się od siebie pod względem intensywności i rodzajów agresji, jakie zostały wyróżnione  przez A.S. Buss. Wyniki badania potwierdzają ogólne przekonanie, że agresja jest zasadniczym elementem ADHD a poziom agresji jest szczególnie wysoki w grupie z pełnym syndromem ADHD. Zachowanie dzieci z syndromem jest bardziej wrogie, agresywne, nieufne i konfliktowe.

 

Author of this article wants to know if and what degree groups of various level of syndrome Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) differ from each other with regard to intensity of kinds of aggression that were distinguished by A.S. Buss. Results of the research confirm the general conviction that aggression is the essential element of ADHD and the level of aggression is particularly high in the group of full syndrome of ADHD. The behaviour of children with syndrome is more hostile, aggressive, distrustful and conflict.

 

 

Stanisław Janeczek

 

Od rozbudzonych nadziei po dewastację system oświaty. Przegląd projektów i reform edukacyjnych we Francji w XVIII wieku

From the Hopes until the Devastation of the System of Education. A Review of Educational Projects and Reforms in France in the 18th Century

 

Artykuł łączy reformy szkolnictwa we Francji w 18 wieku, w tym przemiany w szkolnictwie średnim po rozwiązaniu jezuitów (1762). W duchu oświeceniowych reform państwa ( które dążyły do sterowania coraz bardziej licznych poziomów aktywności społecznej) postulaty pedagogiczne zmierzały do łączenia formacji i edukacji z potrzebami kraju. Dlatego też dążyły one do rzeczywistego wsparcia edukacji (w odniesieniu do nauk humanistycznych, matematyki i nauk przyrodniczych), takiej edukacji, która była zbliżona do stwierdzonych potrzeb społeczno-gospodarczych, ale kosztem ogólnego (językowo-humanistycznego) nauczania. W tym samym czasie zamiast niektórych preferencji co do formacji religijnej, zostały zaakcentowane sprawy obywatelskie i dotyczące moralności. Rzecz, która była szczególnie manifestowana to usytuowanie edukacji pod kontrolą państwa. Ostatecznie jednak, pomimo szeregu cennych postulatów, które odnosiły się do humanistycznych założeń (które postulowały wszechstronne edukowanie wszystkich obywateli), system kształcenia (po rozwiązaniu) w związku z jego treścią poszedł trochę dalej niż do edukacyjnej praktyki Kościoła; Kościół był bardzo rozważny w swoich reformach szkolnictwa średniego. Jednakże na poziomie organizacyjnym był on jeszcze na początku 19 wieku, kiedy to  normy zostały osiągnięte przed okresem arbitralnej i chaotycznej reformy edukacji.

 

The paper puts together the educational reforms in France in the 18th century, including the transformations in the then secondary education following the dissolution of Jesuits (1762). In the spirit of the Enlightenment reforms of the state (which sought to control ever more numerous levels of social activity) the pedagogical postulates tended to combine formation and education with the needs of the country. Therefore they sought to support real education (with regard to the Humanities, mathematics, and natural sciences), such education that was close to socio-economic needs, but at the expense of general (linguistic-humanistic) tuition. At the same time instead of some preference for religious formation, moralistic and civic matters were stressed, a fact that was especially manifested by putting education under the control of the state. Eventually, however, despite a series of valuable postulates that referred to humanistic premises (which cared for versatile education of all citizens), the educational system  (after the dissolution) with regard to its contents went little further  than the educational practice of the Church; the Church was very prudent in its reform of secondary education. At the organizational level, however, it was as late as the beginning of the 19th century that the standards had been reached from before the period of arbitrary and chaotic reforms of education.

