vmlogo

Akademicki Klub Myśli Społeczno Politycznej „Vade Mecum”, już od 34 lat w nowoczesny sposób kontynuuje tradycję narodową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II. Katolicki charakter uczelni jest dla nas wyznacznikiem celów i środków, którymi możemy się posługiwać. W pełni utożsamiamy się z dewizą naszego uniwersytetu – „Deo et Patriae”, czyli Bogu i Ojczyźnie - tak właśnie postrzegamy swoją działalność. Organizacja konferencji naukowych, spotkań dyskusyjnych, a także wewnętrzne funkcjonowanie klubu i formacja jego członków, w naszej opinii, zawsze powinna działać na rzecz chwały Bożej i dobra Ojczyzny. Dołącz do NAS!

 

24

Fot. Działacze i goście Klubu Vade Mecum podczas jubileuszu 30-lecia powstania Klubu (2016 r.)

pobrane 3cb40cf144b3a6abc2b76bd40d27_1 Z Manifestu Vade Mecum:

 

Ojczyzna nasza, Polska, z cała pewnością stoi przed trudnym zadaniem. Zniszczenia II wojny światowej oraz sowieckiej okupacji są tak olbrzymie, że w zasadzie trudno mówić o jakiejkolwiek kontynuacji dziejowej. Ta smutna prawda uwidaczniała się przez doświadczenie dwudziestu lat III RP. Uprawnione wydaje się być stwierdzenie, że Polska zginęła, a Polacy wyginęli. O minionej chwale miejsc mówią już tylko mury i ściany, nazwy i herby, ale za nimi, wewnątrz, wszytko się zmieniło. Wykorzenienie wydaje się być powszechne.

 

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie:
są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam,
im wyższy przedstawiam typ człowieka.

Roman Dmowski

 

Być może w aktualnej sytuacji należałoby tę znaną myśl wybitnego polskiego męża stanu i twórcy ruchu narodowego odwrócić. Mam obowiązki polskie, więc jestem Polakiem. Tym lepszym, im obowiązki są większe i im silniej się do nich poczuwam. Przekonanie, że mamy obowiązki polskie jest nam bliskie. Należymy do tej garstki ludzi, którzy Ojczyznę umiłowali i sprawy kraju są dla nich ważne. Chcemy być dobrymi Polakami. Poczucie obowiązku mobilizuje nas do pracy na rzecz społeczeństwa, na rzecz narodu.

 

Patriotyzm nie jest nienawiścią do innych narodów, lecz miłością,
która zapewnia w naszym sercu pierwsze miejsce naszemu krajowi i naszym rodakom,
taki jest bowiem porządek ustalony przez Opatrzność Bożą.

św. Pius X

 

Fundamentem, zawsze i wszędzie, jest dla nas PRAWDA i jej głoszenie. Niejednokrotnie jest to trudne. Świadomi jesteśmy, że ludzi zatroskanych polskim losem nie jest wielu. W związku z tym nasza działalność niekiedy przypominać może daremne wtaczanie kamienia przez Syzyfa, ale jest to wysiłek, na który – jako konserwatyści –  jesteśmy gotowi.

 

Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna;

Cyprian Kamil Norwid

 

We współczesnej Polsce niejednokrotnie okazuje się, że wypowiedzenie prawdy wystarczy, aby wzbudzić powszechne oburzenie. Dlatego w naszej działalności staramy posługiwać się nie radykalizmem, a realizmem. Nie interesują nas chwalebnie przegrane bitwy. Staramy się przykładać odpowiednią miarę do wyzwań, które na nas czekają. I choć wydaje się, że aktualnie, po tragedii rozpoczętej w 1939 roku Polacy wymagają co najmniej wskrzeszenia, a więc Boskiej ingerencji. Wiemy, że ktoś musi pracę nad tym trudnym zadaniem podjąć. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)

Vade Mecum! Chodź ze mną! Chodź z nami!

 

 

Statutowe cele naszej działalności

Celami Klubu są:

1) krzewienie i rozwój kultury politycznej opartej na etyce katolickiej,
2) propagowanie i rozwój myśli wywodzącej się z tradycji polskiego obozu narodowego.

