Program studiów Filologii Niderlandzkiej obejmuje w szczególności następujące treści kształcenia:

  • aktywną i płynną naukę języka
  • kształcenie w zakresie literaturoznawstwa niderlandzkiego
  • kształcenie w zakresie językoznawstwa ogólnego i niderlandzkiego
  • kształcenie w zakresie kultury i historii Niderlandów

 
Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego zapewnia najwyższą jakość kształcenia i perspektywy na rynku pracy poprzez:

  • intensywny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka (native speakers)
  • zbalansowaną równowagę między tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami dydaktycznymi
  • możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalizacyjnych: niderlandzka komunikacja biznesowa.
  • możliwość odbycia stażu w firmie w Belgii lub Holandii oraz w polskich przedsiębiorstwach współpracujących z Belgią lub Holandią
  • finansowane projekty połączone z pobytami w Belgii lub Holandii:

 

Profil absolwenta

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii niderlandzkiej – nauki o języku i o literaturze. Umiejętność tą wykorzystuje w pracy zawodowej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe   przeszłości i współczesności. Zna język niderlandzki na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Posiada interdyscyplinarne kompetencje, pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli), w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012, godz. 20:32 - Wanda Sadowska