Logo_male_muzykologia

O studiach


Studia na kierunku muzykologia realizowane są, zgodnie z Deklaracją Bolońską z 1999 roku, na trzech poziomach kształcenia: studia licencjackie (I stopnia), magisterskie (II stopnia) i doktoranckie (III stopnia):

 

  • studia stacjonarne I stopnia trwają 3 lata – 6 semestrów
  • studia stacjonarne II stopnia trwają 2 lata – 4 semestry
  • studia niestacjonarne III stopnia trwają 4 lata – 8 semestrów

 

Program studiów stacjonarnych spełnia standardy nauczania dla kierunku Muzykologia, jak też normy Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Tutaj znajdziesz aktualnie obowiązujacy program studiów.

 

Przebieg studiów licencjackich

1. Muzykologia

Muzykologia jest kierunkiem naukowym, przenależy do dziedziny nauk humanistycznych. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez trzy lata. W ciągu dwóch pierwszych lat studenci zdobywają podstawową wiedzę muzykologiczną (historyczną i systematyczną). Pod koniec drugiego roku wybierają jedną z czterech katedr naukowych:

 

- Katedra Polifonii Religijnej

- Katedra Etnomuzykologi i Hymnologii
- Katedra Instrumentologii

 

Pod okiem profesora, podczas zająć seminaryjnych, studenci zdobywają pierwsze „naukowe szlify” i piszą pracę licencjacką. Grupy seminaryjne są niewielkie (3-4 osoby), co zapewnia bardzo dobry kontakt z profesorami i komfortowe warunki studiów. Studia pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej.


2. Specjalności i specjalizacje zawodowe

Po wprowadzeniu nowego programu studiów od roku akademickiego 2010/2011, proces kształcenia będzie bardziej, niż dotąd, zróżnicowany. Będzie to zależało od specjalności i specjalizacji zawodowych, gdyż każdy student zobowiązany jest do wyboru przynajmniej jednej spośród tych, które są oferowane w Instytucie Muzykologii (może wybrać więcej, jeśli chce i ma siłę!): 

 

Specjalność muzyka liturgiczna trwa trzy lata, prowadzona jest od pierwszego roku przez profesorów Katedry Dydaktyki Muzycznej. Kandydaci na muzykę liturgiczną w czasie egzaminów wstępnych zdają egzamin praktyczny (fortepian lub organy i kształcenie słuchu), a zatem decyzja o studiach na tej specjalizacji zapada już przy egzaminie wstępnym. Specjalność krytyka i dziennikarstwo muzyczne oraz specjalizacja nauczycielska rozpoczynają się od drugiego roku studiów, a decyzję o wyborze danej specjalności bądź specjalizacji należy podjąć pod koniec pierwszego roku.

 

Przebieg studiów magisterskich

 

Podczas dwuletnich studiów magisterskich studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę muzykologiczną. Przez cały ten czas uczestniczą w jednym, wybranym spośród sześciu, seminarium magisterskim. Przynależność do seminarium naukowego na studiach licencjackich zasadniczo nie determinuje przydziału do seminarium na studiach magisterskich, choć z reguły studenci pozostają u "swoich" profesorów. Pod ich kierunkiem piszą pracę magisterską i przygotowują się do egzaminu magisterskiego. Mają też możliwość, po zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną, kontynuowania specjalności muzyka liturgiczna.

 

Przebieg studiów doktoranckich

 

Studia doktoranckie są studiami zaocznymi, stąd charakter ich jest odmienny od studiów I i II stopnia. Doktoranci uczestniczą w zajęciach seminaryjnych w miarę swoich możliwości (częstotliwość spotkań determinuje miejsce zamieszkania). Gdy zachodzi taka konieczność, profesor ustala z doktorantami specjalny tryb studiów bądź spotkania indywidualne. Doktoranci włączani są w prace badawcze katedry naukowej, zgodnie z jej profilem badań. Mają możliwość korzystania z międzynarodowych programów edukacyjnych, jak np. Socrates-Erasmus i realizowania grantów badawczych.

Charakter studiów

Elitarny charakter studiów muzykologicznych sprawia, że poszczególne roczniki studenckie liczą jedynie ok. 20 studentów. Poza tym duża część zajęć prowadzona jest w małych grupach ćwiczeniowych; w przypadku zajęć artystycznych w ramach specjalności muzyka liturgiczna są to zajęcia indywidualne. Taki sposób studiowania umożliwia dokładne poznanie możliwości studenta oraz indywidualne poprowadzenie go do jak najlepszych osiągnięć. Wybór katedry naukowej jeszcze bardziej zbliża studentów do profesorów.

Oprócz zajęć indywidualnych i specjalistycznych w wąskim gronie, studenci Instytutu Muzykologii KUL mają możliwość odnaleźć się w wielkiej muzykologicznej rodzinie za sprawą działalności kilku zespołów muzycznych: chóralnych, chorałowych czy instrumentalnych; są ich członkami i koncertują w Polsce i za granicą. Studenci mogą rozwijać swoje umiejętności także w zespołach ogólnouniwersyteckich, jak choćby Chór i zespół kameralny KUL.
Intensywną działalność prowadzi także Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL organizując imprezy różnego rodzaju: sympozja, koncerty itp.

 

 

Autor: o. Julian Śmierciak OFM
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 10:31 - Ewa Zięba