 

Symbolika Klubu: nazwa, znak i dewiza

Nazwa Vade Mecum określa szkołę politycznego myślenia, a zarazem miejsce, które umożliwia szkolenie. Znak Klubu Vade Mecum, który używany jest przez obecnych klubowiczów, ma charakter herbu i został zaprojektowany przez Piotra Plisieckiego w 1997 r. Na tarczy znajduje się miecz z płomieniem posiadający znaczenie symboliczne: miecz oddziela prawdę od fałszu oraz dobro od zła. Płomień jest symbolem Boga i Archanioła - wskazuje na wierność Bogu i pamięć o tych, którzy odeszli. Na tarczy została umieszczona dewiza: „Vade Mecum Deo et Patriae KUL”. W latach późniejszych, z inicjatywy Tomasza Rzymkowskiego, powstał komputerowy projekt nowego herbu, wykonany przez Macieja Smolczewskiego. Inspiracją dla ostatecznego projektu herbu był symbol Frontu Narodowego Jeana-Marie Le Pena (po stworzeniu nowego herbu powstał także roll up, który zaprojektowała siostra T. Rzymkowskiego, Joanna).

 

img_20171211_193848

 

Geneza i pierwsze lata działalności Klubu "Vade Mecum"

Zaangażowanie studentów KUL w przedwojenne organizacje akademickie o profilu narodowym swoją kontynuację odnajduje w działalności Akademickiego Klubu Myśli Społeczno Politycznej Vade Mecum, który w sposób nowoczesny kontynuuje przedwojenną myśl narodową.

Klub Vade Mecum powstał w 1986 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Założycielami Klubu Vade Mecum byli: Andrzej Szlęzak, Marek Siwiec oraz Tomasz Pieczonka. Inicjatorom Klubu przyświecał cel stworzenia środowiska dyskusyjnego działającego jawnie na KUL oraz nawiązanie do tradycji narodowej demokracji z przełomu XIX i XX w. Wiązało się to ściśle z formacją członków i ich oddziaływaniem na społeczność uniwersytecką. Klub Vade Mecum od 1986 r. do 1989 r. działał przy Samorządzie Studentów Prawa. Prawomocne zatwierdzenie Klubu nastąpiło w styczniu 1990 r. W początkowym okresie używano nazwy: Dyskusyjny Klub Myśli Społeczno–Politycznej Vade Mecum.

Rozwój Klubu Vade Mecum wiązał się z przyznaniem przez władze uczelni kuratora, którym został prof. Wiesław Chrzanowski. Pierwszy prezes Klubu Andrzej Szlęzak wraz z prof. Chrzanowskim opracowali Statut Klubu Vade Mecum, który obowiązuje do chwili obecnej.

W początkowym okresie klub działał nieformalnie. Wówczas działalność Vade Mecum polegała na organizowaniu regularnych spotkań o charakterze zamkniętym, podczas których poruszano zagadnienia polityczne, historyczne i odnoszące się do aktualnej polityki.  Czytano na nowo J. L. Popławskiego, R. Dmowskiego, analizowano dyskusje przedwojennych narodowców. Poznawano nieznane karty historii, m.in. działalność Narodowych Sił Zbrojnych. Klubowicze od początku duży nacisk kładli także na rozwój filozoficzny w ujęciu tomistycznym, nawiązywano do myśli Ojca prof. M. A. Krąpca. Członkowie Vade Mecum angażowali się również w organizację manifestacji antykomunistycznych podczas obchodów święta 1 maja.

Powstanie Klubu wiązało się także z podjęciem decyzji o nielegalnym wydawaniu czasopisma o nazwie Vade Mecum.

 

vmpismo1

 

Pismo było wydawane w dwóch edycjach: pierwsza w l. 1986–1988, druga od 1992–1996.  Na łamach pisma poruszano tematy odnoszące się do polityki, historii oraz socjologii. Od 1987 r. ukazało się około 100 egzemplarzy czasopisma Vade Mecum.

