Problem ochrony życia w nauczaniu św. Jana Pawła II jest jednym z najważniejszych tematów. Ojciec Święty poświęcił mu wiele działań i wypowiedzi, wśród których szczególne znaczenie ma encyklika Evangelium vitae z 25. II. 1995r. To nasilenie wypowiedzi z jednej strony wskazuje na wartość życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, widzianą w świetle przyrodzonej każdemu człowiekowi godności i jego nienaruszalnego prawa do życia, zaś z drugiej – wiązało się z intensyfikacją we współczesnych czasach zamachów na życie człowieka, zwłaszcza w postaci aborcji i eutanazji. W Evangelium vitae św Jan Paweł II mocą nadanej władzy potwierdził, że każde zabójstwo niewinnego człowieka w tym zwłaszcza aborcja i eutanazja, jest aktem głęboko niemoralnym. Wskazywał również na niegodziwość zapłodnienia in vitro i manipulacji genetycznych.

Św. Jan Paweł II w nauczaniu o ochronie życia zarysował strategię tej ochrony i wskazał na dwa zasadnicze zadania ją realizujące – są to promocja życia i ochrona życia. Promocja polega przede wszystkim na stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniu wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności, co Ojciec Święty wiązał z formacją sumienia i postaw wobec życia.

Ochrona życia jest zadaniem wielowymiarowym, którego istotną, ale nie wystarczającą częścią jest jego ochrona prawna. Ojciec Święty podkreślał, że żaden ustawodawca nie może przypisywać sobie prawa do legalizacji zamachu na życie, przeciwnie jego powinnością jest chronić życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Łączył z tym konieczność usuwania przyczyn prowadzących do aborcji, wskazując na potrzebę prowadzenia odpowiedniej polityki rodzinnej i społecznej przez państwo. Wielokrotnie eksponował niezastąpioną rolę rodziny w ochronie życia.

Nauczanie św. Jana Pawła II o ochronie życia ma charakter całościowy i systemowy. Skierowane jest do wszystkich ludzi dobrej woli.

 

Słowa kluczowe: Św. Jan Paweł II, nauczanie o ochronie życia, aborcja, eutanazja, encyklika Evangelium vitae, promocja życia.

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2018, godz. 17:18 - Zuzanna Gądzik