 

 

Ks. Witold Jedynak

 

Zatroskanie o godność człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

Concern about Dignity of Human-being in John Paul II Teaching

 

Autor przedstawia główne wątki nauczania papieża Jana Pawła II odnoszące się sytuacji człowieka współczesnego. Wskazuje za papieżem jakie są główne zadania Kościoła. Pierwszą i podstawową drogą którą powinien iść Kościół wypełniający swe posłannictwo jest człowiek. Autor opisuje postawę papieża względem człowieka, pełną umiłowania i pragnienia jego dobra. Syntetycznie przedstawia też dostrzegane przez Jana Pawła II zagrożenia – te bardziej stare ale wciąż obecne (komunizm), te nowsze czasowo – liberalizm etyczny, indywidualizm i konsumpcjonizm. Autor nie tylko przedstawia istotę tych systemów czy prądów kulturowych, mechanizm generowania zagrożeń ale też wyjaśnia w czym się wyraża dane zagrożenie dla godności człowieka. Autor pokazuje jak wielką wagę przywiązywał papież do obnażania zła jakie nosi w sobie „kultura śmierci” – pisze z czego taka kultura wynika (osłabienie wrażliwości na Boga i ludzi, nieodczuwanie obecności Boga, życie jakby Bóg nie istniał). Ojciec Święty proponuje powrót do humanizmu opartego na wartościach etycznych, a przede wszystkim na świadectwie miłości. Papież wzywając do budowy cywilizacji miłości przedstawił jej zasady. Autor artykułu, odwołując się do odpowiedniego źródła, pisze o: prymacie osoby nad rzeczą, prymacie etyki przed techniką, pierwszeństwie „być” przed „mieć”, pierwszeństwie miłości przed sprawiedliwością. Autor streszcza te zasady, przedstawiając z jakich procesów (zagrożeń) one wynikają oraz ich istotę.

 

Author presents main plots of pope John Paul teaching concerning to situation of contemporary human-being. Author points out, according to pope, what are main tasks of the Church. First and essential road which should go the Church fulfilling its mission is human-being. The author describes pope’s  attitude towards human-being, full of loving and of desire  his rightness. In short way he also introduces  perceived by John Paul II threats  - these ones older but still present (communism), these ones newer – ethical liberalism, individualism and consumerism. The author not only shows an essence these systems or cultural streams, mechanisms of generating of threats but also explains in what attitudes, behaviours given threat expresses itself for human-being dignity. The author points out how great importance the pope attached to exposing  of evil what carry in herself “culture of death” – he writes  from what this culture results  (weakening sensitivity on God and people not feeling presence of God, lifetime as if God didn’t exist. Holy Father offers returning to humanism based on ethical values, and most of all - on love testimony. The pope appealing to developing civilisation of love introduced its rules. Author of this article appealing to adequate source writes about: primacy a person over a thing, primacy ethics over technology, priority “to be” before “to have”, priority of love before justice. The author summarizes these rules, introducing what processes (threats) they come from and their essence.

 

 

Barbara Kałdon

 

Bio-psycho-społeczne skutki narkotyzacji dzieci i młodzieży

Bio-psycho-social Outcomes of Narcotization of Children and Youth

 

Branie narkotyków przez dzieci i  młodzież przedstawia obecnie znaczący problem. W tym artykule opisano straty, które są ponoszone przez młodzież pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym. Rodzina z problemem narkotykowym powinna mieć wsparcie od  różnych instytucji i ludzi.

 

Taking drugs by children and young people presents nowadays a considerable problem. In this article there was described losses that are borne by youth in physical, mental and social respect. The family with the drug problem should have the support from different institutions and people.

 

 

Marian Kozaczka

 

Ksiądz Julian Łukaszkiewicz (1857-1937)  - fundator, społecznik, publicysta

Priest Julian Łukaszkiewicz (1857-1937) – a Founder, a Social-oriented Activist, a Publicist

 

Całe 80-letnie życie księdza Juliana Łukaszkiewicza wypełnione było działalnością fundacyjną, społeczną i publicystyczną. Był głębokim patriotą, altruistą, wzorowym kapłanem, znakomitym organizatorem, człowiekiem dla którego praca i możliwość niesienia pomocy innym osobom była celem życia. Nigdy nie pragnął zaszczytów, stanowisk, wyjątkowego uznania, pracował nie dla sławy i rozgłosu, ale „dla chwały Bożej i dla dobra ojczyzny”. Jego miłość dla Ojczyzny nie opierała się na uczuciu, czy własnej ambicji, ale na czynie. Hasłem jego życia było: dobrze czynić drugim. I tego dokonał.

