Społeczeństwo i Rodzina

 

Nr 9 (4/2006)  październik – listopad – grudzień

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

Juliusz Domański

 

“Kronika polska” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem a kultura humanistyczna XII wieku (próba analizy kilku wątków prologu dzieła)

„Polish Chronicle” of master Wincenty called Kadłubek versus humanistic culture of XII century (test of analysis a few plots from prologue of the work)

  

 

Autor przedstawia „Kronikę Polską“ Wincentego Kadłubka jako dzieło, którym na przestrzeni wieków zajmowano się bardzo intensywnie i którego wartość (ocena) była inna, w zależności od tego czego w nim szukano i co chciano zobaczyć. Autor artykułu opisuje różne sposoby postrzegania „Kroniki“ przez ówczesnych interpretatorów. Zwraca uwagę na te elementy treści i formy przekazu Kadłubka, które stanowią o wyjątkowości i ponadczasowości tego dzieła.

 

The author presents "Polish Chronicle" of Vincent Kadłubek as a work, which over the centuries dealt with very intensively, and the value of (evaluation) was different, depending on what had been searched in it and what had been wanted to see. The article describes the different ways of perceiving the "Chronicles" by of that time interpreters. He draws attention to these elements of the content and forms Kadłubek’s transfer, which represent the uniqueness and timelessness of the work.

 

 

Ks. Krzysztof Bielawny

 

Gietrzwałd trudne dzieje sanktuarium maryjnego

Gietrzwałd – difficultoccurrences of Mary’ssanctuary

 

W artykule przedstawiono dzieje sanktuarium maryjnego w dwóch okresach  1877-1945 oraz 1945-1989. W okresie pierwszym rozwój sanktuarium hamował Kulturkampf, czasy I wojny światowej, a co za tym idzie, cały okres niemieckiego narodowego socjalizmu. Po II wojnie światowej pojawiła się inna odmiana socjalizmu – ta moskiewska, która bezwzględnie niszczyła wszelkie oznaki życia religijnego, a tym bardziej miejsca z nim związane. W ponad 110 letniej historii sanktuarium było ciągłym zmaganiem się o zachowanie orędzia , jakie Maryja przekazała ludzkości  przez wizjonerki. Autor próbuje też odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Gietrzwałd jest tak mało znany w Polsce?

 

The article presents the history of the Marian Shrine in the two periods 1877-1945 and 1945-1989. In first period the development of the sanctuary was inhibited by Kulturkampf, the times of World War I, and consequently, the entire period of German National Socialism. After World War II there was another variant of socialism - that Moscow, which cleans absolutely, destroying all signs of religious life, and the more places connected with him. Within 110 year of its history the sanctuary was a constant struggle to preserve the message that Mary gave humanity by the visionaries. The author also attempts to answer the question: why Gietrzwałd is so little known in Poland?

 

 

Agnieszka Cop

 

Determinanty zachowania konsumenta na rynku

Determinants of behaviour a consumer on the market

 

Zachowanie konsumenta, rodzaj jego reakcji na pewne sygnały pochodzące z rynku odgrywa dużą rolę dla potencjalnych oferentów, dostawców produktów i usług. Poddawane jest ono częstej analizie. Poznanie w sposób dogłębny postępowania konsumenta umożliwia przedsiębiorstwom odpowiednio szybką i właściwą reakcję na zachodzące zmiany w jego zachowaniu, jak również preferencjach. Wiedza ta pozwala na kreowanie nowych dóbr, które w bardziej niż dotychczas optymalny sposób zaspokajają ich coraz to nowsze i bardziej złożone potrzeby. Tym samym umożliwia przedsiębiorstwom efektywne uczestnictwo w grze rynkowej. Umiejętność dopasowania oferty do aktualnych wymogów nabywcy jest dość trudną sztuką, jednak, jak pokazują przykłady firm – do opanowania. Punktem wyjścia w tej kwestii powinno być poznanie, zanalizowanie tych czynników, które wpływają na sposób zachowania konsumenta, rodzaj podejmowanej przez niego decyzji. Artykuł jest próbą zaprezentowania, analizy tych czynników, które w mniejszym lub większym stopniu determinują postępowanie konsumenta. W głównej mierze nacisk został położony na czynniki o charakterze psychologicznym i społecznym. Uznane zostały one jako kluczowe ze względu na to, że ich istota ułatwia praktyczne poszukiwanie pewnych specyficznych wzorów, typów zachowań; dostarcza niewątpliwe wytycznych w procesie tworzenia kompletnych profili klientów. Poznanie siły oddziaływania tych czynników pomaga przy budowaniu optymalnych sposobów, metod, strategii dotarcia do klienta, a następnie jego efektywnej obsługi.

