INSTYTUT HISTORII KOŚCIOŁA I PATROLOGII

Instytut Historii Kościoła i Patrologii, działający w ramach Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (oficjalnie powołany w 1964 r.), jest jedyną tego typu placówką - poza Wydziałem Historii Kościoła Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - przygotowującą do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej z zakresu:

 

- patrologii greckiej i łacińskiej

- teologii i literatury patrystycznej

- szeroko rozumianej historii Kościoła (zarówno powszechnego, jak i w Polsce) - od czasów starożytnych po współczesność

- historii zakonów i instytutów życia konsekrowanego

- dziejów teologii

- dziejów kultury chrześcijańskiej

- metodologii i nauk pomocniczych historii

- edytorstwa źródeł historycznych oraz

- archiwistyki kościelnej.

 

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie systematycznych, metodycznych badań naukowych nad dziejami Kościoła powszechnego i polskiego we wszystkich przejawach działalności i we wszystkich okresach historycznych w szerokim kontekście życia społeczno-politycznego oraz przygotowywanie kadry specjalistów do samodzielnej, twórczej pracy naukowej, dydaktycznej i kościelnej, a także koordynowanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Podstawowym kierunkiem studiów prowadzonych w Instytucie jest historia Kościoła. W ramach tego kierunki istnieją też dwie specjalizacje: patrologia i archiwistyka kościelna. Dydaktyka - jako jeden z priorytetów Instytutu - obejmuje zajęcia kursoryczne, rozbudowaną problematykę wykładów specjalistycznych typu monograficznego, a także seminaria naukowe kształcące dyplomantów trzech stopni: magistrów, licencjatów (w systemie prawa kościelnego) i doktorów.

 

Instytut Historii Kościoła i Patrologii współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Studenci Instytutu mają możliwość przebywania w nich na stypendiach naukowych dla poszerzenia swych horyzontów wiedzy i zdobycia szlifów badawczych, natomiast pracownicy Instytutu prezentują w nich wyniki swych badań poprzez wygłaszanie referatów i prowadzenie wykładów oraz realizują wspólne projekty badawcze.

Autor: Lesław Łesyk
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 13:22 - Leszek Wojtowicz