logo fundaja tomaszówFundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim została ustanowiona 15 marca 2016 r. przez Jego Magnificencję Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego  Wojciecha Żukowskiego oraz Starostę Powiatu Tomaszowskiego Jana Kowalczyka.

 

Zasadniczym celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju współpracy sektora nauki, samorządu i biznesu w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja realizuje dodatkowe cele, którymi są między innymi:

  • wspieranie rozwoju Uniwersytetu oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży;
  • upowszechnianie wiedzy o roli, naukowego dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie;
  • wspieranie wszelkich inicjatyw uznanych przez środowisko naukowe i zespoły badawcze Uniwersytetu za znaczące dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju;
  • wspieranie i realizacja działań na rzecz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz prowadzenie inicjatyw na rzecz wyrównywania ich szans;
  • prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju i integracji osób na różnych etapach życia, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, badawczym, upowszechniającym i charytatywnym;
  • wspieranie i organizacja działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m. in.: w edukacji, nauce, gospodarce, kulturze, integracji europejskiej, ochronie środowiska, ochronie zdrowia, przedsiębiorczości, szeroko rozumianej pomocy społecznej), wykorzystujących dorobek naukowo-badawczy Uniwersytetu;
  • wspieranie i pomoc KUL w staraniach o pozyskanie funduszy unijnych i realizacji projektów z funduszy unijnych, jak również własna lub wspólna z Uniwersytetem realizacja projektów finansowanych z funduszy unijnych;
  • wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy;
  • wspieranie i organizowanie działań komercyjnych w oparciu o potencjał naukowo-techniczny KUL;
  • wspieranie i organizowanie działań promujących Uniwersytet.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi przez prowadzenie działalności gospodarczej.

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

 

Statut Fundacji 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, godz. 13:38 - Leszek Wojtowicz