 

Consumer behavior, the nature of his response to certain signals coming from the market plays a big role for potential bidders, suppliers of products and services. It is frequently subjected to analysis. Getting to know in profound way the behaviour of  the consumer allows to enterprises on respectively rapid and appropriate response to the changes in his behavior, as well as preferences. This knowledge allows the creation of new goods that is more than hitherto optimally meet their newer and more complex needs. Thus enables companies effectively to participate in the game market. The ability to match the offer to the current requirements of the buyer is quite a difficult art, but, as shown by examples of companies - to master. The starting point in this respect would be to know, analyze the factors that influence consumer behavior, the type of decision taken by him. The article attempts to present, analyze the factors that have a lesser or greater extent, determine the behavior of consumers. In essence, the emphasis was placed on the factors of a psychological and social chronological. They have been recognized as a key due to the fact that their essence facilitates the practical exploration of some specific patterns, types of behavior, it provides guidance in the process undoubtedly create complete customer profiles. Understanding the impact of these factors helps in building the optimal ways, methods, strategies to reach customers, and its effective usage.

 

 

Alina Gorczyńska

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów powstałych w trakcie trwania kontroli w oparciu

 o zachowania asertywne oraz jej wpływ na stosunki interpersonalne w firmie

Skill of solving conflicts arisen during lasting of control on the grounds of assertive behaviours and its influence on interpersonal attitudes in the firm

 

Autorka rozpatruje proces kontroli jako podłoże powstawania konfliktów w relacji kontrolujący – kontrolowany. Wyjaśnia też i analizuje bierne oraz agresywne postawy i zachowania występujące w procesie kontroli. Następnie przedstawia zachowania asertywne jako metodę rozwiązywania konfliktów w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym kodeksem moralnym oraz omawia rolę konfliktu w stosunkach interpersonalnych. Autorka zwraca też uwagę na znaczenie pożądanych, niezbędnych do rozwiązania konfliktów, umiejętności porozumiewania się, tj. umiejętność mówienia i uważnego, aktywnego słuchania oraz ich wpływ na relacje międzyludzkie.

 

The author examines the audit process as a groundwork to conflicts in relationships controlling - controlled. She also explains and analyzes passive and aggressive attitudes and behaviors found in the audit process. She then presents assertive behaviors as a method of resolving conflicts in a manner consistent with the generally applicable moral code and discusses the role of conflict in interpersonal relations. The author also considers the importance of density-desirable, necessary to resolve conflicts, skills of communication, that is, speaking and attentive, active listening, and their impact on interpersonal relationships.

 

 

Ks. Andrzej Gretkowski

 

O komunikacji z osobą (dzieckiem) niepełnosprawną słów kilka

Aboutcommunicationwithdisabledperson (child) a fewwords

 

Artykuł przedstawia strukturę dialogu w tematycznej zabawie dzieci i odpowiada na pytanie: jaki język obrazu rodziny te zabawy ujawniają. Do badania włączono dwadzieścioro trzyletnich dzieci.  Klasa szkolna z odpowiednim wyposażeniem była miejscem zabawy. Przeprowadzając obserwację zachowania dzieci w trakcie zabawy jest możliwe uchwycić widok tylko początku tematycznej zabawy w tej grupie. Badane dzieci nie rozumieją konwencji i funkcji tak zwanego zastępczego podmiotu. Nie potrafią brać pod uwagę stanowiska równolatka, co ma swoje odbicie  w niespójności dialogu. Dzieci czynią matkę główną postacią rodziny. Nie pracuje ona zawodowo ale opiekuje się domem. Nowoczesna rodzina w opinii trzylatków wciąż nie jest instytucją w której władzę (autorytet) stanowi ojciec.

