Projekt pn. „Efektywna komunikacja między stronami sporów sądowych" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Os priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zwanym dalej Beneficjentem, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: POWR.02.17.00-00-0031/18-00 z dnia 8 listopada 2018 roku.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 r. przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie i usprawnienie efektywności komunikacji ze stronami sporów sądowych, poprzez odpowiednie przygotowanie kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze) do efektywnej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporów sądowych, które pozostają ze sobą w konflikcie. Celem jest także podniesienie kompetencji zawodowej pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnej komunikacji interpersonalnej.

 

Adresaci projektu:

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci przedstawiciele kadr sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych): sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze, tj. łącznie 1008 osób.

 

Oferowane wsparcie:

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 84 szkolenia z metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego. Szkolenia będą prowadzone przez trenerów z minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej dla przedstawicieli zawodów prawniczych i będą miały formę warsztatową.

 

Wymiar szkoleń:

Szkolenia w wymiarze 16 godzin szkoleniowych na grupę (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) będą trwały 2 dni (po 8 godzin szkoleniowych każdy). Grupy będą liczyły średnio 12 osób. 

W przypadku szkoleń w trybie online - na platformie Click Meeting - ich wymiar to również 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) będą trwały 2 dni (po 8 godzin szkoleniowych każdy).

 

Noclegi i wyżywienie:

W ramach projektu przewidziane są maksymalnie dwa noclegi (każdorazowo szczegóły będą uzgadniane z uczestnikami) ze śniadaniem. W takcie dnia szkoleniowego gwarantujemy obiad i przerwy kawowe. 

Noclegi i wyżywienie nie dotyczą szkoleń realizowanych w trybie online. 

 

Dojazd:

Dojazd uczestników we własnym zakresie - projekt nie przewiduje zwrotów kosztów dojazdu.

 

              Regulamin realizacji projektu i rekrutacji (aktualizacja z 16.12.2020)

 

 

               Formularz zgłoszeniowy

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2021, godz. 09:56 - Katarzyna Nieścioruk-Maj