Ochrona własności intelektualnej

prowadzący: dr hab. Marcin Trzebiatowski (prof. KUL)

 

jednostka: Wydział Teologii

kierunki studiów: Praca socjalna (studia stacj./mag. - r. I sem. 1)

i Nauka o Rodzinie (studia stacj./mag. - r. II sem. 3 i r. III sem. 5)

forma zajęć: wykład

 Cel zajęć


celem w/w zajęć jest zapoznanie słuchaczy z pojęciem, zakresem i źródłami prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej, wskazanie na kluczowe zagadnienia teoretyczno-praktyczne z tej dziedziny, dokonanie przeglądu literatury i orzecznictwa w odniesieniu do wybranych zagadnień, wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w ramach w/w zagadnień, w tym umiejętności poszukiwania materiałów źródłowych do analizy danego zagadnienia.


Metody dydaktyczne


Zajęcia są prowadzone w formie wykładu analizy regulacji prawnej, literatury i orzecznictwa, (z zastosowaniem prezentacji (studium) przypadku (z wykorzystaniem formy multimedialnej) – w szczególności z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście spraw etycznych, obywatelskich, narodowych i państwowych, z zastosowaniem dyskusji.


Tematyka


Tematyka zajęć skupia się wokół następujących zagadnień: 1) pojęcie i zakres prawa ochrony własności intelektualnej, 2) źródła prawa ochrony własności intelektualnej, 3) podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przed nieuczciwą konkurencją, 4) podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony oznaczeń przedsiębiorców, 5) podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony reklamy, 6) podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony know-how, 7) podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony domeny internetowej, 8) pojęcie i ochrona utworu prawnoautorskiego, 9) dozwolony użytek dotyczący utworów prawnoautorskich, 10) podstawowe problemy prawa autorskiego w poszczególnych dziedzinach działalności, 11) pojęcie i ochrona opatentowanego wynalazku, 12) pojęcie i ochrona wzoru użytkowego, 13) pojęcie i ochrona wzoru przemysłowego, 14) pojęcie i ochrona znaku towarowego, 15) pojęcie i ochrona oznaczeń geograficznych.


Literatura


Słuchaczom zalecane są następujące pozycje z literatury przedmiotu:

a) podstawowe:

1) J. Barta, R. Markiewicz, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005, 2) M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Lublin 2006, 3) R. Golat, Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2008, 4) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 i 5) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008.

b) uzupełniające:

1) J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008, 2) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010, 3) R. Skubisz (red.), Własności przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE i Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, Warszawa 2008, 4) G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010, 5) J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2011, godz. 21:44 - Michał Hałasa