 

The article presents the Structure of dialog in thematic play of children and it answers on the question: what language image of family these plays reveal? Twenty 3-years-old children were included in the research. The classroom with proper equipment was the place of the play. Conducting the observation of behaviour of children  in the course of the play, it is possible to catch sight of only the beginning of thematic play in this group. Researched children do not understand convention and function of so called susbstitutional objects. They fail to take into consideration the position of coeval, that has its reflection in incoherence of dialog. Children create mother the main character in family. She doesn’t work professionally but takes care of the house. Modern family, in opinion of 3-years-old, is not still institution under the authority of father.

 

 

Stanisław Janeczek

 

Wpływ liberalizmu i socjalizmu na życie religijne katolików w świetle nauczania bpa Józefa Stanisława Pelczara

Impact of liberalism and socialism on religious life of Catholics in the light of teaching bishop Joseph Sebastian Pelczar

 

Ordynariusz diecezji przemyskiej, bp Józef Sebastian Pelczar, bardzo wiele miejsca w swoim nauczaniu pasterskim poświęcił zagrożeniom jakie niosły ze sobą ideologie liberalizmu i socjalizmu. Jego zdaniem były one niezwykle groźnym przeciwnikiem religii katolickiej, ponieważ stosując wyrafinowane metody walki z Kościołem zmierzały do jego osłabienia, a następnie unicestwienia. Mimo oczywistych różnic w doktrynie społecznej i ekonomicznej, przedstawiciele obydwu systemów solidarnie jednoczyli siły, chcąc maksymalnie ograniczyć apostolską działalność Kościoła w świecie. Bp Pelczar z niepokojem zauważał, że poglądy głoszone przez liberałów znajdowały podatny grunt głównie wśród osób wykształconych i zamożnych, natomiast sympatycy haseł marksistowskich najczęściej rekrutowali się spośród biedoty chłopskiej i robotniczej. Zarówno jedni jak i drudzy dostrzegali wspólnego wroga w Kościele katolickim, który stojąc na straży niezmiennych zasad moralnych ustanowionych przez Boga, akceptował i wspierał ówczesne stosunki społeczne. Dlatego nie przebierając w środkach, przeciw niemu kierowali przepełnione jadem nienawiści ataki, mające na celu podważyć wiarygodność i osłabić jego moralny autorytet wśród społeczeństwa katolickiego.

 

Ordinary of the Diocese of Przemyśl, Bishop Joseph Sebastian Pelczar, a lot of space in his teaching devoted pastoral threats what have brought with themselves the ideologies of liberalism and socialism. In his opinion, they were extremely formidable opponent of the Catholic religion, since the using sophisticated methods of struggle with the Church tended to his weakness, and then destruction. Despite the obvious differences in social and economic doctrine, representatives of the two systems severally unite forces, in order to minimize the apostolic activity of the Church in the world. Bishop Pelczar has noted with concern that the views propagated by the liberals were mainly fertile ground among the educated and wealthy, while supporters of the Marxist slogans usually recruited from among the poor peasants and workers. Both one and the others saw a common enemy in the Catholic Church, which stood on guard immutable moral principles laid down by God, accepted and supported contemporary social relations. So by hook or by crook, directed against him, hate filled venom attacks aimed at under-weigh the credibility and weaken the moral authority of the Catholic community.

 

 

Barbara Kałdon

 

Prawne aspekty działalności pedagoga szkolnego

Lawful aspects of activity of school educator

 

W artykule tym są przedstawione wytyczne opublikowane w różnych prawnych dokumentach, które regulują pracę pedagoga w szkole. Szczególnie zwrócono uwagę na zadania które komunikują o pracy z uczniami w sferze pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

In this article there are presented guidelines ideas published in variety of law documents which regulate pedagogue’s work at school. Particularly, the attention is paid for tasks, which inform work with pupils at the sphere of psychological and pedagogical help.

 

 

Barbara Kałdon

 

Zwyczaje, tradycje i obrzędy szkolne formą profilaktyki uzależnień

Customs, traditions and school rituals as a form of prophylaxis addictions  

 

W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania tradycji szkolnych i obyczajów jako jedna z postaci ograniczania uczniów z pozostawania  w uzależnieniu. Prezentowane są ważne przedsięwzięcia, które miały miejsce w jednej ze szkół zawodowych w trakcie roku szkolnego. W szczególności, artykuł bierze pod uwagę znaczenie uprzednio wspomnianych przedsięwzięć dla prawidłowego rozwoju i socjalizacji młodzieży.

