Statut Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody

i Nauk Przyrodniczych KUL

 

Rozdział I: Przepisy ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL”.

 2. Siedziba Koła jest KUL.

 3. Koło nie posiada osobowości prawnej.

 

Rozdział II: Przepisy szczegółowe

Art.1 Cel i środki działania

1. Koło ma na celu:

 • pogłębienie wiedzy w zakresie filozofii przyrody;

 • organizowanie odczytów i dyskusji;

 • organizowanie obozów naukowych i wycieczek przyrodniczych;

 • rozwijanie życia towarzyskiego na sekcji;

 • niesienie pomocy kolegom na studiach;

 • współpraca z zakładami naukowymi sekcji;

2. Koło dla realizacji swoich zadań czerpie środki materialne z:

 • dotacji władz uczelni;

 • z pomocy stowarzyszeń powołanych do popierania działalności studenckiej;

 • z dochodów własnych

Art.2 Członkowie Koła.

1. Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych:

 • członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student KUL;

 • członkiem nadzwyczajnym Koła mogą być pracownicy naukowi KUL oraz wolni słuchacze;

 • członkiem honorowym mogą być osoby w szczególny sposób zasłużone wobec Koła;

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • uczęszczania na posiedzenia Koła;

 • aktywnej pracy w Kole;

 • terminowego płacenia składek członkowskich;

3. Każdemu zwyczajnemu Członkowi Koła przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Członkowi nadzwyczajnemu nie przysługuje prawo wybierania ani kandydowania do władz Koła.

5. Członek nadzwyczajny nie ma obowiązku, ale winien poczuwać się do jak najaktywniejszej pracy w Kole.

6. Członkostwo honorowe jest tytułem, który Walne Zebranie Koła nadaje osobom szczególnie zasłużonym wobec Koła.

7. Członkiem Koła przestaje się być:

 • na własną prośbę wyrażoną pisemnie;

 • na podstawie decyzji Zarządu w stosunku do członków zwyczajnych i nadzwyczajnych;

 • na podstawie decyzji Walnego Zebrania w stosunku do członków honorowych;

 • na skutek półrocznej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Koła;

8. Członkowi zwyczajnemu lub nadzwyczajnemu skreślonemu z listy przez Zarząd przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania.

Art.3 Struktura Koła.

1. Władzami Koła są:

 • Kurator;

 • Walne Zebranie;

 • Zarząd reprezentowany przez studentów Filozofii Przyrody;

2. Kompetencje Walnego Zebrania:

 • wybór lub odwołanie Prezesa Koła;

 • wybór lub odwołanie Zarządu;

 • wybór Komisji Rewizyjnej;

 • wybór Sądu Koleżeńskiego;

 • uchwalenie rocznego planu pracy;

 • uchwalenie budżetu;

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd dwa razy w roku:

 • w październiku celem zatwierdzenia planu pracy i budżetu;

 • w maju celem udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrania nowego;

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 • na życzenie Kuratora;

 • na żądanie przynajmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła;

 • z własnej inicjatywy;

5. W przypadku przewidzianym w rozdz. II,art.3, paragraf 4 w punktach a) i b) Zarząd zwołuje Walne Zebranie nie później niż 14 dni od daty wpłynięcia żądania, jednak Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia proponowanego porządku obrad.

6. Czas i miejsce Walnego Zebrania musi być ogłoszone przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zebranie jest prawomocne, o ile uczestniczy w nim 2/3 członków zwyczajnych Koła. Jeśli na skutek braku przepisanej liczby uczestników Walne Zebranie nie może się odbyć, Zarząd ustala termin drugiego zebrania prawomocnego bez względu na ilość obecnych członków Koła.

8. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów.

9. Walnemu Zebraniu przewodniczy członek Koła powołany przez Zarząd. Przewodniczący powołuje Sekretarza Zebrania.

10. Skład Zarządu:

 • Prezes;

 • Wiceprezes;

 • Sekretarz;

 • Skarbnik;

 • Kierownik do spraw kultury i turystyki;

11. Wybory Prezesa dokonuje Walne Zebranie osobno.

12. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku ich równej liczby rozstrzyga Prezes.

13. Za sprawy finansowe i majątek Koła odpowiada solidnie cały Zarząd.

14. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch Członków.

15. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą: Przewodniczący i dwóch Członków. Zadaniem Sądu jest rozstrzyganie sporów między członkami Koła.

16. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą równocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Koła.

17. Z ramienia Władz Uczelni nad pracą Koła czuwa Kurator.

 

Rozdział III. Postanowienia końcowe.

1. Koło może być rozwiązane wnioskiem 2/3 członków Koła, przy akceptacji Kuratora Koła.

2. W wypadku rozwiązania Koła cały majątek przechodzi na własność Uczelni.

 

Autor: GarField
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2009, godz. 20:14 - Anna Dutkowska