Ochrona własności intelektualnej


prowadzący: dr hab. Marcin Trzebiatowski (prof. KUL)

 

jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych

kierunek studiów: Historia sztuki (studia stacj./mag. - r. V sem. 9)

forma zajęć: warsztaty

 

Cel zajęć


Celem w/w zajęć jest zapoznanie słuchaczy z pojęciem, zakresem i źródłami prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej w zakresie sztuki, wskazanie na kluczowe zagadnienia teoretyczno-praktyczne w tym  zakresie, dokonanie przeglądu literatury i orzecznictwa w odniesieniu do wybranych zagadnień, wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w ramach w/w zagadnień, w tym umiejętności poszukiwania materiałów źródłowych do analizy danego zagadnienia.

 

Metody dydaktyczne


Zajęcia prowadzone są w formie ustnej, ew. też multimedialnej prezentacji (studium) wybranych przypadków z zakresu ochrony własności intelektualnej w dziedzinie sztuki, z reguły w oparciu o orzecznictwo, z zastosowaniem dyskusji.

 

Tematyka


Tematyka zajęć skupia się wokół takich zagadnień, jak: 1) pojęcie, zakres i źródła prawa ochrony własności intelektualnej w dziedzinie sztuki, 2) podstawowe zagadnienia prawa autorskiego w dziedzinie sztuki, 3) podstawowe zagadnienia prawa własności przemysłowej w dziedzinie sztuki oraz 4) sposoby rozwiązywania wybranych problemów szczegółowych w zakresie ochrony własności intelektualnej w dziedzinie sztuki.

 

Literatura


Słuchaczom zalecane są następujące pozycje z literatury przedmiotu:

a) podstawowe:

1) M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Lublin 2006, 2) R. Golat, Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2008, 3) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 i 4) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008;

b) uzupełniające:

1) J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008, 2) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010 i 3) G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010.

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2011, godz. 09:43 - Michał Hałasa