 

In this article there is presented possibility of using school traditions and customs as one of the form of restraining pupils from becoming addicted. There are presented important undertakings which took place in one of the vocational training school during the school year. Particularly, the article takes into account the importance of before mentioned undertakings for proper development and socialization of young people.

 

 

Roman Król

 

Droga „Ku dobrej edukacji” wezwaniem dla nauczyciela akademickiego.

Road “ To good education” as a challenge for academic teacher

 

Główna teza tego artykułu brzmi: nauczyciel akademicki, twórca nowej edukacyjnej rzeczywistości. Celem artykułu jest wskazanie wybranych koncepcji i opinii naukowych które stanowią dla nauczyciela akademickiego wyzwanie  w bieżącej alternatywnej edukacji oraz wskazanie dobrych dróg do realizacji zadań edukacyjnych, jak również są nowym spojrzeniem na raport dotyczący przedmiotów nauczania. Podstawowe koncepcje to: personalizm chrześcijański, wielościan edukacji, osobowość filozofii wychowania..

 

Principal it sounds with thesis of this article: academical teacher, creator new education reality. Indication conception is the aim of which make up for academical teacher challenge in current alternatively education and the indication the of good roads to realization of educational tasks as well as the new glance on report of educational subjects. Principal conceptions this: the Christian personalism, decahedron of education, personality the philosophy education.

 

 

Ks. Jerzy Kułaczkowski

 

Rola społecznego nauczania Kościoła o małżeństwie w kształtowaniu prawidłowego oblicza duchowego Europy

A role of social teaching of the Church on marriage in a process of creating proper spiritual shape of Europe.

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele na początku trzeciego tysiąclecia jest opublikowanie dokumentu, który nosi tytuł "Ecclesia in Europa". Został napisany przez papieża Jana Pawła II. Dokument ten zwraca szczególną uwagę na zasady Kościoła katolickiego w życiu dzisiejszej Europy. Sytuacja tego kontynentu jest bardzo skomplikowana, ponieważ wiele osób pogubiło się w swoim życiu. Powodem tego jest odrzucanie nauczania Kościoła, który utworzył kształt Europy przez minione wieki. W wyniku tego ludzie stracili nadzieję na przyszłość. I to właśnie dlatego powinny być podjęte odpowiednie kroki w celu odzyskania tej nadziei. Jednym z pomocą na to jest nowa ewangelizacja, zwłaszcza nauczanie Kościoła o małżeństwie, bo to ojczyzna jest podstawą społeczeństwa i wszystkich związków. Jest to bardzo bogate dziedzictwo dla współczesności, które nie powinno być lekceważone w tworzeniu właściwego kształtu Europy.

 

One of the most important event in the Church at the beginning of the third millennium is publishing the document which is titled “ Ecclesia in Europa”. It was written by pope John Paul II. This documents pays special attention on a rule of Catholic Church in life of present Europe. The situation of this continent is very sophisticated, because lots of people got lost in their lives. The reason of this is throwing away the teaching of the Church, which created shape of Europe through of past ages. As a result of this people lost hope for future. And that is why it should be taken proper steps to recover this hope. One of means to that is a new evangelization, especially teaching of the Church about marriage, because this commonwealth is a base of a society and all relationships. This is a very rich inheritance for present times, that should not be neglected in creating of proper shape of Europe.

 

 

Jarosław W. Przybytniowski

 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce po 1 stycznia 2004

Insurance brokeragein Polandafter 1st January 2004

 

 Celem artykułu było przedstawienie kompleksowej prawnych regulacji, które nastąpiły w dystrybucji usług ubezpieczeniowych, spójność z dyrektywą UE i ustawy na 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym po 1 stycznia 2004 roku. Najważniejsze rzeczy związane z mediacją są regulowane przez ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Definiuje ona jego istotę, działania i agencji i brokerów. To w jednoznaczny sposobu decyduje o wszystkich sprawach dotyczących rejestracji i określa formalne formalności prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego.

