Projekt autorstwa Biura Karier KUL i Centrum Studiów Podyplomowych KUL w odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty w ramach Programu Akademickie Biura Karier. 

 

 

 CEL PROJEKTU

 

Celem projektu jest podniesienie do czerwca 2019r. poziomu przygotowania 400 studentów/tek (336 kobiet i 64 mężczyzn) do wejścia na rynek pracy i zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu studiów lub w obraniu właściwej ścieżki kształcenia poprzez poszerzenie zakresu usług świadczonych przez ABK.

 


 

 

 

DLA KOGO?

Grupę docelową projektu stanowią studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (w roku akademickim 2017/18 i 2018/19). Pierwszeństwo udziału w projekcie mają studenci tzw. nadwyżkowi: administracja, architektura krajobrazu, biotechnologia, gospodarka przestrzenna, historia sztuki.

 

Wszystkie formy wsparcia w projekcie prowadzone są z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dyskryminacja – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie związane z udziałem w projekcie ze względu na jakiekolwiek przesłanki (w tym: płeć, rasę, światopogląd, religię, niepełnosprawność) jest niedopuszczalna. Udział osób niepełnosprawnych w projekcie jest możliwy na każdym etapie działań projektowych na zasadzie równości udziału z innymi osobami.

 


 

 

 

FORMY WSPARCIA

 Uczestnicy Projektu skorzystają z następujących formach wsparcia:

 

1. Diagnoza kompetencji podczas indywidualnego doradztwa zawodowego z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi do badania kompetencji

 

2. Na podstawie IPZ zostanie dobrana dla uczestnika jedna z dwóch możliwych w projekcie ścieżek wsparcia:

A. Warsztaty z obszaru Personal Branding z elementami poruszania się po rynku pracy oraz coaching kariery,

B. Warsztaty z obszaru działalności gospodarczej i doradztwo biznesowe (indywidualne wsparcie doradcze z zakresu przedsiębiorczości)

 


 

 

FINANSOWANIE

 

Projekt "Cool Careers" jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Projekt ma budżet 530 960,82 zł i będzie realizowany w okresie od 1 października 2017 r. do czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2017, godz. 18:20 - Marta Szymańska-Jarosz