 

Pokolenia Vade Mecum - 34 lata tradycji

W kolejnych latach Klub rozwijał i poszerzał swoją działalność. Poza spotkaniami zamkniętymi, zaczęto organizować spotkania otwarte dla szerokiej publiczności. Kolejne pokolenia wnosiły nowe pomysły, nowe inicjatywy, budowały renomę Klubu jako najbardziej aktywnego środowiska akademickiego, zaangażowanego w wierne zachowywanie renomy Katolickiego Uniwersytetu. W roku 2011 Klub Vade Mecum obchodził swoje 25-lecie, zaś w 2016 r. hucznie obchodzono 30-lecie, w czasie którego spotkało się wielu byłych i obecnych działaczy Klubu.
Klub Vade Mecum stał się miejscem formacji nowoczesnych elit narodowo-katolickich oraz przestrzenią bogatej dyskusji nad współczesną sferą społeczno-polityczną, ale także ośrodkiem mającym ambicje wypracowywania postulowanych kierunków rozwoju Polski.

 

3037_43393 3037_43402

 

Przez 33 lata działalności Klubu przez jego szeregi przeszło bardzo wielu działaczy, dla których praca i samorozwój w ramach Vade Mecum oznaczała bardzo ważny moment w życiu, często określający ich późniejszą drogę społeczno-politycznego zaangażowania. Klub Vade Mecum od początku dotrzymuje wierności założeniom swoich twórców i stanowi niezwykłe grono ludzi, których celem jest odbudowa elit oddanych pracy dla Polski. Na temat członków i aktualnych władz Klubu - zobacz: Członkowie.
Zob. Alfabetyczny Spis Klubowiczów Vade Mecum (1986-2019)

Wykaz prezesów
1. Andrzej Szlęzak (30.05.1989 – 14.11.1989)
2. Iwo Bender (14.11.1989 – 28.11.1990)
3. Artur Zawisza (28.11.1990 – ?)
4. Marek Dobrowolski (28.11.1991 - 21.04.1992)
5. Mirosław Król (21.04.1992 – 1993)
6. Mieczysław Ryba (1993 – 1994)

7. Konrad Rękas (1994 - styczeń 1996)
8. Bartłomiej Bobowski (1997 – 1998)
9. Artur Soboń (1998 – 1999)

10. Roman Bielecki (1999 - 2001)
11. Tomasz Aftyka (2001 – 2003)
12. Tomasz Wuczko (2003 – 2005)
13. Michał Błaszczyk (2005 – 2006)
14. Marta Choromańska (2006 – 2007)
15. Tomasz Rzymkowski (2008 – 2010)
16. Jan Bondyra (2010 – 2011)
17. Kamil Sulej (2011 – 2012)
18. Dawid Kostecki (2012 – 2014)
19. Dawid Florczak (2014 – 2016)
20. Aleksander Furtak (2016 – 2018)
21. Maciej Strózik (22.03.2018 – 24.10.2018)
22. Katarzyna Pyter (24.10.2018 - 13.11.2019)

23. Piotr Zduńczyk (od 13.11.2019)

 

Główne formy działalności

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez: organizowanie spotkań, dyskusji, prelekcji, prowadzenie działalności wydawniczej. Ponadto w Klubie prowadzona jest formacja jego członków również poprzez lektury, referaty, debaty oksfordzkie, a także działalność integracyjna w formie wspólnych wyjść na wydarzenia pozauniwersyteckie i wycieczki. Klub podtrzymuje znajomości i kontakty z kombatantami walk o niepodległość Polski, działaczami społeczno-politycznymi, wywodzącymi się z Klubu i pokrewnymi środowiskami. Bierze udział w wielu wydarzeniach na terenie Lublina, Warszawy i innych ośrodków.

 

ulotka3

 

Klub Vade Mecum prowadzi na swój użytek Biblioteczkę, która służy merytorycznemu zapleczu działalności Klubu i gromadzi ponad 150 tomów książek, głównie z zakresu historii Polski, teologii, myśli politycznej i społecznej, oraz czasopisma, filmy i druki ulotne. Działalność Klubu dokumentowana jest w kolejnych tomach Kroniki Klubu Vade Mecum. Aktualnie funkcję Bibliotekarza Klubu sprawuje Wojciech Kasprzyk.

