BIOTECHNOLOGIA

 

 

Uchwałą Nr 222/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021 r., wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku Biotechnologia na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

 

 

Instytut Nauk Biologicznych prowadzi trzyletnie studia zawodowe I-go stopnia oraz dwuletnie studia magisterskie II-go stopnia. Studenci zaliczają przedmioty w systemie punktowym zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia realizację części studiów na innych uczelniach, krajowych i zagranicznych stosujących ten system.

Studenci wykonują prace dyplomowe w różnych zespołach, np.: biochemii, biologii molekularnej, bionanomateriałów, biochemii wirusów, toksykologii, immunologii, enzymologii biotechnologii roślin i biotechnologii środowiskowej. Po uzyskaniu wymaganej liczby kredytów, wykonaniu i napisaniu pracy dyplomowej oraz egzaminie dyplomowym, absolwenci uzyskują tytuł licencjata biotechnologii. Następnie mogą kontynuować studia stacjonarne magisterskie II-go stopnia.

 

Studia I stopnia, obejmują specjalności:

  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biotechnologia eksperymentalna

 

Studia II stopnia, obejmują specjalności:

  • Biotechnologia związków bioaktywnych
  • Biotechnologia eksperymentalna

 

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, pozwalającą na:

  • Kompleksowe zrozumienie procesów zachodzących w żywych organizmach i możliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu;
  • Wykorzystanie zdobytej wiedzy do planowania i przeprowadzania procesów biotechnologicznych;
  • Projektowanie i przeprowadzanie prostych eksperymentów i analiz laboratoryjnych;·
  • Łączenie zdobytej wiedzy dające możliwość wykonywania działań interdyscyplinarnych;·
  • Samodzielne rozwijanie własnych umiejętności zawodowych wykorzystując krajowe i międzynarodowe programy stypendialne;·
  • Podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej.

 

 

Instytut Nauk Biologicznych KUL skupia naukowców z wielu dziedzin nauk biologicznych i chemicznych. Obecnie strukturę Instytutu tworzą cztery zespoły naukowo-badawcze dysponujących wysokim potencjałem intelektualnym i nowoczesną aparaturą naukową. Aby zapewnić właściwe kształcenie biotechnologów Uniwersytet posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczno-technologiczne.

 

 

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021, godz. 14:16 - Ewa Pajdowska