Projekt ,,Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie do VII.2019 kompetencji 75 studentów/-ek (w tym 53 kobiet) kierunków: praca socjalna, nauka o rodzinie, teologia KUL odpowiadając potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 587 797,11 PLN.

 

Czas trwania projektu: 1.11.2016 r. – 31.07.2019 r.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  1. Liczba osób, które kontynuują kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6- ciu miesięcy od zakończenia kształcenia – 40 osób.

  2. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 75 osób, w tym 53 kobiet i 22 mężczyzn.

  3. Liczba osób, które zadeklarowały wysoką satysfakcję z udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu – 56 osób, w tym 39 kobiet i 17 mężczyzn.

  4. Liczba osób, które zadeklarowały, że odbycie form wsparcia oferowanych w ramach projektu ułatwi im rozpoczęcie działalności w obszarze przedsiębiorczości społecznej – 56 osób, w tym 39 kobiet i 17 mężczyzn.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

 

Grupę docelową projektu stanowi 75 studentów/tek (osoby bierne zawodowo) ostatnich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia, kierunku praca socjalna, nauki o rodzinie oraz jednolitych studiów magisterskich kierunku teologia KUL.

 

ZADANIA

 

Do realizacji założonego celu projektu posłużą następujące zadania:

 

Zadanie 1. Niwelowanie luk kompetencyjnych studentów: warsztaty z zakresu przedsiębiorczości społecznej. 

 

Celem jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy o istocie przedsiębiorczości społecznej i jej otoczeniu społeczno – gospodarczym, co pozwoli na skuteczne realizowanie idei przedsiębiorstwa społecznego w praktyce.

 

Każdy student będzie uczestniczył w 5 warsztatach:

1. Specjalista ds funduszy UE.

2. Diagnoza jako podstawa przedsiębiorczości społecznej.

3. Coaching.

4. Formy przedsiębiorczości społecznej.

5. Otoczenie ekonomii społecznej.

 

Zadanie 2. Niwelowanie luk kompetencyjnych studentów: certyfikowane szkolenia.

 

Każdy student weźmie udział w szkoleniu z zakresu kompetencji menadżerskich. Tematyka szkolenia pozwoli studentowi nabyć podstawowe umiejętności menadżerskie, które są niezbędne we współpracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, tj.: psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, skuteczne wykorzystywanie środków komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętność skutecznego słuchania, umiejętność wyznaczania celów zgodnie z metodą SMART, umiejętność planowania i organizowania pracy zespołu, umiejętność zarządzania zespołem i rozwiązywania konfliktów.

 

Szkolenie zakończy się egzaminem po zdaniu, którego uczestnicy projektu otrzymają międzynarodowy certyfikat: kompetencji zawodowych w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate lub porównywalnym).

 

Zadanie 3. Poznanie kontekstu działalności w obszarze przedsiębiorczości społecznej – wizyty studyjne dla studentów.

 

Celem jest zapoznanie studentów z praktyczna stroną funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Zadanie obejmuje przeprowadzenie 3- dniowych, grupowych wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach społecznych, np. spółdzielnia socjalna, fundacja, stowarzyszenie.

 

Ramowy program planowanej wizyty:

 

Dzień 1: Dlaczego warto założyć przedsiębiorstwo społeczne- spotkanie z założycielami.

Dzień 2: Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym-spotkania z kadrą zarządczą,warsztaty„Jak zachowałbyś się w sytuacji trudnej”.

Dzień 3: Spotkanie w OWES–możliwości wsparcia zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

 

Zadanie 4. Zrealizowanie dodatkowych zadań praktycznych dla studentów w formie case- study w ramach zespołów projektowych.

 

Celem jest opracowanie przez studentów własnego pomysłu (biznesplanu) podmiotu ekonomii społecznej.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie !!!

 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016, godz. 13:11 - Edyta Kołtun