Organizacja sesji i konferencji:

- Janusz St. Pasierb - poeta; UKSW WNH, 13 grudnia 2001 (współorganizacja sympozjum z: prof. dr hab. Maria Prussak, dr Bernadetta Kuczera-Chachulska)

- Literatura współczesna wobec romantyzmu (organizacja sesji; 11-13 X 2004; Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu IFP KUL (DPT KUL Kazimierz)

- współorganizacja kolejnych konferencji z cyklu Spotkania z Krytyką Literacką (Katedra Krytyki Literackiej, Koło Naukowe Krytyków Literackich(

- współorganizacja kolejnych sesji wewnętrznych z cyklu Krytyka Literacka a Historia Literatury ((Katedra Krytyki Literackiej)

- współorganizacja kolejnych edycji Powiatowego Konkursu Herbertowskiego (Zespół Szkół w Chodlu)

 

Referaty:

- Powrót Odysa (Twórczość Aleksandra Wata; Zakład Literatury Polskiej na Obczyźnie Instytutu Polonijnego UJ; 17-18. XII. 1990 Kolegium Polonijne w Krakowie)

- Cz. Zgorzelskiego pytania o poezję naszego wieku (Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu oraz sekcja Filologii Polskiej KUL; 5-6. V. 1997)

- O poezji W. Szymborskiej (Związek Literatów Polskich - Oddział Lubelski, V 1997)

- Zbigniew Herbert - między biegunami życia (Towarzystwo Ethos, Lublin 23. X. 1998)

- Przepaść Pana Cogito (Która lektura? Zbigniew Herbert, Sekcja Filologii Polskiej KUL i Towarzystwo Naukowe KUL; 12-14. XI. 1998 r.)

- [Tej znów nocy, dobrze po północy...] Aleksandra Wata (Aleksander Wat - w setną rocznicę urodzin, 5-6 maj 2000; IFP i Katedra Teorii Literatury KUL)

- Miejsce twórczości Wiesława Myśliwskiego (panel, KUL 12. XI. 2000)

- „Rewizja kanonu zaprasza"? (Ostatnia dekada literatury polskiej. 1990-2000; UŁ, Katedra Literatury Romantyzmu i Współczesności; 13. III. 2001)

- „Teraźniejszość rzeczy teraźniejszych". Jakub Pasierba (Janusz St. Pasierb - poeta; UKSW WNH, 13.XII.2001)

- Czechowicz o romantykach i romantyzmie (Wokół romantyzm; Kazimierz Dolny, Dom Pracy Twórczej KUL; Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu 17-18. XII. 2002)

- Czechowicz o Słowackim, romantykach i romantyzmie (Józef Czechowicz. W stulecie urodzin; Zakład Literatury Współczesnej UMCS, Katedra Tekstologii i Edytorstwa KUL; Katedra Teorii Literatury KUL; Katedra Literatury Współczesnej KUL; 13-14. III. 2003)

- Poetyckie renarracje motywu walki Jakuba z Aniołem (Anioł w literaturze i kulturze, Uniwersytet Wrocławski, Karpacz 21-23. XI. 2003)

- Hybris Aleksandra Wata (z Dziadami w tle) (Rozmowy o cz. III Dziadów; UKSW, 10. XII. 2003 r.)

- Słowiczy śpiew poety (Koło Polonistów KUL,  5. V. 2004)

- Wata istnienie w lekturze (panel; promocja książki S. Żurka, Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji żydowskiej, Lublin 2004; Wydawnictwo KUL-Wydawnictwo Norbertinum-Towarzystwo Polsko-Izraelskie w Lublinie, 8 .VI. 2004)

- Literatura współczesna wobec romantyzmu. Wprowadzenie (Literatura współczesna wobec romantyzmu; DPT KUL; 11. X. 2004)

- Gombrowicz, romantyk (Wokół Gombrowicza; Pomorska Akademia Pedagogiczna, IFP 8-9. XI. 2004)

- Jakub i Anioł Jarosława Iwaszkiewicza (glosa do motywu) (Czytanie Dwudziestolecia II, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, IFP 6-7 XII. 2004)

- „Twarzą w twarz". Współczesność wobec tradycji („Mowa i Kultura Polska"; UKSW, VII 2006)

- Złe obecności Aleksandra Wata (Literatura Emigracyjna w Szkole; Katedra Literatury Współczesnej i Katedra Metodyki Literatury i Języka Polskiego; IFP KUL; 04-06 XII. 2006)

- „dialog jednostronny wprawdzie [...]" - [Broń mnie przed sobą samym...] w lekturze Czesława Zgorzelskiego i po niej (Czytanie liryki po Zgorzelskim, UKSW; 14 XII 2006)

- Romantyczna koncepcja natchnienia (AAL Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze; MISH KUL, 6.III.2007)

- „Czarne wody" i sens istnienia (w poezji poromantycznej) (Liryka romantyczna - rewizje i perspektywy badań; UKSW, 14. XII. 2007)

- „Czarne wody" w poezji Czechowicza (Katedra Krytyki Literackiej KUL; 15. XII. 2007)

- „zacznijmy poruszać się w sferze konkretów". Pani Profesor wobec współczesności (Danuta Zamącińska-Paluchowska. In memoriam; IFP i Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL; 08. IV. 2008)

- Jakub i Anioł Jarosława Iwaszkiewicza (glosa do motywu) (Międzynarodowa Konferencja Internetowa: Міжнародна Інтернет-конференція «Українська література і загальнослов'янський контекст»; org. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ, Instytut Filologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Bierdiajewsku i in.; 16-18 IV 2008; http://www.bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008)

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2011, godz. 09:44 - Jacek Hnidiuk