Historia kierunku inżyniera środowiska na Wydziale Zamiejscowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli sięga 2009 roku. W pierwszym etapie powstała Katedra Inżynierii Środowiska w Instytucie Socjologii. W 2011 roku prof. dr hab. Andrzej Kuczumow zorganizował zespół dydaktyczno-naukowy i doprowadził do powołania Instytutu Inżynierii Środowiska, który rozpoczął działalność 1 października 2011 roku.

 

Baza dydaktyczno-naukowa Instytutu Inżynierii Środowiska powstała na bazie dwóch projektów unijnych:

„Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”.   Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa XIII -Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 13.1 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Czas realizacji 2007-2011 (zakończony w 2016). Wartość projektu  22 529871,31 PLN. Wykonawca: KUL JPII. Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie budynku dydaktycznego, w którym prowadzona jest edukacja studentów na poziomie wyższym na kierunku inżynieria środowiska. W wyniku realizacji projektu powstał obiekt
o powierzchni użytkowej 3 292,1 m2 przy ul. Ofiar Katynia 8b.

 

Budynek Inżynierii Środowiska

Budynek inżynierii środowiska przy ulicy Ofiar Katynia 8b w Stalowej Woli

 

Projekt „Stworzenie kompleksowej bazy dydaktycznej i socjalnej dla wyższych uczelni w Stalowej Woli jako ośrodka inwestycji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej". Inwestycja współfinansowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I - Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.1 - Infrastruktura uczelni. Całkowita wartość inwestycji, zgodnie z umową Nr POPW.01.01.00-18-001/10-00 wyniosła: 78 627 054,65 PLN . Czas realizacji projektu 2007-2014. Wykonawca: Gmina Stalowa Wola. W wyniku realizacji projektu powstały trzy budynki:

  1. Budynek Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli wraz z wyposażeniem zlokalizowany przy ul. J. Popiełuszki.
  2. Budynek dydaktyczny wraz z wyposażeniem dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli zlokalizowanego przy ul. Kwiatkowskiego 3A.
  3. Budynek socjalno – dydaktyczny wraz z wyposażeniem dla potrzeb oddziału Politechniki Rzeszowskiej
    w Stalowej Woli zlokalizowanego przy ul. Kwiatkowskiego i ul. Hutniczej.

 

Budynek inżynierii materiałowej przy ulicy Kwiatkowskiego 3A w Stalowej Woli

 

Obydwa projekty:  budynek inżynierii środowiska - ul. Ofiar Katynia 8b i budynek inżynierii materiałowej
ul. Kwiatkowskiego 3A miały na celu stworzenie kompleksowej bazy naukowo – dydaktycznej i socjalnej dla Instytut Inżynierii Środowiska KUL oraz uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego
i społecznego Polski Wschodniej w celu pobudzenia dalszego rozwoju miejscowego ośrodka akademickiego poprzez rozbudowę infrastruktury naukowej, zapewnienie odpowiednich warunków nauczania dla wciąż powiększającej się liczby studentów pragnących podjąć naukę w Stalowej Woli.

 

W chwili oddania w roku 2014 do dyspozycji KUL JPII budynku dydaktycznego przy ul. Kwiatkowskiego 3A otwarto drugi kierunek - inżynierii materiałowej.

 

1 października 2019 roku nastąpiła restrukturyzacja Instytutu Inżynierii srodowiska, w ramach której powstały trzy jednostki organizacyjne:

- Katedra Inżynierii Środowiska,

- Katedra Ochrony Środowiska,

- Centrum Dydaktyki.

 

Obecnie w Instytucie Inżynierii Środowiska prowadzone są studia w trybie stacjonarnym na kierunku inżynieria środowiska (I i II stopnia) o profilu kształcenia, odpowiadającym aktualnym potrzebom rynku.

    Centrum Dydaktyki sprawuje nadzór nad wygaszanymi kierunkami studiów, prowadzonymi w trybie stacjonarnym, takimi jak: Pedagogika (I stopnia) oraz Prawo (jednolite magisterskie).

 

Dyrektorzy:

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow (2011 - 2012)

dr hab. Barbara Marczewska, prof. KUL (2012 – 2016)

dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL (2016 – 2020)

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2020, godz. 09:37 - Adam Garbacz