Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

nr POWR.03.05.00-00-Z207/17

 

"Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" aplikowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet III, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich wynosi: 11 629 325,20 PLN.


Okres realizacji projektu: 01.03.2018 - 31.10.2023r.

 

Cel główny projektu: poprawa jakości oferty dydaktycznej KUL i jej dopasowania do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wdrożenie, we współpracy z pracodawcami kompleksowego, prorozwojowego programu podnoszenia kompetencji studentów (1992 osób, w tym 1301 kobiet), pracowników kadry dydaktycznej (222 osób, w tym 113 kobiet), administracyjnej i kierowniczej (71 osób, w tym 36 kobiet) oraz modelu zarządzania kompetencjami w Uczelni, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi informatycznych do II.2022

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:


Zadanie 1: Dostosowanie, we współpracy z pracodawcami programów studiów na kierunkach: kognitywistyka, I st., filologia romańska, II st, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I i II st. do potrzeb rynku pracy i nowoczesnej gospodarki (III.18-VI.20, 60 osób).

Zadanie 2: Niwelowanie luk kompetencyjnych studentów: bilans kompetencji (III.18-II.22 1816 osób).

Zadanie 3. Niwelowanie luk kompetencyjnych studentów: certyfikowane szkolenia (III.18-II.22, 1816 osób).

Zadanie 4: Niwelowanie luk kompetencyjnych studentów: Warsztaty (III.18-II.22, 1816 studentów).
Zadanie 5: Niwelowanie luk kompetencyjnych studentów: dodatkowe zajęcia praktyczne w ramach zespołów projektowych i wizyty studyjne (X.19-I.22,
1816 studentów).

Zadanie 6: Staże krajowe dla studentów kierunków: architektura krajobrazu, I i II st., biotechnologia, I i II st., gospodarka przestrzenna, I i II st. (III.18-II.22, 79 staży w wymiarze 120h i 87 staży w wymiarze 480h).

Zadanie 7: Staże krajowe dla studentów kierunków: edytorstwo, I st., filozofia, I i II st., humanistyka cyfrowa, II st., kognitywistyka, I st., retoryka stosowana, I st. (III.18-II.22, 118 staży w wymiarze 120h i 63 staże w wymiarze 480h).

Zadanie 8. Projektowanie kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego we współpracy z pracodawcami (III.18-II.22)

Zadanie 9: Niwelowanie luk kompetencyjnych pracowników kadry dydaktycznej - szkolenia, kursy i zagraniczne staże dydaktyczne (III.18-II.22, 222 osób).

Zadanie 10: Niwelowanie luk kompetencyjnych pracowników kadry zarządzającej - szkolenia, kursy i studia podyplomowe (III.18-II.22, 71 osób).

 

 

Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

nr POWR.03.05.00-00-z043/18-00

 

"Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" aplikowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet III, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich wynosi 11 775 202,75 PLN.


Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.10.2023r.


Celem głównym projektu
jest podniesienie jakości kształcenia wyższego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także zwiększenie szans absolwentów uczelni na rynku pracy poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Uczelni. Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, odpowiadających potrzebom grup docelowych, których zaspokojenie pozwoli znacznie ograniczyć zintegrowane bariery i ograniczenia w zrównoważonym rozwoju wszystkich kluczowych filarów środowiska akademickiego KUL.

 

Celami szczegółowymi będą:

  • Podniesienie kompetencji studentów w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy
    Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej,
  • zarządczej i administracyjnej w kierunku podniesienia jakości procesu dydaktycznego i jego obsługi;
  • Usprawnienie procesów dydaktycznych, administracyjnych i zarządczych na uczelni poprzez
  • wdrożenie nowoczesnych informatycznych narzędzi zarządzania, informacją, obiegiem dokumentów oraz Uczelnią jako taką
  • Cel zasadniczy i cele szczegółowe zostaną osiągnięte do końca realizacji projektu, tj. do 31.03.2023.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 

Zadanie 1: Implementacja i integracja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (1.04.2019 - 31.10.2023).

