szymanski

Societas Scientiarum
Catholicae Universitatis Lublinensis
Ioannis Pauli II

TNKUL_SV_BROWN

SCIENTIA - VERITAS

Ks. Antoni Szymański
Założyciel TN KUL
(1881 - 1942)

 

__________________

 

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstało w roku 1934, z inicjatywy ks. Antoniego Szymańskiego, ówczesnego rektora lubelskiej Wszechnicy, jako prawnie odrębna, ale komplementarna w stosunku do Uniwersytetu, instytucja naukowo-wydawnicza. Jest jedną ze starszych tego typu instytucji w Polsce. Obecnie liczy ponad 700 członków: czynnych, korespondentów i współpracowników ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. Działalnością Towarzystwa kieruje 13-osobowy Zarząd, którego prezesem jest aktualnie ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, a sekretarzem generalnym dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL.

Celem Towarzystwa jest, według Statutu, "działalność naukowa zgodna z profilem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, realizowana poprzez a) prowadzenie, organizowanie i popieranie badań naukowych, b) urządzanie posiedzeń naukowych, sympozjów, zjazdów, różnego rodzaju odczytów i wykładów oraz wystaw, c) tworzenie specjalnych bibliotek, archiwów i muzeów, d) publikowanie wszelkiego typu prac naukowych, popularnonaukowych, podręczników oraz sprawozdań z działalności, e) udzielanie zasiłków naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród, f) współdziałanie z innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi". Praca naukowa Towarzystwa (zebrania, konferencje naukowe) odbywa się w ramach sześciu wydziałów: teologicznego, filozoficznego, historyczno-filologicznego, nauk społecznych, nauk prawnych i matematyczno-przyrodniczego. Co roku zarząd Towarzystwa przyznaje Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela KUL-u, za "wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego".

Towarzystwo Naukowe KUL wydało dotychczas ponad 2000 pozycji, w tym tak fundamentalne dzieła jak "Mickiewicz" Juliusza Kleinera czy kilkutomowy zbiór prac Karola Wojtyły z zakresu etyki. Wydaje też zaplanowaną na kilkanaście tomów "Encyklopedię Katolicką". Poszczególne wydziały Towarzystwa publikują stale specjalistyczne "Roczniki" (łącznie 22 zeszyty), a o pracy całej instytucji infomuje co roku "Summarium". Pod firmą Towarzystwa ukazuje się szereg serii wydawniczych (np. Studia polonijne czy Studies in Logic) oraz "Studia Norwidiana", a od 1999 roku "Przegląd Psychologiczny", wydawany wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym.

Towarzystwo Naukowe KUL chciałoby pełnić w Polsce rolę zbliżoną do Katolickiej Akademii Nauk.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2013, godz. 19:43 - Stanisław Sarek