Inżynieria materiałowa

jako kierunek o charakterze interdyscyplinarnym  łączy w sobie treści i wiedzę z obszarów fizyki, chemii, informatyki oraz bioinżynierii. Absolwenci tego kierunku uzyskują szeroka wiedzę z zakresu fizyki, chemii, elektroniki ze szczególnym naciskiem na inżynieryjne aspekty

 

Głównym założeniem kierunku studiów inżynieria materiałowa jest uwzględnienie potrzeb rynku pracy w sektorze projektowania, produkcji i kontroli jakości w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno produkcją jak i przetwarzaniem materiałów dedykowanych do wielu dziedzin w tym materiałów elektronicznych i funkcyjnych. Poszukiwani są absolwenci ze znajomością obsługi programów dedykowanych do projektowania inżynieryjnego wraz ze znajomością  oprogramowania służącego do obliczeń mechanicznych i statyki konstrukcji. Dodatkowo nabyta w ramach studiów wiedza  daje możliwość na realizację zamierzonych celów poprzez m.in.: prowadzenie własnej działalności gospodarczej, kierowanie przedsiębiorstwami, czy pracę w firmach doradztwa technicznego, produkcyjnych o zaawansowanym profilu technologicznym.

Przy tworzeniu programu kształcenia a wraz z nim ustalonych celów i efektów kształcenia brano pod uwagę wykorzystane nabytej wiedzy i doświadczania dla rozwoju gospodarczego regionu, w którym prężnie rozwija się przemysł hutniczy, metalowy, energii odnawialnej, lotnictwa, automobilu, konstrukcji budowlanych. Program studiów oprócz dostarczenia studentowi wiedzy teoretycznej oraz praktycznych zajęć laboratoryjnych stwarza możliwości nabycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację praktyk studenckich czy staży. Zawarte elementy praktyczne programu kształtują w studencie postawę odpowiedzialności oraz integrują środowisko naukowe z przemysłem i gospodarką.

 

Absolwent

posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych w szczególności w zakresie materiałów inżynierskich (metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych); doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań; technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów; metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Absolwent posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Absolwent potrafi pracować w grupie, posiada także predyspozycje do kierowania zasobami ludzkimi w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich. Jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu projektowania materiałów oraz wykorzystywać właściwości fizyczne i chemiczne materiałów do osiągnięcia zakładanych celów.

 

 

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie jako:

 • inżynier materiałowy,

 • specjalista ds., charakteryzacji materiałowej,

 • inżynier produkcji,

 • pracownik działu kontroli jakości,

 • konstruktor,

 • specjalista ds. materiałów kompozytowych

 

Absolwent posiadający ww. kwalifikacje jest przygotowany do pracy w:

 • w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych opartych na technologiach materiałów,

 • laboratoria kontroli jakości,

 • biura projektowe

 • centra badawczo-rozwojowe m.in. materiałowe, wojskowe, hutnicze, medyczne, tworzyw sztucznych.

 • Placówki naukowe

 • Firmy innowacyjne

 • Przemysł metalurgiczny

 • Przemysł lotniczy

 • Możliwość podjęcia własnej działalności gospodarczej

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020, godz. 14:23 - Rafał Kuzioła