 

biblVM

 

Klub często zaprasza wybitnych badaczy, publicystów, ludzi życia kultury, specjalistów w wielu dziedzinach. Stwarza to niepowtarzalną okazję do poznania nieznanych kart aktualnego życia społeczno–politycznego, które oparte są na najnowszych badaniach oraz doświadczeniach.

W samym tylko okresie od 2008 roku do 2017 Klub zorganizował wiele ponad 100 spotkań otwartych, w tym: konferencje naukowe, spotkania publicystyczne, koncerty, wystawy i rajdy.

Ponadto Klubowicze organizują zbiórki charytatywne („Pomóżmy Bohaterom”), wycieczki i wyjazdy integracyjne oraz szkolenia i debaty oksfordzkie. Klubowicze pełnili znaczące funkcję w innych organizacjach m.in. w Kole Naukowym Historyków Studentów KUL, Kole Filozoficznym, Klubie Inteligencji Katolickiej, Bractwie Serca Pana Jezusa, Związku Żołnierzy NSZ i organizacjach narodowych.
Więcej na temat działalności - zobacz: Wydarzenia

 

Współpraca Klubu z innymi podmiotami

 

Klub w zakresie organizowania wydarzeń i wymiany doświadczeń współpracuje z ośrodkami naukowymi (m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Studencki Klub Myśli Społeczno-Politycznej im. Zygmunta Balickiego na UMCS, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego) oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak m.in. Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie, Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, Fundacja Służba Niepodległej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Stowarzyszenie Głos Bohatera, Fundacja Normalna Kultura, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. 

Zapraszamy do współpracy także inne podmioty, osoby i instytucje - KONTAKT z Klubem

 

Po studiach - praca dla Polski

 

Zdobyte podczas działalności w Klubie umiejętności przyczyniają się do późniejszych sukcesów jego działaczy. Wielu członków Vade Mecum po zakończeniu studiów zaangażowała się w życie polityczne, społeczne oraz naukowe: Jacek Szczot pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Andrzej Szlęzak w latach 2002-2014 pełnił funkcję Prezydenta Stalowej Woli, Mirosław Król był starostą świdnickim, Marian Przeździecki pełnił funkcję ambasadora RP w Uzbekistanie i Tadżykistanie, Iwo Bender był Radnym Warszawy oraz pełnił urząd dyrektora gabinetu politycznego ministra skarbu Andrzeja Mikosza, Artur Soboń był wiceministrem Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Miszczuk był wicemarszałkiem województwa lubelskiego,  prezesem Instytutu Technologii Administracji Publicznej i prezesem PKP Informatyka, Dawid Kostecki pełnił funkcję wicestarosty łęczyńskiego, Maciej Strózik był prezesem Okręgu Lubelskiego MW. Działacze Klubu angażowali się również w powstawanie struktur Związku Żołnierzy NSZ oraz odradzanie i rozwój innych organizacji narodowych.

Marek Siwiec, Mariusz Grabowski, Mariusz Olszewski, Zbigniew Wawak, Jacek Szczot, Andrzej Mańka, Artur Zawisza, Tomasz Rzymkowski, Artur Soboń.

 

Obecnie osoby wywodzące się z Klubu Vade Mecum pełnią funkcje:

- Artur Soboń, poseł na Sejm, pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa,

- Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm, wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. Amber Gold,

- Marek Dobrowolski sprawuje funkcję sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych,
- Maciej Miłosz jest sędzią Trybunału Stanu i przewodniczącym Rady Nadzorczej Huty Stalowa Wola,

- Mieczysław Ryba sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego,

- Radosław Brzózka pełni mandat radnego Rady Powiatu Świdnickiego,

- Andrzej Mańka sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Miasta Świdnik,

- Marcin Jakóbczyk sprawuje mandat radnego Rady Miasta Lublin,

- Tomasz Miszczuk jest członkiem zarządu Polskich Kolei Państwowych,
- Marta Choromańska jest prokuratorem prokuratury okręgowej w Warszawie,

- Dawid Florczak jest asystentem prasowym lubelskiego oddziału IPN,

- Kamil Sulej jest prezesem fundacji Civitas Christiana,

- Michał Adamczyk jest prezesem Okręgu Lubelskiego MW,

- Roman Bielecki jest redaktorem naczelnym miesięcznika "W drodze". 

