Tworzenie właściwych ram prawnych dla ochrony konsumentów jest obecnie jednym z istotnych zadań w procesie dostosowywania prawa krajowego do regulacji unijnych. Jesteśmy w trakcie prac nad transpozycją do wewnętrznego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Pozwoli to na ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych zarówno w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych jak i w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa) w zakresie obowizków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.

 

          Konsumenci korzystają dziś z regulacji prawnych  przyznających im ochronę opartą zarówno na przepisach prawa publicznego, jak i prawa prywatnego, które przyznają im możliwość występowania przeciwko profesjonalnemu kontrahentowi z roszczeniami.

 

           Nadrzędnym celem konferencji chcemy uczynić analizę podstaw prawnych - a co za tym idzie - określenie warunków gwarantujących ochronę konsumentów wobec wyzwań współczesnego świata.

 

 

OBSZARY TEMATYCZNE

 

Obrady zostaną podzielone na panele dyskusyjne obejmujące następujące pola problemowe:

  1. rola rzeczników konsumentów w pomocy prawnej
  2. ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania
  3. ochrona konsumentów usług sektora telekomunikacyjnego
  4. ochrona konsumentów usług sektora finansowego
  5. ochrona konsumentów usług sektora energetycznego

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2013, godz. 17:18 - Małgorzata Ganczar