 

Whole 80-years lifetime of priest Julian Łukaszkiewicz was fulfilled found, social and publicistic activity. He was deep patriot, altruist, benchmark priest, excellent organizer, a person for whom work  and possibility of bearing assistance for other people was purpose of life. He never desired  honours, positions, exceptional recognition. He has worked not for fame or prominence, but for “God glory and for rightness of homeland”. His love towards (for)  homeland was not based on affection (sentiment; emotion) for homeland, or personal ambition, but on action. There was motto of his life: to do well for the needy people. And he succeeded in his activities.  

 

 

Jarosław W. Przybytniowski

 

Europejski rynek ubezpieczeń gospodarczych na tle procesów globalizacji

European Market of Economic Insurances Against a Background of Globalization Processes

 

Celem tego artykułu było przedstawienie społeczno-gospodarczych i politycznych zmian, które stały się podstawą do stworzenia wolnego i konkurencyjnego rynku. Zmiany te zmierzają do wzrostu nowego modelu jako globalnego rynku. Sektor finansowy jest jednym z najważniejszych obszarów globalizacji. Jednym z aktywnych uczestników rynków finansowych są towarzystwa ubezpieczeniowe, które wykorzystują nieograniczone napływy funduszy. To właśnie dlatego europejski rynek finansowy stał się częścią globalnego rynku finansowego a towarzystwa ubezpieczeniowe  stały się ważnym instytucjonalnym inwestorem na tym rynku.

 

The aim of the article was to present the social-economic-political changes, which became a base to create free and competitive market. These changes tend to rising a new model as a global market. Financial sector is one of the most important globalisation area. The one of the active participants of the financial markets are insurance companies which are using unconstrained flow of funds. That is why the European insurance market became the part of global financial market, and insurance companies became important institutional investor on that market.

 

 

Teresa Zbyrad

 

Jan Paweł II w obronie wartości rodziny

John Paul II in Defence of the Value of the Family

 

Rodzina jest najbardziej cenioną perłą Kościoła katolickiego. Liczne odniesienia do rodziny w nauce katolickiej i w wielu encyklikach papieskich jest na to dowodem. Szczególnym adwokatem życia rodzinnego okazał się Jan Paweł II, który przeznaczył całą encyklikę Familiaris Consortio w obronie wartości rodziny. W świetle mających miejsce niekorzystnych transformacji rodziny, np. rozwody i wolne związki, warto jeszcze raz zadać pytanie o wartość rodziny we współczesnym świecie. Odpowiedzi powinno się szukać w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

 The family is the most highly valued pearl of the Catholic Church. The numerous references to the family in the Catholic science and in many pope’s encyclicals can testify it. A special advocate of the family life turned out John Paul II who dedicated the whole encyclical Familiaris Consortio in the defence of the value of the family. In the light of taking place disadvantageous transformations of the family life, as e.g. divorces or free relationships, it is worth one more time to ask a question about the value of the family in the present world. Answers one ought to search in teaching of Holy Father John Paul II.   

 

 

KOMUNIKATY/ANNOUNCEMENTS

 

 

Wiesława Sajdek

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akademii Oświęcimskiej

Extraordinary Assembly Oświęcim Academy

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

Edward Balawajder

 

Chrześcijaństwo – filozofia – wiara  (rec. Ks. Stanisław Kowalczyk, Bóg filozofii a Bóg wiary, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2005, stron: 152.

Christianity – Philosophy – Faith (Review of rev. Stanisław Kowalczyk, Chrześcijaństwo – filozofia – wiara, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2005, pages: 152.

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2013, godz. 12:22 - Mirosław Rewera