     

The aim of the article was presenting of complex juridical regulation, which have happened in insurance service distribution, cohesion of  EU Directive and Act for 22nd of May 2003 about insurance mediation after 1st of January 2004. The most important things connected with mediation are regulated by the Act about insurance mediation. It defines his essence and agency and brokers actions. It in unambiguously way decide about all matters of registration and defines formal juridical premises of insurance mediation.

 

 

Justyna Truskolaska

 

Przygotowanie do nauki czytania

Preparing toteach reading

 

Artykuł odnosi się do nauczania dzieci umiejętności czytania w przedszkolu i pierwszej klasie szkoły. Mówi o tym, co jest procesem czytania i jak dzieci powinny czytać. W jaki sposób możemy przygotować ich do tej trudnej umiejętności w przedszkolu i pomóc im w szkole. W tym artykule poruszamy temat różnego rodzaju nauczanie czytania: globalne metody, metoda słowo, analityczna metoda,  itd. Mówimy o poprawie możliwości czytania nie tylko szkoły i przedszkola, ale także w domu z rodzicami. Proponujemy niektóre gry interesujące dla dzieci, jak i łatwe do przygotowania dla nauczycieli i rodziców, aby pomóc dzieciom w uzyskaniu umiejętności czytania.

 

The article refers to teaching children the skill of reading in kindergarten and first classes of school. It says about what is the process of reading and how children should read. In what way we can prepare them to that difficult skill in kindergarten and help them at school. In this article we raise a subject of different kind of teaching of reading: global method, word method, analytic method etc. We say about improvement of the possibility of reading not only at school and kindergarten but also at home with parents. We suggest some plays interesting for children and easy to prepare for teacher and parents in order to help children in obtaining the skill of reading.

 

 

Ks. Marian Wolicki

 

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz jako pedagog.

BlessedpriestBronisławMarkiewiczas ateacher.

 

W artykule tym autor pokazuje księdza błogosławionego Bronisława Markiewicza jako pedagoga. Początkowo omawiana jest koncepcja edukacji. Następnie  opisane są podstawowe fundamenty i metody systemu edukacyjnego Markiewicza, a potem -  najważniejsze cechy dobrego pedagoga, takie jak: dobroć, łagodność, cierpliwość, bezinteresowność, optymizm, radość, pracowitość.

     

 In this article the author show the blessed priest Bronisław Markiewicz as educator. At first the concept of education is discussed. Next the essential foundations and methods of the educational system of Markiewicz are described the main characteristics of good educator, such as: kindness, mildness, patience, disinterestedness, optimism, joy, assiduity.

 

 

Teresa Zbyrad

 

Perspektywy życiowe i szanse powrotu „do domu” kobiet osadzonych w areszcie śledczym w Nisku.

Vital perspectives and chances to return „home” of embedded women in the penal institute in Nisko.

 

Sytuacja kobiet odbywających karę pozbawienia wolności jest niewątpliwie trudna, szczególnie, gdy mają nieletnie dzieci. Problem jest nie z dziećmi lub z rodziną, ale dotyczy on obaw związanych z powrotu do domu. Celem artykułu jest zwrócić uwagę na uwarunkowania kobiet powracających do domów – rodzin po opuszczeniu Zakładu Karnego i ich szanse dołączenia do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Badania zrealizowano wśród osadzonych kobiet z Zakładu Karnego w Nisku.

 

The situation of women serving a sentence of imprisonment is doubtlessly difficult, especially when they have juvenile children. The problem gets not with children or with the family, but also to fears connected with homecoming. The object of the article is to pay back the attention on conditionings of the women`s coming back to homes – families after leaving out the penal institute and their chances to join the normal functioning in the society. The research were realized among embedded women in the penal institute in Nisko.

 

 

 RECENZJE/REVIEWS

 

 

Edward Balawajder

 

W kręgu filozofii wartości (rec. Ks. Stanisław Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, stron: 208.

In the circle ofthe philosophy ofvalue (Review of rev. Stanisław Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, pages: 208.

 

 

Roman Król

 

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela (rec. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik akademicki, red. nauk. Krzysztof Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, stron: 529.

Art of Teaching. Teacher activities (rev. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik akademicki, ed. rev. Krzysztof Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, pages: 529.

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2013, godz. 11:14 - Mirosław Rewera