Od 2017 r. w Instytucie Kulturoznawstwa KUL realizowany jest nowy program studiów II stopnia kulturoznawstwa w ramach dwóch modułów

 • Filozoficzny wymiar kultury oraz
 • Kultura w działaniu.

 

W ramach modułu Filozoficzny wymiar kultury podejmowany jest problem rozumienia kultury, złożoności i uwarunkowań zjawisk kulturowych i artystycznych czy medialnych, relacji pomiędzy obszarami kulturowymi, jak religia czy sztuka, społecznych uwarunkowań funkcjonowania kultury. Realizowane są także zadania przygotowujące do podejmowania konkretnych wyzwań zawodowych w obszarze kultury.

Moduł Kultura w działaniu skupia się na praktycznym zastosowaniu przyswojonej wiedzy. Stosując ją, odpowiada na pytanie: jak działa kultura? Absolwent analizuje i  porównuje zjawiska kulturowe, używa poznane podczas studiów i praktyk metody i instrumenty badawcze i twórcze do kreatywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze lokalnej i globalnej. Podstawą tych praktyk pozostaje głęboki namysł nad człowiekiem i środowiskiem.

 

Kierujesz się w życiu pasją? Oddajesz się temu, czemu się poświęcasz? Czy może posiadasz energię, której nie wyznaczyłeś dotychczas kierunku? Poszukujesz i eksperymentujesz?

 

 • Pragniesz działać, ale nie wiesz, jak zrobić to sam
 • Chcesz mieć szerokie spojrzenie, być otwarty, zarazem nie utracić wrażliwości i empatii – raczej ją pogłębić… Nawiązywać autentyczne relacje z osobami, ale także z rzeczami?
 • Pragniesz integrować niezwykle dziś wielozmysłowe doświadczenie światów ludzi, wydarzeń i rzeczy? Nie ulec schizofrenii działania i teorii?
 • Chcesz nie tylko opisywać i wyjaśniać, lecz także antycypować i współtworzyć rzeczywistość? Być obywatelem? Odpowiedzialnym podmiotem „życia kulturalnego” własnego świata i Europy?
 • Wyróżniać się energią, odwagą, elastycznością i kreatywnością na szerokim rynku pracy? I UPOREM… zwłaszcza w realizowaniu potrzeb duchowych Twojej współczesności?

 

Kulturoznawstwo to studia dla Ciebie!

 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pomożemy Ci osiągnąć kompetencje humanisty kulturoznawcy, zintegrowane z kompetencjami filozoficznymi, społecznymi oraz kompetencjami w dziedzinie sztuki!

Studia na kierunku kulturoznawstwo II stopnia czerpią z najlepszych praktyk długiej tradycji filozoficznej Wydziału Filozofii KUL, nadto z wiedzy i praktyk kulturowych, artystycznych i społecznych!  

Posiądziesz kompetencje pozwalające na prowadzenie własnej działalności, tj.

 

 • w zakresie przygotowania projektów finansujących inicjatywy kulturalne, artystyczne i z zakresu turystyki kulturowej;
 • kompetencje w zakresie znajomości prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej;
 • kompetencje w zakresie organizacji wystaw indywidualnych, autonomicznych stanowisk kuratorskich (w obszarze artystów, zespołów, jak i instytucji wystawienniczych) czy
 • kompetencje w zakresie przygotowywania projektów lokalnych i regionalnych szlaków turystyki kulturowej.


Posiądziesz kompetencje w zakresie autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, prezentacji publicznych, w zakresie prowadzenia negocjacji, pracy w zespole i zarządzania, przedsiębiorczości oraz innowacyjnego myślenia i działania. Pogłębisz znajomość współczesnych języków obcych, zwł. angielskiego, oraz klasycznej łaciny i elementów greki – języków starożytnej, średniowiecznej i współczesnej innowacji kulturowej - oraz odkryjesz zastosowania specjalistycznych programów informatycznych w świecie kultury i sztuki.
Wymienione kompetencje to narzędzia do rozwijania kulturoznawczych  kompetencji, realizowanych podczas studiów II stopnia w KUL w ramach dwóch (alternatywnych) modułów kształcenia, pod hasłami: „Filozoficzny wymiar kultury” oraz „Kultura w działaniu”.  Rozdzielone według kryterium preferencji studenta, zadania realizowane w obrębie modułów krzyżują się, a cele są wspólne.


Studia II stopnia kulturoznawstwa na KUL, oprócz standardowo realizowanych wymogów wpisanych w Krajowe Ramy Klasyfikacji, spełniają wymogi stawiane przed takim rodzajem studiów zawarte w Europejskich Ramach Kwalifikacji, jako osiągnięcie wiedzy teoretycznej oraz faktograficznej, umiejętności kognitywnych (logicznych, intuicyjnych oraz kreatywno-innowacyjnych) oraz praktycznych (jako manualnych oraz z wykorzystaniem materiałów i technik wykonawczych), kompetencji społecznych jako kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane praktyki oraz jako samodzielność przedsięwzięć.
Zintegrowane studia kulturoznawcze II stopnia na KUL są też odpowiedzią na wyzwania strategiczne wyznaczone przez KRASP (Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku): w ramach studiów formowane są kompetencje transferowane (projekty zespołowe), profesjonalne przygotowanie w wymiarze umiejętności oraz kompetencje w zakresie inicjatyw stażowych studiów wyższych (obok standardowej wiedzy teoretycznej studia w KUL realizują bogate cele praktyczne, uwidocznione m.in. w grupie zajęć Z warsztatu kulturoznawcy oraz praktykach/stażach czy wolontariatach w różnych instytucjach kulturalnych lub kulturalno-oświatowych, przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez jednostki instytucjonalne, jak i oddolne inicjatywy społeczne, ukierunkowane na profesjonalne zachowania zawodowe kulturoznawcy).

Studia kulturoznawcze II stopnia na KUL pomogą Ci stać się Osobą szeroko, ale i głęboko patrzącą na rzeczywistość oraz praktycznie wykształconym twórcą i użytkownikiem kultury, w obszarze polskim i europejskim.

 

Autor: Anna Kawalec i Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018, godz. 09:09 - Andrzej Zykubek