 

Marek Dobrowolski i Mieczysław Ryba obecnie są profesorami KUL, do grona naukowców należy także zaliczyć mecenasa Marcina Zaborskiego, Jacka Chacińskiego, Jacka Chachaja czy Piotra Sławickiego.

 

Posłowie na Sejm RP wywodzący się z Klubu Vade Mecum

 

Wyróżnienia i odznaczenia Klubu

 

Ciągłość i dziedzictwo Klubu Vade Mecum są dostrzegane i nagradzane przez władze KUL oraz inne podmioty i organizacje. Klub otrzymał dotychczas:

 

- Medal 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych, nadany przez Związek Żołnierzy NSZ (wrzesień 2012 r.),

- Wyróżnienie za działalność na rzecz KUL oraz znaczący wkład w rozwój życia akademickiego uczelni, otrzymane od Prorektora dr hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL (grudzień 2012 r.),

- Krzyż Zasługi 25-lecia Związku Żołnierzy NSZ za upamiętnianie działalności narodowych formacji zbrojnych w latach 1939-1956 (czerwiec 2016 r.),

- Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka (maj 2016 r.),

- Medal "Pro Patria" za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walkach o niepodległość Ojczyzny, nadany przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka (grudzień 2017),

- Medal 700-lecia Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców, z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina, nadany przez Prezydenta Miasta Lublin (grudzień 2017),

- Medal Pamiątkowy 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych (styczeń 2018).

 

 

Bibliografia przedmiotowa

 

 • Archiwum Uniwersyteckie KUL.
 • Bondyra J., Nie musimy być cool, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Chodakiewicz M. J., J. Mysiakowska-Muszyńska, W. J. Muszyński, Polska dla Polaków. Kim byli i są polscy narodowcy, Poznań 2015.
 • Choromańska M., Szkoła odpowiedzialności, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Dobrowolski M., „Vade Mecum” szkołą formacji postaw, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Florczak D., Jubileusz 30-lecia Klubu „Vade Mecum”, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Furtak A., Klub Vade Mecum, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, Lublin 2018, s. 484-485.
 • Karolewicz G., Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniów. Kartka z dziejów Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego, Lublin 2001.
 • Król M., Przygotowanie do służby publicznej,  [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Krysiak P., Najgroźniejsza "dobra zmiana" przed nami: przejęcie instytucji publicznych przez wojujący nacjonalizm i narodowy katolicyzm, wyborcza.pl, 13 października 2018 r.
 • Łazarewicz C., KUL już nie jest cool,Polityka”, 24 (2811)/2010, s. 30-32.
 • Nurt Narodowy Opozycji Demokratycznej w PRL (1955-1990), Warszawa 2008.
 • Plisiecki P., Herb Klubu „Vade Mecum”, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017)
 • Sulej K., Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum - kuźnia narodowa, kwartalnik "Myśl.pl" nr 27 (2/2013).
 • Sulej K., „Vade Mecum” – wyjątkowy czas życia akademickiego, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Szlęzak A., Początki „Vade Mecum”, [w:] Publikacja pokonferencyjna. Nurt narodowy opozycji demokratycznej w PRL (1955–1990), Warszawa 2008.
 • Ryba M. (red.), Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL- u w II Rzeczypospolitej, Lublin 2010.
 • Ryba M., „Vade Mecum” – pismo Klubu Myśli Społeczno-Politycznej (KUL), [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).

 • Ryba M., Kuźnia politycznego myślenia, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).

 • Rzymkowski T., Przygoda i misja, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Soboń A., Klub „Vade Mecum” miejscem formacji politycznej, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Zawisza A., Vade Mecum na przełomie, [w:] Nurt Narodowy Opozycji Demokratycznej w PRL 1955 – 1970, cz, I, Warszawa 2000.
 • Zawisza A., Gorące serca i chłodne umysły, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Vade Mecum (klub akademicki), hasło w "Wikipedii", 2020.

 

ulotka1

Autor: Mateusz Sarnat
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2020, godz. 10:19 - Aleksander Furtak