Relacja z wyjazdu do Briańska

 

Rokrocznie studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej korzystają z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych. W trakcie pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich mają oni możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych oraz zapoznania się z kulturą i realiami życia codziennego, w tym studenckiego, Rosji i Ukrainy.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją słowno-wizualną naszej byłej studentki, Pani Mgr Joanny Kozieł (obecnie doktorantki w Instytucie Filologii Słowiańskiej), która przebywała na półrocznym stypendium na Uniwersytecie Państwowym im. G. Pietrowskiego z Briańsku. (Rosja)

 

Relacja z pobytu

 


 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów, władze Instytutu Filologii Słowiańskiej starają się uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną zapewniając możliwość różnorakich wyjazdów zagranicznych w formie wycieczek i objazdów naukowych, wymiany studenckiej oraz realizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej. W rezultacie tak prowadzonej polityki studenci naszego Instytutu otrzymali możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych.

Jednym z rodzajów aktywności wyjazdowej jest europejski program wymiany studentów i pracowników szkół wyższych Erasmus+. Jego głównym celem jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Dzięki uczestnictwu w tym programie i przyznawanemu stypendium, studenci otrzymują możliwość semestralnego lub rocznego wyjazdu do partnerskiej uczelni zagranicznej, gdzie realizują program odpowiadający programowi nauczania na uczelni macierzystej.

 

Uczelnie partnerskie programu Erasmus+:

 

Erasmus+ z Krajami Partnerskimi spoza obszaru Unii Europejskiej:

  • Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobycz, Ukraina) http://ddpu.drohobych.net/
  • Національний університет Острозька академія (National University of Ostroh Academy, Ostrog, Ukraina) http://www.oa.edu.ua
  • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Czerniowce, Ukraina) http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua

 

Inną propozycją są programy rządowe. Od wielu lat dwukrotnie w ciągu roku dzięki stypendiom Rządu RP na semestralne studia w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie wyjeżdża dwu- lub trzyosobowa grupa studentów studiów I oraz II stopnia.

Na mocy porozumienia międzyuczelnianego (umowy bilateralne) nasi studenci specjalności ukraińskiej mogą wyjeżdżać na staże studenckie (2-4 tygodnie) w Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina). Studenci specjalności rosyjskiej mogą korzystać z semestralnych staży studenckich w Uniwersytecie Państwowym im. G. Pietrowskiego w Briańsku (Rosja).

Od roku akad. 2012/13 studenci specjalności rosyjskiej i ukraińskiej (ze znajomością języka rosyjskiego) mają możliwość wyjazdu do Sankt-Petersburga. Program wyjazdu przewiduje udział w szkoleniach i seminariach w branży turystycznej, zakończony uzyskaniem certyfikatu oraz wycieczkę po miejscach, związanych z wybitnymi pisarzami literatury rosyjskiej. 

Każdego roku w porze wiosennej pracownicy naszego Instytutu organizują całotygodniowe objazdy naukowe po Ukrainie. Uczestniczyć w tych przedsięwzięciach mogą zarówno studenci ukrainistyki, jak i rusycystyki.

Pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej wciąż pracują nad poszerzeniem oferty wymian studenckich.

   

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów udzielają:

Dr hab. Maria Mocarz, prof. KUL (dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej): momar@kul.pl

Dr Albert Nowacki (koordynator programu Erasmus+ w IFS): anowacki@kul.pl ;

Dr Tatiana Kołodyńska: kolodyns@kul.pl

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2015, godz. 09:26 - Monika Grygiel