 

Zadanie 2: Organizacja i realizacja staży krajowych dla studentów z kierunku prawo i antropologia stosowana oraz staże zagraniczne dla kierunku antropologia stosowana (1.10.2019 - 31.10.2023).

 

Zadanie 3: Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni (1.01.2020-30.10.2023).

 

Zadanie 4: Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej (1.01.2020 - 31.10.2023).

 

Zadanie 5: Podniesienie kompetencji studentów wydziałów: Nauk Społecznych, Biotechnologii i Nauk o Środowisku i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (1.01.2020 - 31.10.2023).

 

Zadanie 6: Podniesienie kompetencji studentów poprzez działania praktyczne realizowane wspólnie z potencjalnymi pracodawcami (1.01.2020 - 31.12.2023).

 

 

Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

nr POWR.03.05.00-00-ZR44/18

 

"Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" aplikowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr PPOWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet III, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich wynosi 11 959 103,96 PLN.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.10.2023r.

 

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie poprzez:

- realizację wsparcia dla 98 studentów (10 K; 88 M): w postaci szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje, wizyt studyjnych i spotkań z pracodawcami,
- realizację staży krajowych dla 67 studentów (7 K i 60 M),

- wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia,

- podniesienie kompetencji u 89 studentów a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów KUL,

- podniesienia kompetencji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społ., u 61 studentów, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów KUL,

- wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni.


W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1 - Weryfikacja kompetencji - bilans kompetencji.

Zadanie 2 - Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym - szkolenia i warsztaty.

Zadanie 3 - Organizacja i realizacja spotkań z pracodawcami w ramach współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym i wizyt studyjnych.

Zadanie 4 - Organizacja i realizacja staży krajowych dla studentów kierunku informatyka I stopień rocznik 2017/2018.

Zadanie 5 - Organizacja i realizacja staży krajowych dla studentów kierunku informatyka II stopień rocznik 2018/2019.

Zadanie 6 - Organizacja i realizacja działań wspierających procesy zarzadzania na uczelni - wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami i zarządzanie informacją - system erp.
Zadanie 7 - Organizacja i realizacja działań wspierających procesy zarzadzania na uczelni - wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami i zarządzanie informacją - aplikacja mobilna

 

KUL - uczelnia bez barier

nr POWR.03.05.00-00-A063/20

 

"KUL - uczelnia bez barier " aplikowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet III, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich wynosi 9 811 461,91 PLN.


Okres realizacji projektu: 01.10.2020 - 31.10.2023r.


Celem głównym projektu
jest osiągnięcie pełnej dostępności oferty edukacyjnej KUL dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i jej optymalne dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez wdrożenie kompleksowego programu obejmującego zmiany organizacyjne oraz podnoszenie świadomości i kompetencji studentów, pracowników kadry dydaktycznej i administracyjnej, w tym kierowniczej z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji/narzędzi oraz autorskich rozwiązań do 31.10.2023.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1 - Dostosowane programów studiów na kierunkach: filologia angielska, germańska, polska, romańska, pedagogika, psychologia, teologia 

Zadanie 2 - Dostosowane programów studiów na kierunkach: historia sztuki, turystyka kulturowa, krajoznawstwo i turystyka kulturowa 

Zadanie 3 - Podnoszenie kompetencji pracowników kadry dydaktycznej KUL w zakresie edukacji włączającej oraz innowacyjnych umiejętności dydaktycznych 

Zadanie 4 - Podnoszenie kompetencji zarządczych, zawodowych i społecznych pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej 

Zadanie 5 - Wzmocnienie i rozwój potencjału KUL CAN w zakresie wdrażania nowoczesnych i zaawansowanych form wsparcia dla os. z różnymi niepełnosprawnościami

Zadanie 6 - Przygotowanie i wdrożenie w KUL programu profilaktycznego w zakresie zdrowia psychicznego

Zadanie 7 - Wzmocnienie potencjału architektonicznego i technologicznego KUL dla osiągnięcia pełnej dostępności oferty edukacyjnej dla ON

 

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023, godz. 12:00 - Dorota Prokopiak