Kierunki i formy studiów prowadzonych w Instytucie Administracji

 • Administracja - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Administracja - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - uzupełniające magisterskie

 

Specjalizacje w ramach kierunku Administracja:

    Studia I stopnia

 • administracja publiczna
 • zarządzanie w administracji
 • e-administracja
 • przedsiębiorczość

    Studia II stopnia

 • administracja ochrony środowiska
 • administracja transgraniczna
 • administracja gospodarcza
 • samorząd terytorialny

  

Studia

ślubowanie studentówObecnie w Instytucie Administracji kształci się ponad 1000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia z zakresu administracji pozwalają zdobyć wiedzę na temat prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, współczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji ochrony środowiska, etyki i prawa urzędniczego, informatyzacji w administracji publicznej.

 

Absolwenci kierunków prowadzonych przez Instytut Administracji KUL posiadają kompleksową wiedzę z zakresu szeroko pojętej administracji publicznej. Mogą podejmować pracę w:

 • administracji państwowej oraz samorządowej,
 • administracji kościelnej,
 • instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych,
 • instytucjach międzynarodowych i unijnych,
 • organizacjach pożytku publicznego, stowarzyszeniach, fundacjach.

Program studiów pozwala na nabycie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej podejmowanej przez absolwentów. Temu celowi służą również obowiązkowe praktyki zawodowe podejmowane przez studentów w trakcie studiów, które odbywają się m. in. w wojewódzkich sądach administracyjnych, urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast, urzędach skarbowych, urzędach celnych i przedsiębiorstwach prywatnych.

 

Działalność studencka

Koło Naukowe Studentów Administracji KUL powsta­ło w lutym 2000 r. z inicjatywy studentów wówczas istniejącej Sekcji Administracji.

Do głównych zadań Koła należy:

 • inicjowanie przedsięwzięć związanych z organizacją życia studenckiego,zebranie_Kola_Naukowego_Studentow_Administracji.jpg
 • wspieranie cennych inicjatyw studenckich,
 • przygotowywanie kursów i szkoleń niezbędnych do pracy urzędniczej,
 • organizowanie konferencji dotyczących zagadnień administracji,
 • popularyzacja wiedzy z zakresu prawa i administracji,
 • nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi i pozarządowymi
 • działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów,
 • promocja absolwentów i ułatwienie kontaktów z przyszłymi pracodawcami,

 

I_ogolnopolski_test_wiedzy_o_administracji_publicznej.jpgW celu usprawnienia pracy i zwiększenia możliwości realizowania zamierzonych przez Koło przedsięwzięć, w jego strukturach istnieją cztery sekcje: Sekcja Prawa Urzędniczego, Sekcja Sponsoringu, Sekcja Plakatowa, Sekcja Marketingu i Promocji Kierunku. W ramach aktywności studentów Koła corocznie organizowane są konferencje pt. Dzień Urzędnika.

Poza działalnością naukową członkowie Koła zwracają szczególną uwagę na pielęgnowanie tradycji i więzi między studentami i pracownikami naukowymi Instytutu Administracji. W tym celu każdego roku organizowane jest wspólne spotkanie opłatkowe. Członkowie Koła uczestniczą też w organizacji i przygotowaniu Dnia Otwartych Drzwi KUL

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2014, godz. 14:03 - Piotr Pokorny