W związku z przechodzeniem na wydawanie Roczników Psychologicznych w języku angielskim, Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów wyłącznie w języku angielskim. Dzięki temu teksty będą mogły zostać przekazane do recenzowania ekspertom z danej dziedziny także poza granicami Polski.

 

W Rocznikach Psychologicznych publikowane są:

 

Artykuły - empiryczne, teoretyczne i  przeglądowe. Objętość tekstu wraz z  tabelami, wykresami, streszczeniem i  bibliografią nie powinna przekraczać 40.000 znaków (ze spacjami). Każdy artykuł jest recenzowany przez kompetentnych anonimowych recenzentów. Autor otrzymuje recenzje wraz z  decyzją oraz opinią Redakcji dotyczącą postulowanych zmian w  tekście (zobacz: Tryb prac redakcyjnych).

 

Krótkie raporty z badań - których objętość nie przekracza 20.000 znaków (ze spacjami). Artykuły powinny zawierać  wszystkie części raportu z badań opracowane zgodnie ze  standardem APA, tj.: krótki abstrakt, wprowadzenie teoretyczne wraz z pytaniami i  hipotezami badawczymi, metoda i wyniki badań ilustrowane podpisanymi  tabelami i/lub wykresami (max. 2 elementy ilustracyjne, np. 1 tabela i 1 wykres), dyskusja, spis cytowanych publikacji (nie więcej niż 20 pozycji). Raporty są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, podobnie jak inne artykuły. Jako krótkie raporty mogą być publikowane także dobre recenzje znaczących, najnowszych publikacji z  zakresu psychologii oraz dyskusje (o charakterze polemik naukowych).


Artykuły dyskusyjne i polemiki - Objętość artykułu dyskusyjnego nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego maszynopisu. Sugerowana objętość polemiki to 3-5 stron (6.000 znaków).

Przekazanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie był on nigdzie dotychczas publikowany i nie jest przekazany jednocześnie do recenzowania w żadnym innym czasopiśmie. Autor wyraża tym samym zgodę na jego publikację w wersji papierowej oraz elektronicznej. Deklaruje jednocześnie, że przesłany tekst jest jego autorskim dziełem, a wszystkie osoby (i tylko te osoby), które przyczyniły się do powstania artykułu są wymienione bądź jako współautorzy bądź w podziękowaniu (w przypisie). Redakcja wdrożyła procedury zabezpieczające przed zjawiskiem ghostwriting w postaci deklaracji składanych przy przesyłaniu artykułu.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 20:49 - Mariola Łaguna